Protestants Kerkblad Delft - 10 2015

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van zaterdag 23 mei

Bij de diensten
Zondag 24 mei, Pinksteren 
Op deze zondag worden er twee kinderen gedoopt: Emma, het dochtertje van Paula Czelen en Jim Vreugdenhil (Roland Holstlaan) en Calanthe Anniek, dochtertje van Margreet Docter en Arnoud Duyvesteyn, zusje van Tristen en Elora (Medinastraat). De hoofdlezing is Handelingen 2:1-13. De leerlingen van Jezus ontvangen de heilige Geest en ze getuigen van de Opgestane Heer. Ze zijn vol geestdrift en vertellen vurig over Jezus, met Petrus voorop. Hij houdt een lange toespraak die opgetekend is in het vervolg van Handelingen 2. Het is een getuigenis vol hoop, vol bezieling. Petrus citeert de profeten als hij zegt, jullie zonen en dochters zullen profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Niets ‘dood in de pot’ maar een levend geloof dat zegt ‘Jezus is door God tot leven gewekt, Hij is door God verheven, zit aan de rechterhand’ (Handelingen 2:32-33). Deze minste der mensen is alle macht gegeven! Een geweldige omkeer toen, nu en voor de toekomst.
Ds. Marco Visser

Kindernevendienst
24 mei Pinksteren 
31 mei Paulus schrijft brieven
7 juni Petrus bij Eneas en Dorcas

Apostelen op reis en doen wonderen!

Petrus liet mensen uit de dood opstaan en is op wonderbaarlijke wijze bevrijd uit de gevangenis! Paulus onderneemt drie grote reizen naar andere christenen en schrijft ze mooie brieven. In de kindernevendienst staan de Handelingen van de apostelen centraal vanaf Pasen. Vanaf augustus bespreken we delen uit de brief die Paulus schreef aan de Korinthiërs. Ben je benieuwd naar de verhalen en heb je zin om samen aan het spelen en knutselen te gaan? Je bent van harte welkom in de kindernevendiensten, ook tijdens de zomer!
De kindernevendienstleiding

Uit de wijk
Door Gods genade mochten we op 29 april de dag herdenken waarop we zestig jaar geleden in het huwelijk traden. We danken de Heer onze God voor zijn liefde en zorg. Zijn gunstbewijzen waren elke dag weer nieuw. Dankbaar zijn we, blij en verrast door de vele kaarten, brieven en andere blijken van genegenheid die we mochten ontvangen.
Familie J.Krommenhoek-Visée

Langs deze weg wil ik u allen bedanken, van de Vierhovenkerk en de Mattheuskerk voor de felicitaties, wensen en bloemen, die ik mocht ontvangen bij mijn 85e verjaardag, maar op de eerste plaats dank ik HEM, die mij lief heeft en mij deze jaren heeft gegeven.
A.C.M.(Ton) van der Linden

Hartelijk dank
Op 23 april waren wij 50 jaar getrouwd. Iedereen die ons op de één of andere manier heeft gefeliciteerd met het Gouden huwelijksjubileum willen wij graag via deze weg hartelijk bedanken. Behalve de prachtige bos bloemen ‘met groetenkaart’ van de kerk kwamen ook veel persoonlijke kaarten van gemeenteleden via de post. Wij hopen dat wij in goede gezondheid, met u allen, nog lang van “onze” Vierhovengemeente mogen genieten.
Ab en Lenie Moes

Wereldwinkel verkoop en Amnesty brieven schrijven
Opnieuw dank aan alle schrijvers die meededen aan de Amnesty brieven: Op zondag 3 mei schreven we 78 brieven! Dat is een mooi resultaat. Op 7 juni schrijven we weer voor een aantal schrijnende gevallen maar op dit moment heb ik nog geen namen. Schrijft u op ook mee? We zien u graag bij onze stand in de hal voor de AI brieven en voor een keus van fair trade artikelen uit het assortiment van de Wereldwinkel.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

Preekvoorbereiding
Het thema van de preekvoorbereiding op 10 juni is: ‘De goede herder’. Het gesprek zal gaan over diverse teksten die te maken hebben met dit onderwerp. Te denken valt aan Ezechiël 34, Psalm 23, Lucas 15 en Johannes 10 waar Jezus zegt: ‘Ik ben de goede herder’. Zondag 21 juni is een gezinsdienst en zal het kinderkoor Kristal haar medewerking verlenen. Ze zingen onder andere het liedje over een moderne herder: ‘Tom,tom’ en ‘You are the Shepherd’. Jong en oud zullen het beeld van de herder verstaan. Maar hoe en wat raakt hen daarbij? Dichters als Anton Ent, Rutger Kopland, Lloyd Haft, Karel Eykman, Menno ter Beek, Geert Bogaard en Michel van der Plas lieten zien wat hen in de psalm trof. We kijken naar Bijbelteksten, gedichten en ook hoe we er een interactieve dienst van kunnen maken. Heb/heeft je/u zin om mee te doen wees welkom. We starten om 14.00 uur. Aanmelding kan op of voor 8 juni bij ds. Marco Visser (minimaal 5 personen).
Ds. Marco Visser

Gebedsgroep
De gebedsgroep is op dinsdag 26 mei en 9 juni van 19.00 tot 19.45 in de Vierhovenkerk. Als u gebedsverzoeken hebt, kunt u contact opnemen met Els Alblas, telefoonnummer (015) 262 2444. Kom gerust een keer meebidden!
Els Alblas

Dauwtrappen
Een aantal gemeenteleden was op Hemelvaartsdag al vroeg uit de veren om – traditiegetrouw – te gaan dauwtrappen. Neely de Ronde had een prachtige wandeling uitgestippeld in Midden-Delfland. De reiger stond centraal tijdens deze wandeling. 
Onderweg kregen we drie keer een ‘oefening’ op: 
1. Gedurende 10 minuten moesten we oefenen dat ook wij (net als de reiger) bij het landschap horen. Dat deden we door te voelen hoe onze voeten contact maakten met de aarde en er weer los van te komen.
2. Bij de tweede opdracht hebben we geprobeerd om onze zintuigen te oefenen – horen of kijken – en daarbij volledig gericht te zijn op het landschap.
3. De derde oefening had met de hemel te maken. Om iets van de hemel te ervaren deden we dat door de wind te voelen, langs je huid, door je haren, enz.
Na afloop van de wandeling stond er een heerlijk ontbijt klaar in de Vierhovenkerk, verzorgd door onze koster Rommert en Joost Bons. Daarna woonden we de kerkdienst bij. 
Margot Mekkes

Tijdens de wandeling en ook in de dienst zelf stond onderstaande tekst centraal:

Ten hemel gestrekt
met het landschap verweven
zo wil ik leven.
A.F. Troost

Inleverdatum kopij 
PKD 11 verschijnt op zaterdag 13 juni. Kopij kan tot dinsdag 2 juni 19.00 uur worden ingeleverd. Let op: dit is een nummer voor 3 weken! Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


Zondag 31 mei, zondag Trinitatis
Fenne Bles, dochtertje van Irna en Thomas Bles (Runmolen) zal de doop ontvangen. Op zo’n dag waarop dit sacrament in ons midden wordt gevierd gedenken wij ook onze eigen doop en mogen we weten wat het is om ‘opnieuw geboren’ te zijn. Nieuwe mensen die leven tot Gods eer en tot het geluk van onze naaste. We zijn als gedoopte mensen in dat licht van God geplaatst dat Hij door en met Jezus aan ons schonk. Dat ‘opnieuw geboren’ worden is een wonderlijke uitdrukking. Ook een Nicodemus verbaasde zich daarover. Aan de hand van het verhaal uit Johannes 3 willen we dit verkennen en zien wat dat opnieuw geboren worden betekent voor Fenne en ons allen.
Ds. Marco Visser

Zondag 7 juni, eerste zondag na Trinitatis
Het leesrooster reikt Marcus 3:20-35 aan. Het stuk wordt omlijst door de verzen 20-21 en 31-35 waar gesproken wordt over de naaste familieleden van Jezus, zijn moeder en zijn broers. De verzen 22 tot en met 30 vormen het middenpaneel. Vers 22 verhaalt dat (ook) de schriftgeleerden uit Jeruzalem Jezus maar een vreemd, ietwat verdacht persoon vinden. Vervolgens antwoordt Jezus (vers 24-29) met enkele gelijkenissen over een koninkrijk, een gemeenschap en het al dan niet kunnen leegroven van een huis. In vers 28-29 grijpt Jezus terug naar vers 23b. Met al deze woorden maakt Jezus duidelijk dat Hij allerminst zijn verstand heeft verloren, bezeten is of gelieerd kan worden aan de Satan, maar dat Hij de genezer is (Marcus 3:1-12) en de leraar van het Koninkrijk van God (4:11).
Ds. Marco Visser

Een groet vanuit uw vakantieadres
Op zondag 24 mei liggen er op de stoelen in de Vierhovenkerk kaarten met een groet uit de Vierhovenkerk. Wanneer u in de vakantie een kerk bezoekt, kunt u deze kaart als groet vanuit de Vierhovenkerk aan iemand in de kerk geven.
Mogelijk krijgt u daar weer een kaart die u naar de Vierhovenkerk terugstuurt met een eventuele ervaring of groet vanuit de kerk die u bezocht hebt. De bezochte kerk kan ver weg zijn, maar ook dichtbij. Deze kaarten worden in de Vierhovenkerk opgehangen. 
Wanneer veel kerkleden een kaart terugsturen, krijgen we een scala aan kerken, die bezichtigd of bezocht zijn. Dan zijn we zo als kerken verbonden.
De diaconie

Presentatie bij de Sociëteit Vierhoven
Dinsdagmiddag 2 juni is de voorlaatste Sociëteitsmiddag in de Vierhovenkerk van dit seizoen. 
Vanaf 13.30 uur staan koffie en thee klaar voor de bezoek(st)ers. 
We beginnen om 14.00 uur met het eerste onderwerp. Gerrit en Martien Bakker vertellen over hun wandeling in augustus 2013 langs de Muur van Hadrianus in Noord-Engeland. Ze zullen vertellen over de achtergronden van deze muur, één van de grootste resterende bouwwerken uit de Romeinse tijd. De muur van Hadrianus markeerde de noordgrens (de limes) van het Romeinse Rijk markeerde in Brittannië. Sinds 1987 staat de muur op de Werelderfgoedlijst van Unesco.Na de pauze laat Joke van Strien een Power Point-presentatie zien over de Grote Kerk van Breda, een voorloper van onze Nieuwe Kerk in Delft. We sluiten om precies 16.00 uur.
Oud(er) en jong(er) zijn van harte welkom.
Het Sociëteitsbestuur

Gemeenteavond: zorg, kern van een gemeente
In de reeks van gemeenteavonden van dit seizoen buigen we ons op 2 juni aanstaande over de zelfredzaamheid van de gemeente. We kijken er dan vooral naar hoe wij met elkaar omgaan. De nadruk ligt dus op deze avond op het pastoraat. Na de jeugd, de 30 tot 50 jarigen en Kerk in de buurt belanden we nu bij het laatste van de vier speerpunten. We beperken het thema bewust tot dit punt, omdat het anders te breed en voor één avond erg lastig zou zijn om te bespreken, en omdat het pastoraat één van de kernfuncties is van de gemeente. Als je niet om elkaar geeft en naar elkaar omkijkt, kun je niet gemeente van de Heer zijn. We onderzoeken deze avond de mogelijkheid om het pastoraat vorm te gaan geven in de vorm van zorgkernen. 

Een zorgkern is een groepje gemeenteleden dat ‘iets’ met elkaar gemeen heeft. Dat ‘iets’ kan zijn:
- dat je samen in een straat woont of
- dat je samen in de bazaarcommissie zit of
- dat je elkaar ontmoet in de supermarkt.
Een zorgkern kan daarom jaren bestaan of slechts enkele minuten. Je kijkt in de zorgkern ook naar elkaar om, naast bijvoorbeeld dat je de agenda van de commissie waar je in zit volgt.

Of puntiger gezegd: 
een zorgkern is een groep gemeenteleden die:
- een bestaande relatie hebben met elkaar
- om pastorale zin ‘omzien naar elkaar’.
Op de avond zult u hier veel meer van horen en we gaan ook samen na in welke zorgkernen u zich beweegt. 
Tot 2 juni om 20.00 uur!
Ds. David Knibbe 

Agenda
27 mei 19.30 uur ZWO, Vierhovenkerk
27 mei 20.30 uur  Wijkdiaconie, Vierhovenkerk
28 mei 20.00 uur  Voorbereiding gemeenteweekend,
                                Vierhovenkerk
02 juni 14.00 uur Sociëteit Vierhovenkerk
02 juni 20.00 uur Gemeenteavond Zorgkernen,
                                Vierhovenkerk
04 juni 20.00 uur Commissie Kunst en kerk, 
                                Anton Coolenlaan
09 juni 20.00 uur Wijkkerkenraad, Vierhovenkerk
10 juni 14.00 uur Preekvoorbereiding, Vierhovenkerk
11 juni 09.00 uur Klop op de deur, Azielaan
13 juni 10.00 uur Beleidsdag wijkkerkenraad, VHK

Naar Psalm 23 
Mij weet de ziende,
kent mijn gebreken.

Door velden van woekering
ritselt zijn vrede;
de stroom die hij meeziet
spiegelt zijn rust.

Langs rotsen als waarheden
leest hij mijn hart aan elkaar:
ik hoor bij hem.

Al ga ik door het dal
dat de dood overschaduwt,
ik vrees geen verwijdering:
want u weet mee;
in uw verlengde weet ik mij.

Bij u wordt dat
wat voor mij ligt
tot maal;
de hekelaar die bij mij is
belet uw aandacht niet; u houdt
mijn hoofd op:
de beker aan mijn lippen.

Waarlijk zal ik gaan
in licht en verbinding alle dagen
want waar ik leef, zal wonen
een ziende in eeuwigheid.

Lloyd Haft (uit De Psalmen in de bewerking van Lloyd Haft, Querido 2003)