Protestants Kerkblad Delft - 12

het wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 29 juni 2013

Bij de dienst van 30 juni
Deze zondag staat roeping centraal. We lezen over de ‘roeping’ van Elisa in 1 Koningen 19, 19-21. En we vergelijken Elisa met de mensen die Jezus in Lucas 9, 51-62 oproept hem te volgen op de weg naar zijn einde in Jeruzalem die hij vastberaden is ingeslagen. 


In 1 Koningen 19 is boerenzoon Elisa druk doende om het land te ploegen. Vermoedelijk had Elisa geen andere broers en was hij daarom de aangewezen opvolger van zijn vader. Letterlijk ‘geroepen’ wordt Elisa eigenlijk niet. In plaats van iets te zeggen gooit Elia zijn mantel over Elisa heen. Elisa bedenkt zich geen seconde en besluit om met Elia mee te gaan. Dat wil zeggen, nadat hij Elia om toestemming heeft gevraagd om afscheid te nemen van zijn ouders. "Je doet maar wat je niet laten kunt" zo zou je Elia’s reactie kunnen opvatten. En nadat hij de ossen van zijn span heeft geslacht en gebraden gaat hij met Elia op weg. Geen woord over zijn ouders.
Zoveel tijd krijgen de mensen niet van Jezus in Lucas 9. Volgen betekent direct volgen. Loslaten en gaan. Wie eerst nog afscheid wil nemen van zijn ouders, die slaat volgens Jezus “de hand aan de ploeg, die blijft achterom kijken en is dus niet geschikt voor het koninkrijk van God”.
Waarom stelt Jezus het zo scherp en vraagt hij om totale overgave en toewijding?
Ds. Jurjen G. Fennema

Bij de dienst van 7 juli
Wie durft er te vertrouwen op wat zijn oog nog niet heeft gezien en wat zijn oor nog niet heeft gehoord? Juist in onzekere tijden heb je behoefte aan vastigheid.
In Jesaja 66, 10-14 schetst Jesaja de ballingen het beeld van Jeruzalem als jonge moeder. Aan haar borsten worden de ballingen als zuigelingen gezoogd en getroost. Wat zou de reactie zijn van de ballingen die nergens meer in geloven, nergens meer op hopen? Is deze profetie in feite niet meer dan een luchtspiegeling van vreugde, vrijheid en voorspoed?
Het antwoord op deze vragen vinden wij in Lucas 10, 1-20. Daar worden de leerlingen uitgezonden ‘als lammeren onder de wolven’. Met andere woorden, Jezus gaat ervan uit dat het evangelie als goede boodschap niet zal aanslaan, maar door velen zal worden afgewezen.
Gewetensvraag: ‘Durven wij ons te laten leiden door wat de toekomst brengen moge? Of laten wij ons intimideren door de ‘God-loosheid’ die ons omringt.
Ds. Jurjen G. Fennema

In memoriam Neeltje Bouman-van den Bos † 17 juni 2013
Op 17 juni overleed Neeltje Bouman-van den Bos in de leeftijd van 84 jaar. Nel woonde jarenlang met haar man Arie in het gezellige buurtje van het Busken Huetpad. Zij paste daar, deze opgewekte en blijmoedige vrouw. Haar humor, lach en de twinkeling in haar ogen vergeet je niet snel. De laatste jaren woonde zij met haar man in een aanleuningwoning in Abtswoude. Na zijn overlijden verhuisde zij naar de verzorgingsafdeling. Ze wilde graag luisteren naar de kerkdiensten en ontving de cassettebandjes. Zij waren betrokken gemeenteleden die op hun oude dag deelnamen aan een gemeenteweekeinde. In het verleden is zij diaken geweest en zat op verschillende koren. Als dochter van de bloemenman aan de Buitenwatersloot genoot ze tot op het laatst van de planten en bloemen die mensen voor haar meenamen. Haar geloof gaf haar de kracht om door te zetten in de perioden waarin het moeilijk ging. We hebben haar maandag 24 juni uitgeleide gedaan in de aula van Abtswoude en stonden stil bij de tekst: ‘God heeft ons geen kalme reis beloofd maar wel een behouden aankomst”. We bidden haar kinderen en kleinkind en allen die haar gekend hebben – en soms vele jaren lang trouw bezochten – en haar ‘oma’ noemden, Gods kracht toe. Dat haar nagedachtenis hen en ons allen tot zegen mag zijn.
Ds. M. Visser

Bedankt allemaal
In de periode van mijn ziek zijn en daardoor gedwongen afwezigheid in de kerk heb ik mogen ervaren hoe groot uw belangstelling voor mij was.
Het was in één woord overweldigend. Deze ervaring heeft mij getroost en bemoedigd. Vrijdag 7 juni ben ik weer thuisgekomen. Er is nu nog een lange weg te gaan, in geduld en vertrouwen, die hopelijk zal leiden tot een volledig herstel.
Lucie de Jong

Giften
Via de diaconie van mevrouw W. € 12 voor kinderuitstapje Buitenhof en van mevrouw NN € 35 voor de voedselbank.
Marjan Bood ontving van NN € 20 voor de Wijkdiaconie.
De ZWO-commissie kreeg afgelopen week een anonieme gift van € 250 voor de projecten "Voorschoolse opvang" en "Energiezuinig koken en stoken" in Zuid-Afrika.
Hartelijk dank.
Ds. M. Visser

Derde interview in een korte serie over praktisch christen-zijn
De vragen zijn van Henk Joon, namens de diaconie.
De antwoorden zijn van Frieda Spanjersberg.

Wat betekent je christen-zijn voor de omgang met je medemensen (collega’s, buren, vrienden enz.) en in het bijzonder met de meest kwetsbaren onder hen?
Een lastige, maar zinvolle vraag! Eigenlijk denk ik er nooit zo over na of dat wat ik doe (of niet doe) specifiek voortkomt uit mijn christenzijn. In mijn werk kan ik wel veel kwijt. Ik ben HR Manager; mensen zijn dus mijn “werk”. Daarin probeer ik een balans te vinden tussen het zakelijke en het menselijke. Het mooiste vind ik als ik er aan kan bijdragen dat mensen hun talenten zo kunnen inzetten dat die volledig benut worden, dat mensen kunnen groeien en zo tot hun recht komen. Soms moet je wel eens moeilijke beslissingen nemen, die mensen in hun persoonlijk leven raken. Ik hoop, en bid, dan dat ik de goede afwegingen maak.
“Praktisch christen-zijn” betekent ook dat ik vind dat je gebruik moet maken van de talenten die je gekregen hebt en dat je die moet inzetten wanneer en waar je maar kunt. Voor mij is het scribaat van de hervormde AK een manier om een klein beetje bij te dragen aan de kerk in Delft.

Wat betekent voor jou het gebed: “Zegen het werk van onze handen?”
Hoe speelt de verwachting van het Koninkrijk van God een rol in je leven?
Ja, dat heeft ook te maken met wat ik net al aangaf. Het betekent in de praktijk dat je altijd kritisch naar je zelf moet blijven kijken bij alles wat je doet, en dat je je moet afvragen wat de consequenties voor anderen zijn en of jouw handelingen ten goede komen aan de ander, of aan de wereld. Alles wat je doet, moet eigenlijk gericht zijn op de komst van het Koninkrijk. Dat Koninkrijk komt niet uit de lucht vallen; daar zullen we hier op aarde een begin mee moeten maken: gerechtigheid, bestrijden van armoede, honger en ziekte. Het lijken soms zulke enorme en eeuwigdurende problemen, daar word ik wel eens moedeloos van. Maar de hoop en de verwachting zijn gelukkig sterker.
“Zien – soms even” – dat gebeurt gelukkig wel eens.

Kun je een voorbeeld geven van iets wat je veel voldoening gaf? Waar werd je blij van?
In mijn werk kan ik blij worden als ik iemand op weg geholpen heb die vastzit in zijn of haar werk, of als ik een kandidaat heb aangenomen die happy is in zijn werk en precies de juiste persoon blijkt te zijn op die plek. En waar ik ook blij van word is de samenwerking in de AK, waarin we toch met zoveel verschillende kerkmensen zitten. Er zijn soms wel eens lastige discussies, maar we hebben dezelfde basis en hetzelfde visioen. Dat heeft mijn blik wel verruimd en dat geeft ook hoop. Er zijn zoveel leuke en goede initiatieven op allerlei terrein: diaconaal, missionair, in de wijken en Delft-breed. Ik word blij als ik aan de toekomst denk: het verenigingsproces, de restauratie van de Nieuwe Kerk, de initiatieven in de stad. Het geloof en kerk-zijn moeten we misschien op een andere, moderne manier vormgeven, maar dat is alleen maar een uitdaging.
Ik hoop daar nog wel een tijdje aan te kunnen en mogen bijdragen.Bij de dienst van 14 juli
De zomerprekenserie van 2013 gaat niet over een Bijbelboek, maar over een Bijbels persoon, David. Herdersjongen, jongste van acht broers, knappe jongen, harpspeler, lefgozer, danser, vriend, vechtjas, leeuwendoder, strateeg, vrome, koning, vader, overspelige, moordenaar, wellusteling, gezalfde voorouder van die andere gezalfde, Christus. In 1 Samuël 16, 1-13 wordt de kleine David bij de schapen weggeroepen en door de profeet Samuël tot koning gezalfd. En dat terwijl er nog een andere gezalfde koning rondloopt, Saul. Maar die is bij God uit de gratie gevallen. Is Saul daardoor aan de goden overgeleverd?
In 1 Samuël 24, 1-8 krijgt de ene gezalfde de andere gezalfde op een presenteerblaadje aangeboden. Verscholen in een spelonk heeft David de unieke kans om de niets vermoedende slapende Saul te vermoorden. Zijn dood betekent Davids bevrijding. Maar David doet het niet. Je slaat de hand niet aan iemand die ooit door God is gestraft, ook al is hij in diskrediet geraakt. “De HEER verhoede dat ik mijn koning, Gods gezalfde, iets zou aandoen en mijn hand tegen hem zou opheffen.”
Ik moet hierbij sterk denken aan het verhaal van Kaïn en Abel (Genesis 4). Na de moord op zijn broer wordt Kaïn veroordeeld tot een leven lang zwerven als aangeschoten wild. Kaïn verzucht: "… als ik dan dolend en dwalend over de aarde moet gaan, kan iedereen die mij tegen komt mij doden". God verhoedt dat door Kaïn te merken met een teken waardoor niemand hem zal doden.
De maaltijd van de Heer, die wij op deze zondag met elkaar vieren, is de voorsmaak van die toekomst.
De cantorij verleent medewerking aan deze viering.
Ds. Jurjen G. Fennema

Talent gezocht voor musical
Volgend jaar willen we in de Vierhovenkerk met elkaar een musical gaan opvoeren. Wat hebben we hier voor nodig?
Een onderwerp: We denken aan een bijbels figuur als Jacob, Mozes of Jozef.
Veel enthousiaste talenten: Heb je plezier in zingen, acteren of muziek maken? Of vind je het leuk om samen decors te bouwen of kleding te maken. Of heb je gewoon zin om mee te doen aan dit uitdagende project en misschien onvermoede talenten aan te boren. Iedereen, jong en oud, is welkom!
Een sluitend kostenplaatje: We kunnen beroepskrachten inhuren, of eigen talent aanboren. Wie kan dirigeren, regisseren, drama coachen, licht en geluid regelen?
Een datum: repeteren vanaf oktober 2013, opvoeren voor de zomer van 2014 onder voorbehoud.
Heb je zin om mee te doen, laat het ons dan vooral weten. Spreek ons aan of mail naar musicalvierhovenkerk2014@gmail.com. We zijn op korte termijn op zoek naar organisatietalent dat met ons de kar wil gaan trekken.
Michèle Kooistra, Karel Heitkamp, Margreet Docter

Kerkenraad heeft veel plannen
Dinsdag 11 juni kwam de kerkenraad bijeen. Michèle Kooistra was als gast aanwezig en vertelde over het voornemen om een musical op te zetten. De plannen voor het Vormings- & Toerustingsprogramma passeerden de revue. Samen met de Hofkerk en Immanuëlkerk zal een pakket aangeboden worden. Vanuit de Immanuëlkerk is er een SOOS, OKE-groep (i.o) en Gebedsgroep. De Hofkerk kent haar Leerhuis en wil starten met een kring ‘Wat als je kind(eren) scheiden?’ Vanuit onze wijk is het aanbod: GGL-in Amajeur-avonden, Spinoza-kring, rouwgroep en het nieuwe (!) “Leerhuis Woord en beeld” (door Henk Wassink, oud docent kunst- en cultuurgeschiedenis van het CLD). Daarnaast het wijkgebonden aanbod: catechese, Bijbelkring, ontmoetingsbijeenkomsten rond het thema ‘Geloven met hart en ziel’, een cursus gesprekstechnieken en het onderwerp ‘hoe maakt een dominee zijn preek?’.
Verder sprak de kerkenraad over het te voeren beleid, het stroomlijnen van de communicatie en het verenigingsproces. In het kader van de fusie zal er binnenkort een gesprek zijn tussen de stuurgroep en twee afgevaardigden uit elke wijk (uit onze wijk ds. J. Fennema en ouderling-kerkrentmeester B. Zelle) over de wijkgrenzen. En een gesprek met daarbij een vertegenwoordiger van Motiv/OGD over het belijden en de positie van Motiv/OGD.
Ds. M. Visser

Tachtig buurtgenoten halen voedsel in Vierhoven! 
Op donderdag 6 juni was het dan zover. Het “Uitdeelpunt Vierhovenkerk “ van de Voedselbank Delft ging van start met als coördinator Karel Heitkamp. 
De voorzitter van de voedselbank Hans Mostert overhandigde aan koster Rommert Stellingwerf bij deze gelegenheid de plaquette van de voedselbank “Brood en vis” naar het Bijbelse verhaal in Johannes 6: “Vijf broden en twee vissen en er is genoeg voor iedereen”.
Als Vierhovenwijkgemeente vinden we het belangrijk dat mensen in ieder geval over basisvoedsel kunnen beschikken. Daarom houden we regelmatig inzamelingen van houdbare producten.
Zeker tachtig buurtgenoten uit de Buitenhof en Tanthof West kwamen voor de eerste keer over de drempel van de Vierhovenkerk.
De koffieschenkers van de Vierhovenkerk bieden de gasten een kopje koffie of thee aan, zodat zij zich welkom voelen, even gaan zitten en een praatje met elkaar maken.
Meer producten voor het basisvoedselpakket zijn hard nodig. Iedere avondmaalszondag staan er kratten klaar waar men het meegebrachte in kwijt kan, evenals een busje voor donaties. Enkele keren per jaar houdt de diaconie inzamelingen bij supermarkten. Wie hierbij mee wil helpen: laat het een diaken weten. Welkom!
De diaconie Vierhovenkerk

Opslagruimte gevraagd!
Veel mensen zijn al aan het sparen voor de bazaar. We kunnen veel gebruiken, maar hebben ook dringend opslagruimte nodig. Wie heeft een plekje over in de garage of op zolder? Laat het even weten aan Henny Melis 015-2618796.
De bazaarcommissie

Excursie naar het Spinozahuis
Na drie jaar studie van de Ethica, de Briefwisseling en het Theologisch Politiek Traktaat is het eindelijk zover: we gaan op excursie naar het Spinozahuis in Rijnsburg.
De beheerder van dat museum, Theo van der Werf, had ons vorig jaar al uitgenodigd eens langs te komen. Op zaterdag 13 juli vertrekken we om 9.30 uur carpoolend vanaf de kerk voor een twee uur durende rondleiding in het kleine huisje aan de Spinozalaan in Rijnsburg. 
Ds. Jurjen G. Fennema


Inleveren kopij
Tot maandagmorgen 8 juli 8 uur bij de wijkredactie.
PKD 13 verschijnt op zaterdag 20 juli.
Leen van den Berg