Protestants Kerkblad Delft - 11

het wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 8 juni 2013

Zondag 9 juni
Dienst van schrift en tafel. De hoofdlezing is Lucas 7: 11-23. Lucas vertelt over de jongeman te Nain die gestorven is en uit de dood wordt opgewekt. Iedereen hoort ervan en ook Johannes de Doper. Johannes zendt twee leerlingen op pad met de vraag aan Jezus: ‘Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’ Jezus antwoordt met woorden uit het Aloude Testament, uit de profeet Jesaja. Willem Barnard dicht bij de evangelielezing: ‘De dood is halverwege door onze Heer gestuit’ (Gez. 274:5). Aan de dienst wordt medewerking verleend door onze cantorij, onder leiding van oud-cantrix Eveline van de Kamp.
Ds. M. Visser

Zondag 16 juni, Zomer tienerdienst 
Zoals ieder jaar willen we aan de gemeente laten zien wat wij samen met de jongeren hebben gedaan in de tienerdiensten van het afgelopen seizoen. Als uitgangspunt hebben we gekozen voor een paneel van de middeleeuwse schilder Jeroen Bosch. Daarop staan afgebeeld de zeven hoofdzonden. Wellicht om de mensen niet te ontmoedigen heeft men daar later de zeven deugden aan toegevoegd.
Wat zijn deugden en waarom noemen wij iets een zonde? Deze vraag stond centraal in de eerste tienerdienst van het seizoen. Daarna hebben we in zeven diensten zowel een deugd als een hoofdzonde behandeld. Al met al een leerzame excursie langs de voorbeelden van goed en kwaad. Die voorbeelden vonden we in de Bijbel, maar ook in de wereld om ons heen.
Nu kun je zo’n tienerdienst niet één op één naar de gemeente in de Vierhovenkerk transponeren; werkvormen voor een groep van 10-15 personen zijn niet erg bruikbaar voor een paar honderd mensen. Ook al hebben we hier en daar de liturgie wat aangepast, u krijgt toch een aardige impressie van deze zinvolle vieringen voor jongeren.
In deze zomertienerdienst is er ook aandacht voor kinderen van groep 8 van de basisschool die volgend jaar naar de middelbare school gaan. Zij nemen afscheid van de kindernevendienst en gaan over naar de volgende fase van het kerkelijk jeugdwerk: de catechisatie, de tienerdienst en CHAT (Church –Apart-Together: een soort jongeren-nevendienst).
Namens de leden van de tienerdienstcommissie,
Ds. Jurjen G. Fennema 

Zondag 23 juni
De eerste van de zomer. Zegt het Dienstboek. Ik ben benieuwd of zich dat ook in het weer vertaalt.
De lezingen zijn Jesaja 65:1-9 en Lucas 8:26-39.
God mijden, is het thema. In de Wijkgemeente Immanuël heb ik de week ervoor deze dienst al gehouden, omdat ik mij vergist had in het kiezen van de lezingen uit het Dienstboek. Ik zou u naar de wijkpagina van de Wijkgemeente Immanuël kunnen verwijzen, maar hier leg ik weer een wat ander accent. God mijden, wat is dat precies? Hoe doe je dat? Ik doe dat door mijn eigen zin, lust en belang na te streven. Door eendimensionaal te leven, namelijk in de ene dimensie van mijn bestaan. Wie God niet mijdt leeft op de zon. Hij beschouwt de zon, die iedereen en alles verlicht die buiten loopt. Vanuit het gezichtspunt van de zon lijkt alles op aarde even groot en even belangrijk. En als je dat eenmaal op je netvlies hebt gekregen, dan ga je anders om met je eigen belang. Dat belang bestaat ook en mag bestaan, ook jij loopt in de zonneschijn, maar de ander evenzeer. En de warmte komt uiteindelijk van de zon, niet van ons. Toegepast op God: Hij vindt een verlopen woesteling die zich ophoudt bij Jaffa even belangrijk als dat Hij mij belangrijk vindt, die ergens in een net burgerhuis woont. Wanneer wij dat allemaal gaan inzien, wordt God aanbeden en vereerd. Dan gaat de zon schijnen in Delft.
Ds. David Knibbe

Taakgroep herinrichting kerkzaal 2015
Het is soms een heel gedoe om elkaar te passeren in de rijen. Tien centimeter extra ruimte scheelt heel wat. De commissie herinrichting heeft een en ander uitgeprobeerd en vervolgens op 14 mei aan de kerkenraad haar bevindingen voorgelegd. Er is groen licht gegeven. Zondag 9 juni kunt u ervaren hoe plezierig het is om voldoende beenruimte te hebben.
Ds. M. Visser

Medewerkersavond 14 juni
De medewerkers van onze wijk zijn uitgenodigd voor het feestje van vrijdag 14 juni. Het wordt in en rond de kerk gehouden van 17.00 tot 20.00 uur. Tijdens de avond verlenen een heel aantal musici hun medewerking. Trompet, klarinet, piano en zangstem zullen te beluisteren zijn. Er is ruimte voor diverse spellen en alle tijd om elkaar informeel te spreken. Om 17.00 inloop met een hapje en een drankje. De voorzitter van de wijkkerkenraad, Henk Jansma spreekt rond 17.30 een welkomstwoord uit. Om 18.00 uur begint de maaltijd en 19.00 uur is er de veiling van de waardebonnen. Na de veiling is er koffie. De afsluiting is rond 20.00 uur. Informatie bij Henny Melis, 2618796 of Marco Visser, 2577147.

Laatste soosmiddag van het seizoen
Dinsdag 11 juni organiseren we al weer de laatste bijeenkomst van dit seizoen.
In totaal zijn we dan 18 middagen bijeen geweest en naar we hopen hebben we programma’s georganiseerd, waarvan u zegt dat ze de moeite waard waren.
Evenals vorig jaar laten we op deze middag de bezoekers van de soos aan het woord, dat wil zeggen een aantal onder ons vertellen wat over hun hobby, wat hen drijft, waaraan ze plezier beleven.
Ds. Marco Visser laat een door hem geschilderd portret zien van Maarten van Roozendaal, zanger en liedschrijver. Wij luisteren naar zijn lied “Mooi” en naar wat Marco daarbij vertelt.
Bartje Daniëls verhaalt over haar bijzondere ervaringen in de Tweede Wereldoorlog.
Een muzikale bijdrage geleverd door Hanneke Noordergraaf, Thea van Harberden en Gerard van Berkel.
Thea zal bovendien haar breiwerken laten zien en daarover vertellen – het zijn ware kunststukjes.
Nico Booster vertelt iets over labyrinten, een oud christelijk symbool van onze levensweg.
We presenteren het eerste deel van het programma 2013–2014, dat op dinsdag 10 september weer van start gaat.
Nu al gezegd: we menen een goed en gevarieerd programma 2013 - 2114 te kunnen aanbieden.
En tenslotte wensen we elkaar een gezegende vakantieperiode.
Vanaf half twee bent u van harte welkom in de Vierhovenkerk.
Het soosbestuur.Viering van Schrift en Tafel in WZC Abtswoude
Op woensdag 19 juni hopen wij het Heilig Avondmaal met elkaar te vieren in de aula van Abtswoude. De dienst begint om 16:00 uur en vanaf 15:30 uur is er inloop met koffie en thee. U bent van harte welkom.
Namens de bezoekmedewerkers van Voorhof 4,
Ds. Jurjen G. FennemaIn memoriam Jannetje Adriana (Ans) Smit–Berkhout *
27 januari 1921 † 22 mei 2013
Jannetje Adriana Berkhout werd geboren in een groot gezin. Ze was de op één na jongste van het gezin. Haar vader was bakker. Ze was verlegen. Haar huwelijk met Hans Smit werd gezegend met vier kinderen. Haar jongste zoon, die hersenvliesontsteking had gehad, overleed op latere leeftijd. Vragen naar het waarom bestookten haar, maar ze hield vast aan haar geloof. Haar geloof had een traditionele Gereformeerde basis, maar ze stond open voor de Rooms-katholieke kerk. In Den Hoorn werkte ze mee aan diensten door het lezen van gedichten. Haar opvatting over kerkdiensten was dat God en Jezus er in voor moesten komen. Ze hield niet van vaagheden. Daarbij was zij de inspirator van het gezin, zij zette de lijnen uit. Zij heeft Werner, een jongen uit Oostenrijk, gehuisvest, en kinderen uit Ambon. Een neef vond in haar tijdens de oorlog zijn tweede moeder. De schrijvers die ze op latere leeftijd beluisterde, getuigen van een brede smaak en ontwikkeling: Jan Brokken, Fik Meijer, Hans Stolp en vele anderen. De laatste jaren van haar leven woonde zij in Die Buytenweye. Zij was iemand die trouw en creatief, vasthoudend en open in het leven stond. Zij heeft haar Heer gezocht, we geloven dat Hij haar nu in zijn liefde heeft gevonden, voorgoed. Zij is op 27 mei op Jaffa begraven.
Ds. David Knibbe

Vanuit de Kerkenraad
Dinsdag 14 mei kwam de kerkenraad weer bijeen. In deze vergadering hebben wij ons bezig gehouden met de evaluatie van het jaaractiviteitenplan van de diaconie 2012-2013 dat gebaseerd is op het beleidsplan van de diaconie 2009-2013.
Het doel van het beleidsplan is dat de diaconie van Vierhoven de leden bewust wil maken van haar diaconale taak. De diaconale gemeente, die zo gevormd wordt, bestaat uit gemeenteleden die zich naar vermogen inzetten om Gods aandacht voor de zwaksten gestalte te geven.
Inmiddels is dit geformaliseerd in het Mission Statement: “Inspiratie handen en voeten geven”.
Dit is geëvalueerd en de diaconie heeft een voorstel aangeboden om te bespreken in de kerkenraadsvergadering. Na discussie is besloten om ‘Mission Statement’ voorlopig te wijzigen in: “Inspiratie vanuit Gods woord handen en voeten geven”.
Kerk en buurt
De diaconie is kleinschalig gestart om present te zijn in de buurt. Meer informatie hierover kunt lezen in het volgende PKD.
Beleidsdag
Er is gesproken over hoe kunnen wij ons karakteriseren naar aanleiding van de beleidsdag van 13 april. Een en ander wordt verder uitgewerkt. Meer hierover in de volgende nummers van de PKD.
Over het verenigingsproces is nog niets nieuws te melden. De beide AK’s (gereformeerd en Hervormd) hebben op 16 mei vergaderd. U wordt op de hoogte gehouden.
Namens de kerkenraad,
Alie Hovius, diaken 

Prekenserie over David
Kunstenaars in onze gemeente opgelet! In de nevendiensten vertellen we de komende weken de verhalen van koning David. En ook in de zomerprekenserie die in juli staat deze messiaanse koning centraal. Het lijkt ons toepasselijk om in de inrichting van de kerk aandacht te besteden aan dit thema. Daarom nodigt de commissie Kunst en Kerk gemeenteleden uit om iets te maken over koning David dat eventueel geëxposeerd kan worden in kerkzaal en/of vitrinekast (contactpersonen Marco Kuijper, tel. 2617155 / 06-11381409 en Marco Visser, tel. 2577147).

OUDERENZORG, wat mag het kosten?
19 juni 20.00 uur de laatste GGL-in A-majeuravond van dit seizoen. Deze gaat over de ouderenzorg. Dit actuele thema wordt ingeleid door Peter Fransen, locatiemanager van vier locaties voor verzorging en verpleging in het Westland.
Hij zal spreken over de wijzigingen in de Algemene Wet Bijzondere Zorg (AWBZ) met betrekking tot ouderenzorg.
Andere onderwerpen die belicht worden zijn:
het vervallen van enkele zorgzwaartepakketten;
de overheveling van enkele producten vanuit de AWBZ naar de zorgverzekeringswet of de Wmo;
de verandering in de functie ondersteunende begeleiding en veranderingen in de eigen bijdrage;
de rol van de kerk.
Na de inleiding gelegenheid tot gesprek. Informatie: ds. M. Visser, tel. 2577147.

Collecte vakantiebank
De opbrengst van de collecte voor de vakantiebank heeft het mooie bedrag van € 590,--opgebracht. Dit bedrag wordt bestemd voor een uitstapje op 3 augustus naar Nemo in Amsterdam, een leerzaam science center voor jongeren. Tieners van 10-16 jaar, waarvan de ouders gebruik maken van de voedselbank, mogen van dit aanbod gebruik maken. Drie jongeren van de Vierhovenkerk mogen mee als begeleider. 
De diaconie

‘Een droomweekeinde’
Op het gemeenteweekeinde van 4 tot en met 6 april 2014 gaat het over de meesterdromer Jozef. Jozef heeft zelf twee dromen en legt vier dromen uit. Alhoewel, of hij ze zelf uitlegt? De voorbereidingscommissie geeft het weekeinde vorm en op de startzondag, 8 september ligt de intekenlijst klaar.
Ds. M. Visser

Giften
€ 100,-- van V. D. (€ 50,-- voor de wijkdiaconie en € 50,-- voor de voedselbank) via de wijkdiaconie. Gift van € 10,00 voor de voedselbank via wijkdiaconie van familie v. d. L. Hartelijk dank.
Ds. M. Visser

Bazaar
Vrijdag 27 september van 19.00 – 21.30 uur en zaterdag 28 september 10.00 - 15.00 uur.
In de volgende kerkbladen wordt u nader geïnformeerd. Zet vast de datum in uw agenda en denk bij het opruimen aan de bazaar!
De diaconie.

Agenda
11 juni 14.00- 16.00 uur Soos Vierhovenkerk, slotmiddag
11 juni 20.00 uur wijkkerkenraad, Vierhovenkerk
14 juni 17.00-20.00 uur Medewerkersavond, Vierhovenkerk 
18 juni 20.00 uur cie. Kunst en Kerk, Vierhovenkerk
19 juni 20.00 uur GGL in A-majeur, Ouderenzorg, wat mag het kosten?
26 juni 19.30 uur taakgroep ZWO, Vierhovenkerk
26 juni 20.30 uur wijkdiaconie, Vierhovenkerk

Inleveren kopij
Tot woensdagmorgen 19 juni 8 uur bij de wijkredactie.
PKD 12 verschijnt op zaterdag 29 juni en is een uitgave voor drie weken.
Leen van den Berg