Protestants Kerkblad Delft - 1

het wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 12 januari 2013
Bij de diensten

Zondag 13 januari
In deze viering van Schrift en Tafel vieren we de Doop van de Heer. We lezen Jesaja 40, 1-11 (“Troost, troost mijn volk…”) en Lucas 3, 15-16, 21-22. De evangelist Lucas bericht, vergeleken met Matteüs en Marcus, betrekkelijk kort over de doop van Jezus. Opmerkelijk is dat Johannes volgens Lucas al is gevangengenomen. Dus is het iemand anders die Jezus doopt. Maar hij mag geen naam hebben. Opmerkelijk is ook dat Jezus na zijn doop gaat bidden. Pas tijdens het gebed gaat de hemel open, daalt de Geest en klinkt Gods stem. Dat is een belangrijk gegeven om vast te houden. 
De cantorij onder leiding van Wim Loef verleent medewerking aan de dienst.
Er is van 12-13 uur weer een stamppottenmaaltijd.
Ds. Jurjen G. Fennema

Inzameling voedselbank
Op zondag 13 januari is het avondmaal en weer een inzameling voor de voedselbank.
Alle soorten houdbaar voedsel zijn welkom. 
De diaconie.

Zondag 20 januari 
Het verhaal over de bruiloft te Kana wordt gelezen. Het is de klassieke lezing voor de tweede zondag na Epifanie (= verschijning). Op 6 januari verscheen de ster aan de magiërs uit het Oosten. Vervolgens is het verhaal over de doop van Jezus in de klassieke trits aan bod. Het derde verhaal is de bruiloft te Kana. Daar verschijnt Jezus op ‘de derde dag’. Op de derde scheppingsdag staat er tot tweemaal toe ‘en zie het was goed’. Niet voor niets dat de dinsdag een favoriete dag kan zijn om te trouwen. In Jezus’ leven krijgt die derde dag een extra betekenis. Het verwijst naar het feest bij uitstek: PASEN! Maar wat er aan vooraf gaat is niet mis. 20 januari lezen we, ‘Dit heeft Jezus gedaan als eerste wonderteken’. Het woord ‘archetype’ is vertaald met ‘‘eerste’’. Ook valt te denken aan ‘begin’. Zo als in Kana, handelt Jezus in ‘beginsel’: Hij zorgt er voor dat de beker voor ons overvloedig gevuld is.
Ds. M. Visser

Hartelijk dank
Op deze wijze wil ik, ook namens Anneke, een ieder hartelijk danken die het afgelopen jaar met ons heeft meegeleefd, ons heeft gesteund met gebeden en kaarten, met humor en met ‘gewoon normaal doen’. Stond ik voor mijn ziekteverlof nog te draaien en te tollen op de kansel (“het was vreselijk om aan te zien”), nu kan ik gelukkig weer rustig mijn verhaal doen. Ik ervaar dat als een grote zegen. De drukke decembermaand zijn we redelijk doorgekomen. Inmiddels begin ik het eindelijk te leren: niet te ver vooruitkijken. Op zich komt dat wel mooi uit want ik was al niet zo’n planner. ‘Met de dag leven’ betekent voor jaar 2013: “Eerst maar eens 1 januari, dan 2, etc.”. 
Met u en voor u,
Ds. Jurjen G. Fennema

De bruiloft te Kana 
Woensdag 16 januari van 20.00-22.00 uur op de vijfde GGL-in A majeur –avond vindt een bijzondere leerhuisavond plaats waarop Johannes 2:1-11 wordt besproken en uitgespeeld onder leiding van ds. Marco Visser. Dit verhaal leest men nogal eens tijdens een huwelijksdienst. Eén van de opvallende zaken is dat het bruidspaar nauwelijks een rol speelt. Alleen de bruidegom krijgt een bijrolletje. Hoe voelt de bruid zich? En wat te denken van Maria? We gaan het verhaal op een speelse manier bevragen en proberen zo te ontdekken wat dit verhaal voor ons leven kan betekenen.
Ds. M. Visser 

Giften
€ 10,00 voor de voedselbank van W. en via Gonnie Kraaijenbrink van Mevrouw O. € 20 voor de kerk.
Hartelijk dank.
Ds. M. Visser

In Memoriam Leendert Adrianus van Hamburg, † 17 december 2012
Hij woonde met zijn vrouw aan het Adama van Scheltemaplein. Leen van Hamburg is 80 jaar geworden. Hij was een blijmoedig man, opgewekt iemand, joviaal en hartelijk. Jaren woonde het gezin in de Choorstraat. Na het werk in de bedrijfskledingwinkel werd hij met zijn vrouw koster, eerst in Den Haag, later in Vlissingen. Hij was geknipt voor dat werk. De trouwtekst ‘Mijn tijden zijn in uw hand’ (ps.31:16) vergezelde hem in goede en slechte tijden. Het geloof te mogen weten dat God bij hem was gaf Leen kracht. In de dienst van Woord en Gebed gehouden op 22 december in de aula van begraafplaats Iepenhof werden dan ook lofliederen gezongen. Nadrukkelijk werd door de familie gezegd dat het een viering was. Immers ‘afscheid nemen bestaat niet’. Zoals Jezus zei toen Hij heenging: “Ik laat u niet als wezen achter”. Zo is het met de nagedachtenis aan onze broeder Leen van Hamburg. Niet alleen zijn schilderijen laat hij achter, maar vooral zijn warmte en liefde voor de mensen die zijn pad kruisten. Wij willen voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen bidden.
Ds. M. Visser

In Memoriam Magdalena Wilhelmina Limburg–van Selm, † 23 december 2012
Terwijl de wereld om haar heen zich opmaakte voor het feest van de komst van het Licht der wereld heeft Lèn Limburg de wereld verlaten om op te gaan naar het hemels Licht. Maar voor haar waren die bijna 90 jaar geen zegen. Wat haar betreft hadden het er ook 80 mogen zijn. Dan immers zou haar een behoorlijke hoeveelheid lichamelijk en geestelijk leed bespaard zijn gebleven. Valpartijen, botbreuken, kneuzingen, hoe vaak zij niet een ziekenhuis van binnen heeft gezien, wie zal het zeggen? Behalve letterlijk open wonden waren er ook open wonden in overdrachtelijke zin: het overlijden in 2008 van schoonzoon Piet en in 2011 van Piets vrouw, van haar dochter Nelleke. Kinderen horen niet eerder te sterven dan hun ouders, dat klopt gewoon niet.
Wanneer je het levensgeluk vergelijkt met een berg dan zou je kunnen zeggen dat Lèn gedurende haar hele huwelijk met haar man Henk het toppunt van geluk heeft beleefd. Na zijn plotselinge overlijden in 1980 werd ze gedwongen om aan de afdaling te beginnen van de berg van het geluk. Ze kon nog wel van het leven genieten -wilde dat ook, maar dat ging niet meer vanzelf. Ze moest als het ware over een drempel geholpen worden door een ander om van de dingen te kunnen genieten. Door God (ze heeft er vaak om gebeden). Maar ook werd ze over de drempel getrokken door haar eigen kinderen Nelleke en Henk, respectievelijk hun partners Piet en Ria, kleinkinderen en achterkleinkinderen, medebewoners in Abtswoude. Eenmaal over de drempel ging het veel beter met haar.
Deze gang van zaken roept herinneringen op aan de trouwtekst voor Lèn en Henk, voorgelezen in 1941 bij de inzegening van hun huwelijk: Johannes 15. In dat hoofdstuk draagt Jezus zijn leerlingen op om elkaar lief te hebben. Zo'n gebod over liefde komt ons vreemd voor; je kunt niemand opdragen om van een ander te houden. Denk aan het spelletje met de bloemblaadjes: je houdt van iemand of je houdt niet van iemand. Je kunt niet leren om van iemand te houden, laat staan dat je bevolen wordt om dat te doen. Maar volgens Jezus in Johannes 15 gaat liefde verder dan ‘twee mensen die van elkaar houden’. Die liefde is exclusief (als het goed is!). Naastenliefde daarentegen is de algemene houding van mensen om je heen. Die liefde spreekt niet voor zich, daar moet je bij geholpen worden. Bijvoorbeeld door een opdracht.
Na het overlijden van haar dochter Nelleke was Lèn de liefde voor God kwijt. Zij voelde zich, net als Jezus aan het kruis, door God in de steek gelaten. Maar toen, evenals bij Jezus, het kruis haar te zwaar werd en ze dreigde te bezwijken, riep ze opnieuw tot God om haar te verlossen. Van verzet naar overgave. Moge zij zo een troostend een bemoedigend voorbeeld zijn voor haar zoon Henk, enig overgeblevene van het gezin Limburg. En voor alle anderen die haar missen.
Ds. Jurjen G. Fennema

Huispaaskaarsen 2013
Op de zondagen 27 januari, 3 februari en 17 februari kunt u huispaaskaarsen voor 2013 bestellen.
Meer informatie vindt u in het volgende kerkblad.
Margot Mekkes

Inleveren kopij
Tot woensdagmorgen 16 januari 8 uur bij de wijkredactie.
PKD 02 verschijnt op zaterdag 26 januari.
Leen van den Berg

“Ooit een normaal mens ontmoet?”
Deze titel geeft ds. Francis Benthem mee aan haar inleiding bij de Vierhovensoos op dinsdag 22 januari 2013. Ds. Benthem is oud predikant van de Vierhovenkerk en heeft daarna als geestelijk verzorger in de psychiatrie gewerkt.
Ze zegt hier zelf over:
“Voor veel mensen is de Psychiatrie - het gebied van psychische ziekten en stoornissen - een vreemd en soms ook angstaanjagend gebied. Tegelijkertijd is die wereld ook dichtbij. Daarom wil ik u er graag iets over vertellen vanuit mijn ervaring als geestelijk verzorger in de Psychiatrie.”
De punten, die ze zal behandelen zijn:
1. Psychische ziekten of stoornissen, wat is het, waar kom je ze tegen;
2. De wereld van de psychiatrie, ontwikkelingen;
3. Wat doet een geestelijk verzorger;
4. Geloofsvragen die hij/zij tegenkomt; en
5. Mogelijke rol van leden kerk.
Dit alles smeuïg verpakt met veel praktische tips en voorbeelden.
De deuren van de Vierhovenkerk zijn open vanaf 13.30 uur en ieder is van harte welkom.
Het soosbestuur.

Bericht uit Nicaragua
In de periode 2008–2011 heeft de wijkgemeente Vierhoven het project UPOLI van Kerk in Actie mede ondersteund. Kerk in Actie ontving vanuit Nicaragua een “certificaat van erkenning” met het volgende bericht:
“Ter gelegenheid van ons vijfenveertigjarig bestaan als UPOLI, bieden wij als UPOLI u deze blijk van erkenning aan, aan Kerk in Actie van de Protestantse Kerk in Nederland voor de jarenlange steun aan onze programma’s. Al dertig jaar steunt de Nederlandse kerk de opleiding van predikanten in Nicaragua, en het studentenpastoraat aan de UPOLI. Ook heeft u jarenlang de verpleegkundigen opleiding gesteund, en de laatste vijf aar hebben we steun gekregen voor onze landbouwopleiding op verschillende plekken in ons land.
Voor al die jaren van betrokkenheid en steun bieden we u graag dit certificaat van erkenning aan, als getuigenis van onze dank aan u allen. We zijn ervan overtuigd dat uw betrokkenheid bijdraagt aan de voortgang van dit onderwijs in Nicaragua, werk dat zonder uw steun niet op deze manier had door kunnen gaan. We zeggen God dank voor uw betrokkenheid en vragen Zijn zegen voor uw voortgaande werk in Nicaragua en de wereld”. 
De ZWO-commissie 

Agenda
Maandag 14 januari: 20:00 uur Tienerdienstvoorbereiding
Dinsdag 15 januari: 10:00 uur Rouwgroep
Dinsdag 15 januari: 20:00 uur Spinozakring
Woensdag 16 januari: 20:00 uur GGL-in A majeur - bibliodrama
Maandag 21 januari 20:00 uur Tienerdienstvoorbereiding
Dinsdag 22 januari: 14:00 uur SOOS middag

Het gedicht dat Ds. Visser op oudejaarsavond voorlas:

Leven voor de vuist weg 
Leven voor de vuist weg.
Voorstelling zonder repeteren.
Lichaam zonder passen.
Hoofd zonder overleg.

De rol die ik speel, ken ik niet.
Ik weet alleen: hij is van mij. Mag niet meer geruild.

Waar het stuk over gaat,
moet ik maar raden op het toneel.

Beroerd voorbereid op de eer van het leven,
kan ik het opgelegde tempo nauwelijks aan.
Ik improviseer, hoewel ik walg van improviseren.
Bij elke stap struikel ik over mijn ondeskundigheid.
Mijn manier van doen riekt naar de provincie.
Mijn instincten zijn die van een dilettant.
De plankenkoorts die mijn excuus is, vernedert me nog meer.
Verzachtende omstandigheden ervaar ik als wreed.
Woorden en reflexen kan je niet terugtrekken,
te veel sterren om te tellen,
een karakter dat je als een jas al rennend dichtknoopt-
ziedaar de treurige gevolgen van dat overhaasten.

Als je maar één woensdag bijtijds kon oefenen,
tenminste één donderdag een keertje mocht herhalen!
Maar nee, daar komt de vrijdag al met een mij onbekend scenario.
'Is dat fatsoenlijk?' vraag ik
(met schorre stem,
want ik mag achter de coulissen niet eens mijn keel schrapen).

Het is een illusie te denken dat het maar een vluchtig examen is,
dat in een provisoire ruimte afgelegd wordt. Nee.
Ik sta te midden van de decors en zie hoe stevig ze zijn.
Word getroffen door de precisie van de vele rekwisieten.
Het draaimechanisme van de vloer werkt al een poos.
Zelfs de grootste toneellampen werken allemaal.
Nee, geen twijfel aan dat dit de première is.
En dat wat ik doe,
voor altijd verandert in wat ik heb gedaan.
Wislawa Szymborska

Geboren
Op 8 december is Thijs geboren, de tweede zoon van Desi en Gert Benders en broertje van Sander (Brilduikerhof 8). Alles is gelukkig goed gegaan. Helemaal mooi is dat de moeder van Desi uit Bulgarije is overgekomen om deze twee blijde ouders de eerste twee maanden bij te staan. In 2008 is Sander gedoopt in onze kerk, dus willen Desi en Gert dat Thijs ook wordt gedoopt. Dat zal in een van de diensten in deze maand gebeuren. Welke is op dit moment van kopij inleveren nog niet bekend.
Het zal bij de mededelingen voorafgaand aan de dienst kenbaar worden gemaakt. We wensen jullie veel zegen toe met dit nieuwe mensenkind.
Ds. Jurjen G. Fennema