Protestants Kerkblad Delft - 10 2017

wijkberichten van wijkgemeente Vierhoven van 19 mei

Bij de diensten
Zondag 21 mei
In deze dienst gaat ds. Caroline der Nederlanden voor.

Donderdag 25 mei, Hemelvaartsdag
Neely de Ronde reikt het gedicht ‘Vers 6’ van Paul van Ostaijen aan (en Johannes 14). Dat gedicht nemen we mee tijdens het dauwtrappen. In het gedicht staan de regels ‘Ik wil niets weten. Ik wil niet vragen waarom.’ Er is een spanning tussen enerzijds ‘vertrouwen en geloven’ en anderzijds ‘weten en kennis’. In Johannes 13:31 en volgende spreekt Jezus over zijn heengaan. ‘Waar Ik heen ga daar kunnen jullie niet komen (verzen 33 en 36).’ In hoofdstuk 14 zegt Jezus dat Hij terugkeert. ‘Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar Ik ben (vers 3).’ Thomas en Filippus vragen ‘hoe zal dat er concreet uitzien?’ In het ochtendgebed lezen we Johannes 14: 1-14. 
Ds. Marco Visser 

Paul van Ostaijen (1896-1928)
Vers 6
Ik kan geen postzegels verzamelen
ik kan geen vrouwefoto's verzamelen
ik kan geen amourette's collectioneren
en geen wijsheid
ik kan niets meer
 
ik kan niets meer
 
Waarom doof ik de lamp niet
en ga ik niet te bed

Ik wil beproeven
naakt te zijn
bloot wie weet wel gevroren purper
en bleekheid

Is zo niet het gans beginnende begin

Ik wil niets weten
Ik wil niet vragen
waarom
ik niet werd een postzegelcollectioneur

Ik zal beginnen mijn débacle te geven
Ik zal beginnen mijn failliet te geven
ik zal mij geven een stuk gereten arme grond
een vertrapte grond
een heidegrond
een bezette stad

Ik wil bloot zijn
en beginnen

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag 
Ook dit jaar willen we weer dauwtrappen in de vroege ochtend van Hemelvaartsdag (25 mei). Het landschap tussen Abtswoude en de Schie is de ruimte die we willen verkennen. Abtswoude is een oud polderlandschap dat al in de Middeleeuwen onttrokken werd aan het moeras. Een deel van het landbouwgebied is weer teruggegeven aan de natuur, opnieuw in de sfeer van een stukje oerlandschap. Wandelen is een mooie oefening in ‘zomaar’ bewegen, zonder doel of nut. Om 6.30 uur verzamelen we bij het kruispunt van Abtswoude en het Sintmaartensrechtpad. Daar zijn ook enkele parkeerplaatsen voor auto’s. Na een wandeling van ruim anderhalf uur willen we samen het ontbijt gebruiken in de Vierhovenkerk, voorafgaand aan het ochtendgebed van 9.30 uur. Geeft u/geef jij je op via de intekenlijst bij de koffie en thee in de Vierhovenkerk? Via de mail kan ook: neelyderonde@yahoo.com. Iedereen is hartelijk welkom. 
Neely de Ronde

Gemeenteavond 1 juni
De kerkenraad nodigt alle gemeenteleden uit voor een gemeenteavond op donderdag 1 juni om 19.30 uur. We horen graag uw mening over het Onze Vader, de gezongen responsies en het Heilig Avondmaal. 

Meer informatie vindt u in het informatieblad dat klaarligt in de hal van de kerk.
Peter Plugers, scriba

Maatschappelijke stage
Het afgelopen jaar heb ik bij de kerk maatschappelijke stagegelopen. Mijn uren zitten er (bijna) op en dus ook mijn stage. Voor de mensen die de maatschappelijke stage niet kennen: het doel is om leerlingen vrijwilligerswerk te laten doen zodat ze meer ‘’maatschappelijk bewust’’ worden. Daarom moeten alle middelbare scholieren minimaal 30 dertig uur vrijwilligerswerk doen. Ik besloot dat te doen bij de Vierhovenkerk omdat de Vierhovenkerk veel vrijwilligerswerk organiseert. Ik vond het een leuke en leerzame stage. Dat mijn stage voorbij is betekent niet dat ik al het vrijwilligerswerk stop. Ik zal bijvoorbeeld doorgaan met het oud papier ophalen in de Vijverhof. 
Marien de Ruyter

Avondmaalscatechese voor kinderen van groep 5 en 6
De avondmaalscatechese vindt plaats op de woensdagen 24 mei, 31 mei en 7 juni. De inloop is vanaf 15.50 uur. De lessen duren een klein uur en beginnen om 16.00 uur in de Vierhovenkerk. De kinderen leren één en ander over het avondmaal aan de hand van twee Bijbelverhalen. De kinderen zingen (met name het refrein van) lied 395 ‘Op de avond, toen de uittocht uit Egypte werd gevierd’. Aan het eind van de middag volgt een verwerking. Op de derde bijeenkomst is diaken Henk Joon aanwezig. Hij zal in de kerkzaal één en ander nader toelichten. De afsluiting van de catechese vindt plaats op zondag 11 juni wanneer we als gemeente het Avondmaal vieren. Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij Marco Visser, mvisserabc@gmail.com of (015) 257 7147.
Ds. Marco Visser

Zorgkernen
Het zit in onze genen om naar elkaar om te zien. Of, kerkelijk gezegd: het is onze roeping. Als gemeenteleden van de Vierhoven kiezen we ervoor om deze roeping meer handen en voeten te geven. We zetten een extra stap en gaan nog bewuster en vaker naar elkaar omzien. Daarom werk de wijkgemeente Vierhoven met zorgkernen. In de vorige nummers van het kerkblad is aandacht besteed aan een aantal vragen over het onderwerp “zorgkernen”. Deze keer gaat het om de vraag: “Hoe gaan we bewuster omzien naar elkaar?”

Op de eerste plaats gaan we regelmatig hierover met elkaar in gesprek, want het is immers een heel belangrijk onderdeel van onze wijkgemeente. Dit "gesprek" kan plaatsvinden bij een gemeentebijeenkomst, op een gemeenteavond, etc.. Er zijn genoeg vragen te bedenken die we elkaar kunnen stellen. Hebben wij in onze gemeente genoeg aandacht voor elkaar? Durven we elkaar eigenlijk wel om hulp te vragen? Hoe kunnen we een goed gesprek aangaan? 

Als u vragen heeft over dit onderwerp, neem dan contact op met ds. David Knibbe (david.m.knibbe@gmail.com) of met Marco Kuijper (m_kuijper@hotmail.com).
Marco KuijperZondag 28 mei
De kinderen in de nevendienst ronden hun serie over de Tien Woorden af. Ze staan stil bij het achtste, negende en tiende gebod. In de Bijbel in Gewone Taal (Exodus 20: 15-17) staat respectievelijk: steel niet, vertel geen leugens en blijf van een andermans spullen af. 
Het is zondag ‘Exaudi’, ‘Hoor’, genoemd naar Psalm 27: 7: ‘Hoor mij Heer als ik tot U roep, wees genadig en antwoord mij.’ De klassieke lezing voor deze zondag voorafgaande aan Pinksteren is 1 Petrus 4: 7-11. Vijf verzen klinken als trompetstoten: ‘bid, heb lief, wees gastvrij, help anderen en spreek oprecht.’ Ons houdend aan de Tien Richtlijnen en de woorden van Petrus doen we alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt (1 Petrus 4: 11).  
Ds. Marco Visser

Kindernevendienst
21 mei Gebod 6 en 7: niet doodslaan, echtbreken  Exodus 19-34
28 mei Gebod 8, 9 en 10: niet stelen, liegen of jaloers zijn
         Exodus 19-34

In memoriam
Cornelis Marinus van der Vlies  28 april 2017
Vrijdag 28 april overleed Cornelis Marinus van der Vlies. Totaal onverwacht gleed hij weg uit het leven. Ongeloof en verbijstering. Met Janny woonde hij aan de Grabijnhof. Genoot van zijn pensioen, van zijn familie en zijn vrienden. Was actief op veel terreinen. Deed bestuurswerk onder andere in de Vijverhof en was een man ‘aan wie een timmerman verloren is gegaan’ zoals één van de kinderen zei. De lange man met zijn witte haren, met zijn innemende stem en vriendelijke ogen. Iemand die mensen kon verbinden. Hij had bijvoorbeeld de gewoonte om als daar maar even aanleiding toe was een kort bedankbriefje te zenden. Hij was loyaal en iemand op wie je aan kon. 
Kees werd 69 jaar en was ruim 45 jaar getrouwd met Janny. Zij kregen een zoon en twee dochters. En werden opa en oma van vijf kleinkinderen.  
Vrijdag 5 mei vond de dankdienst plaats. Het koor ‘Messa di Voce’ waar Kees meer dan twintig jaar lid van was, zong twee nummers. Een oud-collega van de gemeente Delft memoreerde Kees’ toewijding ten aanzien van het werk. In de dienst werd de trouwtekst, 1 Korinthe 13 gelezen. Dat lied op de liefde gaf Kees tijdens zijn leven handen en voeten. Hij was een levend getuigenis van Gods zorg voor de mensen, een voorbeeld voor ieder die hem gekend heeft. Wij bidden Janny, de kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe.
Ds. Marco Visser

Elisabeth van Dijk–van den Burg * 25 mei 1923  29 april 2017
Elisabeth van Dijk hield ervan om mensen om zich heen te hebben. Altijd had zij wel iemand voor wie zij er kon zijn. Toen haar moeder ging werken, zorgde zij voor het huishouden. Er waren altijd mensen daar. Dat vond zij prettig. Ook toen zij ging trouwen, woonden er anderen bij haar in. Dat deed haar goed. Ze was misschien wel bang om alleen te zijn. Toen haar man overleed viel de eenzaamheid op haar. Zij vond dat lastig. En zij had het idee dat niemand kon begrijpen wat de eenzaamheid haar deed. “Neem me mee, til me op” zei ze in Die Buytenweye toen ze steeds minder eruit kon zijn. Op de rouwkaart staan twee handen, sterk met elkaar verbonden. Dat zijn de handen van haar kleindochter en haarzelf, een paar dagen voor haar overlijden. Ze heeft daar rust van gekregen. In de plechtigheid hebben we het verhaal gelezen van Jezus die op het water loopt, en Petrus, die dat ook probeert en in het water wegzinkt, de hand reikt en hem zo redt. 
We geloven dat ook zij, weggezonken in de eenzame dood, zo door Gods hand wordt gered om door de dood heen te leven. 
Ds. David Knibbe

Dankbetuiging
Ik ben heel blij met al die kaarten van zoveel mensen en al die bemoedigende woorden. Ze staan op het tafeltje naast me, dan kan ik er naar kijken. Heel veel dank.
Henny Voorintholt

Bedankt
Langs deze weg wil ik bedanken voor de prachtige plant en hartelijke blijken van medeleven na mijn heupoperatie.
Wil Oosterman

Gebedsgroep
Dinsdag 23 mei van 19.15 tot 20.00 uur komt de gebedsgroep bijeen in de Vierhovenkerk. Verzoeken voor voorbeden kunt u van tevoren melden via telefoonnummer (015) 262 2444. Jongeren en ouderen zijn welkom om een keer mee te bidden!
Els Alblas

Sociëteit - Mondriaan
Er komt een voor de sociëteitsbezoekers bekende spreker te weten Henk Wassink. Hij zal spreken over “Mondriaan – Via Winterswijk naar New York”.
Ter introductie schrijft hij: “Tussen Winterswijk en New York ligt niet alleen een oceaan maar ook een heel leven. Dat leven van Piet Mondriaan, te beginnen bij zijn afkomst tot en met zijn plotselinge overlijden in New York, wil ik met u volgen. Daarbij komen wij in contact met zijn vader, oom Frits en vele andere kunstenaars die zijn leven en werk hebben beïnvloed. 
We volgen zijn weg via de kunstacademie in Amsterdam, zijn landschapsschilderingen langs het Gijn bij Amsterdam, zijn verblijf in Uden waar hij zijn eerste molen schilderde, zijn persoonlijke zoektocht en kennismaking met de theosofie en bezoeken aan Domburg. 
Zijn radicale keuze om naar Parijs te gaan, zijn gedwongen verblijf in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog en zijn intensieve bemoeienis met de Stijlbeweging. Hoe hij na de Eerste Wereldoorlog, terug in Parijs, als het ware ging wonen in zijn eigen schilderijen en hoe hij, als ‘ontaarde kunstenaar’ op de vlucht moest voor Nazi-Duitsland en uitweek via Londen naar New York. Over dit boeiende kunstenaarsleven en zijn revolutionaire kunstontwikkeling wil ik u graag iets vertellen tijdens mijn lezing over Mondriaan op dinsdag 23 mei. En o ja, Mondriaan was dol op jazzmuziek, daar laat ik u ook iets van horen!” 
Ds. Marco Visser

Gift
Ontvangen van NN €400 (€200 naar voedselbank en €200 naar ISF via de wijkdiaconie). Hartelijk dank.

Agenda
22 mei 20.00 uur Westenwind II, Aziëlaan 333
23 mei 20.15 uur Westenwind I, Aziëlaan 333
24 mei 16.00 uur Avondmaalscatechese Vierhovenkerk
30 mei 20.00 uur Overleg moderamina Hofkerk,
                        Immanuelkerk en Vierhovenkerk
31 mei 16.00 uur Avondmaalscatechese Vierhovenkerk
31 mei 20.00 uur Wijkdiaconie, Vierhovenkerk
1 juni 19.30 uur Gemeenteavond, Vierhovenkerk

Inleverdatum kopij
PKD 11 verschijnt op 3 juni. Let op: dit is een nummer voor drie weken. Kopij kan tot maandag 22 mei 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.