Protestants Kerkblad Delft - 10

het wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 18 mei 2013

19 mei: Pinksteren
De tegenwoordigheid van (de) Geest

“De Heer zij met u…. Ook met u zij de Heer”.
Met deze woorden begroeten gemeente en voorganger elkaar aan het begin van viering en aan het begin van het Heilig Avondmaal. De Heer in ons midden, dat is het mooie van Pinksteren. Het feest van de tegenwoordigheid van (de) Geest. Wat bij de leerlingen van Jezus is begonnen, heeft zich door de eeuwen heen voortgezet. Tot op de dag van vandaag. Door de Geest ervaren wij God als actualiteit, leven wij in Gods tegenwoordigheid.

Als creatie: we zijn schepsels van God, levend op de adem van Gods Geest.
Als recreatie: op krachten komen en opnieuw beginnen.
Als persistentie: niet opgeven, maar blijven volharden.
Als inspiratie en motivatie: gedreven door heilig Vuur.
Als fiducie: met vertrouwen over grenzen gaan.

Zonder aarzeling
Het motto voor de Pinksterviering 2013 luidt: ‘Tegenwoordigheid van Geest’. Dat wens ik onze Vierhoven wijkgemeente toe voor de komende tijd. Maar wat betekent dat eigenlijk, ‘Tegenwoordigheid van Geest’? De Dikke van Dale omschrijft het heel fraai als volgt: “Vaardigheid om bij alle voorkomende omstandigheden (….) zonder aarzeling te besluiten en te handelen”.
Vertaald naar het geloof zou dit het volgende kunnen betekenen: ervoor zorgen dat je je verhaal klaar hebt, zodat - wanneer mensen buiten de kerk jou erop aanspreken - jij kunt uitleggen wat je (nog wel) gelooft. En waarom je dat doet in de Vierhovenkerk en ook wat je eraan hebt. Anno 2013 lijkt dat misschien een lastige opgave, maar dit verhaal schrijven we samen, met elkaar, als ‘kerk in het krachtveld van de Geest’ (titel van een prachtig boek van de Duitse theoloog Jürgen Moltmann).

In deze feestelijke Pinksterenviering lezen wij de volgende Schriftgedeelten: Joël 3: 1-5, Handelingen 2: 1-11 Johannes 20: 19-23.                        Ds. Jurjen G. Fennema

In memoriam Johanna Christine van der Kooij *23 december 1962 – † 29 april 2013
‘I am who I was born to be.’ Ik ben zoals ik was geboren om te zijn. Dit lied van Susan Boyle klonk in de uitvaartdienst van Hanneke. Een lied met veel mooie en één hele mooie regel: bloemen, die bloeiden in de nacht, onverschrokken het licht innemend, vrij omdat ze de duisternis hebben getrotseerd. Zo was Hanneke. Haar handicap – het syndroom van Down - heeft haar niet belemmerd om zichzelf te zijn. Haar eerlijkheid, haar spontaniteit, haar humor, haar behoefte aan contact, haar bazigheid, ze was Hanneke en zij heeft zo te midden van haar familie een eigen plaats ingenomen. Haar ouders hebben haar met grote liefde begeleid. Ze hebben van meet af aan haar een volwaardige plaats willen geven in het gezin. Later, toen ze uit huis ging en zonder haar ouders verder moest, hebben haar broer en beide zussen en hun partners haar in hun armen gesloten.
Toen zij pas geboren was, zei de predikant tegen hun ouders: “U heeft alvast één kind voor de hemel”.
Deze woorden waren een enorme troost en hebben geholpen om haar die plaats te geven. We lazen uit Johannes 14: “In het huis van mijn Vader zijn vele woningen.” Deze woonplaats, van God gegeven, zonder verhuizingen, waar Hanneke moeite mee had, zonder beperkingen, deze plaats is haar in Jezus gegund. Zo komt zij tot haar recht en is zij, zoals zij geboren is, zoals zij bedoeld is.
Zij is op 4 mei begraven op Iepenhof.
Ds. David Knibbe

Taakgroep herinrichting kerkzaal
Herinrichten kun je het niet noemen maar toch … De taakgroep heeft in de kerkzaal geprobeerd wat er gebeurt als je wat meer loopruimte maakt tussen de rijen stoelen, zodat de mensen makkelijker naar voren kunnen lopen bij de viering van het heilig Avondmaal. De kleine verschuiving bleek een hele verbetering. Naast dit praktische handwerk besprak de taakgroep op 18 april het tweede deel van de brochure ‘Heilige huizen’ van Hans Blankensteijn. Daar worden een aantal gemeenten besproken waar men het gebouw had heringericht. 

Het leidde ertoe dat we met name dachten aan het werken met schermen/verplaatsbare wanden zodat je het niet ‘voor de eeuwigheid’ vastzet. Onze kunstvoorwerpen zoals het wandkleed, de glas-in-loodramen, het kruis zijn waardevol maar niet heilig. Blankensteijn waarschuwt ervoor dat je de artistieke verbeelding voor kunt laten gaan en dat ze gaat overheersen. Onze antependia zijn indertijd ‘prijsgegeven aan artistieke verbeelding’. Maar de flats en de symbolen in de doeken zijn zodanig dat ze zich ons inziens niet opdringen. 

De notitie ‘volk van God’ leidde tot een gesprek over de wenselijke grootte van een gemeente. Hoe kun je 350 gemeenteleden persoonlijk kennen? Tegelijk zijn we meer dan een gezelligheidsclub waar Marietje en Pietje elkaar ontmoeten, we zijn allereerst broeders en zusters in Christus. 
Op 27 mei wordt het stuk ‘De inrichting van de kerkruimte’ uit Eredienstvaardig, eerste jaargang/5, zomer 1985, besproken en wordt een plan de campagne opgesteld voor seizoen 2013-2014. Wat is ons doel? Waar moeten we naar kijken ? Waar moeten we opletten? Waar willen we op uitkomen? Wat is voor de gemeente de beste inrichting in 2015-2020? Wie moeten hierbij betrokken worden? (financiën, architectuur). 
Ds. M. Visser

Gebruik van meer duurzame energie in uw eigen huis is mogelijk!
Bent u benieuwd, wat u kunt doen als toepassing van duurzame energie in uw eigen huis? Welke mogelijkheden zijn er om zonne-energie te gebruiken? De fair&groen groep heeft hiervoor Peter Molengraaf als deskundige uitgenodigd. Op zondag 2 juni gaan we om 11.30 uur met hem in gesprek. Naast zijn kerkelijk ambt als voorzitter van de Gereformeerde  Algemene Kerkenraad, is Peter actief in de energiesector en met de omslag naar duurzame energie voor in je huis, het vervoer en in de industrie. Deze zondag spreken we met hem over wat je zelf kunt doen in je eigen huis, de mogelijkheden van zonnepanelen en zonneboilers, elektrisch vervoer, wat je samen kunt doen in energiecoöperaties en wat verder ter sprake komt.
Peter is niet alleen beleidsmatig actief en ingevoerd maar heeft ook in zijn eigen huis de nodige ervaringen opgedaan die hij graag met u deelt.
Aanschuiven mogelijk
Aansluitend aan de inleiding is er rond 12.15 uur een gezamenlijke maaltijd met soep en brood. Hiervoor wordt een kleine bijdrage gevraagd. De meeropbrengsten hiervan gaan naar het ZWO project van Kerk in Actie in Zuid Afrika: “Energie zuinig koken en stoven”. Iedereen is van harte welkom, zowel voor de inleiding als voor de maaltijd, ook uit andere wijken. De intekenlijsten liggen vanaf 18 mei in de kerk. Telefonisch aanmelden kan op 015-2618796. Op het laatste moment aanschuiven is altijd mogelijk. We delen met elkaar.
Fair&groen groep

Sjouwers Kerkennacht gezocht
Meld je aan bij Henny Melis, Jasper van der Kooij of Jurjen FennemaZondag 26 mei
Het gemeenschappelijk (oecumenisch) leesrooster dat we in onze wijk al jaar en dag volgen geeft als lezingen Spreuken 8: 22-31 en Johannes (2:23-) 3:1-16. Johannes vertelt over het gesprek tussen Jezus en Nicodemus. De link met vrouwe Wijsheid uit Spreuken is mogelijk maar ik wil een lijn trekken naar een ‘serpent’. Dat woord ‘serpent’ komt van ‘serpens’ (Latijn) en betekent ‘slang’. De slang komt in Joh. 3:14 ter sprake: De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat ieder die gelooft in Hem eeuwig leven heeft. Johannes begon zijn proloog al vol verwijzingen naar het Aloude Testament, zo ook hier. In Numeri 21: 4-9 gaat het over de koperen slang. Het accent komt in de dienst op Johannes 3: 14-21 te liggen. De symboliek rond slang en eeuwige leven ligt voor het oprapen. In een dierentuin zie je soms hoe de oude huid van de slang er bij hangt en langzaam afvalt en de nieuwe huid zich glimmend een weg baant. Maar ‘eeuwig leven’ zoals Johannes er over spreekt, is van een andere orde. Eeuwig leven heeft niet zo zeer met tijd te maken, maar veel meer met een bepaalde kwaliteit van leven. Eeuwig leven is leven vanuit de relatie met de Eeuwige.
Ds. M. Visser

Viering van Schrift en Tafel in de Vijverhof
Op donderdag 23 mei is er om 15:00 uur een viering in de grote zaal van de Vijverhof waarin wij ook het Heilig Avondmaal met elkaar hopen te vieren. De voorganger is ds. Jurjen G. Fennema en het orgel zal worden bespeeld door Jan Bood. Na afloop is er koffie en thee.
Namens de kerkcommissie van de Vijverhof ds. Jurjen G. Fennema

Medewerkersavond 14 juni
Direct of via diverse contactpersonen worden medewerkers van onze wijk (bijvoorbeeld fair&groenleden, commissie van ontvangst, cantorijleden enzovoort) uitgenodigd voor het feestje van vrijdag 14 juni. Het wordt in en rond de kerk gehouden van 17.00 tot 20.00 uur.
Informatie bij Henny Melis 261.87.96 of Marco Visser 2577147 

Hendrickje Stoffels, Rembrandts lief (1626-1663)
Op dinsdag 28 mei zal theatermaakster Hermi Hartjes u meenemen in het leven van Hendrickje Stoffels, Rembrandts derde vrouw. Zij was een eenvoudige Achterhoekse vrouw die terechtkwam in het zeventiende-eeuwse Amsterdam. Als dienstmeisje, minnares, huisvrouw en kunsthandelaar.
Maar wie of wat was ze echt? Heilige, heks of hoer?
Hendrickje Stoffels vertrekt op twintigjarige leeftijd vanuit het Achterhoekse garnizoensstadje Bredevoort naar Amsterdam, wordt dienstbode bij de grote Rembrandt. Ze maakt kennis met de wereld van kunstenaars en welgestelden maar ook met de wereld van boenen, schrobben, poetsen en kapotte handen.
Vol verwondering is ze getuige van het ontstaan van de meesterwerken. Ze ontmoet de leerlingen en de modellen. Rembrandt deelt het bed met Geertje en ziet haar niet staan.
Als Amsterdam de Vrede van Munster viert en Rembrandt dronken thuis komt, ziet hij Hendrickje in het maanlicht in de keuken. Ze voelt zijn blik. Ze moet model zitten. Niet lang daarna zoekt hij haar op in de bedstee.
Nadat de jaloerse Geertje naar het gekkenhuis is gemanipuleerd, raakt de ongehuwde Hendrickje zwanger van Rembrandt. Het oordeel van de Kerkenraad is hard: ze is een hoer.
Keerpunt wordt het faillissement van Rembrandt. Hendrickje neemt kordaat de zakelijke leiding op zich en zorgt er voor- samen met Titus - dat Rembrandt zonder schulden kan doorwerken. Ze sterft op 38-jarige leeftijd.
De deuren van de Vierhovenkerk zijn open om 13.30 uur en iedereen is welkom. De toegang is gratis met een vrijwillige bijdrage voor de koffie.
Het soosbestuur

Tienerdienst 26 mei
Op 26 mei is er weer een tienerdienst in de Vierhovenkerk. We zijn op dit moment al op het onderwerp aan broeden, want het ei is al wel gelegd. De 26ste kunnen jullie ons helpen om het te laten uitkomen!
Namens de voorbereidingsgroep, David Knibbe

Gemeenteweekeinde 2014
De voorbereidingscommissie zal in mei een keuze moeten maken voor het thema. De onderwerpen die genoemd werden naar aanleiding van Genesis 37-50: Dromen van Jozef; Jozef als despoot (bij uitdelen van voedsel); Jozef is een allochtoon; het verhaal kan beschouwd worden als een novelle; familiegeschiedenis (roman); symboliek (7 vette en 7 magere jaren); dromen van de farao; over – leven (mogelijk thema voor het weekend?) ; Jozef – Jezus (Paasboodschap); Jozef is een messiaanse gestalte; opdracht van Israel: ´Tot zegen zijn.’ Jozef is een harde werker, dat wordt soms tegen hem gebruikt, hij doet waar hij voor geroepen is net als Jezus en tot slot jaloezie (van de broers).
Ds. M. Visser

‘je bent mijn uitverkorene’
Op 5 juni wordt op is de laatste middag van dit seizoen op de Bijbelkring gesproken over ‘Gods uitverkoren volk’. Wat verstaan we onder uitverkoren? Als iemand tegen een ander zegt: ‘je bent mijn uitverkorene’, wat zijn dan de consequenties voor degene die aangesproken wordt? Jona 3:1-4:4 komt aan de orde.
Ds. M. Visser


Vooraankondiging
Een muzikale avond over het Nieuwe Liedboek op donderdag 6 juni, van 20:00 uur tot en met 22:00 uur in de Vierhovenkerk. De leiding is in handen van ds. Jurjen G. Fennema

Verkoop Fair trade artikelen verkoop en Amnesty 
Het schrijven van Amnesty brieven voor recht en gerechtigheid mag zich verheugen in een toenemende belangstelling. De laatste schrijfzondag in mei werden er negentig brieven verstuurd en kwamen we zelfs brieven tekort.
Op 2 juni schrijven we brieven voor vrouwenrechten en tegen seksueel geweld in Egypte, 
voor een eerlijk proces voor gevangenen in Guantanamo Bay (die in hongerstaking zijn gegaan) en voor vrijlating van twee gevangenen in Tunesië, die veroordeeld zijn wegens "belediging van de Islam" op internet.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

Gift
€ 20,00 mevrouw d. R voor de wijkdiaconie. Hartelijk dank.
Ds. M. Visser 

Agenda
23 mei 20.00 uur voorbereiding gemeenteweekeinde, Aziëlaan
25 mei 13.00 uur vertrek kinderuitje, Vierhovenkerk
27 mei 13.45 uur taakgroep herinrichting kerkzaal, Vierhovenkerk
27 mei 20.00 uur voorbereiding voettocht voor 
        vrede, Vierhovenkerk
28 mei 14.00 uur SOOS-Vierhovenkerk, theater 
        ‘Hendrikje Stoffels’ 
28 mei 20.00 uur taakgroep Eredienst, Vierhovenkerk
29 mei 19.30 uur taakgroep ZWO, Vierhovenkerk
29 mei tot 08.00 uur, kopij inleveren bij de wijkredactie
29 mei 20.30 uur wijkdiaconie, Vierhovenkerk
05 juni 14.00 uur Bijbelkring, Gods uitverkoren volk,
        Vierhovenkerk
05 juni 20.00 uur sectievergadering Voorhof/Buitenwijk/
        Tanthof-West, Vierhovenkerk