Protestants Kerkblad Delft - 12 2019

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 6 juli

Zondag 7 juli
In deze dienst gaat ds. W. v.d. Spek voor.

Maandag 8 juli
Om 14.30 uur kerkdienst in Die Buytenweye

Zondag 14 juli
In deze dienst gaat ds. M.E. den Dulk voor.

Zondag 21 juli
In deze dienst gaat ds. O. Kroesen voor.

Kindernevendienst
Zondag 7 juli Rachab helpt de Israëlieten    Jozua 1-2
Zondag 14 juli Door de Jordaan      Jozua 3-5
Zondag 21 juli Jericho      Jozua 6
Zondag 28 juli Gideon      Rechters 6-8

Uit de wijk
Bedankt
Langs deze weg willen we alle gemeenteleden die ons hebben gefeliciteerd met ons 60-jarig huwelijk bedanken. We hebben enorm veel mooie berichten en attenties gehad waarvan we nog steeds nagenieten. Nogmaals dank!
Klaas en Mar Bulthuis

Uit de kerkenraad
De presentatie van het voorlopig ontwerp van interieurarchitecte Daphne van der Knijff-Looman was het voornaamste agendapunt op de kerkenraadsvergadering van 11 juni. Deze presentatie heeft ze ook gehouden in de kerkzaal op 23 juni (zie verslag elders). De kerkenraad was enthousiast over de ideeën, en droeg opmerkingen aan over waar nog verder over nagedacht moet worden.
Daaraan voorafgaand bespraken we in het bezinningsmoment de preek die ds. Visser heeft gehouden op Eerste Pinksterdag. Ook werden de vacatures nog eens onder de aandacht gebracht, zoals die voor ambtsdrager (diaken of ouderling) en koster. In 2020 loopt de ambtsperiode van vier jaar af voor maar liefst vijf ambtsdragers. Samen denken we in de kerkenraad na over de voorbereiding op de toekomst. Wil je ook meedenken en beslissen? Welke activiteiten je precies wilt oppakken en waarmee je wilt meedenken stemmen we af op wat mogelijk is.
Op zaterdag 22 juni is het team van de kerkenraad bij de Papaver weer geïnspireerd over speerpunten en activiteiten voor volgend seizoen 2019-2020. We startten met een warming up en bezinning met technieken van bibliodrama, enthousiast begeleid door Neely de Ronde. Vervolgens namen we de tijd voor het nadenken over uitdagingen van deze tijd, zoals individualisering, secularisatie en netwerksamenleving. Met het jaarverslag en speerpunten van vorig jaar, zijn we tot nieuwe prioriteiten rondom het thema ‘Verbinden’ gekomen. De resultaten zullen we op een ander moment met jullie delen.
Gabrielle Uitbeijerse

Wie helpt er bij de maaltijden?
Een keer per maand gebruiken we samen na de kerkdienst een warme maaltijd. We zijn nu met z'n tweeën en af en toe een derde kookster. We kunnen er nog heel goed iemand bij gebruiken. De voorbereidingen vinden thuis plaats en na de kerkdienst bereiden we de gerechten verder. Wil je meer weten? Vraag Marianne Hammers of Henny Melis.
Marianne Hammers en Henny Melis

Voorlopig ontwerp kerkzaal met facetten
Het voorlopig ontwerp plus geeft meer licht, warmte en kleur aan de huidige sombere uitstraling van de kerkzaal. Dit maakt de ontmoeting met elkaar en met God weer aantrekkelijk de komende vijf tot tien jaar, ondanks dat we met minder mensen in de kerk zitten. Na onze eigen voorstudie van verschillen opstellingen is vorig jaar de waaiervorm gekozen. Interieurarchitecte Daphne van der Knijff-Looman heeft de eerste stap gezet in het ontwerp van podium en stoelen, het liturgisch meubilair, in overeenstemming met akoestiek en verlichting. 
Beeld zegt meer dan woorden, dus zie de impressies. Het ontwerp is nog in ontwikkeling, bepaalde zaken moeten verder worden uitgewerkt (geen bankje voor de kinderen; stoelkoppeling verder uitgezocht; plek van de cantorij). Opmerkingen graag op korte termijn naar het waaierteam of scriba sturen. Het definitief ontwerp hopen we op zondag 14 juli te presenteren! 
Het waaierteam: John Booij, Karel Heitkamp, Suzanne van der Kooij, ds. Marco Visser en Gabrielle Uitbeijerse

Nacht van de Vluchteling
Team Vierhoven heeft zaterdag 15 juni meegedaan met de sponsorloop van Nacht van de Vluchteling in Rotterdam. Dertien deelnemers liepen 10 km en hebben samen € 1.075 bij elkaar gebracht met behulp van 33 donateurs. Totaal is er in Nederland ruim 1,5 miljoen euro bij elkaar gewandeld voor Stichting Vluchteling. 
Deze stichting biedt als noodhulporganisatie sinds 1976 wereldwijd hulp aan vluchtelingen en ontheemden. Bij acute nood bieden zij levensreddende noodhulp als medische zorg, voedsel en schoon water. Maar ook bij langdurige humanitaire crises kunnen mensen op Stichting Vluchteling rekenen, bijvoorbeeld met onderwijs.
Eén van onze diakenen, Fred van der Gaag, heeft zelfs 40 km gewandeld van Rotterdam naar Den Haag!
De diaconie

Uitje met de kinderen van de Horizonschool [Horizon.jpg]
Zaterdag, 22 juni 2019. Na het succes van vorig jaar, besloot de Vierhovenkerk om een gedeelte van de opbrengst van de jaarlijkse Bazaar te gebruiken om een aantal Delftse gezinnen een leuke dag te bezorgen. Zo gingen we met een grote groep van vijftig personen naar pretpark Drievliet in Den Haag. Mijn tante (Henny Melis) had mij (Bix), mijn zusje (Olatz) en haar vriendin (Marit) gevraagd of we met Gerda mee wilden gaan om te helpen bij de organisatie van het uitje. Dit soort initiatieven zijn volgens mij erg waardevol voor een goede cohesie in de samenleving. Daarom wou ik graag een steentje bijdragen! Het was lekker weer en niet te druk, dus alle attracties konden bezocht worden. Iedereen had het naar zijn zin, speciaal de kinderen. Voor sommige kinderen was het aan het begin toch wel een beetje spannend, maar na even aftasten was het volop genieten en pret maken. Al met al was het een zeer geslaagde dag! 
Bix Azurmendi

Inleverdatum kopij
PKD 13 verschijnt op 3 augustus. Kopij kan tot dinsdag 23 juli 19.00 uur worden ingeleverd. Let op: dit is een nummer voor vier weken. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


Zondag 28 juli
Midden in de zomer als de wijkpredikanten genieten van welverdiende rust, worden diensten vaak waargenomen door oudgedienden. Twee zondagen mag ik bij u voorgaan in mijn oude wijkkerk. Op zondag 28 juli wil ik met u lezen uit 1 Korintiërs 7. Dat gedeelte staat niet op het leesrooster. Mijn keuze is ingegeven doordat ik dit jaar een boekje las van de Nijmeegse hoogleraar Gert-Jan van der Heiden, Het uitschot en de geest. Paulus onder de filosofen. Daarin gaat het onder meer over de wijze waarop filosofen van nu en wat langer geleden 1 Korintiërs 7:29-31 lezen. Ik vond dat zo boeiend dat ik in deze teksten gedoken ben en daar graag over wilde preken. Midden in een hoofdstuk waarin we aanwijzingen voor het huwelijk vinden en de apostel de ongehuwde staat aanprijst, staan ook deze verzen (29-31) waarin als het ware de basis ter sprake komt van al die ‘voorschriften’. Daar wil ik het met u over hebben in het geloof dat de Schriften ons in ons leven de weg wijzen. Wie ter voorbereiding op de dienst al vast 1 Korintiërs 7 leest en de voorschriften van Paulus wat al te bar vindt, moet vooral ook letten op vers 12. Van sommige voorschriften geldt dat hij ze zélf geeft, ‘niet de Heer’, schrijft hij!
Ds. Gerrit van de Kamp

Verbinden
De wijkkerkenraad heeft voor het komend seizoen 2019- 2020 het thema ‘Verbinden’ gekozen. Een inspirerend onderwerp. Wij zijn een schakel in een keten. En we hebben alle schakels nodig om een ketting te maken. 

De diaconale gemeente
Tijdens de diaconale vergadering in juni is gesproken over de besteding van de diaconale gelden. Het diaconale geld is het geld van de armen. Dit uitgangspunt zorgt er voor dat de diaconie niet een soort donateur wordt voor allerlei ‘zielige mensen en noodlijdende groeperingen’. Wanneer de diaconie geld geeft, is het belangrijk een relatie te hebben met de ander. Je gaat als het ware een soort verbond aan. Sluit men een verbond met elkaar dan heeft dat tot gevolg dat je open kaart speelt. Mensen die de voedselbank bezoeken moeten opening van zaken geven over hun financiën. Hoe open zijn wij als kerk (en als gemeenteleden) over deze zaken? Dit speelt ook als het gaat over het gebruik van het kerkgebouw door migrantenkerken (internationale kerken). Het is wenselijk dat dit ‘gebruik van de kerk’ meer is dan een louter financiële kwestie van huur en verhuur. Niet het geld staat centraal maar het woord van Jezus dat wij één zin in Christus (Johannes 17). 
Het verbinden krijgt handen en voeten tijdens de Voettocht voor vrede die ook dit jaar weer in september wordt gehouden. Het landelijke thema voor de vredesweek en de lokale Voettocht is dit jaar: “Vrede verbindt over grenzen”. Het gaat al met al om ‘bruggen bouwen’, om de ene oever met de ander te verbinden. Het doel van de Voettocht is buurtbewoners met elkaar verbinden zodat ze geen onbekenden zijn voor elkaar. Twee andere voorbeelden zijn de twee wekelijkse koffieochtenden in de Liszt-flat en de maandelijkse koffieochtend in de Vierhovenkerk (eerste donderdag van de maand). Daar gaat het eveneens om de persoonlijke ontmoeting. Vanuit die verbanden groeien relaties en krijgt ons leven zin en samenhang. 

Verbondssluiting
God heeft met ons mensen een verbond gesloten. Hij is met ons een verbintenis aangegaan. In het verhaal over Noach wordt dit uitgebreid uit de doeken gedaan. God plaatst zijn regenboog in de wolken als teken van zijn verbond met mens en dier. Jezus getuigt van zich zelf dat God de wereld zo lief heeft dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat ieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Het is dat nieuwe verbond dat God sloot door Jezus waardoor wij deel hebben gekregen en onopgeefbaar verbonden zijn met de beloften gedaan aan Israël. In Romeinen 8 wordt onze verbondenheid met God getypeerd door woorden als ‘kinderen van God zijn. Niet langer slaven maar erfgenamen.’ Zo zijn wij met God verbonden. 

Schakelketting
Wij zijn stuk voor stuk een schakel in de lange rij van de geloofsgetuigen. Wij zijn samengeroepen en uitgezonden. Telkens weer zijn er mensen die aan de Stem gehoor geven. Dit doen ze door hun doen en laten, hun luisteren en spreken. 
In de bundel ‘Liederen ter bemoediging, 70 diaconale liederen’ staat het ‘Het lied van dromen en vergezichten’. De eerste helft van het tweede couplet luidt:

‘Wij zijn een schakel in de keten, 
verbintenis van hoop 
mensen op zoek naar beter weten, 
oprechter levensloop.’

Er is een ‘Verbintenis van hoop’ gesloten. Daarom kijkt de gemeente van Vierhovenkerk hoe ze de komende jaren een brug kan slaan naar de buurt. Want samengeroepen door de Ene worden we ook uitgezonden. Na brood en wijn te hebben ontvangen uit genade is het aan ons om het uit te delen.
Het derde couplet van het lied ‘Wij delen’ van M. Buwalda:

Wij delen ver weg, we delen dichtbij.
Eén kerk, één wereld, één God.
Vijf broden, twee vissen de Heer die het brak
En niemand kwam iets te kort
Dat wonder voltrekt zich nog iedere dag
Als delen een deel van ons wordt.
Verbonden met de getuigen van alle eeuwen vormen wij een schakel in de keten. Schakelt u mee?
Ds. Marco Visser

School’s cool zoekt vrijwilligers!
School’s cool is een mentororganisatie, die leerlingen van 11 tot en met 18 jaar thuis ondersteunen vanaf basisschool en voortgezet onderwijs. Doel is om schooluitval te voorkomen en het vergroten van de kansen van de leerlingen van de basisschool en het voortgezet onderwijs. Voor meer details zie de website http://www.schoolscooldelft.nl.
School’s cool zoekt vrijwilligers! Zelf begeleid ik, met heel veel plezier, al een jaar een Eritreeër van 18 jaar die in de internationale schakelklas (ISK) van het Grotius College zit. Wekelijks heb ik een afspraak van zo’n anderhalf uur met hem om samen aan zijn Nederlands te werken. Soms alleen middels een gesprekje, vaker maken we samen zijn opdrachten voor school. Omdat hij een alleenstaande statushouder is, spreek ik met hem af in het DOK, de verbouwde bibliotheek.
Als begeleider van een leerling van het ISK spreken we niet alleen Nederlands maar leren hun ook de Nederlandse gebruiken aan. We begeleiden ze naar de bibliotheek, naar een sportvereniging en helpen met alledaagse dingen zoals waar kan ik leren fietsen of hoe werkt ons OV. Om de zes weken is er een intervisie avond waar je met een stuk of 5/6 School’s cool mentoren ervaringen uitwisselt en over eventuele hobbels die je tegen kunt komen in gesprek gaat. 
 
Voor vragen kun je terecht bij Loekie Busink 06 2295 3607 of Joanne en Edgar Nijman 015 262 2175.
Loekie Busink