Protestants Kerkblad Delft - 12 2015

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 4 juli

Bij de diensten
Zondag 5 juli
Deze zondag gaat ds. F. Benthem voor.

Zondag 12 juli, de vierde zondag van de zomer
Deze zondag vieren we de dienst van Schrift en Tafel met de cantorij. Er is niet alleen een gastpredikant, maar ook een gastorganist. Wim Loef speelt op het orgel, zijn plaats voor de cantorij wordt ingenomen door Eveline van de Kamp. Het evangelie van de zondag gaat over de uitzending van de twaalf leerlingen: Marcus 6: 6b-13. In Marcus 6 word ik getroffen door de haast: er is geen tijd om iets mee te nemen, geen proviand voor onder weg. En als er niet naar hen geluisterd wordt, moeten ze haastig verder gaan. We lezen ook de tweede brief van Johannes. Daar is al sprake van een gevestigde gemeente. Wel wordt met even grote ernst afstand genomen van mensen die een dwaalleer brengen. Met zulke mensen moet je niet willen omgaan. De gemeenschap die we in de kerk vieren, is die rond de ‘leer van Christus’ (2 Johannes 9). Deze zondag vieren we die gemeenschap ook met brood en wijn die ons met Christus verbinden. 
Ds. G.C. van de Kamp

In memoriam 
Christiaan Wilhelm van Kampen  12 juni 2015
Vrijdag 12 juni overleed de heer Christiaan Wilhelm van Kampen weduwnaar van Maartje van Rij die in 1978 stierf. Samen kregen zij zeven kinderen. Hij woonde het grootste deel van zijn leven aan ‘de Bras’ en de laatste vier jaar in Abtswoude. Hij werd 93 jaar. Hij was een meelevend gemeentelid en ooit diaken. Het was een sociaal zeer vaardig man die met iedereen een praatje kon maken. Na zijn werk bij de plantsoenendienst van de gemeente Delft werkte Chris van Kampen 25 jaar lang in de kas van de Bieslandhof als vrijwilliger. Als man die zeer deskundig was op het gebied van bomen en planten, was hij daar helemaal op zijn plaats. Het was een vriendelijke, innemende man. Hij zag altijd de mooie dingen en daarbij speelden de bomen en planten die hij verzorgde een grote rol. In de afscheidsviering werd onder andere gezongen ‘Gij hebt de bloemen op de velden met koninklijke pracht bekleed’(Liedboek 978). De twee andere liederen die gezongen werden, begeleidden zijn leven. Het waren Psalm 23(b) en Liedboek 913 ‘Wat de toekomst brenge moge’. De lezing was 1 Korintiërs 13. Kinderen en kleinkinderen herinnerden hem als een liefdevolle vader en opa. Na de afscheidsviering werd hij begraven op Iepenhof. We bidden familie en allen die hem gekend hebben troost toe en dat zijn nagedachtenis ieder tot zegen zal zijn.
Ds. Marco Visser

Beleidsdag kerkenraad 
Op zaterdag 13 juni had de kerkenraad haar beleidsdag. Een nuttige jaarlijks terugkerende dag om wat uitgebreider stil te staan bij een aantal relevante onderwerpen en waar tijdens de “gewone” kerkenraadvergaderingen niet altijd ruimte voor is. De dag bestond uit twee delen. In de ochtend hebben we het boekje “Leiderschap met lef”, dat is uitgegeven door de PKN, als leidraad genomen. Hierin worden tien kansen voor kerkenraden beschreven om haar functioneren verder te verbeteren. We hebben besproken hoe we deze kansen als kerkenraad van de wijkgemeente Vierhoven zo goed mogelijk kunnen benutten. Aan het einde van de ochtend hebben we allemaal voor onszelf een kort plan geschreven waarmee we het komende seizoen aan de slag kunnen.
´s Middags zijn we verder gegaan met het onderwerp “zorgkernen”. Hierover heeft onlangs een gemeenteavond plaatsgevonden. De essentie van het werken met zorgkernen is dat we leren dat het bieden van pastorale zorg niet alleen een taak is van een predikant, ouderling of een bezoekmedewerker, maar dat we allemaal een verantwoordelijkheid hebben naar de gemeenteleden die in onze “zorgkern” zitten. Natuurlijk vergt het tijd, oefening en misschien ook wel gewenning om hier helemaal vertrouwd mee te raken, maar dat is wel de weg die de kerkenraad voor ogen heeft. We zullen daarbij niet over “een nacht ijs gaan”, maar u zult hier het komende jaar wel meer van horen.
Kortom, het was een nuttige en zinvolle dag waarin we veel inspiratie voor het komende seizoen hebben op gedaan.
Namens de kerkenraad, Marco Kuijper

Preek nabespreken
In de maanden juli en augustus is er vanwege de vakantieperiode geen nabespreking van de preek.
Els Alblas

Doelen van de bazaar nu bekend! 
In het vorige kerkblad vermeldden we al het ene doel van de bazaar, namelijk het ZWO-project in Zuid Afrika: het UJAAMA centrum. Het tweede doel is afgelopen zondag door Else Noorlander van de Fair & Groengroep genoemd. De Vierhovenkerk wil als “Groene kerk” graag zonnepanelen op het dak van de kerk. Daar blijkt het dak heel geschikt voor te zijn. Het komende jaar zult u via de Fair & Groengroep daar nog heel veel over horen. Op de startzondag zullen Eric Klinkenberg en Bauke Zelle met informatiestands aanwezig zijn om het benutten van zonne-energie toe te lichten. De diaconie en de bazaarcommissie willen eveneens meewerken om zonnepanelen mogelijk te maken. Daarom is de andere helft van de opbrengst van de bazaar voor dat doel bestemd. 
De data voor de bazaar zijn vrijdag 25 september van 19.00 tot 21.30 uur en zaterdag 26 september van 10.00 tot 14.30 uur.
De bazaarcommissie

De Vierhovenkerk zet haar deuren open
Met de landelijke kerkennacht zette de Vierhovenkerk haar deuren gastvrij open. 
Bezoekers uit de buurt werden door de gastvrouwen van de Vierhovenkerk op zaterdag 20 juni hartelijk welkom geheten en kregen koffie of thee met lekker gebak aangeboden. Daarna verzorgde ds. Marco Visser een rondleiding door de kerk, met de mogelijkheid bij de devotietafel een kaarsje aan te steken. Hij gaf uitleg over de gebrandschilderde ramen en het liturgisch centrum. Ondertussen oefenden de kinderen een liedje met muziekinstrumenten. 
De soep en salades smaakten de 70 deelnemers voortreffelijk en voor de kinderen waren er lekkere pannenkoeken. Tijdens de maaltijd vertelde ds. David Knibbe het verhaal van Naomi met haar Moabitische schoondochter Ruth. Ruth werd de voormoeder van Jezus en is zo een belangrijke schakel in het voortbestaan van Gods volk. Na de maaltijd speelde Thea van Harberden op de vleugel het prachtige lied uit het nieuwe liedboek: “Ga met God en Hij zal met je zijn”. 
Na de maaltijd bleven een flink aantal bezoekers om een film te bekijken. Marco Kuijper vertoonde de film: “As it is in heaven”. De film laat zien hoe krachtig muziek kan verbinden in een kerkelijke gemeenschap.
Door vele kerkleden is aan de voorbereiding van deze bijeenkomst gewerkt. Allen hiervoor heel hartelijk dank!
De commissie kerkennacht


Zondag 19 juli 
Micha staat op de rol tijdens de zomerpreekserie. Op 19 juli wordt het eerste hoofdstuk gelezen. De hoofdstukken twee tot en met zeven komen daarna aan bod. Micha is de zesde profeet in de rij van twaalf kleine profeten. De eerste drie hoofdstukken vormen een geheel. In de Nieuwe Bijbelvertaling kun je dat zien aan de indeling. Boven de eerste drie hoofdstukken staat: ‘Het oordeel van de Heer’. In hoofdstuk één vers vier staat: ‘Bergen smelten, dalen splijten, als was voor vuur, als water dat van een helling stort’. Prachtige en krachtige beelden, een mooi parallellisme, maar ondertussen een verschrikkelijke boodschap. De poëzie van hoofdstuk één schetst een donker beeld over het Noord- en Zuidrijk van Israël. Het hoofdstuk eindigt met ‘scheer je zo kaal als een gier, want je kinderen worden bij je weggehaald’. Micha klaagt het volk aan omdat ze zondigen (vers vijf). Micha geeft uiting aan zijn eigen verdriet in de verzen acht en negen. Het is niet het vrolijkste hoofdstuk om te beginnen met de zomerpreekserie. Maar in de Bijbel gaat het vaker van donker naar licht. In het allereerste hoofdstuk van de Bijbel staat ‘en het was avond en het was morgen de volgende dag’. En staan in Micha niet ook die woorden over speren tot snoeimessen en zwaarden tot ploegscharen? Micha’s naam betekent: ‘Wie is als God?’. Van die Heer zegt Micha in het slothoofdstuk, hoofdstuk zeven vers achttien, ‘Wie is een God als U, die schuld vergeeft en aan zonde voorbijgaat en zijn liefde toont?’
Ds. Marco Visser

Kindernevendienst
05 juli - Paulus op de Areopagus
12 juli - Demetrius, de zilversmid 
19 juli - Geluksvogeltje (Handelingen 20:1-12)

Uit de wijk
Pastoralia
Allemaal krijgen we er vroeger of later mee te maken dat de krachten afnemen en de ongemakken komen. De mobiliteit wordt minder, evenals het zicht, het gehoor, enzovoort (Prediker 12). De ondergrondse stroom van het geloof onder andere verwoord in psalmen en gezangen kan rust en troost bieden wanneer de toekomst je naar de keel grijpt en men zich afvraagt, ‘waar moet het heen met mij heen?’ Laatst zong ik bij mensen het lied ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ (Liedboek 601). Melodie en tekst versterken elkaar. Het samen zingen doet je beseffen dat je leven geplaatst is in de gemeenschap der heiligen. Te weten dat het Licht ons nooit ontbreken zal, is geweldig. Of zoals die overbekende Psalm 23 het zegt, “de Heer is mijn herder het ontbreekt mij aan niets”. Een waarom ontbreekt het ons aan niets? Omdat die Herder van ons houdt. We zijn bemind, geliefd (1 Johannes 4:19).
Hoe weten we dat? Omdat mensen er in het verleden over verteld hebben en omdat er mensen zijn die dat vandaag de dag doen. We mogen elkaar bemoedigen met de verhalen uit de Bijbel en met elkaar zingen ‘psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft’ (Efeze 5:19).
 
We zien vlaggen met tassen hangen en feliciteren de geslaagden en wensen hen een goede vervolgstudie toe of werk. Wat je niet weet is of er in een vlaggenhouder een vlag met tas had moeten hangen. Je fietst voorbij de huizen en weet het niet. Totdat je vraagt. Vaak is er hard genoeg gewerkt. Dat is het punt niet. Het kan zijn dat je aan je maximum zit en de polsstok niet verder reikt. Het is aan jezelf, in overleg met ouders, mentor en anderen in je directe omgeving, om te bekijken of je nogmaals een poging gaat ondernemen. Sterkte bij die afwegingen. Ieder een goede vakantie toegewenst.
Ds. Marco Visser

Gebedsgroep
Dinsdag 7 juli van 19.00 tot 19.45 is er voor de laatste keer gebedsgroep voor de vakantieperiode. In verband met de vakantieperiode is er verder in de maanden juli en augustus geen gebedsgroep. De gebedsgroep start weer vanaf dinsdag 9 september.
Els Alblas 

Uit de kerkenraad
De kerkenraad sprak op de laatste vergadering voor de zomer weer over het plaatsen van zonnepanelen op de Vierhovenkerk. Een meer uitgewerkt plan lag op tafel met meer duidelijkheid over het aantal te plaatsen panelen. 
Er wordt rekening gehouden met het gemiddelde energieverbruik van de kerk van 16.000 kWh per jaar. De kerkenraad besloot het initiatief van de Fair en Groen groep van harte te steunen en te vragen de plannen verder uit te werken en bekend te maken aan de gemeente. Dat zal gebeuren tijdens de Startzondag in september.
De werkverslagen van onze predikanten over het afgelopen seizoen werden besproken. Wat is er allemaal gedaan aan activiteiten en wat waren belangrijke zaken in 2014/2015? Vooral de werkbelasting van de predikanten wordt zo zichtbaar. De kerkenraad heeft gekeken of bepaalde werkzaamheden niet anders kunnen worden georganiseerd. De beschikbare tijd moet immers zo goed mogelijk worden verdeeld en sommige taken kunnen ook door gemeenteleden worden uitgevoerd.
Plannen voor de Startzondag werden kort besproken. Het belooft weer een mooie zondag te worden, maar eerst staat de zomer voor de deur. Een tijd van vakantie houden en aandacht geven aan activiteiten die ontspannen. Hopelijk komen veel gemeenteleden daar aan toe. 
De kerkenraad is nog steeds op zoek naar een notulist. Wie voelt iets voor deze leuke en leerzame taak? Enige ervaring is gewenst. U kunt contact opnemen met de scriba.
Peter Plugers, scriba

Stoelen worden herschikt
De kerkenraad heeft het voorstel van de commissie “herinrichting kerkzaal” overgenomen om gedurende de zomermaanden het middenvak te splitsen.
De voorste drie rijen blijven zoals ze zijn. De rijen daarachter worden toegankelijker gemaakt door middel van een middenpad. Het betekent meer ruimte voor de kerkgangers. Tevens zijn er door deze herschikking meer zogenaamde ‘hoekzitplaatsen’ beschikbaar en die zijn nogal geliefd. In september zal de kerkenraad evalueren hoe deze opstelling is bevallen.
Ds. Marco Visser

Agenda
Dinsdag 14 juli 20.00 uur moderamen wijkkerkenraad Vierhovenkerk
Woensdag 15 juli 14.30 uur dienst Lindenhof
Donderdag 23 juli 15.00 uur dienst Vijverhof

Inleverdatum kopij 
PKD 13 verschijnt op zaterdag 4 juli. Kopij kan tot dinsdag 14 juli 19.00 uur worden ingeleverd. Let op: dit is een nummer voor 4 weken. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.