Protestants Kerkblad Delft - 10 2014

wijknieuws wijkgemeente Vierhoven van 17 mei 2014

Bij de diensten
Zondag 18 mei
De vijfde zondag van Pasen heet ‘Cantate’, ‘Zingt’. Voor een ervaren kerkganger is dit gesneden koek. Maar voor een buitenstaander is zingen allerminst vanzelfsprekend. Die stelt de vraag: ‘Waarom moeten wij zingen?’.
Dit is geen onbelangrijke vraag. Maar hoe hierop te reageren? Je kunt je boos maken en zeggen dat je met een vraag iets ter discussie stelt en wellicht kapot maakt. Je kunt ook een vraag stellen in de hoop dat je door het antwoord een hobbel kunt nemen om verder te kunnen op de weg van het geloof.
In deze dienst gaat het over dit soort vragen. In Deuteronomium 6:20-25 zijn het de kinderen die hun ouders de vraag stellen: “Wat betekenen al die bepalingen en wetten en regels die de HEER, onze God, u heeft voorgehouden?”. In Johannes 14:1-14 zijn het Tomas en Filippus die vragen stellen aan Jezus. Tomas vraagt: “Wij weten niet waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden wij de weg daarheen kunnen weten?”. Filippus vraagt aan Jezus: “Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen wij niet”. Jezus steekt zijn verbazing over de vraag niet onder stoelen of banken, maar hij geeft toch antwoord.
Stel jezelf eens de vraag of alles voor jou gesneden koek is wat het geloof betreft. Zo niet, dan geldt: vragen staat vrij. Maar dan wel vragen om verder te kunnen en verder te willen.
Ds. Jurjen G. Fennema

Zondag 25 mei 
De lezingen zijn Jesaja 41:17-20 en Johannes 16:16-24. De Jesaja-lezing roept het lied ‘Een steppe zal bloeien’ in gedachten. Het wonderschone lied dat gedragen wordt door de melodie. Het is een lied voor de paastijd. Couplet 3 begint met ‘de dode zal leven’ en spreekt over ‘het licht van de morgen’. In de evangelielezing wordt gesproken over de nieuwe tijd die zal aanbreken: ‘Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen’. Jezus spreekt zijn leerlingen bemoedigend toe en zegt: ‘Je vreugde zal volmaakt zijn’. Is dat niet wat overtrokken? Volmaakte vreugde? Wislawa Szymborska dichtte: “Na elke oorlog moet iemand opruimen. Min of meer netjes wordt het tenslotte niet vanzelf. … Fotogeniek is het niet en het kost jaren. Alle camera’s zijn al naar een andere oorlog”. De steppe zal bloeien…(?)
Ds. Marco Visser

Uit de wijk
Op 23 april is Viviënne geboren, eerste kind en dochter van Christiane en Bart Hogeweg (Montgomerylaan 196). Op hun trouwkaart in 2012 stond: “To lead a better life I need my Love to be here”. Gods liefde valt hen ten deel in liefde voor elkaar en in de komst van dit kind. Alweer een O Jee kindje trouwens.
Ds. Jurjen G. Fennema
De heer A. Rensen uit Den Hoorn (Wilhelminalaan 24, 2635 HN) heeft een hartoperatie ondergaan. Gelukkig is hij wakker geworden uit het coma waarin hij lag, een eerste stap vooruit. De toestand waarin hij verkeerd is zorgelijk (3 mei). Zijn vrouw en kinderen maken een bewogen tijd mee. Het medeleven dat zij ontvangen omschrijft zijn vrouw als ‘een muur van warmte om zich heen’. 
Ds. Marco Visser

Jenny van Zanten en Folkert van der Maas hebben te kennen gegeven dat zij een verbond willen sluiten om de rest van hun leven samen met elkaar –als echtpaar– door het leven te gaan. Zo jong als ze zijn, zijn beiden er al achter gekomen dat liefde geen garantie biedt voor een zorgeloze toekomst. Dat je veel van elkaar houdt, wil nog niet zeggen dat je nooit meer in de problemen komt. Jenny en Folkert hebben de kracht van het geloof in God ontdekt en de betekenis van Jezus Christus waar het gaat om liefde. Daarom draaien ze al enkele jaren mee met de O Jee-groep (Oudere Jongeren) van de Vierhovenkerk. Daarom willen ze getuigen van geloof, hoop en liefde in een trouwdienst waarin ze God vragen om een zegen over hun huwelijksverbintenis.
Deze dienst vindt plaats op vrijdag 23 mei om 14.30 uur in het schilderachtige kerkje van ’t Woudt, ergens in het midden tussen Delft en De Lier (daar is over nagedacht!). Ik vind het een eer om deze dienst te mogen leiden. Want ik herinner mij nog … toen Folkert bij mij op catechisatie zat ….. etc.
Ds. Jurjen G. Fennema

Kerkenraad
De vergadering van 8 april was een grote kerkenraadsvergadering. Op de agenda stond onder andere de Stichting Fondswerving Restauratie Nieuwe Kerk. Verder is het jaaroverzicht 2013 van de wijkkas van Vierhoven besproken. We hebben ongeveer hetzelfde uitgegeven als in 2012. De penningmeester werd bedankt voor het nauwkeurige werk.
Het belangrijkste agendapunt betrof de vereniging van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in Delft tot één Protestantse Gemeente Delft. De wijkgemeente Vierhoven is nog niet verenigd, maar ´in wording´ en daarom was een besluit nodig van de beide voormalige kerkenraden van de Hervormde wijkgemeente Marcuskerk en de Gereformeerde parochie Abtswoude. Dit besluit werd unaniem genomen. Meer nieuws over deze historische gebeurtenis in de komende maanden.
Peter Plugers, scriba

Ervaringen uitwisselen van duurzame kerken 
Uit vijf Delftse kerken, een Maaslandse gemeente en een kerk uit Delfgauw kwamen in maart negentien gemeenteleden bij elkaar op de duurzame kerkenbijeenkomst. Het enthousiast delen van ervaringen en ideeën om als kerk duurzamer en meer fairtrade te worden stond centraal. Alex Bruijnis, beleidsmedewerker Ministerie van Economische Zaken, gaf een interessante presentatie over de (fairtrade) cacaoketen. Wat komt er kijken in de hele keten van teelt van de cacaoboon naar chocolade bij ons in de winkel? 
Fair&Groen-commissie Vierhovenkerk, fair.groen@gmail.com.

Dauwtrappen
 
Voor de laatste keer verzorgen Ina en Willem van der Gaag het dauwtrappen op Hemelvaartsdag (29 mei). We verzamelen op het stationsplein bij station Delft-Zuid. Er wordt in een normaal tempo gewandeld, waardoor iedereen die dat leuk vindt, kan meedoen. Het is verstandig om goede wandelschoenen aan te doen en voor in de kerk andere schoenen mee te nemen. Bij vochtig weer kunnen de schoenen nat en smerig worden. 
Het vertrek is om 6.30 uur. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur en eindigt bij het station. Om 8.15 uur wordt er in de Vierhovenkerk voor een ontbijt gezorgd. Om 9.30 uur begint de kerkdienst.
Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 3. De meeropbrengst gaat naar het project van de ZWO in Zuid-Afrika. Aanmeldingsformulieren liggen vanaf zondag 18 mei in de kerk.
De diaconie

Maaltijd 
Op zondag 1 juni is er een maaltijd met soep en broodjes. De vrijwillige bijdrage is € 3. Aanmeldingsformulieren liggen vanaf zondag 18 mei in de kerk.
De diaconie

Agenda
21/05 14.00 uur  Bijbelkring
21/05 19.30 uur  ZWO
21/05 20.30 uur  Wijkdiaconie
23/05 15.00 en 19.30 uur  Musical Jakob
26/05 20.00 uur  Voettocht voor vrede
27/05 20.00 uur  Moderamen wijkkerkenraad


Tienerdienst 25 mei, Trots en Schaamte … in een groep
Niemand leeft voor zichzelf, niemand leeft op zichzelf. Mensen hebben mensen nodig. Om gelukkig te zijn, om erkend en gewaardeerd te worden. Het klinkt misschien vreemd maar mensen hebben elkaar nodig om te weten wie zij zelf zijn. Voor ons zelfbeeld zijn wij voor een groot deel afhankelijk van hoe de omgeving naar ons kijkt en wat de mensen van ons vinden.
Zolang mensen je zien zitten is er geen vuiltje aan de lucht. Je bent blij want je hoort erbij. 
Maar wàt als ze jou niet zien zitten, wàt als ‘iedereen zegt dat je er niet uitziet, dat je een watje bent, een loser, een lelijkerd? Je kunt je knap ongelukkig voelen wanneer je dat vernietigende oordeel van de groep overneemt en je eigen maakt. Je vader en je moeder kunnen nog zo vaak zeggen dat jij een prachtig mens bent, als de groep jou een ‘nobody’ vindt, ben je al snel geneigd om in te stemmen met dat negatieve oordeel. Gevolg: je schaamt je kapot voor jezelf….
Wat te doen? In de tienerdienst gaan we kijken hoe dat zit tussen de afzonderlijke jongere en de hele groep. Ben je echt aan de goden overgeleverd of is er een God die jou kan helpen? De psalmen in de bijbel kunnen ons hierover veel wijzer maken waardoor we niet meer over ons heen laten lopen omdat we sterker in onze schoenen staan. 
Namens Wilma, Corrie en Marius,
Ds. Jurjen G. Fennema

Hemelvaart 29 mei (aanvang 9.30 uur)
In de kerk hoopt de commissie Kunst en kerk enkele afbeeldingen op te hangen van ‘de hemelvaart’ en over het Pinksterfeest. Op de gravure ‘de hemelvaart’ van Gustav Dore worden de personages beneden op de aarde theatraal afgebeeld. Ze heffen hun armen omhoog, als waren het de molenwieken van Mondriaan. De witte figuur van Jezus die ten hemel stijgt bewerkstelligde een link naar Jeroen Bosch. Op zijn schilderij ontwaren we de witte lichttunnel waar Pim van Lommel over spreekt in zijn boek ‘Eindeloos bewustzijn, een wetenschappelijke visie op de bijna-dood-ervaring’. Zijn de ervaringen van vele mensen opeengestapeld een wetenschappelijk bewijs? Of gaat het Lucas daar helemaal niet om in Handelingen 1? 
Ds. Marco Visser

Zondag 1 juni
In deze dienst van Schrift en Tafel leven we toe naar het feest van Pinksteren. Wij lezen Johannes 17:1-19. Daarbij wordt vooral ingezoomd op vers 9: “Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij hebt gegeven, omdat zij van u zijn”: niet voor de wereld maar voor een beperkte groep mensen. Blijkbaar komt de boodschap niet bij alle mensen over. Zelfs niet bij het uitverkoren volk Israël, zo blijkt uit de tweede lezing: Ezechiël 39:21-29. In deze lezing is vers 29 mijn focus: “Ik zal mijn geest over het volk van Israël uitgieten en mijn gelaat niet meer voor hen verbergen – zo spreekt God, de HEER”. 
De cantorij verleent medewerking aan deze dienst.
Ds. Jurjen G. Fennema

Gemeenteavond 20 mei (van 20.00 tot 22.00 uur Vierhovenkerk)
“Fusie en toekomst Vierhovenkerk”
Allereerst wordt u als gemeente gehoord over de fusie. Voor de Vierhovenkerk betekent het dat er een einde komt aan de belasting om zowel naar de Hervormde als naar de Gereformeerde vergaderingen afgevaardigden te moeten sturen. Er komt één Algemene Kerkenraad, één college van diakenen, één college van kerkrentmeesters en één delegatie naar de classis. De naam Protestantse wijkgemeente Vierhovenkerk in wording is dan voorbij. 
De volgende vraag is: Waar gaat de Vierhovenkerk heen in de nabije toekomst? Hoe geef je de inspiratie, opgedaan uit de schriften, handen en voeten? Het is belangrijk van elkaar te weten wat wij als essentieel en wezenlijk ervaren en zien als het gaat om het gemeente-zijn van Christus. Drie vragen kunnen ons helpen bij het verzamelen van positieve verhalen. 1. Kunt u een ervaring noemen die u dankbaar maakt dat u christen bent? 2. Op welk moment is de kerk voor u van belang en doet de gemeente er voor u toe? 3. Op welk moment was u trots op de gemeente?
De wijkkerkenraad denkt dat present zijn in de buurt belangrijk is. Daarnaast wil ze extra aandacht schenken aan de 30- tot 50-jarigen. Op zondag 25 mei is er na de dienst een (korte) herhaling van de gemeenteavond.
Namens de kerkenraad, ds. Marco Visser

Collecte voor het Interkerkelijk Sociaal Fonds (ISF)
Voor de diaconale collecte op zondag 25 mei mag de diaconie van de Vierhovenkerk zelf een bestemming kiezen. De diaconie heeft voor het ISF gekozen. Co van der Maas, voorzitter van het ISF, zal deze collecte vooraf aan de inzameling toelichten.
Onze kerk is lid van het ISF. Samen met twaalf andere kerken en geloofsgemeenschappen 
zorgen we door middel van vrijwilligers en geld voor mensen die onverwacht in acute financiële problemen zijn geraakt. 
In de voetsporen van Jezus zijn we voor deze mensen Barmhartige Samaritaan. We zorgen daarbij vooral voor mensen, die niet aangesloten zijn bij een kerk. Op die manier zijn we samen met veel andere kerken daadwerkelijk getuige van de liefde van God voor mensen. 
Wilt u iets overmaken, dat kan natuurlijk. Het rekeningnummer is NL14INGB0006729143 ten name van ISF te Delft.
De diaconie

Sociëteit Vierhovenkerk
27 Mei (aanvang 14.00 uur) komt onze cantor Wim Loef. Het ‘Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk’ werd in mei 2013 gelanceerd. Hoe is het nu we een jaar verder zijn? Er zijn nieuwe liederen gezongen in de kerkdiensten. Wat vinden wij daarvan? Welk lied spreekt ons aan? Blader het Liedboek voor de aardigheid eens door. In de pers zijn wat noten gekraakt en schreef Dick Wursten in ‘Woord & Dienst’ een artikel onder de titel ‘Gewogen en te licht bevonden’. Hoe beoordeelt de cantor het liedboek en wat vinden wij ervan? Jong en oud zijn van harte welkom.
Ds. Marco Visser


Gebedsgroep
Dinsdag 27 mei komt van 19.00 tot 19.45 in de Vierhovenkerk de gebedsgroep bijeen.

Voor voorbeden kunt u contact opnemen met Els Alblas, telefoonnummer (015) 262 2444

Els Alblas


“De ander tevoorschijn luisteren” woensdag 4 juni 20.00 uur
Wat bezielt een mens, wat houdt hem of haar bezig? Je weet het amper van elkaar. Kun je elkaar ten diepste verstaan? Hoe vaak moet je achteraf constateren dat de ander jou niet begrepen heeft? Het is een kunst apart om de ander goed te verstaan. Het reflecterend luisteren kan daarbij helpen. De grondvraag daarbij begint met de woorden: ‘je bedoelt dat…‘. Vervolgens gaat je stem niet omhoog maar omlaag. Dat is kenmerkend voor een reflecterende vraag. In het dagelijks leven en in het bezoekwerk een prima middel om te gebruiken. Wil je er eens (nader) kennis meemaken en de proef op de som nemen, weet je van harte welkom. 
 “Anderen tevoorschijn luisteren, Luisteren 2.0” van Bert Bakker is het uitgangspunt. Aanmelden is gewenst, maar niet noodzakelijk. Informatie is te krijgen bij ds. M. Visser.
Ds. Marco Visser
Giften
€ 50 van de fam. H. voor de voedselbank.
Van N.N. ontving mevr. M. Oosterhof geld voor de kerk.

Inleverdatum kopij 
PKD 11 verschijnt op zaterdag 7 juni. Dit is een nummer voor drie weken. Kopij kan tot dinsdag 27 mei 18.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.