Protestants Kerkblad Delft - 10 2016

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 21 mei

Bij de diensten
Zondag 22 mei
Op deze zondag gaat ds. P. van der Burg voor.

Zondag 29 mei
Op deze zondag lezen we over het bedreigde leven van Jezus. De Judeërs willen Hem stenigen. Met veel kennis van de Schrift en gevatheid weet Jezus hun bezwaren te ontzenuwen. Uiteindelijk moet Hij aan hen zien te ontkomen om het vege lijf te redden. Hij gaat naar de overkant van de Jordaan, waar Johannes heeft gedoopt, en vindt daar enige rust en erkenning van veel mensen. Geloven kan een hachelijke zaak zijn. In dit werelddeel merken we daar niet zoveel van, Christenen in Indonesië, Egypte of China kunnen er wel over meepraten. Of is er in onze samenleving een stille kracht gaande die het geloof bestrijdt en misschien net zo effectief is als al dat geweld? De lezingen zijn uit Johannes 10:22-42 en Numeri 27:12-23.
Ds. David Knibbe

Kindernevendienst
Na Pinksteren lezen we in de Samenleesbijbel verder in Openbaringen. Dit doen we tot aan de zomer.
22 mei  Openbaringen 1:1-8 Johannes stuurt brieven
29 mei  Openbaringen 1:9-20 Iemand die eruit ziet als een mens

Pinkstertentoonstelling
Menigeen staat verbaasd. “Een onwijs leuke collectie”, zegt iemand. Je loopt de kerk in en het valt meteen op. Er staan sculpturen in de kerkzaal, twee op een sokkel en een derde object omvat een serie van twaalf ronde kleibollen op een ronde tafel. Het laatste werk heet ‘Kom adem ons open’ en past geheel bij Pinksteren. De bollen, door iemand aangeduid als ‘vurige schalen’, zijn door Cees van der Wee opengemaakt en hebben een oranje ‘mond’. Met een stokje kun je er op slaan en dan komen er verschillende tonen uit. De kunstenaressen Ria van Oosten en Anneke Strengholt geven uiting aan de rijkdom van het evangelie en de soms klemmende vragen die daaruit voortvloeien. Fragiel én stevig staat het brons. Op het kaartje bij het kunstwerk van Anneke staat: ‘Hij leeft. Zijn Geest onder ons. Door handen die opstaan tegen onrecht.’ Het keramische werk van Riet Booster is vurig en springt bijna van de zwarte achtergrond af. Je ziet een duif en daarboven vlammen, oranje en rood. 
Aukje Gjaltema speelt met kleuren. Het plezier straalt van de twee werken af. Het getuigt van pinkstervreugde. Het werk van Marieke de Haan–Spruyt (2014 †) is een prachtig geborduurd tafellaken. Op het tafellaken vind je duiven (symbool van de Pinkstergeest), een hart en druiventrossen. Samen doen ze tevens denken aan het boek Hooglied. De Davidsster staat in het midden. Gré de Ronde schildert met rood en andere kleuren op een groot houten paneel. Het vult de muur tussen de uitgangsdeuren, je kunt het niet missen. Greet Visser maakt een drietal schilderingen. Ieder werk heeft een eigen rood accent. De collage van Marco Visser toont vuurvlammetjes van verschillende grootte en kleur boven menselijke silhouetten. Mar de Bruijn verloochent zijn vakmanschap niet. Strak gestileerd, ingehouden tinten, afgewisseld met vurig oranje. Ook brengt hij het gedicht ‘Al dat geloven’ van Guillaume Van der Graft in. 
Dank aan de elf kunstenaars die hier exposeren, aan Riet Booster, Mar de Bruijn, Aukje Gjaltema, Marieke de Haan-Spruyt (overleden 2014, echtgenote van Jenne), Ria van Oosten (met onder andere een foto van Gerhard Nel), Gré de Ronde, Anneke Strengholt, Greet Visser, Marco Visser en Cees van der Wee. 
Commissie Kunst en Kerk van de Vierhovenkerk

Cantorij zingt vol enthousiasme
De cantorij verleent iedere maand haar medewerking aan de diensten. Tot op heden is dat altijd gelijktijdig met de viering van het Avondmaal. In 2017 zal het anders gaan. Niet altijd op de tweede zondag van de maand als we Avondmaal vieren zingt de cantorij, maar ook op andere zondagen zal de cantorij zingen. Onze cantor Wim Loef was daar wel voor in en ook bij cantorijleden was er het geluid om tijdens ‘gewone’ diensten te zingen. Dan is er meer ruimte voor een ander repertoire. Het is bijvoorbeeld het voornemen dat de cantorij op Goede Vrijdag zingt in het komende jaar. 
Enkele mensen verlieten noodgedwongen de cantorij. We willen hen hartelijk bedanken voor hun medewerking. Daarnaast werden mensen met een relatief jonge leeftijd welkom geheten. We hopen dat zij onder de bezielende leiding van Wim Loef veel zangplezier hebben tijdens de maandagavond en de zondagen. Heb je interesse om mee te doen? De cantorij oefent op maandagavond vanaf kwart voor acht in de Vierhovenkerk. Een keer vrijblijvend kennismaken kan ook. Meer informatie is te krijgen bij Wim Loef, telefoonnummer 06 4488 2926.
Ds. Marco Visser

De mooiste natuur in Noordoost-Nederland
Dinsdagmiddag 31 mei ontvangt de Sociëteit Vierhoven de heer Jan Mathu van Natuurmonumenten met een presentatie over de mooiste natuur in Noordoost-Nederland. Het Noordoosten van Nederland kent prachtige natuurgebieden. We vinden er plassen, beken, parklandschappen en ruige gebieden, waddengebieden en heidevelden met schapen. Met beelden, geluiden en filmpjes speuren we naar al het mooie dat daar te zien en te beleven valt. Het vogeleiland Griend herbergt de grootste kolonie Grote Sterns van West-Europa, de duinvalleien op Schiermonnikoog hebben een overmaat aan planten en bloemen en het gebied rond de Dollard is voor veel vogels een fourageerplaats bij uitstek. We zien onder meer de boeiende gedaanteverwisseling van de Blauwe Glazenmaker in het laagveenmoeras Westerbroek, de baltsende kraanvogels in het Fochteloërveen, de grote verscheidenheid aan heidevlinders in het Drents-Friese Wold, de Tjaskermolens in de Wieden, de spannende levensloop van het Gentiaanblauwtje in het Buurserzand en de laatste korhoenders op de Sprengenbergseheide. Kortom een prachtige presentatie en u bent van harte welkom… 
We beginnen om twee uur en vanaf half twee staan koffie of thee voor u klaar.
Het bestuur van de Sociëteit Vierhoven.

Afsluiting Sociëteit Vierhoven
Sociëteit Vierhoven sluit het seizoen af met een excursie naar Schipluiden op dinsdagmiddag 14 juni. Onder de deskundige leiding van de heer Jacques Moerman staat allereerst de tentoonstelling ‘Kerkenpaden in Midden-Delfland’ in het museum ‘Het Tramstation’ aan de Otto van Zevenderstraat op het programma. Daarna volgt er een rondleiding door de middeleeuwse Dorpskerk van de plaatselijke PKN-gemeente aan de Dorpsstraat. We sluiten de middag af met een drankje-met in restaurant ’t Raadhuis. Dinsdag 13 september hopen we elkaar gezond en wel weer te zien op de eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen.
Het SociëteitsbestuurUit de wijk
Bedankt
Hartelijk dank voor de mooie bloemen en de kaart met de vele handtekeningen die ik ontvangen heb voor mijn 89e verjaardag. Ook wil ik Peter Plugers bedanken voor het trouw bezorgen van de liturgie.
Truus van Weerdhuizen

Uit de kerkenraad
Op 10 mei waren alle ambtsdragers uitgenodigd voor de grote kerkenraad. Normaal vergadert een kleine groep ambtsdragers als (kleine) kerkenraad over allerlei zaken. Twee of drie keer per jaar komen echter alle ambtsdragers bijeen, vooral om belangrijke zaken te bespreken. Dit keer stond het Jaarverslag Vierhoven over 2015 op de agenda. Dit verslag is gemaakt op verzoek van de Algemene Kerkenraad, rond het thema “samenwerking”. Toch geeft het jaarverslag ook voor Vierhoven een goede terugblik op 2015. Er waren veel activiteiten en er waren ook veel mensen bij betrokken.
De speerpunten van onze Diaconie voor 2016-2017 werden ook besproken. Aan welke zaken geven we extra aandacht in het komende seizoen en zijn er ook nieuwe activiteiten? De diaconie tracht verbindingen te leggen tussen zaken binnen en buiten de kerk. Zo wordt een bazaar gehouden onder andere om meer bekendheid voor de Vierhovenkerk te krijgen in de wijk Buitenhof. Daarnaast zijn er contacten met het buurtcomité Rode Dorp en men wil mee gaan doen met de jaarlijkse burendag in de wijk. De inzet van de Vierhovenkerk als uitdeelpunt voor de voedselbank moet ook hierbij worden genoemd. Allemaal verbindingen tussen mensen in dezelfde leefomgeving.
Naast het financiële jaarverslag 2015 van de wijkkas Vierhoven werd ook stilgestaan bij de uitkomsten van de actie Kerkbalans, tot nu toe. U las al in het vorige Kerkblad, dat er nog
€ 28.000 verschil is tussen de toezeggingen en de begroting over 2016. Vergelijkingen met 2015 werden aan de aanwezige ambtsdragers getoond via duidelijke overzichten. Omdat het ledenaantal van de Protestantse Gemeente Delft afneemt, dalen ook de inkomsten. Het is goed om als kerkenraad hier aandacht aan te schenken, want zonder financiële inkomsten kunnen we steeds minder doen. De vraag blijft, hoe we meer gemeenteleden kunnen motiveren toch een bijdrage te geven.
Peter Plugers, scriba

Gebedsgroep
Dinsdag 24 mei van 19.00 tot 19.45 uur komt de gebedsgroep bijeen in de Vierhovenkerk. Verzoeken voor voorbeden kunt u van tevoren melden via telefoonnummer (015) 262 2444.
U bent welkom om een keer mee te bidden!
Els Alblas

Ontmoetingsmiddag
Voor alle jarigen van de maand mei is er een ontmoetingsmiddag in de Vierhovenkerk. U bent van harte welkom op woensdagmiddag 25 mei van 14.30 tot 16.00 uur. Bent u niet jarig maar lijkt het u wel gezellig, kom dan gerust een kopje thee of koffie drinken. Wat wij ook leuk vinden is dat er elke maand iemand iets vertelt over zijn of haar hobby. We sluiten af met een hapje en drankje en met het zingen van een lied.
Meta Roodenburg, Suzanne van der Kooij, Ruud Spuijbroek en Marjan Bood

Gerestaureerd orgel Vierhovenkerk speelt weer
De restauratie van het Norman & Beard-orgel van de Vierhovenkerk is klaar! Sinds Pinksteren wordt het orgel weer tijdens de erediensten bespeeld.
Er is sinds eind maart hard gewerkt door de twee orgelbouwers van de firma Reil uit Heerde.
Zij constateerden dat de inwendige staat niet alleen slechter maar ook chaotischer was dan verwacht. Het was vaak echt puzzelwerk voor hen. Zij zijn echter in staat gebleken de inwendige problemen van de windladen en het slordige speeltafelmechaniek volledig op orde te krijgen, zodat de vele storingen door hangerij hopelijk nu tot het verleden behoren. Ook zijn de twee tongwerken gereviseerd. 
Een flinke puzzel bleek de windvoorziening die ten gevolge van de veel te kleine balgen niet toereikend was. Voor de enige doeltreffende remedie, de bouw van een nieuwe grote balg was er helaas geen geld. Toch hebben de orgelmakers door het optimaliseren van de bestaande balgen bereikt dat het orgel nu veel beter in zijn wind zit en niet meer vals wordt bij het spelen van grote akkoorden.
Is het orgel nu helemaal vernieuwd en bedrijfszeker? Helaas niet. Al te voorzien was dat er tijdens de demontage nieuwe, zwakke onderdelen gevonden zouden worden die in de nabije toekomst problemen gaan opleveren. Zo zijn er circa honderd balgjes gevonden, waarvan het leer vrijwel geheel versleten is. Een vervolgrestauratie op termijn is daarom zeker meer dan wenselijk, maar daar moet nog alle overleg over worden gevoerd.
Vooralsnog verheug ik mij dat ons prachtige orgel nu al veel gezonder en beter bespeelbaar zal zijn dan het sinds de plaatsing in de Vierhovenkerk is geweest.
Christo Lelie, organist Vierhovenkerk en adviseur bij de restauratie

Presentatieconcert gerestaureerde orgel door Christo Lelie 
Op zaterdagmiddag 28 mei vindt om 17.30 uur een kort presentatieconcert plaats met Engelse orgelwerken door Christo Lelie. Het is het slotconcert van een orgelfietstocht, waaraan alleen op intekening kan worden deelgenomen (www.kerkconcertendelft.nl). Het concert in de Vierhovenkerk is echter voor gemeenteleden gratis toegankelijk. Reserveren is niet nodig.

Uitje kinderen na de zomer
Dit jaar plannen we het uitje voor de kinderen van de kindernevendienst vlak na de zomer (in plaats van in mei of juni zoals voorgaande jaren). We vragen jullie alvast 3 september te reserveren. De activiteit die we in gedachten hebben is dan goed te doen. Wat we gezellig met z'n allen gaan doen, horen jullie binnenkort.
De kindernevendienstleiding

Gift
Via ouderling d H €25 voor de wijkdiaconie van familie d K

Agenda
23 mei 20.00 uur De Vier Wieken, bij een van de deelnemers
24 mei 20.00 uur Tienerdienstcie., Azielaan 333
25 mei 20.00 uur wijkdiaconie, Vierhovenkerk
26 mei 20.00 uur sectievergadering TO1, BW, VH en TW, 
                in Vierhovenkerk
31 mei 20.00 uur moderamen Vierhovenkerk
03 juni 19.30 uur medewerkersavond
04 juni 09.00 tot 14.00 uur beleidsdag 
                wijkkerkenraad, Vierhovenkerk

Inleverdatum kopij
PKD 11 verschijnt op 4 juni. Dit is een nummer voor drie weken. Kopij kan tot dinsdag 24 mei 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.