Protestants Kerkblad Delft - 11 2019

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 15 juni

Bij de diensten
Zondag 16 juni
Op zondag 16 juni, de zondag van de Drie-eenheid en een week na Pinksteren, lezen we een bijzonder gedeelte uit de profeten over de Geest, Zacharia 4. Het is een visioen in het teken van de herbouw van de tempel, die zwaar onder druk ligt. Hoe gaat het verder met het huis van de Heer nu de wind tegen lijkt te zijn? De woorden van de Heer in het visioen geven perspectief: "niet door macht en niet door kracht maar door mijn Geest" (Naardense vertaling). Laat je niet imponeren door de tegenwind, raak niet van de wijs doordat het kerk-zijn weinig lijkt voor te stellen, want "Wie veracht de dag van de kleine dingen?" (Zacharia 4:10). Ook in het kleine werkt de Geest. 
René Strengholt

Kindernevendienst
Zondag 16 juni Maaltijd voor ieder voldoende
                        1 Korinthe 11:17-34
Zondag 23 juni Alles mag, niet alles is goed
                        1 Korinthe 6:9-20
Zondag 30 juni Lange reis naar Kanaän

Uit de wijk
Bedankt
Hartelijk bedankt voor het prachtige boeket en de mooie kaart met beste wensen. Ook bedankt voor de kaart uit Luyksgestel omdat mijn vakantie niet kon doorgaan.
Mevrouw Wil Oosterman

Vakantie
Van 24 juni tot en met 21 juli hebben wij vakantie. De predikanten Der Nederlanden, Visser en Van Helden vervangen mij.
Ds. David Knibbe

Running Dinner op 21 juni voor ZWO-project
Op vrijdag 21 juni wordt er weer een Running Dinner gehouden in onze Vierhovenwijk bij drie verschillende gemeenteleden thuis. Het voorgerecht staat klaar om 18.00 uur. De kosten voor het diner bedragen €10 per persoon en de opbrengst is bestemd voor het ZWO-project: "Nieuwe kansen voor straatkinderen in Oeganda" van Kinderen in de Knel. Het inschrijfformulier hangt in de kraam in de hal van de kerk.
ZWO-commissie

Voorlopig ontwerp kerkzaal door architecte VDKL

Zou het op zondag 23 juni ook zo druk worden (zie onderaan het artikel) als op zondag 28 april? Nog nooit waren er zoveel mensen bij een presentatie na de kerkdienst. Daphne van der Knijff-Looman, interieurarchitecte, gespecialiseerd in kerkgebouwen (www.vdkl.nl) gaf een presentatie en wilde graag horen wat er leeft bij de gemeenteleden van de Vierhovenkerk. In het gesprek achteraf en met behulp van een korte vragenlijst kreeg ze meer inzicht over wat de gemeenteleden belangrijk vinden in en aan hun kerkgebouw, wat ze niet willen missen, wat voor hen kenmerkend is en hoe zij de gemeente over tien jaar zien. 
Aanleiding voor het herinrichten van de kerkzaal is het dalende aantal bezoekende gemeenteleden, terwijl wij nog meerdere jaren elkaar willen blijven ontmoeten in de Vierhovenkerk om samen God te eren. 

Uit de reacties van de vragenlijst van VDKL blijkt dat de huidige kerkzaal somber en donker is en er meer warmte, kleur en licht wordt gewenst.
Men is gehecht aan de verschillende voorwerpen (met geschiedenis), maar over de beste positie van de verschillende onderdelen verschilt men van elkaar. Orgel en vleugel worden sterk gewaardeerd. Ook gaven gemeenteleden aan dat de zichtbaarheid van de predikant en de activiteiten op het liturgisch centrum van groot belang is. Zowel de oorzaken als oplossingen die men hiervoor noemt verschillen van elkaar. 
De akoestiek en verlichting worden meerdere malen genoemd. Hiervoor is besloten extra advies in te winnen, zodat de nieuwe inrichting hierin geoptimaliseerd wordt. De toekomstige indeling moet flexibel zijn en eenvoudig aan te passen voor de groepsgrootte, ook met het oog op de toekomst. 

Het waaierteam besprak deze reacties op 16 mei met Daphne, de adviseur van VDKL, en gezamenlijk is besloten om de nadruk te leggen op meer verlichting, warmte en kleur, een minder sombere uitstraling. 
Nieuwe stoelen worden onderzocht. We zien wel af van een nieuwe vloer, omdat deze investering relatief groot is ten opzichte van andere maatregelen die meer impact hebben.
Het kindermoment is vooral bedoeld voor de kinderen, en indien mogelijk voor zoveel mogelijk mensen zichtbaar. Maar het belangrijkste is dat de kinderen zich veilig voelen en hun moment hebben.
Vorm van stoelopstelling en podium is leidend. Het liturgisch meubilair wordt hierop ontworpen, materiaal wordt zoveel mogelijk hergebruikt. De huidige preekstoel zal waarschijnlijk niet nodig zijn met een ander ontwerp. De gedachtenisplek blijft op huidige plek in een mooie, rustige hoek, en lichtjes zijn zichtbaar vanuit de kerkzaal.

Daphne ging aan de slag met het ontwerpen van het podium en zaal op basis van deze reacties vanuit de gemeente en waaierteam. Daarna presenteerde zij op 28 mei het voorlopig ontwerp aan het waaierteam. Ze gaf twee schetsen weer, waarvan zowel zijzelf als het waaierteam unaniem het ontwerp met ‘facetten’ als zeer positief ervaarde. Daphne presenteerde ook het lichtadvies van BeersNielsen: de huidige verlichting geeft accenten op de muren bij het plafond en een laag lichtniveau. Dat is goed op te lossen met nieuwe lampen in huidige behuizing en het aanbrengen van rails voor extra spots. 
Na bespreking van nieuwe ideeën, enkele aanpassingen ter plekke aan het computermodel en praktische punten met het waaierteam bouwt Daphne verder op het idee zoals in de impressie bij dit artikel. Op 11 juni presenteert zij het voorlopig ontwerp aan de kerkenraad. Op verzoek van het waaierteam zal Daphne op zondag 23 juni na de dienst een extra presentatie houden van het voorlopig ontwerp aan de gemeente. Zet dit alvast in uw agenda!
Bijschrift: Concept herontwerp kerkzaal. Kom naar de toelichting op zondag 23 juni.
Het Waaierteam
John Booij, Karel Heitkamp, Suzanne van der Kooij, ds. Marco Visser en Gabrielle Uitbeijerse

Toga aan de wilgen
Na de beëindiging in 2015 van mijn verbintenis als één van uw wijkpredikanten was ik gewoon om één of twee keer per jaar voor te gaan in de Vierhovenkerk. Ook voor dit jaar stond ik voor twee diensten in de maand juli op het preekrooster. Vanwege mijn ziekte ben ik nu genoodzaakt daarvan af te zien. Ik kan geen stabiele presentatie meer garanderen van circa een uur. Dat vind ik jammer, want ik heb met heel veel plezier en voldoening leiding gegeven aan uw kerkdiensten. Het is dan ook met pijn in het hart dat ik mijn toga aan de wilgen hang. 
Anneke en ikzelf willen u hartelijk dank zeggen voor al de moral support die wij van u hebben gekregen en nog steeds ontvangen.
Jurjen Fennema

Inleverdatum kopij
PKD 12 verschijnt op 6 juli. Kopij kan tot dinsdag 25 juni 19.00 uur worden ingeleverd. Let op: dit is een nummer voor vier weken. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


Zondag 23 juni
Op 23 juni werkt Dudaim mee aan de dienst. Dudaim zingt een lied over de tien geboden. Vervolgens zal “For the beauty” van John Rutter klinken: de schoonheid van onze planeet en Gods creaturen wordt bezongen. “Eli Eli”, een Hebreeuws gebed is het derde dat gezongen wordt. Prachtige liederen! De lezingen zijn: Jesaja 65:1-9 en Lucas 8:26-39. God hoopt op een nieuwe generatie in Israël die het beter doet dan de oude lezen we in Jesaja. Lucas vertelt over de man die in grotten woont en een kwade geest heeft. Deze man wordt een vertolker van het evangelie in een vijandige buurt. Want de mensen zijn zo onder de indruk van zijn genezing – van een ontembare geweldenaar tot een fijnzinnig volgeling van Jezus – dat zij Jezus wegsturen. Deze man mag zijn immense kracht inzetten om de barrières te overwinnen tussen Jezus en de Gerasenen, ten noorden van het meer van Galilea.
Ds. David Knibbe

Zondag 30 juni
Zondag 30 juni is het thema: Vol vertrouwen op weg naar de toekomst. Zie wijkberichten Hofkerk onder zondag 23 juni.
Ds. Marco Visser

Gebedsgroep
De gebedsgroep komt voor de laatste keer dit seizoen bij elkaar op dinsdag 25 juni in de Vierhovenkerk om 19.00 uur. Nieuwe mensen zijn van harte welkom. U kunt ook laten bidden voor mensen en situaties. Neem dan contact op met Jenne de Haan, telefoonnummer 06 2170 1198 of 015 257 7645. Het nieuwe seizoen start op 10 september.
Jenne de Haan

Het begin is er …
De bazaar 2019 komt er aan en hoewel het ver weg lijkt, is de startvergadering achter de rug! Dit jaar vindt de bazaar plaats op vrijdag 27 en zaterdag 28 september. Fijn dat u al bent begonnen met wat spulletjes apart te zetten bij de voorjaarschoonmaak! Inmiddels weet u dat bruikbare huishoudelijke en elektrische apparaten van harte welkom zijn, evenals boeken en (winter)kleding. Medewerkers zijn ook altijd noodzakelijk (!) We verwelkomen ze van harte. Direct na de zomervakantie informeren we u verder, onder andere over de doelen voor de bazaar. Dit jaar staan kinderen, hun ontwikkeling, onderwijs en verzorging centraal. Het ZWO-project kinderen in Oeganda zal vijftig procent van de opbrengst tegemoet kunnen zien. Ook landelijke en regionale/Delftse doelen zullen in aanmerking komen.
Dit jaar zullen ook diensten worden aangeboden, zoals een cake bakken, de tuin een goede onderhoudsbeurt geven, een maaltijd laten bereiden, enzovoort. De door- en voorverkoop zullen hiermee aan de slag gaan: volg de publicaties. Fijne zomer en blijf uw spulletjes kritisch apart houden voor de bazaar.
De bazaarcommissie

Vol vertrouwen op weg naar de toekomst 
De ZWO-commissie van de Hofkerk en Vierhovenkerk heeft voor de Afrika-zondagen van respectievelijk 23 en 30 juni gekozen voor Genesis 9:8-17. In Genesis 6 gaat het over de slechtheid van de mensen. Na alle ellende en wanhoop en de grote zondvloed volgt Genesis 9. Het tekstgedeelte kent hoopvolle en positieve woorden. God sluit een verbond (vers 9, 11, 12, 13, 15, 16 en 17 = zevenmaal) en de verzen spreken over de boog ( vers 13, 14, 16 = driemaal). Je loopt als vanzelf naar alle vier windstreken met je hoofd in de wolken (vers 13, 14, 14, 16 = viermaal). God sluit zijn verbond met mensen en dieren, met al wat leeft. 
In de dienst is aandacht voor het project 'Nieuwe kansen voor straatkinderen in Oeganda’. Onze kerken richten zich daarbij tegen de kinderarbeid in Oeganda. Via het programma in Karamoja dragen we er aan bij dat kinderen gehuisvest worden en naar school kunnen. In de dienst zingen we onder andere het Oegandese lied: “A ma ta alu” (“We zijn één in Christus. We zijn allemaal verenigd in Jezus Christus”) en als slotlied het ‘Lied van dromen en vergezichten’ met de zinsnede ‘Wij zijn een schakel in de keten .. van hoop’.
Mede namens de leden van de ZWO-commissie,
Ds. Marco Visser

Percussieworkshop in de Vierhovenkerk
Op zondag 30 juni is de dienst gewijd aan het ZWO-project "Nieuwe kansen voor straatkinderen in Oeganda". Deze dienst is voorbereid door de ZWO-commissies van de Hofkerk en Vierhovenkerk. Na afloop van de dienst is er een percussieworkshop voor belangstellenden. Er kunnen maximaal twintig personen deelnemen aan deze workshop. Een intekenlijst hangt vanaf 16 juni in de kraam in de hal van de kerk. Wie doet er mee?
ZWO-commissie

Gezamenlijk vieren en eten
Op 26 mei kwam een groep leden van de Raamstraatkerk de dienst in de Vierhovenkerk bijwonen. De Eritrees orthodoxe kerk was eveneens goed vertegenwoordigd. De priester had zijn eigen Bijbel in het Tigrinya meegenomen om zo de dienst beter te kunnen volgen. Een verrassing was de lengte van de dienst. In Eritrea duurt deze algauw vijf uur. Zo aanbaden we gezamenlijk onze Ene Heer. 
Na de dienst was er een gezamenlijke maaltijd, waar ook een aantal buren aanschoven. Bij de maaltijden gebruiken we minimaal vlees en maken altijd vegetarische varianten met daarbij zoveel mogelijk producten van het seizoen. 
Na de soep en het hoofdgerecht lichtte Leonie Zweekhorst het gezamenlijke tandzorgproject van de Raamstraatkerk en de Vierhovenkerk toe. Dit project in Estelí besteedt aandacht aan de tandzorg voor kinderen. Een inzameling bracht €121 op. Onze conclusie was, dat we dat vaker moeten doen. 
Estelí werkgroep en maaltijdgroep 

Gift
Van de familie v.W. €30 voor de Nacht van de vluchteling (Vluchtelingenwerk Nederland). Hartelijk dank.

Ontmoeting Kerk en Buurt in de Vierhovenkerk
Op de eerste donderdagochtend van de maand, tussen 10.00 en 11.45 uur is er voor de leden van de Vierhovenkerk en de bewoners uit de buurt gelegenheid om elkaar te ontmoeten, in een ruimte van de Vierhovenkerk. Voor de kinderen is er gelegenheid om te spelen, te kleuren en te knutselen. De komende data zijn 4 juli, 1 augustus, 5 september, 3 oktober, 7 november en 5 december.
Voor contact: Jasper van der Kooij, (015) 261 1757 of jasper@vdkooij.org en Henny Melis, (015) 261 8796 of h.melis@kpnmail.nl.
Jasper van der Kooij

Bibliotheek Vierhovenkerk
Vanwege vakantie sta ik 23 juni met de boeken in de hal van de kerk.
Kent u het boekje: “Een ladder naar de Hemel” geschreven door Lionel Blue? Van dezelfde schrijver is in de bibliotheek aanwezig: “Door een achterdeur de hemel binnen”. Lezen? Loop even bij mij langs.
Groet uit de Vierhovenbibliotheek,
Cees Nolten