Protestants Kerkblad Delft - 10 2018

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 26 mei

Bij de diensten
Zondag 27 mei - Gaven delen
In deze dienst is het thema ‘Gaven delen’. Wij leven van de gaven die God ons geeft. Ieder gemeentelid van het Lichaam van Christus hoort erbij. Omdat wij allemaal geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis tellen we mee. Henri Nouwen vertelt in het slotwoord van zijn boek ‘Eindelijk thuis’ over zijn thuiskomen in de ‘Arkgemeenschap’. Hij werkt in die gemeenschap van verstandelijk beperkte mensen en ervaart een onvoorwaardelijk welkom. Op één van de drie gemeenteavonden zei iemand dat zij zich welkom weet in de warme gemeenschap van de Vierhovenkerk. Vanuit deze basis leveren wij een bijdrage aan de samenleving. Daarbij zijn we een gemeenschap die haar licht verspreidt en werkt als een zoutend zout. Rowan Williams vat het in zijn boek ‘Geloof in de publieke ruimte’ in één zin samen: ‘de kerk is het meest geloofwaardig wanneer ze zich het minst bezighoudt met haar eigen veiligheid en het meest met de menselijke gezondheid (welzijn, MV) in haar omgeving.’
Hoe kunnen wij onze gaven inzetten voor de kwetsbaren, voor de kinderen binnen en buiten de gemeente? Hoe “betalen wij God terug” met de gaven die Hij ons heeft geschonken? 
De lezingen die de voorbereidingsgroep heeft gekozen zijn: Psalm 121 (berijmd), Marcus 12:28b-31, Prediker 4:9-12, 1 Korinthe 12:4-11, 1 Petrus 4:10-11 en Lucas 19 over Zacheus.
Ds. Marco Visser

In memoriam
Alie Jacoba de Jongste-Den Boon † 25 april 2018
Woensdag 25 april overleed Alie Jacoba de Jongste-Den Boon. Zij woonde met haar man in Stefanna en werd 82 jaar. Een zorgzame vrouw, met ‘liefdevolle aandacht voor ieder’, staat er op de rouwkaart. In zijn jonge jaren blokkeerde Leen de Jongste haar regelmatig op de fiets. Hij zorgde ervoor dat ze niet verder kon rijden op het kruispunt Binnenwatersloot/ Buitenwatersloot/Westvest/Phoenixstraat. Dat gebeurde op klaarlichte dag. Zo trok deze verkeersagent haar aandacht. Iedere dag dat zij heen en weer fietste van haar werk Alex Adam naar het postkantoor in de binnenstad, klapte hij het stopbord op ‘Stop’. 
Familie, vrienden, clubgenoten van de korfbalvereniging of de grote fietsclub van weleer deelden in haar belangstelling, die verder ging dan enkel een telefoontje. Er was een persoonlijke inzet en betrokkenheid die zover ging dat haar moeder en andere familieleden zeiden: ‘Alie, denk nu eens aan jezelf.’
De laatste twintig jaar worstelde ze met de ziekte van Kahler. Het leek er eerst op dat ze niet meer kon lopen. Maar mede door de inzet van een arts en fysiotherapeut en haar eigen vechtlust geschiedde een wonder: ze kon weer lopen. Iets wat men voor onmogelijk had gehouden. 1 Mei werd Filippenzen 2: 1-11 gelezen. Wij bidden haar man, drie kinderen en drie kleinkinderen en allen die haar gekend hebben toe dat haar gedachtenis tot zegen mag zijn.
Ds. Marco Visser

Uit de wijk
Wat een verrassing! 
Op 6 mei kreeg ik de bloemen van de kerk. Juist in een fase waarin je voelt dat de wereld om je heen vergeet en gewoon verder gaat. Het heeft mij zeer ontroerd en tegelijkertijd heel dankbaar gemaakt. En dan die kaart met al die namen! Dank, dank, dank.
Kees van der Stoep

Proefopstellingen stoelen 
Om de beleving van de eredienst te verbeteren wil de kerkenraad drie stoelopstellingen in de kerkzaal met elkaar vergelijken. Bij de recente gemeenteavonden over de toekomst en identiteit van Vierhovenkerk vroeg men om een vervolg na de presentatie van de stoelopstellingen een jaar geleden. In de huidige opstelling staat het Woord (de preekstoel) centraal. In de ellipsvorm en het hoefijzermodel staan Woord en Sacrament zichtbaar op een lijn. Deze opstellingen geven tevens de mogelijkheid om meer van een gezamenlijke ontmoeting te ervaren. 
De komende maanden van 3 juni tot 19 augustus willen wij drie opstellingen elk gedurende vier weken ervaren. Graag horen wij hoe u de eredienst beleeft in elke opstelling. Naast de evaluatiegesprekken op 24 juni en 22 juli kan men formulieren invullen of een mail sturen naar stoelenplan.vhk@gmail.com. Op zondag 19 augustus bespreken we na de dienst onze ervaringen in een eindevaluatie. 
Ds. Marco Visser

Uit de kerkenraad
Op 8 mei vergaderde het moderamen van de kerkenraad over lopende zaken. Op de kerkenraadsvergadering van 12 juni komen onder andere de volgende zaken op de agenda.
De gehouden gemeenteavond op 24 april werd geëvalueerd. Het thema van die avond was: “Schouders eronder”. Er was veel aandacht voor de verschillende taken, waar we de schouders onder moeten zetten. Op zondag 27 mei krijgt dit een vervolg.
Er is een inventarisatie gemaakt van gemeenteleden die horen bij een zorgkern. Dit wil zeggen dat deze gemeenteleden regelmatig worden bezocht of deelnemen aan activiteiten. Zo is er aandacht voor elkaar en blijven mensen op de hoogte van elkaar. Er zijn echter ook mensen die wel in de ledenlijst staan, maar nergens verder bekend zijn. De kerkenraad zal meer aandacht moeten geven, aan deze “onbekende” groep gemeenteleden.
Het College van Kerkrentmeesters maakt plannen voor een andere bedrijfsvoeringsorganisatie. Zaken rond het beheer, onderhoud, verhuur en gebruik van onze kerkgebouwen, gaan veranderen om beter toegerust te zijn voor de toekomst. De wijzigingen rond onze koster passen bij deze plannen. We zullen als Protestantse Gemeente Delft meer gaan werken met vrijwilligers en een groot aantal zaken moet efficiënter en goedkoper. 
Peter Plugers, scriba 

Collecte voor ZWO-project: Nieuwe kansen voor straatkinderen in Oeganda
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze bedelen, hebben amper te eten en worden door hun stadsgenoten met de nek aangekeken. Velen van hen zijn hun geboorteregio Karamoja ontvlucht vanwege de bloedige burgeroorlog en armoede en hoopten op een beter leven in Kampala. Zes Oegandese partnerorganisaties van Kerk in Actie werken samen met de kinderen aan een beter bestaan, met familie, een dak boven hun hoofd en vooral: op school. Als ze willen, kunnen de organisaties de kinderen en hun gezinnen begeleiden terug naar Karamoja, waar de kansen op een beter bestaan zijn toegenomen. Samen werken ze er zo aan om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Met uw steun (op zondag 10 juni) kunnen zij dit belangrijke werk voorzetten.
Dick de Haas

Bazaar
De bazaar 2018 komt dichterbij. De data zijn: 
Vrijdag 28 september van 19.00 - 21.30 uur
Zaterdag 29 september van 10.00 - 14.30 uur.
De bazaarcommissie

Preeknabespreking
Na een aantal jaren dat wij preeknabesprekeningen hebben gehad, gaan we er vanaf nu mee stoppen. We hebben veel goede nabesprekingen gehad, leuke contacten opgedaan en veel gespreksstof ondervonden. De laatste tijd was er weinig interesse of we hadden fijne gesprekken op andere terreinen. Wij bedanken alle mensen die weleens mee gedaan hebben en wensen u een fijne tijd toe binnen onze gemeente. 
Marijke Koreneef, Els Alblas, Suzette Plomp

Inleverdatum kopij
PKD 11 verschijnt op 16 juni (let op: dit is een nummer voor drie weken). Kopij kan tot dinsdag 5 juni 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.

Gift
De diaconie geeft een gift van de familie B. ontvangen als dank voor de bloemen.


Zondag 3 juni
In deze dienst gaat ds. F. van Helden voor.

Zondag 10 juni - ‘Wij gaan rond met het brood, wij gaan rond met de wijn’
Op deze zondag sluiten we de avondmaalscatechese af. Acht kinderen hebben op drie woensdagmiddagen verhalen gehoord die licht werpen op de betekenis van het avondmaal. Zij doen actief mee in deze viering. Twee liederen die zeker aanbod komen zijn lied 383 ‘Zeven was voldoende’ en lied 395 ‘Op de avond, toen de uittocht uit Egypte werd gevierd’. Lied 395 is een lied dat vertelt dat de Maaltijd voortkomt uit de Joodse traditie. Niet voor niets wordt beleden dat wij christenen onverbrekelijk verbonden zijn met Israël. Iets wat onder andere implicaties heeft als het gaat over antisemitisme. We kunnen niet rustig aan de kant blijven staan. We staan voor de menswaardigheid en gerechtigheid voor ieder mensenkind. 
Ds. Marco Visser

Gaven delen in gemeente van Christus
Doel van zondagochtend 27 mei is om in gesprek te gaan over onze gaven en onze verantwoordelijkheid om deze te delen. De huidige veranderingen zoals besproken in de gemeenteavonden vragen om een antwoord. We zijn samen een gemeente van Christus en vragen iedereen zich in te zetten naar vermogen. In gesprekken aansluitend op de eredienst willen we elkaar helpen erachter te komen wat die gaven kunnen zijn. Persoonlijke verhalen geven de verschillende functies als medewerker kleur en betekenis. Om het overzichtelijker te maken hebben we de gaven in vier thema’s verdeeld: leren, dienen, vieren en beheer. Helpt u uzelf en een ander op weg? 
Henk Jansma, Marco Kuijper, Ben Noorlander, Wim Schut, Marco Visser, Gabrielle Uitbeijerse

Studiehuis op 7 juni, 20.00 uur
‘Schuldvergeving’ is één van de woorden die cirkelen om de kern van de goede boodschap. ‘Vergeving’ is het wervende woord bij uitstek. Een Judas en Zacheus, met beiden zit Jezus aan tafel. Met de armen en de ernstig beperkte personen, met de criminelen en ander uitschot, Jezus nodigt hen. Niet de haat, niet de wraak is beslissend maar de liefde en de genade. Gaande in zijn voetspoor hoeven wij ons niet staande te houden met geweld. Het gezag waarmee wij spreken is niet van deze wereld, maar ontvangen van God. Hoe vertalen we dit in het alledaagse leven waar mensen de ander dood wensen? Willem Pekelder schreef 12 mei in Trouw over de ‘Kerk van de haat’. Vonne van der Meer vertelt in haar boek ‘het smalle pad van de liefde’ over ontrouw. In ‘Vergeven, omgaan met onrecht’, kaart Svenja Flassepöhler de spanning aan tussen ‘vergeving, amnestie verlenen en vergelding, iemand zijn verdiende straf geven.’ Een treffende zin uit haar boek: ‘Het waarachtige vergeven is aan geen taaldaad gebonden. Het voltrekt zich zwijgend en toont zich in het doen.’ Het is een parallel met wat Johannes schrijft: “Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan. En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, Hij weet alles.”
Ds. Marco Visser

Er is “Plexat” voor kinderen van groep 4-8
Van 19.00 tot 20.00 uur is er iedere maand op een donderdagavond ‘Plexat’ in de Vierhovenkerk. De laatste avond van dit seizoen is op 14 juni. Voor meer informatie kunt u terecht bij jeugdouderling Fokke van den Berg of dominee Marco Visser (015) 257 7147, emailadres: plexat-vierhoven@hotmail.com. 
Ds. Marco Visser

Zomerpreekserie “Dieren in de bijbel”
De leiding van de kindernevendienst heeft 6 juni een werkvergadering. Op een groot doek wordt de ark geschilderd. Vanaf 17 juni loopt de ark langzaamaan vol met dieren. De ark komt tegen een wand van de kerk te staan. Voor of aan een andere wand kunnen gedichten, beeldjes en andere objecten komen. Je kunt denken aan een schilderij, tekening of een foto van uw/jouw huisdier – met een verhaaltje. De afsluiting is op de startzondag van 9 september. Gedurende die weken staan in de vitrinekast dieren van Lisa Saarloos (zie internet: ‘Naaldvilten, Lisa Saarloos’). De commissie Kunst en kerk nodigt u uit kunstvormen in te leveren. Wilt u meer informatie of zich aanmelden dan kan dat bij de commissieleden of via het mailadres: com.kunstenkerk.vhk@gmail.com. 
Karel Heitkamp, Marco Kuijper, Cees Nolten, Marco Visser en Ton Zandbergen

Gesprek met geloofsgenoten
Afrikaanse christenen houden diensten op zondagmiddag in de bijtrekruimte en in de kerkenraadskamer Vierhovenkerk. Het zijn de ‘Christelijke Gemeente Genade Gods’ en ‘Afrikaanse gemeente’. In Christus zijn wij één en dat maakt het wenselijk elkaar eens nader te ontmoeten. De commissie “kerk en buurt” zoekt het gesprek en streeft ernaar dit voor de zomervakantie te doen. Na de zomer worden de kerkdiensten van beide gemeenschappen bezocht. Ter zijde: het zijn openbare diensten dus ieder die wil kan de diensten in principe nu al bijwonen. Wie wil met ons aan het gesprek deelnemen? 
Jasper van der Kooij, Henny Melis en Marco Visser. 

Gebedsgroep
De gebedsgroep komt bij elkaar op dinsdag 12 juni van 19.15 - 20.00 uur in de Vierhovenkerk. Verzoeken voor voorbeden kunnen worden doorgegeven aan Jenne de Haan (015) 257 7645 of (06) 2170 1198. 

Nieuwe mensen zijn van harte welkom.
Jenne de Haan

Bibliotheek Vierhovenkerk
Boek: Ongelofelijk, Yvonne Zonderop, Prometheus, 2018
In de tweede helft van de vorige eeuw verdween geloof achter de voordeur. Seculier werd de norm. Maar religie laat zich niet zomaar wegpoetsen. Op zoek naar zingeving laveren miljoenen mensen tussen geloof en ongeloof. In de politiek blijkt dat we daaraan steeds grond voor onze cultuur, democratie en ethiek ontlenen. Volgens Yvonne Zonderop slaat de slinger nu weer de andere kant op, voor wie zich openstelt om dit te zien.
Wilt u dit boekje lezen? Laat het mij even weten.
Voor een samenvatting zie www.vierhoven-delft.nl, Vorming & Toerusting.
Cees Nolten

Sociëteit
Dinsdagmiddag 5 juni besluiten we het seizoen 2017-2018 met een bezoek aan het natuur- en duurzaamheidscentrum ” Papaver Delft” aan de Korftlaan. We worden geïnformeerd over de doelstellingen van het centrum en onder leiding van een tweetal gidsen bezichtigen we de kruidentuinen en het Arboretum/Heempark. We bezoeken de Papaver op een moment dat veel in bloei staat.
De Papaver en alle buitenruimten zijn rolstoeltoegankelijk en derhalve ook met de rollator bereikbaar. De Papaver is bereikbaar met openbaar vervoer (buslijn 64). Voor auto’s is voldoende parkeergelegenheid aanwezig. Voor degenen die zich hebben aangemeld voor vervoer per auto geldt dat de auto’s uiterlijk 13.15 uur vertrekken vanaf de Vierhovenkerk. 
De ontvangst in De Papaver is vanaf 13.30 uur, het programma begint om 14.00 uur. Rond 16.00 uur sluiten we het programma af met koffie en wat lekkers. Wilt u daarna nog wat rondlopen in het Heempark/Arboretum dan is daar voor nog alle gelegenheid.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Nico Booster, (015) 256 3071.
Het wordt een prachtmiddag en kosten zijn er voor u niet aan verbonden.
Het bestuur van de sociëteit