Protestants Kerkblad Delft - 10 2020

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 23 mei 

Gezamenlijke digitale diensten
Ook de komende weken gelden de coronamaatregelen. Met de wijkgemeenten Vierhoven, Hof van Delft en Immanuel organiseren we gezamenlijke diensten die u thuis kunt volgen.
Op onze website vindt u elke week de liturgie, en een link om de dienst te beluisteren (of soms zelfs in beeld te zien). Luistert u rechtstreeks via de website van Kerkomroep? Als u de dienst niet vindt bij uw eigen kerk, zoek dan naar de kerk waar de dienst gehouden wordt.

Zondag 24 mei Vier feest, in alle tijden!
Het kwaad in al haar vormen van pijn, teleurstelling, tegenspoed, boosheid, verlamdheid, lamlendigheid en wanhoop zoekt wegen om het kostbare te bederven. Het coronavirus dat onheil sticht wil het goede en mooie afpakken. Epidemieën waren er vroeger en nu, oorlogen en honger zijn van alle tijden. Begin deze maand herdachten we de slachtoffers van WOII, zigeuners, homo’s, joden en al die andere doden. De joden bleven ook in de kampen hun feesten en geboden onderhouden. Abel Herzberg vertelt over meester Labi uit Noord-Afrika. Deze man boog voor de Eeuwige en niet voor de Führer. Hij weigerde de soep te eten waarin flintertjes paardenvlees dreven. Hij kende onderscheid tussen goed en kwaad, de Führer aller Germanen niet. Het is ook bekend hoe christenen samen het Avondmaal vierden in een concentratiekamp. Nog minder dan een kruimeltje brood voor ieder en toch vierde men de Maaltijd. Men gedacht wat de Heer had gedaan met het oog op de toekomst. Want: ‘Zoals dit brood, dat wij breken, verstrooid was over de bergen en werd samengebracht, en één is geworden, breng zo uw gemeente bijeen in uw rijk, van de einden der aarde.’ Men wist zich gesterkt door dit teken waarin Christus zichzelf uitdeelt. Zo blijft er zicht op de toekomst en wordt de hoop gevoed. In Exodus 23:1-17 staan eerst geboden die met grote stelligheid geponeerd worden. Daarna volgen de woorden over de sabbat. De verzen 13-17 gaan over de drie belangrijkste feesten: Pesach, Wekenfeest (Pinksteren) en Loofhuttenfeest. Men staat op die feesten stil bij de uittocht, de gave van de Wet en de doortocht door de woestijn. ‘Onderhoudt die feesten’, zo luidt het gebod, ‘opdat je niet vergeet!’ Want ‘vergeetachtigheid leidt tot ballingschap, maar gedenken is het geheim van de verlossing.’ Dit gedenken, dit feestvieren vanwege de heilsgeschiedenis van God met ons mensen, doen we niet omdat het moet maar omdat we van De Bevrijder houden. ‘Ik heb U lief, o mijn beminde, die al mijn vreugde en sterkte zijt. Ik heb U lief, o welgezinde, wiens komst ik dag en nacht verbeid. Ik heb U lief, o schoonste licht, glans van Gods aangezicht.’
Ds. Marco Visser

ZWO-collecte, 31 mei: Traumaverwerking en bestrijden van geweld tegen vrouwen 
De Mothers’ Union in Oeganda maakt door de coronamaatregelen een lastige periode door. Op dit moment liggen alle echte activiteiten van de Mothers’ Union stil, ook de activiteiten die wij ondersteunen. Nergens mogen mensen elkaar in groepen ontmoeten dus er kan geen training worden gegeven en vooral: je mag je niet verplaatsen als dat niet echt nodig is. Iedereen in het land is bezig met overleven. Omdat de inkomsten van dagelijkse informele arbeid zijn weggevallen komt er al snel honger om de hoek kijken. Gelukkig kunnen lokale markten (onder de strenge voorwaarde van afstand houden) doorgaan maar niet iedereen kan er naar toe of heeft geld.
Voor de korte termijn kon Kerk in Actie de vrouwen van de medewerkers van de Mothers’ Union geruststellen; een belangrijk deel van onze bijdrage is bedoeld voor vergoedingen voor de lokale medewerkers in het noorden van het land. Op die vergoedingen blijven ze natuurlijk recht houden, ook al kunnen ze tijdelijk niet werken. Daarmee voorkomen we tenminste dat de problemen nog groter worden. De wijkgemeenten Hof van Delft, Immanuel en Vierhoven ondersteunen samen dit project ‘Kwetsbare vrouwen en kinderen sterk maken (in Oeganda)’. Met deze collecte (of overschrijving op NL37 RABO 0373 7366 06, t.a.v. Centrale Diaconie Delft, onder vermelding van ZWO-project Vierhoven, Hof van Delft en Immanuel) steunt u via Kerk in Actie het werk van de Mothers’ Union in Oeganda.

Levensreis: ‘Heer geef mij vleugels dat ik reis’
Lied 798 uit het Liedboek is het derde lied in de categorie ‘Leven- levensreis.’ Lees ik het gedicht, dan is mijn eerste gedachte dat het gaat over mensen die overleden zijn.
In couplet 1 gaat het over de heiligen rondom God in ’t stralend paradijs. Couplet 4 verwoordt het expliciet, ‘Wij kwamen in de hemel aan bij God, ons levend woord.’ Je kan zeggen dat het evengoed in de rubriek ‘Getijden van het jaar – Allerheiligen (pag. 1208 en volgende) past. In couplet 1 gaat het op het eerste gehoor over reizen. ‘Geef mij vleugels dat ik reis tot door de sluier heen.’ Het doet mij denken aan 1 Korinthe 13: ‘nu zien wij nog door een sluier, maar straks van aangezicht tot aangezicht.’ Dat mensen elkaar echt zien en gezien worden is fantastisch. In het Engels staat er ‘Give me the wings of faith to rise.’ ‘To rise’ is iets anders dan to travel (reizen). To rise is ‘opstijgen’ en dat past bij de vleugels. De ‘ik-persoon’ spreekt in de eerste drie coupletten. De overledenen worden halverwege couplet 3 sprekend ingevoerd: ‘Wij danken het lam.’ Hun woorden eindigen halverwege couplet 5: ‘Hij leidt ons nog.’ De mensen die ons voorgingen in het geloof vertellen over hun levensreis. Zij zeggen dat zij leefden uit Jezus’ dood. Jezus die stierf en opstond uit die dood. Opmerkelijk vind ik de eerste twee regels van couplet 4: ‘Wij zijn zijn voetstap nagegaan, zijn liefde leidde ons voort.’ ‘Nagegaan’, dus niet ‘nagedaan.’ Dat ‘nadoen’ komt meer aan bod in het achtendertigste lied in deze rubriek: ‘Jezus, ga ons voor deze wereld door, en U volgend op uw schreden gaan wij moedig met u mede’ klinkt ‘activistischer’ (Lied 835). Lied 798 lijkt terughoudender. Herkent u dit verschil en wat spreekt u dan meer aan? U kunt uw antwoord zenden naar e-mail: mvisserabc@gmail.com. 

Terzijde: Via de website www.liedboekcompendium.nl kunt u de melodie beluisteren. Uitvoerenden zijn de leden van het Goylants Kamerkoor o.l.v. Cor Brandenburg. Richard Vos bespeelt het orgel.
Ds. Marco Visser

Verhuizing
Mijn vrouw en ik zijn verhuisd van de Aziëlaan naar de Heemraadstraat 14 (2645 KE) te Delfgauw. Telefoon en mailadres blijven gelijk: 015-2577147, mvisserabc@gmail.com 

Die Buytenweye en studieverlof
Nog altijd is het niet mogelijk om in de verpleeghuizen – een term die premier Rutte gebruikt voor zorgcentra, verpleeghuizen, GGZ-instellingen – te bezoeken en zijn de bewoners gedwongen zoveel mogelijk op hun kamer te blijven. Een maatregel die voor de crisis ondenkbaar was en die erg zwaar is. We denken aan hen, bidden voor hen en hebben zoveel mogelijk contact met kaarten en telefoon! Ook de dienst op 8 juni in Die Buytenweye gaat niet door. Laten we hopen dat het virus gauw zo bedwongen is, dat we ie ieder geval weer zelf kunnen bezoeken.
Mijn studieverlof is om deze reden ook in het water gevallen. Ik zou me eind april, mei en de halve maand juni hebben verdiept in vijf cursussen. In de uitvinding van het individu, terug naar de kerk, omgang met de Bijbel, hedendaagse spiritualiteit en de spiritualiteit van de pastor. Sommige cursussen leken goed aan te sluiten bij mijn bestudering van het boek van Charles Taylor ‘Bronnen van het zijn’, andere stonden daar iets verder van af maar het geheel was toch een mooie aanvulling op de vraag, waar de huidige mens staat. Helaas, het liep anders. Omdat volgend jaar het emeritaat van Marco Visser valt en het jaar daarop al een jaar voor het mijne is, is er voor permanente educatie geen plaats en zal ik geen studieverlof meer aanvragen. 
Ds. David KnibbePinksteren 31 mei: De Geest krijgen in quarantaine
In de Pinksterviering van de Evangelisch Lutherse Kerk en de wijkgemeenten Vierhoven, Immanuel en Hof van Delft, uitgezonden vanuit de Hofkerk, gaan ds. Fred van Helden en Cees Muusse voor. 
Bijbellezing: Handelingen 2;1-24
De tijd van zelfgekozen quarantaine leert ons veel. Over hoe kwetsbaar we zijn, en dat het leven niet maakbaar is. Dat of we nu rijk of arm zijn en waar we ook wonen, we afhankelijk zijn van God en van elkaar. Het stilstaan doet ons nadenken over wat belangrijk is in het leven, hoe we in ons leven en in de samenleving gejaagd, hebben geleefd. Het doet ons dromen over hoe we zouden willen dat dat onze samenleving en de wereld er uitziet als het weer ‘normaal’ is. Wat willen we dan behouden van deze tijd? En wat willen we bewust anders? En hoe kunnen we aan die droom bijdragen?  
Lees verder over deze dienst bij de Wijkberichten Hof van Delft.

Zondag 7 juni Ik sta hier. Waar drijf jij?
Deze dienst van Schrift en Tafel wordt uitgezonden vanuit de Wipmolen, de thuisbasis van de wijkgemeente Immanuël. Voorganger is ds. David Knibbe. Nicodemus komt ’s nachts bij Jezus om een diepzinnig gesprek te voeren. Konden ze allebei de slaap niet vatten? Lagen ze wakker van de vragen over mens en God, over zichzelf en de synagoge? Waar is God, waar ben ik? Hoe gaat de wereld verder die toch al zoveel pijn en leed te verwerken heeft na de uitbraak van een virus dat de dienstregeling van onze samenleving door de war gooit en de levens van met name (maar niet alleen) ouderen en zwakken ernstig bedreigt? 
Lees verder over deze dienst bij de Wijkberichten Immanuël.

Uit de kerkenraad
Op 12 mei vergaderde de kerkenraad via internet. Direct na de opening werd stilgestaan bij ‘hoe iedereen het maakt’. Zo’n zorgkernrondje zijn we gewend bij elke vergadering, maar deze keer voelde het toch vreemd en onwerkelijk. Verder keek de kerkenraad terug op de afgelopen weken sinds de laatste vergadering op 10 maart. Het enige agendapunt waarin toen het woord ‘corona’ voorkwam, was het bespreken van de gang van zaken tijdens de Heilig Avondmaalsviering op zondag 8 maart. Voorzichtigheid met drinken uit dezelfde beker was noodzakelijk. Noodgedwongen staat corona inmiddels hoog op elke agenda. De kerkenraad is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de wijkgemeente, daarom werden de door het moderamen ondernomen acties en besluiten besproken en waar nodig goedgekeurd. 

Op 4 februari vond de laatste gemeenteavond plaats over de toekomst van de wijkgemeente. De denktank heeft samen met de kerkenraad een aantal stappen gezet om te komen tot een breed gedragen toekomstbeeld (scenario) voor onze wijkgemeente. Vanuit onze missie (wat is het bestaansrecht van Vierhoven?) willen we werken aan een visie (hoe zien we onszelf in 2030?) en komen tot een strategie (hoe gaan we dat bereiken?). Onze missie ‘Inspiratie handen en voeten geven’ uit 2011 is nog steeds ons uitgangspunt. De kerkenraad besprak op 12 mei de door de denktank geformuleerde visie en was akkoord met de formulering. Zo kwamen we een stapje dichter bij een strategie. Een verdere bespreking was voorzien op zaterdag 16 mei, de beleidsdag van de kerkenraad, maar deze is verschoven naar een later tijdstip. In kleinere werkgroepjes gaan kerkenraadsleden de strategie verder ‘handen en voeten geven’. Meer informatie naar de gemeente volgt daarna.

Sinds 19 april wordt samengewerkt met de wijkgemeenten Hof van Delft en Immanuel rond de gezamenlijke digitale vieringen. De maatregelen van de overheid blijven onveranderd voor het houden van bijeenkomsten met veel personen, zoals kerkdiensten. De landelijke Protestantse Kerk in Nederland adviseert om door te gaan met dit soort vieringen-op-afstand en eventueel in juni te experimenteren met kerkdiensten voor maximaal 30 personen. 
Mocht u vragen hebben aan de kerkenraad, dan hoor ik die graag. Alleen samen komen we verder.
Namens de kerkenraad,
Peter Plugers

Ontmoeting Kerk en Buurt
De inloopochtend op donderdag 4 juni gaat niet door wegens de dreiging van het coronavirus. Voor contact: Jasper van der Kooij (T: 015-261 1757, E: jasper@vdkooij.org en Henny Melis (T: 015- 261 8796, E: h.melis@kpnmail.nl))

Dank!
Op 6 mei jl., onze 55-jarige trouwdag, werden wij verrast met bloemen van de kerk die door Henny Melis werden bezorgd. Hartelijk dank daarvoor. Dat geldt ook voor de felicitaties die wij via kaarten en telefoontjes van gemeenteleden hebben ontvangen. Als gevolg van de ‘intelligente’ lockdown in Nederland hebben wij ons feest samen thuis gevierd. Bezoekers, ook kinderen en kleinkinderen namen plaats op de galerij voor onze deur waar een extra bankje is neergezet om voldoende afstand te houden. ’s Avonds met kinderen en kleinkinderen een glas champagne drinken voelde haast alsof er niets aan de hand was. Alleen we zaten buiten! Voor een ieder, dankjewel, en een warme groet van Paula en Bram Overvoorde

Bereikbaar en beschikbaar
Voor pastorale en diaconale vragen (b.v. boodschappen) bel of mail uw wijkpredikanten:
D. Knibbe, tel. 015-2852099, email: david.m.knibbe@gmail.com en M. Visser, tel. 015-2577147, email: mvisserabc@gmail.com

Bibliotheek Vierhovenkerk
Een boek over Paulus als en pastorale acrobaat, een grensganger tussen Israël en de volken, een geroepene na zijn ontmoeting op weg naar Damascus. Geïnteresseerd? Ook dit boek is te leen bij de Vierhoven Bieb. 

Als u het wilt lezen stuur mij dan een mailtje cjgpwnolten@ziggo.nl .
Cees Nolten

Inleverdatum kopij
Uw bijdragen voor het volgende nummer kunt u voor dinsdag 2 juni mailen naar wijkredactie.vierhoven@gmail.com. Dit nummer voor drie weken bevat informatie over de zondagen 14, 20 en 27 juni.