Protestants Kerkblad Delft - 10 2019

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van zaterdag 25 mei

Bij de diensten
Zondag 26 mei
Deze zondag, de zesde van Pasen en Rogate (bid!) genaamd, was in de middeleeuwen gestempeld door het gebed voor gewas en arbeid. De Reformatie reserveerde hier een speciale biddag voor. De lezingen (Johannes 14:23-29 en Joël 2:21-27) getuigen van een enerzijds anti-hiërarchische houding. We doen wat Jezus zegt niet omdat wij moeten, maar omdat we van Hem houden. Joël bezingt anderzijds onze afhankelijkheid van de Vader. De regen, het gewas dat groeit, we kunnen manipuleren, wieden, zaaien en oogsten, het gewas beschermen tegen kwalijke invloeden wat we willen, Hij geeft het. Deze tweeheid hoop ik te gebruiken om de spanning in de dienst weer te geven. 
Ds. David Knibbe

Zondag 9 juni
- Einde van de status quo, veranderingen op til 
In deze Pinksterdienst, een dienst van Schrift en Tafel, zingt de cantorij onder leiding van Wim Loef. De lezing uit het Aloude Testament is Joël 3:1-5. De woorden die de profeet uitspreekt worden door Petrus gebruikt in Handelingen 2:17-21. De mensen die geraakt zijn door de Geest stichten verwarring bij de omstanders. Anderen zeggen dat ze dronken zijn. Petrus staat op en spreekt de menigte toe en citeert de profeet die onder andere zegt: “Jullie zonen en dochters zullen profeteren en jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten.” 
Ds. Marco Visser

In memoriam
Wilhelmina Karsdorp – van Oosten * 24 september 1924 † 5 mei 2019
Op Bevrijdingsdag, heeft Willy Karsdorp haar laatste strijd opgegeven en is zij rustig ingeslapen. Een week ervoor was zij opgenomen in het ziekenhuis, met de gedachte na het weekend weer naar huis te gaan. “Doorlopen, dat is het beste medicijn. Het gaat vanzelf wel weer over.” Dit doorzettingsvermogen tekende haar leven. 
Willy is op 24 september 1924 in Delft geboren. In onze ogen was haar opvoeding streng. Haar vader stond er bijvoorbeeld op dat zij een uur per dag piano speelde. Zij mocht na de middelbare school de opleiding tot kleuterjuf volgen. Haar liefde voor kinderen spreekt hieruit. Ze heeft helaas nooit voor de klas gestaan. De Tweede Wereldoorlog heeft deze toekomstdroom verstoord. Na de oorlog zag de wereld er anders uit. Vijf jaren waren uit haar jeugd geknipt en Willy stond als jongvolwassen vrouw van 20 jaar in een bevrijde wereld. Op 5 mei 1945 ontmoetten Willy en Cor Karsdorp elkaar. Het begin van een relatie die 75 jaar heeft geduurd. Na de oorlog moest er gewerkt worden. Ze ging in Den Haag aan de slag, vervolgens bij Vrije Geluiden op de Verwersdijk. Tot 3 augustus 1949, de dag waarop ze trouwde. 

Haar beide zoons herinneren zich haar als zorgzaam, belangstellend en liefdevol, haar hele leven lang. Zij zorgde voor het huis, zij zorgde voor de kinderen, zij zorgde voor de sociale contacten, de bezoekjes aan de familie. Zij zorgde voor haar ouders. Ze genoot van al die bezoeken, ze waren een heel belangrijk deel van haar leven. Oud geworden keek ze er naar uit zelf bezoek te ontvangen. Ze was en bleef belangstellend naar iedereen. 
Eenmaal besloten op welke partij je stemt, dan doe je dat eigenlijk je hele leven, vond zij. Maar niet in alles was zij behoudend. Op een zondagmiddag vertelde zij haar zoon, dat zij vond dat haar man zijn rijbewijs moest gaan halen. Zij heeft hem ertoe aangezet. Natuurlijk nam zijzelf geen rijles, dat hoorde niet. Willy bleef liever op de achtergrond. Onderling waren ze gelijk voor elkaar; belangrijke besluiten werden samen genomen. 
Ze maakte makkelijk contact. Aan gespreksstof was er bij de koffie- en theevisites nooit gebrek. En haar familie was voor haar erg belangrijk. Hoe is het om te moeten leven met een man die helemaal doof geworden is? Willy heeft dat zwaar gevonden. Vele tientallen schrijfblokken heeft ze volgeschreven. Toen Cor in De Bieslandhof ging wonen, heeft ze hem met grote regelmaat opgezocht. 
“Ma,” zo vroeg haar zoon haar onlangs, “ben je tevreden over je leven?” “Ja,” zei ze, “het ging zoals ging en het was goed.” 
Wij zijn haar dankbaar voor wat zij gaf. Zij is op 10 mei op begraafplaats Iepenhof begraven. 
Ds. David Knibbe

In memoriam
Kosse Jonker
Naaldwijk, 25 december 1932 – Delft, 11 mei 2019
Kosse Jonker, deze bescheiden en erudiete man, die vandaaruit zorgzaam was naar Liny en Kosse, Richard en Vincent en hun gezinnen, die alles tot op het laatst wilde begrijpen en uitzoeken, van het pompje van de morfine tot de gerustheid van Spinoza en de liefde, die het Hooglied sterk als de dood omschreef, die deze regels eigenlijk misschien al te veel over zichzelf zou vinden, gevoelig als hij was. Vanaf januari werd hij steeds zieker, zijn interesse minderde niet, wel zijn energie, en daarom kon hij zijn interesse ook veel minder uiten. Iemand die in zijn hoofd leeft, maar als paradox een vriendelijke uitstraling heeft naar de ander en die ook echt ziet. En dat uit, door iemand urenlang te masseren. Hij was er dan niet met woorden maar in daden voor iemand. Zorgzaam. 
Deze indrukken van Kosse laten een man zien die in zijn veelzijdigheid een diep gevoel van liefde meedroeg in zijn leven, die hij op een fijnzinnige en onnadrukkelijke, gemeende en overtuigde wijze uitdroeg. Zo heeft hij zijn ziekte verdragen en alles wat het van hem vroeg.
 
We weten het niet. Dat was zijn filosofische geweten. En hij was in God geborgen. De liefde sterker dan de dood…  Misschien is dat wel zijn geloof om in goede en zware dagen te leven. Het verlies incasseren en weer op zoek gaan naar nieuwe wegen. En je eigen onzekerheid open leggen naast het geborgen zijn in God. 
Alles bedekt de liefde, alles hoopt zij, alles verdraagt zij, in het hart van de in de dankdienst gehouden lezing, 1 Korintiërs 13, staan deze woorden te wachten totdat iemand ze leeft. Ik denk dat Kosse ze geleefd heeft. Door tegenspoed en ziekte op te vangen zoals hij heeft gedaan.
In zijn gezin, werk en de elektrotechniek voor weg- en waterbouw, in de muziek, in de kerk, onder u, van de moderne wetenschap tot urenlange zorg voor zijn naasten, Een tekst van Spinoza en één uit het Hooglied stonden op de rouwkaart. Spinoza omschrijft wat gerustheid is, het Hooglied schrijft over de liefde die sterk is als de dood. De gerustheid kan ontstaan, zegt Spinoza, door een gebeurtenis uit het verleden. Bijvoorbeeld door de liefde tussen Kosse en Liny, waardoor zij elkaar droegen als een zegel aan hun hart. Die rustgevende liefde hebben zij gedeeld met hun kinderen, familie en al hun naasten. 
Houd me dicht tegen je aan
als een band om je arm
als een hanger op je hart
want sterk als de dood 
is de liefde … (Judith Herzberg)
Wij hebben op 18 mei 2019 van Kosse afscheid genomen op Iepenhof. 

Diaconaal doel
In februari hebben we doelen gekozen voor de diaconale wijkcollecte. Eén van de doelen was de Stichting Gezinshereniging Vluchtelingen Delft (SGVD). De stichting helpt het samenbrengen van gezinnen van vluchtelingen financieel mogelijk te maken. In de Vierhovenkerk collecteert de diaconie op zondag 26 mei voor dit doel. Na afloop van de dienst is er in de bijtrekruimte een presentatie van de SVGD. Zie voor meer informatie de nieuwsbrief.
De diaconie


30 mei - Hemelvaart 
Op Hemelvaartsdag is er een wandeling met als thema ‘hemel en aarde’ onder leiding van Neely de Ronde. Het thema leidt ertoe dat de klassieke lezing van Handelingen 1:1-11 doorloopt tot vers 14. De aarde komen we tegen in: ‘een bovenvertrek in Jeruzalem’, de stad zelf, de ‘Olijfberg’, ‘heel Judea, Samaria en de uiteinden van de aarde.’ De ‘hemel’ wordt in vers 10 en 11 genoemd. Een wolk komt voor in vers 9. Deze wolk onttrekt Jezus aan het oog van de leerlingen. De Heilige Geest vormt de verbinding tussen hemel en aarde. Wat de Heilige Geest allemaal uitwerkt staat in vers 8. Het motto van de wandeling kan zijn: ‘beide benen op de grond – het hoofd in de wolken’. Het gesprek met God, het gebed, is daarbij niet te onderschatten. “Vurig en eensgezind wijdden zij zich aan het gebed (vers 14).”
Ds. Marco Visser

Zondag 2 juni
In deze dienst gaat ds. C. der Nederlanden voor.

Maandag 3 juni
Op 3 juni vieren we in Die Buytenweye Pinksteren. Het nadeel van een dienst door de week – maandelijks – is dat je de feestdagen niet op de dag zelf viert. De ervaring is dat de teksten en het feest zo sterk zijn, dat we ook ervoor of erna de kracht ervan ondervinden. Weet u welkom om 14.30 uur in Die Buytenweye!
Ds. David Knibbe

Wandelen op Hemelvaartsdag
Op donderdag 30 mei gaan we wandelen. Onder het motto: 'beide benen op de grond - het hoofd in de wolken' hopen we iets te beleven van hemel en aarde. Aansluitend (rond 8.30 uur) ontbijten we in de Vierhovenkerk. Daarna volgt het ochtendgebed door ds. Marco Visser.
Plaats waar de wandeling start en eindigt: kruispunt van Abtswoude en Sint Maartensrechtpad. Aanvang: 6.30 uur. Graag van te voren opgeven (met name vanwege het ontbijt) via de lijsten bij de koffie/thee in de Vierhovenkerk of via de mail: neelyderonde@yahoo.com. 
Neely de Ronde

Er is “Plexat” voor kinderen van groep 4-8
In mei gingen we op zoek naar geluk. We hoorden het verhaal van de Japanse steenhouwer van Multatuli. Vervolgens maakten de kinderen van dit verhaal een filmpje. Naast het verhaal was er het ontsteken van de kaars en het rondje wel en wee. Voor een jarige werd gezongen. En hij trakteerde op iets lekkers.
Wilt u weten of de club iets is voor uw kind(eren) informeer dan bij de jeugdouderling of predikant. De avonden worden geleid door Fokke van den Berg en Marco Visser. De volgende clubavond is op 6 juni van 19.00 tot 20.00 uur in de Vierhovenkerk. Voor informatie: jeugdouderling Fokke van den Berg. Het mailadres van de club is: plexat-vierhoven@hotmail.com. 
Ds. Marco Visser

Mystiek
Op 13 juni ben ik gast in het studiehuis. We gaan het hebben over mystiek. Een bescheiden oefening in de christelijke mystiek, aan de hand van een korte inleiding en dan een beproefde methode om eens anders in de wereld (van kerk en leven) te gaan staan. 
Ds. David Knibbe

Wie loopt er met ons mee? Sponsoren kan ook!
Op zaterdag 15 juni vindt voor de 10e keer de nacht van de vluchteling plaats. Ook dit jaar heeft de Vierhovenkerk weer een team dat meedoet. We vertrekken gezamenlijk om 18.00 uur met de trein uit Delft en gaan om 19.00 uur van uit Rotterdam 10 km lopen. Ongeveer 22.30 uur zijn we in Delft terug. Hebt u ook zin om mee te lopen, sluit u dan aan bij Gerda Braaksma en Dick de Haas, Henny Melis en Jaap Schouls, Edgar Nijman, Soolaf Alharky, Talal Nassrah, Marco Visser, Kim Lupker, Leny Melis, Inge van Essen en Shadi Haddad. 
Wilt u liever een donatie geven: ook dat kan. Kijk op https://www.nachtvandevluchteling.nl/team/vierhoven-delft/doneren. Wilt u liever een contante bijdrage geven? Dat kan via Han, Dick of Henny. Dick maakt het bedrag over naar het team. 
Namens het VHK-team, Henny, Dick en Han

Bibliotheek Vierhovenkerk
Vanwege vakantie sta ik 26 mei niet met de boeken in de hal van de kerk.
Door een gemeentelid zijn een aantal boeken geschonken. Eén van die boeken is getiteld: “Een geschiedenis van God, Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam”, geschreven door Karen Armstrong. Wilt u dit zeer interessante boek lenen, laat het mij dan even weten.
Cees Nolten

Rembrandt tentoonstelling 
Dinsdagmiddag 18 juni gaat de sociëteit Vierhoven met een bus voor vijftig personen naar de Rembrandttentoonstelling in het Mauritshuis Den Haag. Daar krijgen we een rondleiding en drinken we een kopje koffie of thee. Er zijn nog zeven plaatsen open. Wie voelt er voor om mee te gaan? We verzamelen om 12.30 uur bij de Vierhovenkerk en zijn ongeveer 17.15 uur terug. Een vrijwillige bijdrage is welkom. Inschrijving op volgorde van binnenkomst bij Henny Melis (015) 2618796 of h.melis@kpnmail.nl. Graag vermelden of je een museumkaart hebt. 
Het bestuur van de sociëteit

Inleverdatum kopij
PKD 11 verschijnt op 15 juni. Kopij kan tot dinsdag 4 juni 19.00 uur worden ingeleverd. Let op: dit is een nummer voor drie weken. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.

Ontmoeting Kerk en Buurt 
Op de eerste donderdagochtend van de maand tussen 10.00 en 11.00 uur is er voor de leden van de Vierhovenkerk en de bewoners uit de buurt gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de Vierhovenkerk. Voor de kinderen is er gelegenheid om te spelen. De komende data in 2019 zijn: 6 juni, 4 juli, 1 augustus, 5 september, 3 oktober, 7 november en 5 december. Voor contact: Jasper van der Kooij, (015) 2611757 (jasper@vdkooij.org) en Henny Melis, (015) 2618796 (h.melis@kpnmail.nl).
Jasper van der Kooij

Gebedsgroep
Op de dinsdagen 28 mei en 11 juni komt de gebedsgroep bij elkaar om 19.00 uur in de Vierhovenkerk. Tot ongeveer 19.45 uur nemen we de tijd om te bidden voor de gemeente van de Vierhovenkerk en daarbuiten. Ook u kunt vragen om voor iets of iemand te bidden of danken. U kunt contact opnemen met Jenne de Haan, tel. (015) 2577645 of 06 21701198.
Jenne de Haan

Amnesty brieven en fair trade
Zondag 2 juni schrijven we Amnesty brieven. Deze keer aan de autoriteiten in Zuid-Korea om druk uit te oefenen op Noord-Korea voor de vrijlating van Hwang Won, die al 50 jaar vast zit in Noord-Korea. Aan de Arabische Emiraten een oproep om Ahmed Mansoor, mensenrechtenactivist, vrij te laten. Tenslotte aan Eritrese autoriteiten om Ciham Ali Ahmed, politiek activist, die al 6 jaar vast zit op geheime plek, vrij te laten.
U vindt ons in de hal voor en na de dienst met de brieven en fair trade artikelen.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst