Protestants Kerkblad Delft - 09 2019

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 11 mei

Bij de diensten
Zondag 12 mei - Zingt jubilate voor de Heer
Deze zondag heet ‘Jubilate’, juicht. De cantorij verleent onder leiding van Wim Loef haar medewerking. Dus dat komt goed uit. De cantorij zal de gemeente begeleiden met een aantal mooie liederen. Vanzelf komt Psalm 66 aan bod. De zondag is naar die Psalm genoemd. “Heel de aarde, juich voor God, bezing de eer van zijn naam.” In de berijmde versie horen we in vers 2 hoe God zijn volk droogvoets door de zee liet gaan. In Exodus 14 lezen we over dit grootse gebeuren. Daarnaast klinkt Marcus 6:45-52. Lied 933 gaat over dit Bijbelgedeelte. Wim Reussink noteert dat hij veel aandacht aan de laatste regels besteedde. De ‘golvende’ noten moesten bij de tekst passen en omgekeerd. Vanzelf mag lied 652 ‘Zingt jubilate voor de Heer’ niet ontbreken. Wie het wil beluisteren kan kijken op www.liedboekcompendium.nl. 
In deze dienst nodigt onze Gastheer ons uit rondom zijn Tafel om brood en wijn uit zijn hand te ontvangen.
Ds. Marco Visser

Woensdag 15 mei - Lindenhof
Viering in de Lindenhof, aanvang 14.30 uur. Het is een dienst van Schrift en Tafel. 
Ds. Marco Visser

Uitnodiging voor een gezamenlijke maaltijd: Eet en deel!
Het nuttigen van een maaltijd is iets dat we allemaal elke dag doen. We eten niet alleen om te voorzien in onze dagelijkse energiebehoefte. Eten is veel meer dan dat. Eten is een sociale aangelegenheid. Niet voor niets is het delen van de maaltijd een belangrijk symbool in het nieuwe testament. In je eentje eten is iets heel anders als een maaltijd met andere mensen kunnen delen. Jezus begreep dat heel goed toen hij het brood brak. 
Het sociale aspect van eten komt op meerdere manieren tot uiting. Natuurlijk zijn er de mensen met wie we de maaltijd delen, de tafelgenoten. Onze sociale impact reikt echter verder. Door de manier waarop we eten inkopen en bereiden kunnen we ook iets laten zien van wat belangrijk is voor ons. Verdienen de boeren een eerlijke prijs? Is het beter om vooral lokaal voedsel te eten? Of om bepaalde dingen helemaal niet te eten? Deze beslissingen beginnen in de supermarkt. 
Om stil te staan bij deze sociale aspecten van eten, organiseert de Fair en Groen groep op 12 mei een gezamenlijke maaltijd in de Vierhovenkerk. U bent van harte uitgenodigd om met ons de maaltijd te delen. De maaltijd zal bereid worden met Fair Trade producten om zo stil te staan bij de World Fair Trade Day. Op het menu staat een Indiase curry met rijst en een verrassingstoetje. 

Graag zien we u op zondag 12 mei. U kunt zich opgeven door zondag 5 mei uw naam op de intekenlijst te zetten of door een email te sturen naar fcderuyter@gmail.com. 
In het kort:
Wat: Gezamenlijke maaltijd in de Vierhovenkerk
Wanneer: zondag 12 mei van 12:00 tot 13:30 uur
Er wordt gevraagd om een vrijwillige bijdrage (het richtbedrag is 5 euro)
Fair en groen groep

Gebedsgroep
Op dinsdag 14 mei komt de gebedsgroep weer bij elkaar in de Vierhovenkerk om 19.00 uur. Wij nemen ongeveer 45 minuten de tijd om te bidden voor de eigen gemeente. Nieuwe mensen zijn van harte welkom. Ook kunt u opgeven of u voor iets of iemand wilt bidden of danken. U kunt contact opnemen met Jenne de Haan, telefoonnummer (015) 257 7645 of 06 2170 1198.
Jenne de Haan

Ouderennetwerk Vierhovenkerk
De afgelopen maanden heb ik in kaart gebracht wat er in onze stad voor de ouderen – een kwetsbare doelgroep waarbinnen ook veel eenzaamheid is – bestaat aan (sociale) activiteiten en initiatieven. Niet alleen vanuit de kerken, ook vanuit de gemeente Delft, zorginstellingen en andere organisaties. De volgende uitdaging is om te kijken hoe al deze verschillende activiteiten en initiatieven elkaar kunnen versterken. Hoe kunnen we ouderen binnen en buiten de kerk nog beter helpen met dit uitgebreide netwerk? Hoe kunnen organisaties en kerk elkaar beter vinden? 
Om met elkaar te verkennen hoe dit netwerk vanuit de Vierhovenkerk gebruikt kan worden, is er een bijeenkomst belegd. Deze is bedoeld voor diakenen, mensen die contactpersoon/bezoekmedewerker zijn en andere belangstellenden. 
De avond is op woensdag 15 mei in de Vierhovenkerk. Om 19.45 uur staat de koffie klaar, 20.00 uur beginnen we. Om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen, graag even aan mij doorgeven als je komt (06 2324 1540 of ariannelodder.kw@gmail.com).
Arianne Lodder – ouderennetwerker 

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag
Op donderdag 30 mei, Hemelvaartsdag, kunnen de vroege vogels weer hun hart ophalen aan de ochtendwandeling. We beginnen om 6.30 uur en wandelen ongeveer anderhalf uur. Daarna ontbijten we met elkaar vóór het ochtendgebed dat om 9.30 uur begint. Startplaats en thema worden in het volgend kerkblad bekendgemaakt. Opgave op de lijsten bij de koffie en thee of via de e-mail: neelyderonde@yahoo.com. Van harte uitgenodigd! 
Neely de Ronde

Lezing: De mens Johannes Vermeer
Tekst bij afbeelding: Johannes Vermeer wordt in het St. Lucasgilde ingeschreven op 29 december 1653

Dinsdag 21 mei houdt Wim van Leeuwen, initiatiefnemer van het Vermeer Centrum Delft, een lezing over Johannes Vermeer voor de Vierhovensociëteit van 14.00 tot 16.00 uur. 
We horen veel over de 37 schilderijen die bekend zijn van deze grote Delftse meester. Maar wat weten we van de mens Johannes Vermeer? Wim van Leeuwen neemt u deze middag mee in het verhaal achter de schilder: Waren zijn grootouders ook al Delvenaren? Hoe zag zijn privéleven eruit? Hoe was zijn relatie met zijn schoonmoeder die eerst haar dochter verbood met de schilder te trouwen? Hoe onderhield hij zijn gezin met uiteindelijk 15 kinderen? Wat deed Vermeer nog meer naast zijn schilderwerk? Waarom ging het gezin Vermeer failliet terwijl zijn schoonmoeder één van de rijkste vrouwen in Delft was? Waarom is de katholiek geworden Johannes in de protestantse kerk, de Oude kerk, begraven?
Kortom: een beoeiend verhaal over heel veel, maar nauwelijks over zijn schilderijen. 
De deuren van de kerk gaan open om 13.30 uur voor een kopje koffie of thee. Iedereen is van harte welkom en een bijdrage wordt op prijs gesteld.
Het bestuur van de sociëteit 

Agenda
13 mei 20.00 uur ZWO-vergadering, Vierhovenkerk
15 mei 20.00 uur Ouderenwerk, Vierhovenkerk

Inleverdatum kopij
PKD 10 verschijnt op 25 mei. Kopij kan tot dinsdag 14 mei april 19.00 uur worden ingeleverd. Let op: dit is een nummer voor drie weken. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


Zondag 19 mei
Het boek Openbaringen geeft een visioen van de ultieme vrede. Van heinde en verre komen de martelaren in witte kleren rond de troon van het Lam en zingen God lof. Wat is de bedoeling van dat visioen? Overal op de wereld en overal in de wereldgeschiedenis heersen onrecht en verdrukking. Macht corrumpeert. Iedereen doet een beetje mee en het resultaat is er naar. Mensen worden erdoor vermalen. Misschien is het geen visioen dat deze mensen rond het lam staan en zijn lof zingen. Het is de wereldgeschiedenis zoals God die ziet.
Ds. Otto Kroesen

Kindernevendienst
12 mei Talent      1 Korintiërs 12:1-11
19 mei Samen lichaam van Christus   1 Korintiërs 12:12-31

Uit de wijk
Pastoraal bezoek
Woont u/woon jij in de sectie Voorhof, Tanthof-West, Tanthof-Oost 1 of bent u een zogenaamde ‘Buitenwijker’ en wenst u/ wens jij een pastoraal bezoek, neem contact met mij op. Dit kan in de kerk, per telefoon (015) 257 7147 of per e-mail mvisserabc@gmail.com.
Ds. Marco Visser

Uit de kerkenraad
De penningmeester van de wijkkas, Timo Plugers, was aanwezig om verslag uit te brengen over het jaar 2018. Uit de wijkkas worden een aantal dingen betaald, zoals bijvoorbeeld de bloemen in de eredienst, muzikale ondersteuning, vergaderkosten, kopieerkosten en materiaal voor de kindernevendienst. Totaal gaat het om een budget van ongeveer € 12.000 en ook dit jaar was er een positief saldo. Dit maakt het eenvoudiger om bijvoorbeeld bepaalde aanpassingen in de Vierhovenkerk, rond de herinrichtring van de kerkzaal, te realiseren. Het financieel verslag werd goedgekeurd en de penningmeester werd bedankt voor zijn inspanningen ten behoeve van de wijkkas.

In de vorige uitgave van het Kerkblad heeft u kunnen lezen over de drie migrantenkerken die gebruik maken van de Vierhovenkerk op zaterdag en zondag. We zijn een gastvrije gemeente en proberen met hen samen te werken. We kunnen van elkaar leren en zullen elkaar helpen, waar mogelijk. Met de BVO (BedrijfsVoeringsOrganisatie) gaan we binnenkort in gesprek over onder andere het verhuurbeleid. De BVO zorgt voor de uitvoering van het beleid dat de Algemene Kerkenaard heeft goedgekeurd rond beheer, onderhoud en verhuur van onze kerkgebouwen. De migrantenkerken zijn niet zo draagkrachtig en misschien kunnen we hen financieel helpen. De mogelijkheden worden in het gesprek met de BVO onderzocht.

De kerkenraad bespreekt elke vergadering ook de gehouden en komende erediensten. Vaak zijn er praktische zaken die aandacht vragen, zoals de beamers, de gang van zaken rond het Heilig Avondmaal of de versterking van het geluid. Veelal komen daardoor belangrijkere zaken niet altijd aan bod. De kerkenraad heeft het voorstel gedaan om ook de inhoud van de preken te bespreken. De verkondiging is immers het hart van onze erediensten.
Er zijn nog steeds te weinig vrijwillige kosters op zondag. Daarom wordt nog gezocht naar meer gemeenteleden die deze leuke en verantwoordelijke taak mee willen dragen. Aanmeldingen zijn welkom bij ondergetekende.
Peter Plugers, scriba

Chat
Op zondag 12 mei zijn de tieners weer welkom bij Chat in de Jack Sparrowzaal. We houden daar een tienerdienst van 10.00 tot 11.00 uur. Welkom!! 
Gerben Gerritsen en Neely de Ronde

Samen eten in de maand van de gastvrijheid
Mei is de maand van de gastvrijheid. Op zondag 26 mei eten we onder andere samen met de maaltijdgroep van de Raamstraatkerk. Van 12.00 tot 13.30 uur staat er een heerlijke maaltijd klaar. Soep, een kip-kerrie saus (en ook een vegetarische saus), rijst, doperwten met worteltjes, salade en een lekker toetje. De opbrengst van de vrijwillige bijdragen is bestemd voor het tandzorg project voor kinderen in Estelí. Leonie Zweekhorst zal tijdens de maaltijd iets over dit project vertellen. Eet u gezellig mee? De intekenlijsten liggen klaar op zondag 12 mei. 
De maaltijdgroep: Marianne, Alie en Henny

Het Hoge Woord in de Lage Landen – tussen openbaring en wereldliteratuur
De Protestantse Kerk in Nederland en het Nederlands Bijbelgenootschap hielden een symposium met deze titel op zaterdag 9 maart in het Landelijk Diensten Centrum. De vraag ‘Hoe is het bijbelgebruik in Nederland anno 2019?’ was het uitgangspunt. De drie inleiders Désanne van Brederode, Klaas Spronk en Maarten Wisse beklemtoonden alle drie op eigen wijze het belang van het Bijbellezen. 

Van Brederode gaf aan hoe schurend en prikkelend de verhalen zijn. Het verhaal over de verloren zoon is bijvoorbeeld onuitputtelijk. Ze wees erop hoe onkunde kan leiden tot ‘misbruik’ van de teksten. Bijvoorbeeld in het eertijds beroemde lied ‘We are the world’, komt de zinsnede “As God has shown us by turning stones to bread” voor. Dat is nu net wat Jezus niet doet zoals op de eerste lijdenszondag wordt gelezen in bijvoorbeeld Lucas 4:1-13.

De Oudtestamenticus Spronk beklemtoonde het belang van ‘goede vragen stellen’. Leer ‘relativeren, relateren en relaties leggen’. Hij stipte in zijn lezing de wereldliteratuur aan en bepleitte een vruchtbare wisselwerking tussen Bijbel en literatuur. 
Wisse beschreef het verdwijnen van de ‘catechese-cultuur (van 0 tot 100 jarigen)’. Kennis van de Bijbelverhalen is voorbij. Zijn vraag: ‘Hoe bereik je de ongeïnteresseerde lezer?’ De bijbel is ‘heilige tekst’ en ‘kennisbron’. De gelovige zal meer – om het met mijn eigen woorden te zeggen - ‘het mystieke’ moeten belichamen. Dat houdt in meer ‘entertainment’. Niet te verstaan als plat vertier maar als contact maken met je diepste vragen. Het komt er op aan in de preek “Gods ontmoeting” te ‘creëren’. 
’s Middags kon men twee workshops kiezen. Ik volgde ‘Aan de slag met de bijbel in de gemeente’. Collega Veldhuizen uit Doetinchem vertelde over ‘Een tuin vol verhalen’. Ieder jaar kiezen de vier predikanten met een aantal gemeenteleden die lid zijn van bijvoorbeeld de kindernevendienst, de taakgroep Eredienst, lectoren, cantorij enzovoort een thema uit. In het seizoen 2019-2020 is het ‘Hoop’. Daar zoekt men zeven verhalen bij die de basis vormen voor een heel seizoen. Die verhalen komen terug in de vieringen, bij de meditatiegeroep en opening van vergaderingen, in bibliodrama, op foto’s, gespreksgroepen en zo meer. 

De tweede workshop onder leiding van Eline van Vreeswijk ging over ‘Bijbellezen volgens SOLVAT’. Het is een methode om elkaar te helpen bij het lezen van de bijbel. Volgt men de zes stappen van deze methode dan ontstaat een soort van liturgie. De letters ‘SOLVAT’ staan voor: Stil worden, Open handen (gebed), Lezen (van Bijbelgedeelte), Vragen stellen, Antwoorden en Toepassen. Solvat betekent in het Latijn ‘Laat hij losmaken/Laat hij (die brief) openmaken’. 
Ter gelegenheid van het symposium verscheen het lezenswaardige boek: ‘De Bijbel in Nederland, reflecties over het gebruik van de bijbel in kerk en cultuur’, onder redactie van Sake Stoppels, Floor Barnhoorn en Anne-Mareike Schol-Wetter.
Ds. Marco Visser