Protestants Kerkblad Delft - 12 2018

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 7 juli

Bij de diensten
Zondag 8 juli
Op deze zondag 8 juli komen het schaap en het lam aan bod in de zomerpreekserie ‘Dieren in de bijbel’. We vieren het Avondmaal. Daarbij zingen we het Agnus Dei, het ‘Lam Gods’. Het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt (Johannes 1: 29) en vrede brengt. In het Bijbelboek Openbaring komt het Lam meer dan eens voor. In Openbaring 5 wordt de lof bezongen op Christus het Lam dat de boekrol ontvangt en kan openen! Hij is ‘als een Lam dat geslacht is’ (Openbaring 5: 6). Dit doet denken aan Handelingen 8: 32 waar staat dat de kamerling een schriftgedeelte voorlas. Hij las: ‘Als een schaap werd hij naar de slacht geleid; als een lam dat stil is bij zijn scheerder deed hij zijn mond niet open.’
De kinderen in de nevendienst horen het verhaal over het verloren schaap.
Ds. Marco Visser

Zondag 15 juli
In deze dienst gaat ds. O. Kroesen voor.

Zondag 22 juli
Zondag 22 juli gaat het over de duif. Het eerste verhaal waar de duif in voorkomt is in Genesis (8: 8 en verder). Noach laat een duif uitvliegen die eindelijk met een olijftakje terugkeert. Het is het teken dat de vloed ten einde is. De duif is het symbool voor de Heilige Geest en komt voor bij de doop van Jezus. De duif is tevens een offerdier. Daarnaast speelt het een bescheiden rol in het ‘Lied der Liederen’, Hooglied. 
Ds. Marco Visser

Zomerpreekserie “Dieren in de bijbel” 
Heeft u de dieren in de vitrinekast reeds gezien? Een aantal van deze dieren keert terug in de zomerpreekserie. Maakster van deze kunstwerken is ons gemeentelid Lisa Saarloos (zie internet: ‘Naaldvilten, Lisa Saarloos’). De kinderen en de leiding van de nevendienst zijn harde bezig de ark die in de kerk staat opgesteld te vullen met dieren. Heeft u nog een bijdrage (gedicht, beeldje schilderij, tekening, foto van uw/jouw huisdier – met een verhaaltje) meldt het bij de commissie Kunst en kerk. De commissieleden zijn Karel Heitkamp, Marco Kuijper, Cees Nolten, Marco Visser en Ton Zandbergen. Ook kunt u de commissie benaderen per e-mail: com.kunstenkerk.vhk@gmail.com. 
Ds. Marco Visser

Proefopstellingen zijn tweede fase ingegaan 
In de maand juni stonden de stoelen in een ellips-vorm. De eerste ervaringen zijn opgedaan. Op 1 juli is gestart met de hoefijzer-opstelling. Deze opstelling is er tot en met 22 juli. 
Op die zondag is er een tussentijdse evaluatie na de kerkdienst. Zondag 29 juli volgt de gewone opstelling tot en met 19 augustus. Op 19 augustus een derde gesprek over de bevindingen. 
Ds. Marco Visser

Ontmoeting Kerk en Buurt in de Vierhovenkerk
Op de eerste donderdagochtend van de maand, tussen 10.00 en 11.45 uur is er voor de leden van de Vierhovenkerk en de bewoners uit de buurt gelegenheid om elkaar te ontmoeten, in een ruimte van de Vierhovenkerk. Ook in de komende zomermaanden is dat het geval. Voor de kinderen is er gelegenheid om te spelen, te kleuren en te knutselen.
De komende data in 2018 zijn: 2 augustus, 6 september, 4 oktober, 1 november, 6 december
Voor meer informatie kunt u terecht bij Jasper van der Kooij, (015) 261 1757 (jasper@vdkooij.org) en Henny Melis (015) 261 8796 (h.melis@kpnmail.nl).
Jasper van der Kooij

Starten met afsluiting en afscheid 
Dinsdag 10 juli voorbereiding van de startzondag van 9 september. Op dinsdag 10 juli om 20.00 uur (in de kerk) bereiden we de viering en het programma na de dienst voor. Wil je meedoen dan kun je je aanmelden bij ondergetekende. Enkele ingrediënten zijn al bekend. Het verhaal van de ark van Noach staat centraal. Na de zondvloed zakt het water en worden de toppen van de bergen zichtbaar. Dan veertig dagen later opent Noach het venster. De ark staat op de grond en het dreigende doodswater is verdwenen. Mensen en dieren gaan het land op en maken een nieuw begin. Na de dienst vindt er van alles plaats. Ook is er aandacht voor onze voormalige koster Rommert Stellingwerf. Hij is bijna ‘stilletjes’ tussen de coulissen verdwenen. ‘Stilletjes’, want we zien hem nog regelmatig. In zijn nieuwe functie van “senior medewerker beheer en verhuur” verdwijnt hij allerminst uit zicht. Toch wil het moderamen op gepaste wijze Rommert “uitzwaaien” als koster en feliciteren met zijn nieuwe baan.
Ds. Marco Visser

Lopen in de Nacht van de Vluchteling
Het team van de diaconie van de Vierhovenkerk liep op 16 juni mee met de nacht van de vluchteling. Geen veertig kilometer, maar wel tien kilometer in Amsterdam. Onze collega-diaken, Fred van der Gaag, liep met zijn team van Rotterdam naar Den Haag ’s nachts veertig kilometer. Een geweldige prestatie. 
Met ruim 5.200 mensen liepen we voor noodhulp aan vluchtelingen wereldwijd. Wij vonden het een geweldige ervaring met een fantastische voorlopige eindstand van ruim €1,6 miljoen. En de teller loopt nog steeds op. Voor een mooi bedrag werden we gesponsord, namelijk. € 802. 
Wie gaat er volgend jaar mee? Volgend jaar met meer mensen? Bovendien was het een mooie tocht door Amsterdam-Noord en voor dit goede doel hebben we wel wat over.
Diaconie Vierhovenkerk

Gift
€ 20,00 voor de voedselbank (via de diaconie) van fam. d.H. Hartelijk dank daarvoor.

Agenda:
09 juli 14.30 uur Dienst Die Buytenweye
10 juli 20.00 uur Voorbereiding startzondag, Vierhovenkerk
26 juli 15.00 uur Dienst VijverhofZondag 29 juli
De zomerserie over dieren levert een bont gezelschap op waarvan je je kunt afvragen of het wel allemaal past in de ark. Deze zondag gaat het over een dier dat zelfs niet in de ark thuishoort. Het kan maar beter meteen een kopje kleiner gemaakt worden! Het dier of liever het monster heet Leviathan. Het lijkt een creatie van Steven Spielberg voor Jurassic Park. In het Oude Testament wordt het monster zes maal genoemd. Twee keer in de Psalmen (74: 14 en 104: 25), twee keer in Jesaja (27: 1) en twee keer in Job. De uitvoerigste beschrijving van het monster kom je tegen in Job 40 en 41. Daar worden eerst Behemoth en later Leviathan bij hun naam genoemd. Voor deze benamingen moet je overigens in de Statenvertaling zijn (ook in de herziene versie). De teksten daar zijn Job 40: 10 en 20. In de Nieuwe Bijbelvertaling zijn Behemoth en Leviathan respectievelijk nijlpaard en krokodil geworden (daar te vinden in Job 40: 15 en 25). De beschrijving van de Leviathan (Job 40 en 41) is uitvoerig en redelijk angstaanjagend. Het oermonster bedreigt de schepping en de mens die op aarde woont. Maar gelukkig, is God dit monster de baas. In Psalm 104: 25 is de Leviathan helemaal getemd (‘door U gemaakt om ermee te spelen’). Maar vergis je niet, er zijn mensen die de Leviathan kunnen verstoren, ophitsen, tot leven wekken (Job 3: 8). In 2014 ging de film Leviathan in première, waarin de ongelijke strijd tegen de macht op beklemmende wijze aan de orde wordt gesteld. Ik las ergens dat de naam Leviathan gebruikt wordt als een ‘label om het onbenoembare en bedreigende van een diepgevoelde angst aan te geven.’ Die angst is er, misschien helpt de Bijbel ons om ermee om te gaan. Ik weet nog niet precies welke Bijbelgedeelten we zullen lezen. In elk geval komen Psalm 74 en 104 (gelezen of gezongen) langs. 
G.C. van de Kamp

Kindernevendienst
8 juli zomerserie: lam
15 juli zomerserie: slang
22 juli zomerserie: duif
29 juli zomerserie: leviathan

Gebedsgroep
De tijden van de gebedsgroep zijn veranderd. Het is voortaan van 19.00 uur tot 19.45 uur. Wij komen bij elkaar op 10 juli. Daarna treedt de zomerstop in. De eerste keer in het nieuwe seizoen is dinsdag 11 september, ook weer om 19.00 uur. Nieuwe mensen zijn van harte welkom. Wij stellen het op prijs als u doorgeeft waarvoor en/of voor wie gebeden mag worden.
Jenne de Haan

Medewerkersavond, serieus en vrolijk
Op vrijdag 15 juni was de jaarlijkse “medewerkersavond” van onze wijkgemeente. Het eerste deel van de avond bestond uit een presentatie van Theo Hettema waarin de uitdagingen van de kerk van de toekomst centraal stonden. Theo Hettema is een theoloog die (onder andere) is verbonden aan het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk. Zijn presentatie was opgebouwd rond de stelling: “De kerk moet niet bezig zijn met het in stand houden van het verleden. De kerk heeft toekomst als ze zich weet te verhouden tot het leven van mensen, nu en in de toekomst.” Vervolgens besprak Theo vijf belangrijke thema's (secularisering, individualisering, netwerksamenleving, digitalisering en mondialisering) waarmee de "kerk van de toekomst" naar zijn mening in elk geval te maken krijgt.
Vervolgens stond er een ware "pubquiz" met op het programma waarin teams lastige vragen zo goed mogelijk moesten beantwoorden. Na een spannende strijd won het team met de wijkpredikant. De vraag of er hierdoor geen sprake was van oneerlijke concurrentie hield de gemoederen nog lang bezig ☺.
Marco Kuijper

Uit de kerkenraad
Onze predikanten maakten een jaarverslag over het afgelopen seizoen 2017-2018. Dit kreeg de titel: “Vooruit, langs het geitenpad”. Ze blikken in het jaarverslag terug op allerlei zaken zoals bijvoorbeeld de gemeenteavonden, de erediensten, de catechese en het pastoraat. Door terug te kijken kun je vaststellen wat prima is verlopen en kun je leren van de zaken die minder goed zijn gegaan. Het blijkt dat veel mensen de schouders eronder hebben gezet en met “vooruit langs het geitenpad” aan de slag zijn gegaan. 

Op de gemeenteavonden werden plannen gemaakt met het oog op de toekomst en rond het pastoraat kregen de zorgkernen steeds meer inhoud. De predikanten keken ook vooruit naar het seizoen 2018-2019. De afname van het ledenaantal volgt een landelijke trend en er zijn geen goede antwoorden te vinden: ligt het aan de vorm, ligt het aan de inhoud of ligt het aan de tijd waarin we nu leven. Vooruit langs het geitenpad is het enige wat we kunnen doen. We gaan verder met de Vorming en Toerusting en we gaan door met de inloop-ochtenden voor de buurt en met het houden van Taizé diensten. De weg die we gaan is smal, maar “leidt naar het leven”, aldus het jaarverslag.

De andere opstelling van de stoelen in de kerkzaal zorgt voor veel meningen. Het is voor sommige mensen een grote verandering en voor anderen een kleine aanpassing om uit te proberen. De kerkenraad is benieuwd naar de uiteindelijke evaluatie, als de drie verschillende opstellingen zijn uitgeprobeerd. Uw mening is belangrijk dus we hopen op veel ingevulde enquête briefjes.
De vacatures werden besproken. Op de gehouden gemeenteavonden werd een oproep gedaan voor meer medewerkers. Gelukkig is een aantal mensen bereid om een taak op zich te nemen, maar we zijn er nog niet. Zo zoeken we nog steeds naar een hulpkoster voor zondag (man of vrouw) en naar een notulist (vrouw of man) voor de kerkenraad.
Peter Plugers, scriba 

Morgen gebed in de zomer
(uit: Zeggen en zwijgen, Oecumenisch gebedenboek voor alle dag)
God,
Gij die ons licht en leven geeft
een zomers seizoen
bijna te veel voor ons
zo overvloedig
van warmte en zonlicht,
wij danken U voor deze zomertijd
en alles wat die ons brengt.
Dat het licht en de warmte van dit seizoen
met ons meereizen
lang nadat het zonlicht aan kracht heeft ingeboet.

Inleverdatum kopij
PKD 13 verschijnt op 4 augustus (let op: dit is een nummer voor vier weken). Kopij kan tot dinsdag 24 juli 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.

Prachtige opbrengst van onze zonnepanelen!
In de eerste twee jaar hebben de zonnepanelen 31.550 KWh geproduceerd. Het totale verbruik van de Vierhovenkerk in die periode was 32.420 KWh. Er is dus ruim 97 procent van het verbruik opgewekt. Dit is een prachtig resultaat. Met z’n allen hebben we niet voor niets de zonnepanelen bekostigd. De meest zonnige week leverde 709 KWh op en de minst zonnige week 23 KWh. Dus zelfs bij donker weer wordt er nog energie opgewekt. 
De fair & groengroep