Protestants Kerkblad Delft - 09 2020

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 9 mei 

Gezamenlijke digitale diensten
De wijkgemeenten Vierhoven, Hof van Delft en Immanuël organiseren ook de komende zondagen gezamenlijke diensten die u thuis kunt volgen. Op 10 mei zal ds. M. Visser voorgaan vanuit de Vierhovenkerk en op 17 mei ds. D. Knibbe vanuit de wijkgemeente Immanuël. Voorganger op Hemelvaartsdag vanuit de Lutherse kerk is ds. F van Helden, samen met dhr. C. Muusse van de Evangelisch Lutherse Gemeente. Op onze website vindt u elke week de liturgie, en een link om de dienst te beluisteren.
Namens de drie kerkenraden,
Inge van de Water, Anneke Helder en Gabrielle Uitbeijerse

Zondag 10 mei
‘Leden zijn er vele, één is de stam (Lied 970:5 en 2)’
De verbondenheid met de kerkdienst en elkaar kan vorm krijgen door thuis een kaars aan te steken op het moment dat de paaskaars ontstoken wordt. U kunt ook brood en wijn gereed zetten om de Maaltijd van de Heer mee te vieren. De tekstgedeelten zijn uit Exodus 19 en Johannes 16.
Exodus 19 beschrijft volgens de Joodse theoloog Pinchas Lapide de ‘centrale Godservaring’ van het volk Israël. God verschijnt op de berg Sinaï. Er is bazuingeschal, rook en vuur en de aarde beeft. Vanaf die berg geeft God vervolgens de tien woorden (Exodus 20). Mozes vervult hierbij een belangrijke rol. Hij gaat de berg op en dan weer af om het volk door te geven wat God heeft gezegd. 
Opmerkelijk is dat het volk bij voorbaat zegt dat het zal doen wat God gaat zeggen en dat terwijl ze nog niet weten wat God van hen vraagt. Daarover is een mooi verhaal dat tijdens het kindermoment verteld wordt. Toen Israël onder aan de berg één was, kon de Thora gegeven worden. ‘Bewaar mijn verbond’, zegt God (Exodus 19:5). Dat verbond wordt door Jezus in Johannes 16 onder woorden gebracht. De Geest die Jezus belooft en die de waarheid brengt wordt elders in de Schrift omschreven met ‘tongen als van vuur.’ ‘Die vlammen zijn er vele, één is het licht.’
Ds. Marco Visser

Wijkcollecte op 10 mei voor Stichting Vluchteling
Stichting Vluchteling biedt noodhulp in ’s werelds actuele en grootste humanitaire crises. Het kan gaan om levensreddende hulp in acute noodsituaties, om hulp bij langdurige crises of bij wederopbouw. Maar altijd maakt zij verschil in het leven van vluchtelingen en ontheemden. In een wereld die alsmaar complexer, chaotischer en individualistischer wordt, maakt Stichting Vluchteling zich sterk voor een menswaardig bestaan voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking. Dit doet men door samen te werken met internationale en lokale partners. Daardoor is men sneller ter plekke, kan men meer mensen helpen en betere hulp verlenen. Stichting Vluchteling helpt én luistert goed naar de behoeften van vluchtelingen en ontheemden. Ook geeft men vluchtelingen een stem door zich uit te spreken voor hun belangen en misstanden aan de kaak te stellen. Daarnaast geeft men het Nederlandse publiek eerlijke voorlichting en is men transparant over bestedingen en resultaten.
Op zondag 10 mei is de collecte in de Hofkerk, Immanuelkerk en de Vierhovenkerk voor Stichting Vluchteling. Uw gift draagt bij aan humane opvang en toekomstperspectief voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking.
Wijkdiaconie Vierhovenkerk

‘Levensreis: ‘Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig’
Lied 797 is het tweede lied in de serie ‘Leven- Levensreis’ in het Liedboek. De tekst en de melodie van Michael Franck die in de 17e eeuw leefde, stemt mogelijk melancholisch. Of beurt het lied u in deze tijd juist op vanwege de herkenning? Immers het coronavirus bepaalt ons erbij ‘hoe vluchtig en hoe nietig ons leven is.’ Franck maakte de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) mee en hij ervaarde aan den lijve wat vluchtelingen anno 2020 mee maken. Ook hij moest huis en haard verlaten. De vergankelijkheid sprak velen in die dagen aan. Het lied was in zijn tijd het meest gezongen lied! In elk couplet ontdek je een beeld dat de vergankelijkheid weergeeft. De beelden zijn in 1. ‘nevelen’, in 2. ‘water’, in 3. ‘daglicht’. Herkent u de andere beelden? Het lied vind ik bij tijd en wijle mooi. Het leert mij het leven flink te relativeren. De gedachte dat ieder mens met niets komt en met niets gaat kan je troosten. Het lied stemt tot nadenken. Je vraagt je af welke dingen er nu werkelijk toe doen. Boodschappen doen voor je buren of zorgen dat je aandeelhouders tevreden blijven. Wel of geen vliegreis? Hoe laten we de aarde na aan de generaties na ons? Welk voorbeeld geven ikzelf met en door mijn levensstijl? Welke god eer ik? Is het de mammon, de god van het geld, ren ik achter het geluk aan, is mijn gezondheid elk offer waard of staat de Ene, de Heilige bovenaan en wat wil dat dan zeggen? Het lied herinnert me aan de beginwoorden van Prediker, ‘IJdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid.’ Evenals Prediker eindigt Franck ermee dat het er om gaat God te eren, Hem te vrezen, voor Hem ontzag te hebben. 
Ds. David Knibbe

Gift
Ontvangen van NN voor de voedselbank (via wijkdiaconie) € 20. Hartelijk dank.

Amnesty-brieven
In mei schrijven we weer drie brieven. De eerste gaat naar de Bengalese minister van buitenlandse zaken met de vraag om een onderzoek naar de verdwijning van journalist Shafigul Islam Kajol. Op 10 maart verdween hij na een politieonderzoek.
De tweede brief gaat naar de Guinese minister van Justitie die we oproepen om de aanklacht tegen Ibrahim Dialo en Sekou Koudono te laten vallen. Zij worden vervolgd vanwege hun acties tegen aanpassing van de grondwet.
De laatste brief sturen we naar directeur van het Openbare Veiligheidsbureau in Beijing die we oproepen er voor te zorgen dat Li Qiaochu wordt vrijgelaten. Li is verdedigster van mensenrechten. Zij is op 16 maart opgepakt en wordt sindsdien vastgehouden.
Als u een e-mail aan ondergetekende stuurt krijgt u de brieven per retourmail toegestuurd en eventueel kunt u ze ook ophalen. Verzending graag voor 31 mei.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst (evert.vanbokhorst@gmail.com)

Blije klanten bij de voedselbank in de Vierhovenkerk.
De klanten van de Voedselbank in de Vierhovenkerk zijn verrast dat ze tot nu toe een mooi pakket kunnen ophalen. Duimen gaan omhoog en de vrijwilligers worden uitbundig begroet. Alles is in de kerkzaal van de Vierhovenkerk keurig door Karel Heitkamp geregeld. Op gepaste afstand komen de klanten binnen voor een pakket en het zijn er alweer meer... De auto van de voedselbank Delft maakt heel wat ritjes om overal verse producten op te halen, zoals bij het ABC-terrein in het Westland en diverse kwekers. Daardoor zijn er in deze weken veel versproducten!
Maar de komende weken is financiële ondersteuning broodnodig om dit vol te kunnen houden. De voorraad houdbare producten zoals rijst, macaroni, broodbeleg, blikgroenten en -soepen is minimaal. Tot nu toe heeft de diaconie € 540 binnengekregen. De secretaris van de diaconie, Dick de Haas, zal dat bedrag storten op de rekening van de voedselbank voor aankoop van houdbaar voedsel. Wilt u ook de komende weken de voedselbank blijven steunen? Het rekeningnummer van de wijkdiaconie is NL18RABO0373736657 t.n.v. wijkdiaconie Vierhoven t.b.v. aankoop voedsel.
Alvast hartelijk dank. 
Wijkdiaconie VierhovenkerkZondag 17 mei 
De lezingen zijn uit Exodus hoofdstuk 20:1-21 en uit Johannes hoofdstuk 16:22-30. Israël heeft zich afgevraagd of God wel of niet in hun midden is. Meteen daarop valt Amalek aan. De Israëlieten merken dat als Mozes biddend de handen omhoog heft, God hen inderdaad de overhand geeft. Daarna helpt Mozes’ schoonvader Jethro om de bestuurlijke taken van Mozes te verlichten. Ook door bemiddeling van deze priester van Midian blijkt God bij hen te zijn. Vervolgens verschijnt God op de Sinaï en geeft aan Israël de tien geboden. En al vóór Israël klaagde of God wel in hun midden was of niet, kregen ze kwakkels en manna te eten en water te drinken. Ook in de woestijn is God er, met voedsel en drinken en nu met de wet, dé kracht om te leven.

Johannes vertelt dat we in Jezus’ naam alles mogen vragen en dat we het dan krijgen. De clou zit hem in het bidden in Jezus’ naam. Dat wil zeggen dat ik mijn wraakgevoelens, egoïstische verlangens en kortzichtige gebeden, die ik in eigen naam bid, thuis moet laten. Bidden in Jezus’ naam is gedoopt worden in zijn liefde, in zijn leven en in zijn dood. Ook zo werkt God in ons midden. Dat betekent openstaan voor God, de tien geboden in letter en geest doorgronden en die dienend doen. Jezus volgen in leven en dood. Dan krijg je altijd waar je voor bidt.
Ds. David Knibbe

Hemelvaartsdag donderdag 21 mei
Bijbellezing: Marcus 16
Voorganger: Ds. Fred van Helden en Cees Muusse
Wie Hemelvaart wil vieren heeft verbeeldingskracht nodig. En vaak lezen we te letterlijk, alsof het om een journaalverslag gaat. Hemelvaart gaat niet over de verhuizing van Jezus naar een ‘hogere etage’ in een gebouw, waar we hem niet kunnen zien. Als dat zo was zouden we in verdriet naar Jezus voetstappen staren, of in verwachting naar de wolken. Maar Hemelvaart vertelt ons iets over een andere dimensie. Het is te vergelijken met een toneelstuk. God is de regisseur en besluit zelf (in Jezus) mee te spelen in onze tijd en ruimte. Door nu op te stijgen naar de hemel is Jezus niet naar een ander deel van het decor verhuisd. Nee, hij staat erboven. Hij is niet meer aan één plek en ruimte gebonden, maar hij kan overal zijn. En toch met ons allen verbonden. Door ons als spelers mag zijn aanwezigheid doorstralen. In coronatijd lijken wij ook steeds meer afstand van elkaar te moeten nemen en toch leren we dat hoewel we verder van elkaar afstaan, we misschien dichterbij elkaar zijn dan ooit. 
Ds. Fred van Helden

Uit het moderamen
De kerkenraadsvergadering van 12 mei wordt een vergadering op afstand van elkaar. Net als bij de vergadering van de wijkdiaconie, wordt dit een video-vergadering wegens het risico van besmetting met corona.
Het moderamen heeft zo al een aantal keren vergaderd en daarvan wil ik u een aantal zaken doorgeven. Via de Nieuwsbrief, die nu elke week verschijnt, kunt u al op de hoogte blijven van alle zaken rond onze zondagse vieringen en de doordeweekse activiteiten. Tot begin juni is alles afgelast, en daarna kunnen we misschien nog steeds niet terug naar een ‘normale’ situatie. U leest in de krant van alles over de ‘anderhalve meter-samenleving’. Hoe gaat zoiets eruit zien in onze kerk? Daar wordt de komende tijd over nagedacht.

De eerste ervaringen met de gezamenlijke ‘ambtelijke’ vieringen met Hof van Delft en Immanuël zijn positief. We leren elkaar beter kennen, we maken samen afspraken en leren elkaars kennis en kunde gebruiken. De ene wijkgemeente heeft al veel kennis met het uitzenden van kerkdiensten via beeld en geluid. De andere wijkgemeente weet hoe je goed aandacht geeft aan gemeenteleden in deze moeilijke tijd. 

Het moderamen schonk verder aandacht aan de communicatie met de gemeenteleden via kerkomroep, telefoon, website en Nieuwsbrief. Dit is belangrijk, nu persoonlijk contact niet kan. Er werd besloten om op 10 mei wel het Heilig Avondmaal te vieren vanwege onze ervaringen in de Stille Week. Er kwamen toen positieve reacties van gemeenteleden omdat men zich toch verbonden voelde met de viering in de kerk, ondanks de afstand. Mocht u vragen hebben aan de kerkenraad, dan hoor ik die graag. Alleen samen komen we verder.
Namens het moderamen,
Peter Plugers

HI4: hoe onderzoek je verdere samenwerking in tijden van corona? 
De drie wijkgemeenten Hof van Delft, Immanuël en Vierhoven werken al op verschillende vlakken samen. Zo hebben we sinds kort de gezamenlijke digitale erediensten, denken we samen na over bijv. het jeugdwerk en wordt wijkgemeente Immanuël vertegenwoordigd door Vierhoven in het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters. Willen en kunnen we meer met elkaar samenwerken? En hoe zou dit eruit kunnen zien? Met deze vragen houdt de werkgroep HI4 zich bezig. Lydia Roosendaal van het ‘Kerkadviesteam’ helpt ons met het onderzoeken van de huidige situatie en het gewenste toekomstbeeld en het schetsen van de verschillende mogelijkheden die er zijn. De noodzaak om meer met elkaar samen te werken is vrij duidelijk – de ledenaantallen dalen en het wordt moeilijker om vrijwilligers en ambtsdragers te vinden. Wat ook al duidelijk is dat elke kerk graag ‘Kerk in de buurt’ wil blijven. Daarnaast is het belangrijk om elkaar beter te leren kennen! Een van de eerste stappen was om de kerkenraden nader met elkaar te laten kennismaken. Dat kan helaas niet in tijden van corona en dus hebben we deze kennismaking verschoven tot na de zomer. In de tussentijd kijkt de werkgroep naar de beleidsplannen, naar wat ons bindt en waarin we verschillen. Helder is ook dat we de kerkenraden en de gemeenteleden goed op de hoogte willen houden van onze voortgang, waarvan akte!
Met hartelijke groet, 
Pieter, Joop, René, Herbert, Peter en Fokke

Bedankt
Heel hartelijk dank voor de mooie bloemen die ik mocht ontvangen voor mijn 90ste verjaardag!
Pia van den Berg
Bibliotheek Vierhovenkerk
Kan het waar zijn, een opwekking uit de dood? De Sadduceeën in Jezus’ dagen geloofden het niet. Zij legden Hem de vraag als strikvraag voor. Ook bij christenen rijst vaak de twijfel. Dit is een klein stukje uit De dag is sterker dan de nacht, meditatieve teksten (T. Gilhuis en C. van Schaik). Wilt u het lezen? Laat het mij even weten: cjgpwnolten@ziggo.nl
Cees Nolten

Inleverdatum kopij
Uw bijdragen voor het volgende nummer (voor drie weken, met de zondagen 24 mei, Pinksteren 31 mei en 7 juni) kunt u voor dinsdag 12 mei mailen naar wijkredactie.vierhoven@gmail.com.

Bereikbaar en beschikbaar
Voor pastorale en diaconale vragen (bijvoorbeeld boodschappen) bel of mail uw wijkpredikanten: D. Knibbe, 2852099, david.m.knibbe@gmail.com en M. Visser 2577147, mvisserabc@gmail.com