Protestants Kerkblad Delft - 10 2021

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 22 mei

Zondag 23 mei
Bijbellezing: Handelingen 2: 1-13, voorgangers: Ds. Marco Visser en ds. Caroline der Nederlanden
Rainbow is de naam van een duif. Rainbow vliegt naar plekken overal op aarde, ook naar plekken waar mensen talen spreken die wij niet kunnen verstaan. En hij hoort allerlei verhalen; verhalen van wat mensen meemaken, hun pijn, maar ook hun dromen en verlangens. Rainbow vliegt terug met die verhalen en vertelt ze aan ons. Zodat wij ze horen en mensen, die wij niet kennen worden tot mensen, die wij leren kennen.
Met Pinksteren lezen we hoe na de hemelvaart van Jezus de Geest van God neerdaalt op de leerlingen. 

Vlammen van vuur zijn zichtbaar op hun hoofden, er is een windvlaag, en de leerlingen beginnen in verschillende talen spreken. Je zou denken dat hierdoor afstand en onbegrip ontstaat tussen mensen. Maar het tegengestelde is waar. Hoewel de leerlingen in verschillende, onbekende talen, spreken, worden zij wel verstaan. Dat is zo belangrijk en dat is ook wat de Geest van God doet; elkaar verstaan, ook al kennen we elkaar nog niet, ook al komen we uit verschillende culturen, volken en spreken wij een andere taal. Want als we elkaars verhalen niet kennen, elkaars pijn en verlangen en dromen niet kennen, hoe zouden we er dan ooit voor elkaar kunnen zijn? 
Ds. Caroline der Nederlanden

Moeders vertellen over gezondheid en het bestrijden van huiselijk geweld
De ZWO-commissies van de wijkgemeenten Hof van Delft, Vierhoven en Immanuel geven aandacht aan het project: Kwetsbare vrouwen en kinderen sterk maken van Kerk in Actie via Mothers’ Union in Oeganda. Moeders daar vertellen over gezondheid en het bestrijden van huiselijk geweld.
Silvia: De komst van mensen van Mothers’ Union naar mijn dorp heeft mijn leven veranderd. Ik ging gebukt onder terugkerend geweld en alcoholmisbruik door mijn man. De dagelijkse zorg voor acht kinderen, waaronder mijn kleinkinderen, woog zwaar. Van Mothers’ Union kreeg ik een training in huishoudelijke zorg en leerde ik veel over hygiëne. Hierdoor kregen we minder te maken met diarree en malaria. Ook kreeg ik soja- en groentezaden. Nu kan ik in een eigen inkomen voorzien. Met mijn man volgde ik een training relatiecounseling bij Mothers’ Union.

Betty: Vroeger kon ik nooit bidden, ik leefde in een uitzichtloze situatie en zorg voor tien kinderen. Een kind lijdt aan epilepsie en een ander heeft sikkelcelanemie, een veelvoorkomende ziekte in Afrika. Mijn man drinkt veel en doet niets in het huishouden. Toen ik in contact kwam met Mothers’ Union, veranderde er veel. Ik kreeg sojazaden om te zorgen voor een eigen inkomen. De eerste oogst heb ik niet verkocht, maar opnieuw ingeplant, waardoor mijn tweede oogst veel groter was. Van de opbrengst kon ik de schoolkosten voor de kinderen betalen. Ook kregen we een training op het gebied van relaties van Mothers’ Union. Hierdoor is er nu veel meer onderling respect gekomen en drinkt mijn man niet meer. Ik ben zo dankbaar voor het werk. 

Op zondag 23 mei is de ZWO-collecten bestemd voor dit project. Uw bijdrage kunt U overmaken op NL37 RABO 0373 7366 06 t.n.v. Centrale Diaconie, Delft o.v.v. ZWO-project Vierhoven. Van harte aanbevolen! 
ZWO-commissies Hof van Delft, Vierhoven en Immanuel

Uit de kerkenraad
De uitkomsten van de gemeenteavond van 14 april, waren het belangrijkste agendapunt van de Grote kerkenraad vergadering van 11 mei. Ongeveer 39 mensen hebben de gemeenteavond online gevolgd en er zijn een tiental vragen gesteld of opmerkingen gemaakt. De kerkenraad was blij met zoveel respons want het is in deze coronatijd moeilijk om elkaar te informeren als wijkgemeente. Onderwerp van deze gemeenteavond was de voorgenomen intensievere samenwerking met de wijkgemeenten Hof van Delft en Immanuel. We willen graag meer samendoen en ontdekken dat we elkaar ook nodig hebben en elkaar kunnen versterken. 

Het zoeken naar een nieuwe predikant, als opvolger voor ds. Marco Visser, is het eerste dat we in de komende maanden samen gaan doen. Door de gedeelde inzet van ds. David Knibbe hebben we al veel ervaring opgedaan met wijkgemeente Immanuel en de predikanten van Hof van Delft zijn ook geen onbekenden voor onze gemeenteleden. Tijdens de kerkenraadsvergadering bespraken we de opgestelde Profielen (beschrijvingen) van de wijkgemeente en van de te beroepen predikant. Gemeenteleden stelden wijzigingen of aanvullingen voor in de teksten, die op de website stonden. De kerkenraad nam een aantal wijzigingsvoorstellen over omdat de profielen hiermee beter werden. Op de website zullen deze aangepaste documenten worden geplaatst, inclusief de wijzigingen. U kunt dan duidelijk zien wat de kerkenraad heeft gedaan met alle voorstellen. 

Ditzelfde geldt voor de Opdracht voor de beroepings-commissie. Het is lastig om alle regels zo te formuleren, dat het duidelijk is voor iedereen. Met de aanvullingen/ opmerkingen vanuit de wijkgemeente is het document beter leesbaar geworden, zo stelde de kerkenraad. Ook dit document kunt u vinden op de website www.vierhoven-delft.nl/beroepingswerk. Vanwege de samenwerking met de wijkgemeenten Hof van Delft en Immanuel, speciaal bij het beroepingswerk, is ook een gemeenteavond gehouden in die wijkgemeenten. De kerkenraad heeft de opmerkingen en aanvullingen over de Profielen en de Opdracht die daar geuit werden ook besproken en sommige werden gehonoreerd. 

Binnenkort volgt een terugkoppeling naar de kerkenraden van Hof van Delft en van Immanuel. We hopen zo recht te hebben gedaan aan alle ontvangen opmerkingen. 
Namens de kerkenraad, Peter Plugers

Ontmoeting Kerk en Buurt twee keer per maand open!
Na acht maanden op een droogje zitten was het fijn om elkaar weer eens gewoon te zien en te spreken tijdens de inloop op 6 mei jongstleden. En bleek de behoefte groot om deze inloop vaker te houden. Zodat we besloten om niet één maar twee keer per maand open te gaan, om precies te zijn op de eerste en de derde donderdagochtend.
Dit betekent dat u en jij op donderdag 20 mei opnieuw welkom bent. Tussen 10.00 en 11:45 uur, voor een kort momentje of langer, aan ieder de keus. En daarna op 3 en 17 juni, enz. 

Graag tot ziens! Er zijn enkele spelregels (zoals 1,5 m afstand en registratie bij binnenkomst) maar die hoeven het onderlinge contact niet te hinderen. Mocht de inloop om reden van corona niet gaan, dan vindt u op de website www.Vierhoven-delft.nl onder activiteiten/kerk en buurt een bericht van niet doorgaan. Voor contact over de Kerk en Buurtactiviteiten: Jasper van der Kooij (T: 015-261 1757, E: jasper@vdkooij.org) en Henny Melis (T: 015- 261 8796, E: h.melis@kpnmail.nl)
Jasper van der Kooij

Agenda
25/05 20.00 uur wijkdiakonie
01/06 20.00 uur wijkkerkenraad


Zondag 30 mei
De DrieEenheid blijft een moeilijk te bevatten deel van het christelijk geloof. Er zijn mensen die er veel steun aan beleven, anderen lopen er met een wijde boog omheen. Wat is jouw reactie als ik je zou vragen wat de Triniteit voor jou betekent? We hebben er in ieder geval de naam van deze zondag aan te danken: zondag Trinitatis.
Johannes (3:1-16) vertelt het prachtige verhaal – met name het gesprek – van Nicodemus die als leraar van Israël in de leer gaat bij rabbi Jezus, de leraar van God gekomen. De nacht bedekt zijn komst en zijn verlangen naar waarheid. Jezus maakt het hem niet gemakkelijk en gaat hem voor in de geboorte die elk mens opnieuw door het water en de Geest moet doormaken: niet de vraag – wie bouwt de hoogste toren? – maar de vraag – wie duikt het water in en vindt de Geest? – bepaalt ons leven. 

Deze wonderlijke vragen en misschien nog wel meer bepalen de dienst van deze zondag. En dan hebben we het nog niet over het even wonderlijke verhaal van de struik, die brandt en blijft leven. In beide verhalen schuilt en sluimert een God, die in Jezus, Geest en Vader ons benadert. Dit voor wie niet zonder de Triniteit kan. Maar dit sluimeren staat heel ver weg van de rationele en beheersende en alle creativiteit dodende manier waarop men in de eerste eeuwen van het christendom hiermee is omgesprongen. Dit voor wie vragen heeft bij de DrieEenheid. Hoe God tot ons komt in Geest en waarheid, water en Geest, Zoon en Vader, Geest en Vader en Zoon, is zo sprankelend en hoopvol, dat ons verstand er bij stilvalt. En erdoor geïnspireerd wordt tot geweldige hoogte. De tweede lezing is Exodus 3:1-16.
Ds. David Knibbe
 
Zondag 6 juni - Iedereen over één kam scheren
Het is van dik hout zaagt men planken in Habakuk 2:2-4 (-8). Het vooroordeel tegen over een vijandig volk wordt behoorlijk gevoed. Geeft dat pas? Wat moet je met zo’n tekst anno 2021? Belangrijk is om dan het voorafgaande te lezen. Habakuk zegt in 2: 1 ‘Ik ben benieuwd wat God mij zal antwoorden op mijn aanklacht, op mijn verwijt.’ Dat verwijt is te lezen in het eerste hoofdstuk. De indeling die het NBV geeft maakt de tekst al iets toegankelijker. Het boek begin met de klacht van Habakuk en de komst van de Chaldeeën. Vanaf 1:12 volgen Habakuks’ protest en het antwoord van God. Hoofdstuk 3 is het gebed van de profeet.
Ds. Marco Visser

Kerkzaal en orgel zijn in revisie
23 mei zijn we wederom met dank te gast in de Hofkerk. Dat we uitwijken heeft alles te maken met de verbouwing die momenteel plaatsvindt in de Vierhovenkerk. We bereiden ons voor op de toekomst en zijn benieuwd hoe een en ander wordt. De afbeeldingen van de herindeling van de kerkzaal hingen lang op de deuren van de kerkzaal en worden nu grotendeels gerealiseerd. Tevens wordt het orgel aangepakt. Voordat het in plastic werd ingepakt tegen het stof heeft orgelbouwer Reil er een aantal onderdelen uitgehaald die nodig moesten worden vervangen en gerepareerd. 
Ds. Marco Visser

‘Wie heeft daar woorden voor?’ -3 juni preekvoorbereiding- 
Ds. W.R. van der Zee schreef een boekje over Job met deze titel. De ondertitel luidt ‘Een pastorale over lijdende mensen en een leidende God.’ Het boek Job helpt ons bij het zoeken naar voorlopige antwoorden op de grote vragen van dit leven. Het leesrooster reikt Job 30: 15-26, 38:1 aan. In aansluiting op Job 38:1 waar staat dat God Job antwoordt vanuit een storm wordt Marcus 4:35-41 aangereikt. De leerlingen zeggen in dat evangeliegedeelte waar het stormt: ‘Heer, kan het U niet schelen dat we vergaan?’ Jezus staat op en brengt de storm tot zwijgen en je hoort de leerlingen denken ‘wie heeft hier woorden voor?’ Op zondag 20 juni lezen we uit Job. Tijdens de Bijbelkring- online van 3 juni wisselen we hierover van gedachten. Het gesprek begint 20.00 uur en duurt een klein uur. U/jij kunt je aanmelden bij Marco Visser, mvisserabc@gmail.com. 
Ds. Marco Visser

‘Wij mogen zingen van grote dingen’
Tijdens de Pinksterviering op woensdag 26 mei in de Lindenhof staan we stil bij lied 675 ‘Geest van hierboven.’ In dit lied komen Pasen en Pinksteren samen en wordt het dus gelukkig Sint Juttemis. We hoeven er niet langer op te wachten. Al ons verlangen wordt vervuld. Het lied zelf is terughoudender dan ik nu schrijf. De eerste woorden luiden: ‘Geest van hierboven leer ons geloven.’ En in het vervolg staat: ’als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan.’ Het tweede couplet is stelliger. ‘Wat kan ons schaden?’ en ‘Niets is ten kwade.’ Met Pinksteren en op alle dagen van het jaar mogen we weten ‘dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja.’
Ds. Marco Visser

Alle kleuren van de regenboog
Er staan tekeningen van kinderen bij ons voor op het trottoir. Rood-wit-blauw gekleurd, want het is net Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag geweest. Ik ben zo blij dat kinderen weer tekenen op straat. In het kinderdagverblijf en op de BSO deden ze het ook, maar dat zag ik niet, als vader van volwassen kinderen. Wij tekenen als kerk de kleuren van de regenboog, het blauw en groen van de aarde, op de liederen die wij horen, de teksten die wij lezen en gebeden die opheffen tot God. Tekenen doen we, in ons verlangen de buurt op te wekken om te zien hoe goed God is. Marco Visser doet dit met BKW (BuurtKerkWerkgroep) om te kijken hoe we meer van betekenis kunnen zijn in de buurt. Door te doen en contacten te leggen krijg je contact met mensen, leert de ervaring van het lunchcafé in de Wipmolen. Wat zal ik blij zijn als dat weer open kan gaan! We kleuren door wat de diaconie doet, de diensten, onze contacten met mensen. 

Ook de Zorgkernen is een potlood dat meedoet in het inkleuren van onze kerk. U ziet ze niet? Dan zal ik u helpen: iemand belt mij dat een gemeentelid mij nodig heeft: Zorgkern. Iemand nodigt (voor de corona) een oudere uit voor de koffie: Zorgkern. Iemand maakt een praatje met een jonge moeder op de stoep voor haar huis: Zorgkern. Het principe van de zorgkern is dat wij het doen. Zorg betekent niet verzorgd worden, maar zorgen. Zorg is een zelfstandig naamwoord: je geeft de ander zorg, aandacht – maar het is ook gebiedende wijs: zorg jij er voor. De zorgkern is altijd actief: u zorgt ervoor, u doet het, u bent ervoor, en u vertrouwt dat God voor u zorgt. Dat is het evangelie. Zoals Jezus zich gaf, in het vertrouwen dat zijn Vader Hem nabij bleef. Als wij zó zorgkern zijn, dan bloeit onze gemeente. Dan kleuren wij met veel potloden – diaconie, BKW, zorgkernen – en nog veel meer de wereld vol liefde.
Ds. David Knibbe

Digitale Bijbelstudie
Op 27 mei is er weer een digitale Bijbelstudie. U kunt zich bij mij opgeven! Het is leuk en ik hoop u te treffen! We beginnen om 20.30 uur. Ik stuur u een link met de desbetreffende Bijbelgedeelten. Op 7 juni eveneens, zeer welkom!
Ds. David Knibbe

Inleverdatum kopij
Uw bijdragen voor het volgende nummer kunt u uiterlijk maandag 31 mei 2021 mailen naar wijkredactie.vierhoven@gmail.com. Hierin staan de zondagen 13, 20 en 27 juni centraal.