Protestants Kerkblad Delft - 11 2021

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 12 juni

Zondag 13 juni - Laat je verrassen door God die nieuwe dingen schept!
Het voornemen is dat ds. Marco Visser en ik samen voor gaan in de dienst. Het is hoogstwaarschijnlijk de eerste dienst na de verbouwing van de kerkzaal. Houdt nadere aankondigingen via Nieuwsbrief en website in de gaten. De verwachting is dat er dertig gemeenteleden aanwezig mogen zijn. Wilt u komen, meld u zich dan aan bij onze scriba Peter Plugers. 
De lezingen zijn Ezechiël 17:22-24 en Marcus 4: 26-34. Beelden uit de wereld van de landbouw worden gebruikt. Een gevelde boom, waarvan het topje opnieuw geplant wordt en zaad dat zomaar groeit zonder dat de boer weet hoe. Maar als de tijd daar is, komt hij wel in actie. Allemaal groei en nieuw begin. Dat nieuwe begin beleven wij in onze nieuwe kerkzaal en in een tijd, waarin we hopelijk weer met dertig of meer in de kerkzaal Gods nabijheid mogen vieren. In deze dienst vieren we de Maaltijd van de Heer. 
Ds. David Knibbe

Vanaf zondag 13 juni weer van harte welkom
Vanwege de versoepeling van de corona maatregelen heeft de kerkenraad van Vierhoven besloten dat het vanaf zondag 13 juni 2021 weer mogelijk is om de kerkdienst in de Vierhovenkerk weer fysiek bij te wonen, met maximaal 30 personen. U bent dus weer van harte welkom in de kerk, ook al kunt u thuis de dienst digitaal volgen. De beperking van onze erediensten tot een ambtelijke viering, die sinds 20 december van kracht was, komt hiermee te vervallen. Wel gelden nog de volgende afspraken rond de aanwezigheid:
U dient zich telefonisch (06 18479463) aan te melden op donderdagmorgen tussen 9.00-12.00 uur (of eerder per mail scriba@vierhoven-delft.nl) bij scriba Peter Plugers.

Twee coördinatoren en de koster van de zondag begeleiden de gang van zaken. U wordt als gemeentelid tussen 9.30 en 9.55 voor de kerk verwacht. De coördinatoren leiden u naar de zitplaatsen. 
Voorlopig is het dragen van een mondkapje nog verplicht bij binnenkomst en bij vertrek.
U moet zich goed voelen, handen desinfecteren en de jas meenemen in kerkzaal. Van het toilet mag alleen in noodgevallen gebruik gemaakt worden. Er wordt niet zelf gezongen, noch geneuried. 
Na de zegen gaat men zitten. De coördinatoren geven aan wanneer en hoe de kerkzaal kan worden verlaten. Er is geen koffiedrinken, crèche of collecte. 

Gelukkig kunnen we zo toch een aantal gemeenteleden toelaten bij de diensten. De verbouwing van de kerkzaal is nog niet helemaal klaar, maar we kunnen er wel gebruik van maken, onder begeleiding van de vleugel. Gaag tot 13 juni of een andere zondag.
Peter Plugers, scriba Vierhoven

Digitale bijbelstudie
Op 15 juni is er weer een digitale Bijbelstudie. De lezingen zijn Job 30:15-26 en 38:1 en Marcus 4: 35-41.
Ds. David Knibbe


Ontmoet een vluchteling!
Op zondag 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. Als je vluchtelingen ontmoet doet dat iets met jou. Er groeit betrokkenheid, solidariteit. Je gaat genuanceerder denken. Je gaat ons land anders zien. Zo’n ontmoeting doet ook iets met de vluchteling, met zijn of haar gevoel van waardigheid, van zich gehoord en gezien voelen. Ook de vluchteling gaat ons land anders ervaren. Kerk in Actie heeft ‘Deel je cake’ als initiatief opgezet. De bedoeling is om rondom 20 juli contact te zoeken met een vluchteling en iets lekkers mee te nemen. Zoals muffins, een cake, iets anders lekkers of een bloemetje. Dat kan met een gesprekje aan de deur afgegeven worden of, indien men dat wil, een bezoekje aan huis. De bedoeling is: elkaar beter leren kennen. Misschien kent u iemand in de buurt, die gevlucht is. Zo niet, dan zijn er adressen beschikbaar van gezinnen, die nog niet zolang in Nederland zijn en men nog weinig Nederlanders kent. 

Vorig jaar zijn er uit dit initiatief blijvende contacten ontstaan. Doet u ook mee? Wilt u een adres of meerdere adressen? Laat het Fred van Helden voor de Hofkerk: diaconiehofkerk@gmail.com of Henny Melis voor de Vierhovenkerk: h.melis@kpnmail.nl . Zij zullen dan een adres voor u in de buurt zoeken. 
Diaconieën van de Hofkerk en de Vierhovenkerk

Stem als een zee
Stem als een zee van mensen
om mij door mij heen.
Stem van die drenkeling,
van dat stuk wrakhout,
dat een mens blijkt 
als hij mij aankijkt.

Stem die mij roept: wie ben je,
mens waar is je broer?
Stem die mijn vliezen breekt
en mij bevrijdt, die
vuur uit steen slaat,
jij die mij ik maakt.

Stem die geen naam heeft, nog niet,
mensen zonder stem.
Stem als een specht die klopt
aan mijn gehoorbeen.
Woord dat aanhoudt.
God die mij vasthoudt
Huub Oosterhuis

Sociëteit gooit de deuren weer open.
Op 22 juni zijn we open en willen elkaar weer ontmoeten en zien. Dit alles met inachtneming van de coronamaatregelen (anderhalve meter, handen desinfecteren en mondkapje). Wat ook blijft is dat je je van te voren aan moet melden (zie beneden). 22 Juni is er geen spreker maar zal het bestuur u een ontspannen middag bezorgen in een gerenoveerde kerkzaal. U kunt zich aanmelden bij Alie Hovius, tel. 2620738 of Henny Melis 2618796
Ds. Marco Visser

Ontmoeting Kerk en Buurt twee keer per maand open!
Op donderdag 17 juni is ieder welkom. Tussen 10 en 11:45 uur, voor een kort momentje of langer, aan ieder de keus. En daarna op donderdag 1 en 15 juli, enz. Graag tot dan!
Voor contact over de Kerk en Buurtactiviteiten: Jasper van der Kooij (T: 015-261 1757, E: jasper@vdkooij.org) en Henny Melis (T: 015- 261 8796, E: h.melis@kpnmail.nl)
Jasper van der Kooij

Inleverdatum kopij
Uw bijdragen voor het volgende nummer kunt u uiterlijk zaterdag 19 juni mailen naar wijkredactie.vierhoven@gmail.com. Dit is een nummer voor vier weken waarin de zondagen 4, 11, 18 en 25 juli centraal staan.


Zondag 20 juni - ‘Wie heeft daar woorden voor?’
Ds. W.R. van der Zee schreef een boekje over Job met deze titel. De ondertitel luidt ‘Een pastorale over lijdende mensen en een leidende God.’ Het boek Job helpt ons bij het zoeken naar voorlopige antwoorden op de grote vragen van dit leven. Het leesrooster reikt Job 30: 15-26, 38:1 aan. In aansluiting op Job 38:1 waar staat dat God Job antwoordt vanuit een storm wordt Marcus 4:35-41 aangereikt. De leerlingen zeggen in dat evangeliegedeelte: ‘Heer, kan het U niet schelen dat we vergaan?’ Jezus staat op en brengt de storm tot zwijgen. Je hoort de leerlingen denken ‘wie heeft hier woorden voor?’ Zondag 20 juni lezen we uit Job en het Marcusevangelie.
Ds. Marco Visser
 
Zondag 27 juni 
Het is een boeiend fenomeen dat de meeste wonderverhalen uit het evangelie meestal in de ‘zomerse’ lezingen aan bod komen. Op deze zondag lezen we Psalm 22:1-1, waarmee ik aanhaak aan de lezing uit Job die vorige week aan de orde was. Want ook als de zon stralend aan de hemel staat, kan de duisternis van de dood je overweldigen. In Marcus 5:22-43 lezen we over de ontijdige dood en de dood van het buitengesloten zijn. En er wordt verteld dat Jezus in de zwaar beproefde mens een bron van vertrouwen kan aanboren. Een voorproefje van de grote zomer. 
Ds. Rob van Essen

Samen een boek opeten. Kun je daar chocolade van maken?
Tijdens de preekvoorbereiding op 24 juni lezen we Ezechiël 2:1-3:3 (hoofdlezing op zondag 4 juli. Ezechiël moet naar het volk van de Heer dat ‘weerspannig’ is. Het volk wordt vergeleken met brandnetels en doornstruiken. God zegt tegen Ezechiël: ‘jij hoeft niet bang te zijn. Doe je mond open en eet het boek.’ De profeet eet het boek dat naar honing smaakt. Het ene beeld tuimelt over het andere. Wat heeft ons dit anno 2021 te zeggen? 
Als het meezit komen we samen in de Vierhovenkerk. Mocht het onverhoopt niet fysiek kunnen dan is het online. De preekvoorbereiding begint 20.00 uur en duurt een uur. Meld je aan bij Marco Visser, tel. 2577147 of e-mail: mvisserabc@gmail.com. Hij informeert je of we wel of niet in de kerk samenkomen. 
Ds. Marco Visser

Buurtkerkwerkgroep ligt op koers
In de afgelopen maanden hebben we met tal van maatschappelijke organisaties, vertegenwoordigers van de migrantenkerken uit de Vierhovenkerk en een aantal politieke partijen en ondernemers van gedachten gewisseld over het concept buurtkerk. Uit deze gesprekken heeft de buurtkerkwerkgroep een schat aan informatie verkregen. Ideeën als een kookcursus in samenwerking met de GGD, een werkplaats (vgl. https://dewindwijzer.nl/ ), een terras voor de kerk als ontmoetingsplaats zijn slechts een greep uit de voorgestelde mogelijkheden. Doelgroepen uit de wijk die herhaaldelijk genoemd werden, zijn: kinderen (bv. huis-werkbegeleiding), jongeren (bv. vrijetijdsbesteding), vrouwen (bv. sportactiviteit), ouderen (bv. ontmoetingsplek) en wijkbewoners met een specifieke vraag (bv.taalondersteuning). 

Na deze verkennende ronde zijn we gestart met een tweede gespreksronde. We spreken de mensen opnieuw om te kijken welke afspraken we kunnen maken wat betreft eventuele verhuur van ruimtes en de inzet van vrijwilligers. Voor de zomer hopen we dit in kaart te kunnen brengen. Waarschijnlijk zullen we aanpassingen moeten doen om de ruimtes geschikt te maken voor wat we in gedachten hebben; een gebouw dat dagelijks ruimte biedt voor een goed gesprek, een leuke activiteit of de nodige ondersteuning. Maar vooral een plaats waar ruimte is voor inspirerende ontmoetingen. 
Ds. David Knibbe, Michèle Kooistra, Henny Melis en ds. Marco Visser

Amnesty-brieven: Schrijven voor gerechtigheid
In de maand juni versturen we twee Amnesty-brieven. De derde brief naar Tsjaad is komen te vervallen omdat daar de politieke situatie onduidelijk is. De eerste brief gaat naar de leden van het Colombiaanse congres en roept hen op om de mensenrechtenverdedigers Maria, Jani, Joel en Danelly te beschermen. Zij worden vanwege hun werk voor boerengemeenschappen voortdurend bedreigd en vervolgd. In de tweede brief roepen we de Iraanse autoriteiten op om de Iraanse-Duitse Jamshid Sharmahd onmiddellijk vrij te laten. Hij zit al acht maanden vast op een onbekende plek en krijgt geen toegang tot een advocaat en medische zorg. In de brief roepen we de autoriteiten op om hem vrij te laten vanwege zijn kwetsbare gezondheid. Als hij wordt aangeklaagd dient hij een eerlijk proces met rechtsbijstand te krijgen. Stuur een email als u de brieven wilt ontvangen. Schrijft u mee met ons?
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst E: evert.vanbokhorst@gmail.com

Avondmaalscatechese gaat (alsnog) van start
De Avondmaalscatechese voor de kinderen uit groep 5 en 6 wordt op woensdagavond 23, 30 juni en 7 juli gehouden, van 19.00 uur tot 19.45 uur. Er wordt een bijbelverhaal verteld, een avondmaalslied ingestudeerd (LB 395 ‘Op de avond, toen de uittocht’) en er vindt een verwerking plaats. Het plan is om voor 9 september, de dienst waaraan de kinderen actief deelnemen, nog een vierde keer samen te komen. Vier kinderen zijn inmiddels aangemeld. Kent men kinderen die mee willen doen nodig hen uit. Voor informatie en aanmelding kun je bij Marco Visser, tel. 2577147, e-mail mvisserabc@gmail.com. 
Ds. Marco Visser

Plexat sluit het seizoen af
De kinderclub voor kinderen van groep 5 tot en met 8 komt op 1 juli om 19.00 uur in de Vierhovenkerk bijeen. Vanaf januari worden de zogenaamde oerverhalen uit Genesis verteld. De torenbouw van Babel rondt het geheel af. Wilt u weten of de club voor het volgend seizoen iets is voor uw kind(eren) en vriendjes en vriendinnetjes informeer dan bij 
Fokke van den Berg tel. 06 55408747 die samen met dominee Marco Visser de avonden leidt. 
Ds. Marco Visser

Gift
€ 20,00 voor de Voedselbank van v.W. Hartelijk dank.
Ds. Marco Visser

Dank!
Veel dank voor alle post en telefoontjes die ik van U/ jullie kreeg tijdens mijn ziekteperiode.
Tineke Struikmans


Vakantie
Van 21 juni tot en met 19 juli zijn wij met vakantie. Vervanging door ds. Visser tot en met 10 juli en door ds. Der Nederlanden en ds. Van Helden vanaf 11 juli.
Ds. David Knibbe