Protestants Kerkblad Delft - 09 2017

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 6 mei

Bij de diensten
Zondag 7 mei
Op deze zondag zijn de lezing volgens het oecumenisch leesrooster Nehemia 9: 6-15 en Johannes 10: 1-10. De goede Herder die ons leidt. Een geliefd thema bij uitvaartdiensten. Wat zegt de goede Herder ons vandaag? Onze synodescriba, René de Reuver, noemt de situatie waarin wij ons bevinden de woestijn. Bernard Rootmensen deed dat al in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Maar waar is het. Kerkelijk gezien leven wij in deze welvaartsmaatschappij in de woestijn. Het doet een beetje denken aan de tijd van koning Omri, ook een welvarende tijd voor Israël waarin de dienst aan God echter op een laag pitje stond. Hoe ervaren wij nu de goede Herder? De lezing uit Nehemia speelt na de barre tijd van de ballingschap. Israël is weer terug in Kanaän. Men ervaart dan wel de hand van de herder. En hoe zit dat voor ons in de woestijn? 
Ds. David Knibbe

Kindernevendienst
07 mei Gebod vier: sabbatdag gedenken Exodus 19-34
14 mei Gebod 5: vader en moeder eren Exodus 19-34

In memoriam
Dingeman Groeneveld  14 april 2017
Vrijdag 14 april overleed Dingeman Groeneveld in de leeftijd van 82 jaar. Jarenlang woonde hij met zijn vrouw Tiny aan de Bizetstraat. De laatste jaren woonde hij in de Vijverhof aan het Zagwijnpad. Dick was een vriendelijk man. In gedachten ziet men hem rijden, die man met zijn snorretje, rode koontjes, op zijn scootmobiel. Hij had een lang en gelukkig huwelijk. In mei zouden ze 58 jaar getrouwd zijn. Lief en leed werd gedeeld. Werkzaam bij Miele werd Dick wel de ‘Mieleman’ genoemd. Vanwege zijn gezondheid werd hij vroeg afgekeurd. 
Zijn vier zoons waren zijn trots. Groot was het verdriet toen Jaap hem eind januari van dit jaar voorging in de dood. 
Op de rouwkaart en de liturgie stond een afbeelding van een tegeltje. Op dat tegeltje staan de woorden uit Psalm 118:14: ‘De Heer is mijn sterkte’. Dat tegeltje ging al jaren met hem mee. In een nieuwe woning hing dat tegeltje als eerste. Is er sprake van ‘leegte en gemis’ dan bieden die woorden houvast. Met de sterkte, de bescherming die God geeft, kan de liefde doorgegeven worden en dooft het Paaslicht niet. 1 Korinthe 13 was de lezing tijdens de afscheidsplechtigheid. Deze samenkomst werd donderdag 20 april gehouden in de aula aan de Juniusstraat. Wij gedenken Dick, en bidden zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen Gods zegen en beschutting toe. Dat de nagedachtenis aan hem ieder tot zegen mag zijn.
Ds. Marco Visser

Uit de kerkenraad
Het financieel jaarverslag van de wijkkas over 2016 werd besproken op de grote kerkenraadvergadering van 18 april. Penningmeester Timo Plugers was aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden. De wijkkas is bedoeld voor het betalen van specifieke zaken die bij een wijkgemeente horen, zoals bijvoorbeeld de bloemen bij de eredienst, de abonnementen op informatiebladen, een vrijwilligersavond en de onkosten van de kindernevendienst en van het scribaat. Wijkgemeente Vierhoven ontvangt een vast bedrag (lumpsum) van het College van Kerkrentmeesters als inkomsten voor de wijkkas. Gelukkig is er al een paar jaar een positief saldo, wat wil zeggen dat we meer ontvangen dan wordt uitgegeven. De kerkenraad nam zich voor om te bekijken welke activiteiten we extra zouden kunnen ondernemen, omdat de wijkkas daar ruimte toe biedt. De penningmeester werd bedankt voor zijn werkzaamheden in 2016.

De notitie over het Heilig Avondmaal, het Onze Vader en de gezongen acclamaties werd reeds in maart besproken op de kleine kerkenraad. Een besluit werd toen echter nog niet genomen, omdat nog niet alle informatie beschikbaar was. Nu volgde een tweede bespreking op deze grote kerkenraadvergadering. Nu werd een principebesluit genomen om de gemeente te horen over het Onze Vader in de NBV-vertaling. Sinds 2007 wordt deze versie gebruikt in de erediensten en getoond op de beamer. Er wordt een gemeenteavond worden gehouden op donderdag 1 juni om de gemeente hierover te informeren en te horen.

Op 9 april werd de gemeentedag gehouden “Vierhoven, klaar voor de toekomst”. De kerkenraad was tevreden, omdat de dag prettig en relaxt was verlopen. Ook dankzij de inzet van alle medewerkers. De gemaakte opmerkingen over de herinrichting van de kerkzaal worden nu uitgewerkt. De commissie herinrichting zal worden gevraagd of zij verder aan de slag willen met het maken van beleid. Een visie op het gemeente-zijn is zeker belangrijk volgens de kerkenraad, want deze visie zal worden gebruikt bij het inrichten van de kerkzaal op termijn. 
Peter Plugers, scriba 

Inzamelen voor de voedselbank
Op drie zaterdagen per jaar zamelen vrijwilligers van de Vierhovenkerk producten in bij de Albert Heijn aan de Mercuriusweg. Zestien vrijwilligers staan met vier personen tegelijk twee uur bij de ingang van de winkel en vragen aan bezoekers of ze een product voor de klanten van de voedselbank willen kopen. Hier wordt ruim gehoor aan gegeven. De laatste keer zijn er 73 grote kratten met houdbare producten ingezameld. Leuk werk om te doen, zeker het in ontvangst nemen van al die gekochte producten.
De producten worden in de opslaglocatie van de voedselbank aan de Schieweg bewaard. Iedere week komen er op donderdag een paar extra producten in het pakket van de klanten. Dit jaar deed de voedselbank een beroep op de Vierhovenkerk om ook nog twee dagen bij de Jumbo in de Hoven in te zamelen.
Wilt u meehelpen met inzamelen? Op 13 mei staan we van 9.00 tot 17.00 uur weer bij de Albert Heijn aan de Mercuriusweg. Meldt u aan als u dit leuk vindt om te doen! Het gaat om twee uur, waarvan één uur briefjes uitdelen en één uur in ontvangst nemen. U kunt u aanmelden bij een diaken.
De Vierhovenkerk is uitdeelpunt van de voedselbank. Wekelijks komen er op donderdag ongeveer honderd klanten in de Vierhovenkerk hun pakket ophalen. Sommigen blijven koffie drinken en maken een praatje met elkaar, delen lief en leed en helpen elkaar. Voor het koffieschenken zijn bij toerbeurt veertien vrijwilligers beschikbaar. 
De diaconie

Zorgkernen
Het zit in onze genen om naar elkaar om te zien. Of, kerkelijk gezegd: het is onze roeping. Als gemeenteleden van Vierhoven kiezen we ervoor om deze roeping meer handen en voeten te geven. We zetten een extra stap en gaan nog bewuster en vaker naar elkaar omzien. Daarom werkt de wijkgemeente Vierhoven met zorgkernen. In de vorige nummers van het kerkblad is aandacht besteed aan een aantal vragen over het onderwerp “zorgkernen”. Deze keer gaat het om de vraag: “Wat verandert er voor mij?”

Het bewust naar elkaar omzien in zorgkernen vraagt vooral een verandering van onze houding. We moeten leren om ons bewust te zijn van de taak die wij hebben om naar elkaar om te kijken. Die houding is in ieder geval een dienstbare houding. 
We bieden een luisterend oor en daarmee groeit onze onderlinge relatie. Op termijn kunnen we elkaar ook om hulp vragen, zaken waar u mee zit bespreekbaar maken, samen bidden en een moeilijk onderwerp aansnijden. 

Als u vragen heeft over dit onderwerp, neem dan contact op met ds. David Knibbe (david.m.knibbe@gmail.com) of met Marco Kuijper (m_kuijper@hotmail.com).
Marco KuijperZondag 14 mei
In de protestantse traditie spreken we over een dienst van Schrift en Tafel. De volgorde geeft aan dat wij de Schrift bijzonder gewicht toekennen. Naast het sacrament van brood en wijn vindt op 14 mei ook het sacrament van de doop plaats. In onze wijkgemeente vieren we de doop aan het begin van de dienst. Dit maakt het mogelijk dat de dopelingen meteen bij aanvang van de dienst in de kerk zijn en tegelijk met de kinderen van de nevendienst naar de oppasruimte kunnen. Leonardo Vreugdenhil, zoontje van Jim en Paula en broertje van Emma zal de doop ontvangen. Aan de dienst werkt de cantorij onder leiding van Wim Loef mee. We staan - met de nevendienst - stil bij het vijfde gebod. In Exodus 20:12 staat: “Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.”
In de liederen 310 en 311 wordt dit gebod weergegeven. We lezen/zingen: “Sla wat het voorgeslacht ons leerde niet onnadenkend in de wind” en “Hoor ook naar de verhalen van wie zijn voorgegaan: want God, de God van gisteren is met ons doorgegaan”. 
Ds. Marco Visser

Zondag 14 mei, Taizé-viering
De viering begint om 16.30 uur. Vanaf 16.00 uur is de inloop. Romeinen 8: 26-28 staat centraal in deze viering: “De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.”
Dit keer gaat er een korte overweging vooraf aan de lezing. Er worden meditatieve liederen gezongen en er zijn verschillende stiltemomenten. Het lange stiltemoment kan een nieuwkomer in eerste instantie onrustig maken. Maar je kunt bedenken dat die stilte er is om eenvoudig te komen, aan te komen, in de tegenwoordigheid van Christus, in de liefdevolle ruimte die God schept. Je kunt Hem alles wat je verheugt of benauwt toevertrouwen.
Ds. Marco Visser

Amnesty brieven en fair-trade
Op zondag 7 mei zijn we weer te vinden achter onze tafel voor de brieven van Amnesty en de verkoop van fair-trade artikelen. Vorige maand schreven we gezamenlijk ongeveer negentig brieven en verkochten voor ongeveer €100 aan fair-trade artikelen. Doet u deze keer ook mee?
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

Avondmaalscatechese 
In het vorige kerkblad stond een stukje over de avondmaalscatechese voor de kinderen van groep 5 en 6. De catechese is in verband met de meivakantie verzet naar 24, 31 mei en 7 juni. In het komend kerkblad volgt er meer informatie.
Ds. Marco Visser

Studiehuis 
Op donderdag 11 mei om 20.00 is er een Studiehuis in de Vierhovenkerk. In het Studiehuis worden dit jaar ‘lastige, weerbarstige’ teksten besproken. Het zijn teksten waarvan je mogelijk zegt: “Kunnen we die er beter niet uit halen, dan wordt het minder aanstootgevend.” Het verhaal uit Marcus 5: 21-43 gaat over twee vrouwen. De één wordt uit de dood opgewekt en de ander wordt genezen van haar ziekte. Zijn het fabeltjes, wonderen of gaat het om meer? En wat is dat meer dan? Daar proberen we op 11 mei achter te komen. Iedereen die de zoektocht mee wil maken is van harte welkom.
Ds. Marco Visser

Sociëteit Vierhovenkerk: Hedendaagse Iconen
Van 9 mei tot en met 15 juni organiseert de Vierhovensociëteit, samen met de commissie Kunst en Kerk een tentoonstelling van zestien moderne hedendaagse iconen in de kerkzaal van de Vierhovenkerk. Bij de opening van deze tentoonstelling geeft Anne-Marie van der Wilt - zij is predikant en beeldend kunstenaar - een lezing over de door haar gemaakte iconen. De opening van en de lezing over de tentoonstelling is op dinsdag 9 mei van 14.00 tot 16.00 uur in de Vierhovenkerk.
Het belooft een prachtige middag te worden, waarvoor we u van harte uitnodigen. Waarschijnlijk is niet iedereen in de gelegenheid deze middag te komen. Daarom is Anne-Marie bereid haar lezing te herhalen op woensdagavond 17 mei. Tegelijkertijd kunt u dan de tentoonstelling bezoeken en met haar stilstaan bij haar werk, zoals dat ook 9 mei het geval zal zijn.
Elders in het kerkblad vindt u een artikel over Anne-Marie met daarbij meer informatie over de tentoonstelling en op welke momenten deze te bekijken is. Tot en met 15 juni kunt u in ieder geval elke zondag voor of na de dienst de iconen bewonderen, terwijl op een aantal maandag- en donderdagavonden de tentoonstelling geopend zal zijn.
Op 9 mei bent vanaf halftwee van harte welkom. Er staat dan een kopje koffie of thee klaar. De toegang is gratis, zoals al onze middagen. Wel vragen we een vrijwillige bijdrage, omdat er nu éénmaal kosten gemaakt moeten worden. Wij verwachten er veel van en het is aan u deze verwachting met ons te delen.
Het bestuur van de sociëteit

Maaltijd met soep en pannenkoeken
Op zondag 21 mei is er van 12.00 tot 13.15 uur weer een maaltijd. We beginnen met een minestronesoep en daarna zijn er heerlijke pannenkoeken. De intekenlijsten voor de maaltijd liggen op zondag 7 mei in de kerk. Iedereen is van harte welkom en de bijdrage is vrijwillig. Na aftrek van de kosten is de meeropbrengst bestemd voor een uitje voor kinderen, die nooit op vakantie gaan.
De diaconie

Gemeenteavond 1 juni
De kerkenraad nodigt alle gemeenteleden uit voor een gemeenteavond op donderdag 1 juni om 19.30 uur. We horen graag uw mening over het Onze Vader, de gezongen responsies en het Heilig Avondmaal. Meer informatie vindt u in het informatieblad dat klaarligt in de hal van de kerk.
Peter Plugers, scriba

Gift
Van fam. d. K. €100 euro (€50 voor het Interkerkelijk sociaal fonds en €50 voor de voedselbank) via de kas van de wijkdiaconie. Hartelijk dank voor deze gift. 

Agenda
08 mei 20.00 uur  Marcuskerk, voorbereiding 
                Voettocht voor Vrede
09 mei 10.30 uur  Dienst in Stefanna
09 mei 20.00 uur  Commissie kunst en kerk, Vierhovenkerk
10 mei 20.15 uur  Gespreksgroep Vier Wieken
11 mei 20.00 uur  Studiehuis Vierhovenkerk

Inleverdatum kopij
PKD 10 verschijnt op 20 mei. Kopij kan tot dinsdag 9 mei 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.