Protestants Kerkblad Delft - 12 2017

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 24 juni 

Bij de diensten
Zondag 25 juni is de eerste van de zomer. Matteüs 10:16-33 en Jeremia 20:7-13 zijn de lezingen voor deze zondag. De evangelielezing bevat prikkelende uitspraken, zacht gezegd. Geen mus valt dood neer als je vader het niet wil. Ik zend jullie als schapen onder de wolven. Het zal niet makkelijk zijn nu rustig de kerk te verlaten. Het maakt onrustig. Vooral ook omdat Jezus zegt dat een leerling niet boven zijn meester staat. Als Hij al zoveel heeft meegemaakt, dan ook wij. Jeremia uit een van zijn hartverscheurende klachten. Hij is tot het uiterste gegaan. Ook hij weet wat lijden betekent. Beide stemmen zullen we tot ons door laten dringen om als schapen te kunnen leven, listig en argeloos als een slang en een duif, nog veel kostbaarder dan een mus.
In deze dienst nemen zes kinderen afscheid van de kindernevendienst: Chris, Stijn, Rinke, Menno, Louisa en Sarah.
Ds. David Knibbe


Zondag 2 juli
Het gebed is de meest geconcentreerde vorm van geloven. Het is de hoogstpersoonlijke, intieme manier om je te verhouden tot God. Tegelijk ben ik in mijn praktijk als predikant een gebedsverlegenheid tegengekomen, nota bene ook onder gemeenteleden. Waar komt die verlegenheid met bidden nu vandaan? In de preek van 2 juli zal ik ingaan op de twee voornaamste oorzaken van gebedsverlegenheid. Daarvoor heb ik drie schriftlezingen nodig. De eerste lezing is het verhoorde gebed van Hannah, 1 Samuël 1, 1-20. De tweede is onverhoorde gebed van Jezus in Gethsemane, Matteüs 25, 36-46. En natuurlijk -het kan ook niet anders- Romeinen 8, 19-27. Daar constateert de apostel Paulus eveneens verlegenheid met het gebed: “want wij weten niet wat we moeten bidden”. Behalve een verklaring biedt Paulus ook een oplossing die alles met Pinksteren te maken heeft: over het ‘woordloos zuchten’ van de Geest van God. Waarom dat woordloos gezucht? Zit Gods Geest om een woordje verlegen? En is die zucht een zucht van moedeloosheid, machteloosheid? Bij deze vragen zal ik ook een klein uitstapje maken naar Zondag 45 van de Heidelbergse Catechismus.
Mensen met een actief gebedsleven hebben over het algemeen een goed werkend geloof. En aan gelovige mensen heeft deze tijd grote behoefte, mensen die weten waar ze het over hebben en die hun Bijbelse kritiek niet onder stoelen of banken steken. Mij dunkt, de verlegen kerk heeft lang genoeg beschaamd gezwegen.
Ds. Jurjen G. Fennema

In Memoriam Grietje Los-Heeres *2 december 1951 – †31 mei 2017
Margriet wordt geboren als jongste in een gezin van vier. Ze groeit op op de boerderij van haar ouders in Jipsingboertange, in Zuidoost Groningen. Zij gaat naar Delft en combineert een opleiding met werk in de zorg. Hier leert zij haar toekomstige man, Arie Los, kennen. In februari 1975 trouwen zij. Arie vindt als afgestudeerd vliegtuigbouwkundige werk bij Fokker en Margriet vervult diverse leidinggevende functies in de zorg. Hun zoon Aart wordt geboren in december 1986 en Evert in december 1989. Margriet richt zich een aantal jaar volledig op de zorg en opvoeding van hun kinderen. 
Margriet en Arie hopen dat er een periode aanbreekt waarin er meer tijd voor elkaar zou komen. In september 2005 echter krijgt Arie op de dag van zijn 56e verjaardag de diagnose van uitgezaaide darmkanker te horen. Tijdens deze periode heeft Margriet er alles aan gedaan om het gezinsleven met haar kinderen zoveel mogelijk op de gewone manier door te laten gaan, misschien soms wel ten koste van zichzelf. Na het overlijden van Arie heeft Margriet veel oog voor haar kinderen, maar put ze ook veel voldoening uit haar werk. Tegelijkertijd ziet ze ook haar naaste die haar hulp nodig heeft.  Tijdens het afscheid van haar werk in Pijnacker – ze gaat in 2013 met pensioen - wordt de “Margriet Los - Plaats” onthuld. De waardering van alle mensen heeft haar erg ontroerd. Na haar pensionering blijft ze vrijwilligerswerk doen. 

Eind 2016 wordt Margriet hevig ziek. Begin 2017 hoort zij in het Reinier de Graafziekenhuis de diagnose van uitgezaaide darmkanker. Verdere behandeling is niet meer mogelijk. Het licht wordt haar ontnomen, en op de tast moet ze verder zien te gaan. Het is Margriet niet meer gegund om zich na deze operatie weer fit te voelen. 
Margriet was een vrouw die weigerde haar eigen bestaan en belang centraal te stellen. Ze dacht niet alleen aan haar eigen geluk, maar ook aan dat van de ander. Ze leefde zonder opsmuk en was altijd bereid de mouwen op te stropen. Maar vooral en misschien nog wel meer als een moeder, zus, tante, buurvrouw, collega of vriendin van wie je hield. Zij heeft haar trouwtekst, een gelijkwaardige hulp tegenover de ander te zijn als een roeping gezien tegenover haar man, hun kinderen, haar werk en haar omgeving. Zij is begraven op de Algemene Begraafplaats te Schipluiden.

Gemeenteweekend 16, 17 en 18 maart 2018
We zijn onderweg naar morgen. En naar overmorgen. We blijven nooit die we zijn, maar worden altijd net weer iemand anders, terwijl we wel onszelf blijven. Op het gemeenteweekend gaan we onderweg met Mozes. Ook hij wordt iemand anders terwijl hij toch Mozes blijft. We willen leren van zijn leven, zijn levensweg, weten dat we onderweg zijn naar het beloofde land. Altijd weer verder. We zouden het verschrikkelijk leuk vinden als u met ons mee reist en als jij speelt en zingt, met ons op dezelfde reis. Noteer de datum in uw agenda. 
We willen niet vertrekken zonder jij en u! 16,17 en 18 Maart van het volgend jaar. Op de vertrouwde plek in Lage Vuursche. 

Kind zoekt leiding
We zijn erg blij dat veel kinderen naar de nevendienst gaan. Ze zijn enthousiast om met andere kinderen naar het verhaal te luisteren en de boodschap te verwerken. En dat willen we de kinderen blijven aanbieden. Wilt u of wil jij met de kinderen in de nevendienst verhalen lezen, kletsen en filosoferen, spelletjes doen, tekenen en knutselen? Wij zoeken nieuwe leiding voor de kindernevendienst, omdat er wat leiding afscheid neemt (verhuizing en doorstroom naar andere kerkelijke activiteiten). Met name na de zomervakantie is nieuwe leiding erg welkom!

Als je in de leiding meedraait, geef je bij voorkeur ongeveer eens in de vier weken een kindernevendienst op zondagochtend tijdens de kerkdienst. De materialen krijg je aangeleverd, en kun je thuis voorbereiden. Daarnaast bespreken we in ons gezellige team vier of vijf keer per jaar de planning en uitvoering van de nevendienst. Ben je enthousiast om incidenteel te helpen, dan kan dat natuurlijk ook.

Heb je nog vragen of wil je een keer meekijken tijdens een Kindernevendienst om te ervaren wat we doen? Mail naar vhk4kids@gmail.com, bel Marco Visser, of spreek ons aan! Wij hopen op een zo groot mogelijke respons, want vele enthousiaste handen maken licht werk! De kinderen zijn de toekomst van onze kerk en daar zijn we heel zuinig op!
De leiding van de kindernevendienst


Zondag 9 juli
De preekserie heeft Matteüs 4:1-20 als lezing. De gelijkenis van het zaad. Het zaad wordt kwistig uitgestrooid en wie weet, komt het op. Het doet me denken aan onze wijkgemeente. In de buurt, in de kerk, we zijn op allerlei manieren bezig een weg te zoeken om onze boodschap te delen met anderen. De gewone manieren werken niet meer zo als vroeger, hoe kunnen we dan vanuit de gedrevenheid van het evangelie communiceren? We strooien het zaad in de buurt, in Taizé diensten, in Vorming- en Toerustingsavonden en in nog veel meer activiteiten. Wie weet komt het op. De cantorij werkt aan deze dienst mee, we vieren het avondmaal. Het avondmaal is teken van Gods genade aan ons mensen. Hij deelt zichzelf. We ontvangen het. En dan delen we het. We hopen met deze viering voor de zomer Gods vrijheid en zijn opdracht te ontvangen tot heil van ons allemaal.
Ds. David Knibbe

Taizé-vieringen
Op 11 juni vond de zesde en laatste Taizé-viering plaats. Twintig tot ruim vijftig personen bezochten de maandelijkse vieringen. Komende tijd kijken we hoe we verder gaan. De reacties die de coördinatoren tot op heden ontvingen zijn positief. Na de zomer gaan we zo goed als zeker verder. Punten van aandacht zijn de frequentie van de vieringen en welke zondag van de maand. Al met al kunnen we terugzien op een mooie start met zinvolle vieringen. In een volgend kerkblad leest u meer over de voortgang.
Uit het boekje ‘Taizé, liederen- en gebedenboek’  citeerde ik al eerder.
Onder het kopje ‘Meditatief’ staat over de liederen dat ze ook gebruikt kunnen worden buiten Taizé-vieringen. Ze zijn bruikbaar om een contemplatieve kleur te geven aan bepaalde momenten in de viering. Bijvoorbeeld tijdens het avondmaal, na een schriftlezing of om een moment van stilte in- of uit te leiden. De liederen kunnen fungeren als een ‘brug’ tussen het drukke leven van alle dag en het begin van de dienst. Ook kunnen ostinato’s (korte stukken muziek die steeds herhaald worden) en canons helpen bij momenten van bezinning en dankzegging, voor of na de maaltijd, in de ochtend of voor het slapen gaan.
In het Liedboek treffen we een negental liederen aan: 16b, 62b, 66a, 95a, 103e, 117d, 139d, 568b en 1011.
Namens de coördinatoren, Marco Visser

Uit de kerkenraad
Op de laatste vergadering van dit kerkelijk jaar stonden veel belangrijke punten op de agenda.

Ds. Visser en ds. Knibbe hadden een verslag geschreven over het seizoen 2016-2017 met als titel “Rust, bezieling en bevrijding in de Vierhovenkerk”. Ze beschreven daarin de activiteiten waaraan zij een bijdrage hebben geleverd op het gebied van erediensten, pastoraat, vorming & toerusting, diaconie en jeugdwerk. Zo kreeg de kerkenraad een goed beeld van de werkzaamheden van de predikanten, de dingen die goed gaan en de dingen die minder goed gaan. Predikanten krijgen steeds meer te doen in het pastoraat omdat de groep ouderen toeneemt en tegelijk zijn ze betrokken bij nieuwe initiatieven zoals bijvoorbeeld de Taizé-vieringen en de introductie van zorgkernen. 

In het verslag werden ook de plannen voor seizoen 2017-2018 voorgesteld, zoals een voortzetting van het studiehuis, het werken met een jaarthema en de zomerpreekserie, om maar enkele zaken te noemen. Het jaarverslag eindigt met de opmerking, dat in al deze activiteiten iets zichtbaar wordt van het geheim van kerk-zijn, de omgang met God. De Vierhovenkerk is een plaats waar mensen rust, bezieling en bevrijding vinden.

De uitkomsten van de op 13 mei gehouden studiedag van de kerkenraad. Werden besproken. Er is toen een aantal speerpunten geformuleerd, zaken die in het komende seizoen extra aandacht zullen krijgen. Het gaat over “kerk en buurt” en over “zorgkernen”. Dezelfde speerpunten als vorig jaar, maar nu zijn nieuwe doelen geformuleerd tijdens de studiedag. Zijn er belemmeringen die we kunnen wegnemen en welke acties zijn daarvoor noodzakelijk? Zo zal de Vierhovenkerk in de buurt een duidelijker plek moeten krijgen, ten dienste van diezelfde buurt. Waar is behoefte aan en hoe kan de kerk daarin voorzien. Zo proberen we missionair actief te zijn.

Het derde agendapunt ging over de op 1 juni gehouden gemeenteavond over het Onze Vader, het Heilig Avondmaal en de Acclamaties. Een verslag van die avond werd besproken en voorzichtig werden conclusies getrokken. Het gaat om gevoelige punten en de Kleine kerkenraad kan zelf geen besluiten nemen over belangrijke veranderingen in onze liturgie. Dat is de taak van de Grote kerkenraad die pas in oktober vergadert. De kerkenraad wil niet over één nacht ijs gaan, een wijs spreekwoord.
Peter Plugers, scriba

Zon op Vierhoven – Een jaar rond
De zonnepanelen liggen nu een jaar op ons dak! Met 95 procent hebben we bijna ons jaarverbruik geproduceerd in het afgelopen goede jaar. Onze koster Rommert ziet geregeld de meter terugdraaien en laat dat trots zien aan gemeenteleden. Terecht! Bovendien zien we op het scherm in de hal ook de cijfers van de productie en dagopbrengst voorbij komen. Heeft u dat ook weleens bekeken? Vraag Bauke Zelle of Rommert gerust om een toelichting!

De zonnepanelen begonnen te produceren op vrijdag 20 mei 2016. De jaaropbrengst van de zonnepanelen was 15.720 kWh elektriciteit. Het elektraverbruik van de kerk was gedurende dezelfde periode 16.900 kWh, ongeveer zoveel als vijf huishoudens (à 3.300 kWh; MilieuCentraal). Dankzij de opbrengst van de zonnepanelen is ongeveer € 1.600,- aan elektriciteitskosten vermeden dit eerste jaar! De hoogste weekopbrengst was 686 KWh en de laagste 39 KWh.
Wij genieten zo dubbel van de zon en wensen u een goede zomerperiode!
Commissie Fair&Groen – fair.groen@gmail.com

Bazaar 2017
De bazaar wordt gehouden op vrijdag 29 september van 19:00 tot 21:30 uur en zaterdag 30 september van 10:00 tot 14:30 uur in Vierhovenkerk. Doet u ook (weer) mee? Samen gaan we er weer wat moois van maken. Een van de doelen dit jaar is Tandzorg in Esteli, Nicaragua. In een volgend kerkblad volgt meer informatie.
De bazaarcommissie

Gemeenteweekkalender 2018 (?)
Het idee van een ‘gemeenteweekkalender’ kwam ik tegen in het blad ‘Woord en Dienst (november 2016). In een gemeente maakte men een weekkalender. Elke week een mooi lied dat door een gemeentelid wordt aangeprezen. Naast het lied een toelichting en een bijpassende afbeelding. Zo leer je elkaar als gemeenteleden op een andere manier kennen. De startvraag was: ‘welk lied zet jou in beweging?’ Wie vindt het leuk om een en ander in de steigers te zetten en wil hieraan mee te werken en meedenken? Begin september wil ik samen komen om het op de rails te zetten. Meld je voor 30 augustus bij mij aan dan krijg je rond 31 augustus een reactie. Op de website van de Vierhovenkerk kun je het artikel uit Woord en Dienst vinden. 
Ds. Marco Visser, mvisserabc@gmail.com, tel. 2577147.

''Bedankt voor de blomme,"
Pinksterzondag kregen wij de bloemen, en een kaart met heel veel namen erop, bij de bezorging werden de bloemen ook nog op de vaas gezet, en zoals Toon Hermans het zegt:
''Bedankt voor de blomme,"
Een groet van Martje en Roel Oosterhof