Protestants Kerkblad Delft - 12 2016

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 25 juni 

Bij de diensten
Op zondag 26 juni gaat ds. Caroline der Nederlanden voor.

Zondag 3 juli
“Is die gast wel te vertrouwen of is hij een vertrouwde gast?”

Even vreemd als vertrouwd is het om weer voor te gaan in een dienst in de Vierhovenkerk. Onlangs hoorde ik dat ik tot het verleden behoor. Als professional heb ik hier niets meer te zoeken. Het klinkt hard, deze speldenprik. Geen speld tussen te krijgen, ik heb afscheid genomen als wijkpredikant en ben losgemaakt van de gemeente. Toch heb ik de afgelopen tijd ook gemerkt dat vijftien jaren dienstverband niet zomaar kunnen worden weggepoetst. Mensen blijven mij aanspreken als dominee. En als ik vanuit de kerkzaal naar de kansel kijk….. In mijn hoofd ben ik nog steeds aan het preekschrijven.

3 Juli wordt voor mij een heuglijke zondag. Ik mag weer bij u voorgaan, als gastpredikant. Het oecumenisch leesrooster geeft voor deze zondag de volgende teksten op: uit de evangeliën Lucas 10, 1-20 en de alternatieve lezing uit het oude testament is Numeri 23, 1-12. Twee rijke teksten waaruit vele thema’s zijn te halen voor een preek. 
Mijn thema is: “Hoezeer ook van God los, nooit ben je zonder God”. Het lijkt op “De mens wikt, maar God beschikt”, maar ik leg de accenten toch net een beetje anders. 
In de eerste lezing wordt de profeet Bileam rijkelijk betaald door Balak, de koning van Moab, om een vloek uit te spreken tegen de vijanden van Balak. “Wiens brood men eet, diens woord men spreekt”? Niets daarvan. Bileam blijkt His Masters Voice. Profeten kun je omkopen, God niet.
In Lucas 10 bereidt Jezus zijn leerlingen voor op hun missie door Israël. Ze moeten de komst van het Koninkrijk verkondigen, dat wil zeggen God vandaag present stellen met het oog op morgen, zeggen dat ze niet om God heen kunnen. Wie die boodschap serieus neemt, zal deel uitmaken van Gods toekomst. Wie daar niets van wil horen zal het voelen. Nota bene, dit is geen intimiderend dreigement of opgestoken moralistisch vingertje maar gewoon een kwestie van (menselijke) oorzaak en (goddelijk) gevolg.
Dit en nog meer op 3 juli.
Ds. Jurjen G. Fennema

Zondag 10 juli
Op deze zondag gaat ds. W.J. Pantjes voor. Het Heilig Avondmaal gevierd en de cantorij verleent haar medewerking.

Uit de kerkenraad
Voor de zomervakantie vergaderde de kerkenraad nog eenmaal. Pas in september volgt de eerste vergadering van het nieuwe seizoen.

Er werd gesproken over de werkverslagen van de beide predikanten. Zo’n terugblik wordt gebruikt om de plannen voor het komende seizoen 2016-2017 vorm te geven. Welke zaken hebben de predikanten aangepakt in de afgelopen maanden en welke (nieuwe) zaken worden in de komende maanden opgestart. Met twee wijkpredikanten gaat het soms over de taakverdeling. Wie neemt dit jaar deel aan het moderamen en wie bezoekt de vergaderingen van de diaconie? 

De kerkenraad is betrokken bij deze werkverdeling van de predikanten. Ds. Visser is voltijds verbonden aan de wijkgemeente Vierhoven en ds. Knibbe voor vijftig procent van zijn tijd. Maar lukt het om alles te doen wat op hun weg komt of komt men tijd te kort? Ook op de gehouden beleidsdag op 4 juni, was dit een punt van overleg. Door nu bepaalde werkzaamheden te voorzien van een prioriteit wordt de werkdruk zichtbaar. Bij welke werkzaamheden is de aanwezigheid van een predikant noodzakelijk en bij welke zaken is de aanwezigheid wel prettig. Zo kan een predikant makkelijker keuzes maken in z’n werk.

Als onderdeel van de plannen voor het komende seizoen nam de kerkenraad het besluit om te gaan werken met het jaarthema “Deel je leven”. Dit werd aangereikt op de onlangs gehouden missionaire avond in de Marcuskerk door de Protestantse Kerk in Nederland. Er komt veel materiaal beschikbaar over dit thema, dat als een rode draad terugkomt in het pastoraat, vorming& toerusting en de kerkdiensten, in het komende seizoen.

Een ander besluit dat de kerkenraad heeft genomen, heeft te maken met de zondagse eredienst. Aan de lectoren zal worden gevraagd, voortaan ook de tweede of derde Bijbellezing te doen. Zo wordt de suggestie voorkomen, dat de ene lezing belangrijker zou zijn dan de andere. In meer kerken in Delft neemt de lector al alle lezingen voor zijn/haar rekening.

Een mooie en inspiratievolle zomer gewenst. 
Peter Plugers, scriba

Koffieochtenden in de Lisztflat
Al ruim voor de officiële opening op 6 februari 2014 zijn wij als vrijwilligers van de Vierhovenkerk betrokken bij de koffieochtenden in de ontmoetingsruimte in de Lisztflat. In een gezellige sfeer kunnen mensen uit de flat en omgeving met elkaar kennismaken. 
Op dit moment is er een aanvraag gedaan bij de gemeente Delft voor een rolstoel, zodat mensen die op dat moment moeilijk lopen, kunnen worden opgehaald!
Elke maand is er ’s avonds een inloopavond, waar iedereen kan binnenlopen om onder de bezielende leiding van Pieter Vlasveld en begeleid door verschillende muzikanten en zangers mee te zingen. 
Hier volgt een kort interview met Alberta, één van de bezoeksters.

Wat verwacht je van de koffieochtenden en voldoen ze aan je verwachtingen?
Ik vind er gezelligheid. Alleen is maar alleen. De muren thuis praten niet tegen je. Ik ben zéér tevreden.

Kom je hier regelmatig?
Ik sla geen koffieronde over! Ik ben niet uitgaanderig. Het belangrijkste vind ik praten en de koffie/thee is heerlijk.

Kom je ook naar de zanginloop?
Al zing ik vals, ik zing mee. Je bent onder de mensen. Eerste hulp is aanwezig, want de dokter is er ook. Er zijn ook vaak lekkere hapjes. Er worden liedjes uit mijn jeugd gezongen, zoals ‘Op een mooie Pinksterdag’, ‘Bij ons in de Jordaan’ of ‘De uil zat in de olmen’.
P.S. Ik zie uit naar de maaltijden in de Vierhovenkerk. 

Bijschrift foto
De sociëteit bezocht op de laatste middag van het seizoen de Dorpskerk en het Trammuseum in Schipluiden.Gebedsgroep
De gebedsgroep is op 28 juni en 12 juli van 19.00 tot 19.45 in de Vierhovenkerk. 
De eerstvolgende keer is na de vakantie op dinsdag 13 september. Verzoeken voor voorbeden kunt u van tevoren melden op tel 015-2622444
Wees welkom om een keer mee te bidden!
Els Alblas

In memoriam Suzanna (Suus) van der Sloot 27 mei 2016
27 Mei overleed Suzanna (Suus) van der Sloot. Zij woonde in Stefanna en werd 96 jaar. Zij was de jongste van vijf kinderen en kwam uit een harmonieus en gelovig gezin. Al vroeg overleed haar vader. In de oorlog ging haar oudste broer, Jan van der Sloot als politieman in Delft, in het verzet. Door hem raakte ook Suus in het laatste jaar van de oorlog als koerierster bij het verzet betrokken. Jan is door verraad in de Scheveningse gevangenis terecht gekomen en, zoals pas na de oorlog bleek, al in 1944 gefusilleerd. Er is later een singel in Delft naar hem vernoemd. Haar broer Piet, die in Indië als piloot bij de Marine werkte, kwam in de oorlog met Japan om het leven. De oorlog heeft zowel geestelijk als lichamelijk zijn sporen nagelaten. Zij is nooit getrouwd geweest en moest zich een positie zien te verwerven. En dat heeft ze gedaan! Zij had geen eigen kinderen, maar de drie kinderen van haar oudere zuster, mochten die plaats een beetje innemen. Zij maakte deel uit van hun leven in blijde en in droevige omstandigheden. Als gelovig mens heeft ze zich, naast haar baan als directiesecretaresse, ook ingezet voor de kerk. Na haar pensionering is ze in Delft komen wonen. Haar beide zusters volgden. Toen haar geheugen haar in de steek begon te laten, moest ze, na een aantal jaren met haar beide zusters in Abtswoude gewoond te hebben, tenslotte worden opgenomen in Stefanna. Het is voor haar een hele strijd geweest om de regie over haar leven uit handen te moeten geven. Zij woonde zes-en-half jaar in Stefanna. De tekst boven haar rouwkaart luidde: ‘Dan ga ik op tot Gods altaren..’ (Psalm 43). In die psalm komt alles van haar leven samen: haar schreeuw om hulp in moeilijke tijden maar ook haar overgave in dankbaarheid aan God. Zij is in Goede Handen. Op 1 juni werd zij bijgezet in het familiegraf op Jaffa. Wij bidden neven en nichten Gods nabijheid toe na het overlijden van hun nicht en tante.
Els Kerstens (nicht van overledene)

In memoriam Maria Marrigje Kerkhof-Versluis  4 juni 2016
Maria Marrigje Kerkhof-Versluis overleed op 4 juni. In Pijnacker zag zij het levenslicht. Toen ze zeven jaar was brak de oorlog uit. Ze leed geen honger of gebrek maar miste wel haar school. Na de oorlog volgde de huishoudschool en werkte ze vervolgens in de huishouding bij een gezin in Delft. In 1956 trouwde ze met Gijs Kerkhof en verhuisde naar Delft. Samen kregen zij twee dochters en een zoon en acht kleinkinderen. Zij heeft ook het zevende achterkleinkind nog kunnen vasthouden. Hun laatste gezamenlijke woning stond aan de Ghandilaan. Na het overlijden van Gijs verhuisde ze in 2012 naar Abtswoude. Na een ziekbed van enkele maanden overleed zij in het hospice het Vliethuys te Voorburg. Zij is 82 jaar geworden. Riet was een zorgzame, vriendelijke en bescheiden vrouw. 
Ze deed indertijd actief mee aan het verjaardagsfonds, reed bedden in de Bieslandhof en bezocht in Abtswoude een aantal mensen. Ze had de levenswijsheid om de ander de ruimte te geven en trok niet snel de streep ‘tot hier toe en niet verder’. Zeker ‘snoeien heeft zijn waarde’ en dat wist ze maar al te goed als liefhebber van de tuin, maar alles omkaderen en in hokjes zetten dat kan fnuikend werken. Op haar wijze gaf ze gestalte aan de liefde zoals die bezongen wordt in 1 Corinthe 13. Dat loflied werd gelezen op 9 juni. 
Na de dienst vond de begrafenis plaats op Iepenhof. Wij willen bidden voor kinderen, klein- en achterkleinkinderen en dat haar leven voor hen en ieder die haar kende tot zegen mag zijn.
Ds. Marco Visser

Kindernevendienst
26 juni - Openbaringen 21:1-8 & 22:12-17 Alles wordt nieuw 
             & Jezus komt terug
03 juli - Daniel 1:1-17 Daniel komt in Babel
10 juli - Daniel 2:31-36 De droom van Nebukadnessar

Jaarlijks uitje naar Drievliet.
Op zaterdag 4 juni vertrok vanaf de Vierhovenkerk een bus met 64 kinderen met hun ouders en vijf begeleiders vanuit de Vierhovenkerk, Gerda, Iris, Mine, Jolanda en Desiree, naar het pretpark Drievliet.
Dit kosten van dit uitje zijn door de diaconie van de Vierhovenkerk met een collecte en diverse activiteiten bij elkaar gespaard. Bovendien had de Laurentiusschool een bazaar georganiseerd, waarvan de opbrengst van € 500 voor dit uitje bestemd was. Zo hielpen de kinderen van de ene school de kinderen van een andere school. Een mooi voorbeeld van “Delen met elkaar”. 

Impressies van de begeleiders.
Zaterdag 4 juni was het jaarlijkse uitje van de Vierhovenkerk. Net als vorig jaar was de bestemming Drievliet. Voor mij was het de derde keer dat ik meeging en voor Jolanda de tweede keer. 
Deze dag is er altijd een waar ik echt naar uitkijk. Het is zo fijn om iets goeds te doen voor deze families. Van buiten zien ze er hetzelfde uit als wij: mooie kleding, een smartphone en prachtige kinderen, maar toch hebben ze het niet altijd even makkelijk. Ze zouden een lange tijd moeten dokken om een uitje als dit te kunnen betalen. Ik vind het fijn om mee te gaan met dit jaarlijkse uitje, omdat ik elk jaar weer zie dat alle gezinnen zo enorm genieten. Daarbij is het enorm gezellig en Jolanda en ik realiseren ons op deze dag toch altijd weer dat niet iedereen het makkelijk heeft in deze wereld en sommigen moeten knokken om hun plekje te veroveren. Dan zijn we toch zo dankbaar dat wij het fijn hebben! 
Dit jaar ging er een Syrisch gezin mee en zij hebben veel indruk op ons gemaakt. Dit was hun eerste uitje in hun vier maanden in Nederland en ze hebben hun dankbaarheid op zoveel manieren geuit: met een hapje eten, een lieve knipoog of handdruk, met woorden en heel veel foto's. En zo is het eigenlijk met alle gezinnen. Zij, en wij, gaan na deze dag allemaal met een verzadigd gevoel naar huis en dit gevoel blijft lang genoeg tot het volgende jaar als wij weer meegaan!
Mine en Jolanda
Een superleuke dag in Drievliet, georganiseerd door de kerk! Ik ben als begeleidster mee geweest en vond het super leuk om te zien dat iedereen er zo veel van geniet. De kinderen vinden het ook heel leuk om het park lekker te verkennen en zich helemaal uit te leven! Super geregeld!
Desiree

De diaconie hoopt volgend jaar opnieuw, in goede samenwerking met Kees Huisman van de Horizonschool, een mooi uitje te organiseren voor een bus vol kinderen met hun ouders. 
De diaconie

Datum van de bazaar is bekend
De bazaarcommissie is voor de eerste keer bij elkaar geweest en de datum is vastgesteld. Marianne van der Heijden wil aan de commissie gaan deelnemen. Ellen de Roo heeft zich vorig jaar al aangemeld. Met deze versterking zijn we erg blij. 
De data voor de bazaar zijn vrijdag 30 september van 19.00–21.30 uur en zaterdag 1 oktober van 10.00–14.30 uur.
In het volgende kerkblad volgt meer informatie over de bazaar.
De bazaarcommissie.