Protestants Kerkblad Delft - 12 2020

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 4 juli

Aanmelden en spelregels voor bijwonen van kerkdiensten in juli 
U kunt zich voor zondag 5 juli telefonisch aanmelden op zaterdagmorgen 4 juli tussen 9.00-12.00 uur (of eerder per mail) bij Peter Plugers of Marco Visser. 
Voor de zondagen 12, 19 en 26 juli kunt u zich respectievelijk aanmelden op donderdagmorgen 9, 16 en 23 juli van 9.00-12.00 uur. De mailadressen en telefoonnummers zijn: 
scriba-vierhovenkerk@ziggo.nl, 06 18479463 en mvisserabc@gmail.nl, 015 2577147.

We hanteren een ‘streepjesmodel.’ Wie 5 juli is geweest krijgt een streepje achter zijn/haar naam. Meldt u zich voor bijvoorbeeld 19 juli voor het eerst en heeft u geen streepje dan gaat u voor iemand die al een of twee streepjes heeft. U krijgt bericht wanneer u mag komen.
Twee coördinatoren en de koster van de zondag begeleiden de gang van zaken. U wordt als gemeentelid tussen 9.40 en 9.55 bij/voor de kerk verwacht. De coördinatoren leiden u/jullie naar de zitplaatsen. 

Men moet zich goed voelen, handen desinfecteren, en de jas meenemen in kerkzaal. Van het toilet mag alleen in noodgevallen gebruik gemaakt worden. Na gebruik zelf schoonmaken. Er wordt niet gezongen, noch geneuried. Tijdens de Avondmaalsdienst van 12 juli loopt men naar voren, pakt uit een schaal op een van de tafeltjes voorin de kerk een stukje ouwel en neemt een klein bekertje. Na de zegen gaat men zitten. De coördinatoren geven aan wanneer en hoe de kerkzaal kan worden verlaten. Er is geen koffiedrinken, autodienst, crèche of collecte.
Bij dit alles is het aan ons allen om ons gezond verstand te gebruiken. Zo voldoen we aan de richtlijnen van het RIVM, de landelijke PKN en de plaatselijke PGD. De kerkenraad wil voorzichtig starten met het houden van erediensten en kiest daarom voor maximaal 30 gemeenteleden per dienst naast alle medewerkers.

Zondag 19 juli
Ds. Caroline der Nederlanden

Zondag 26 juli
Ds. Mark van der Laan

Kerk zijn in 2020
Als u dit leest, ben ik met vakantie. Wat heb ik geleerd het afgelopen seizoen? In ieder geval dat de diensten, het koffiedrinken en het kerk zijn in het algemeen een grote waarde hebben. Dat merk je pas, als het niet door kan gaan. We missen de handdruk, het klopje op de schouder en de blik in de ogen van de ander. We missen de aanspraak die God op ons doet in de dienst. Niet dat we daar zoveel over praten, maar het speelt wel degelijk een rol. Kerkgangers vormen de grootste groep vrijwilligers en het geefgedrag van mensen die naar de diensten gaan is guller dan het gemiddelde. Dat doet mij met een gerust hart de beide wijkgemeenten even achterlaten.  Ondanks de grootste crisis sinds tijden blijkt dat de kerk ertoe doet, werkt en gemist wordt. Dat heb ik wel eens anders gehoord. Ondanks ons slinkende aantal staan we ergens voor dat waarde heeft. 

Het zingen maakt hier een wezenlijk bestanddeel van uit. Nu het risico bestaat dat dit een werkzaam aandeel heeft in de verspreiding van corona, blijkt dat ook het zingen niet gemist kan worden. Op de website van de PKN werd het al voorspeld: het roept bij ons grote weerstand op. ‘Niet zingen! Dan niet naar de kerk (luisteren)’. Er is gelukkig een onderzoek aan de gang waaraan de PKN deelneemt, dat hopelijk uitsluitsel geeft over dit risico. Tot dan siert het ons om te zwijgen. Ik denk aan die meer dan 6.000 doden in Nederland alleen al, ik denk aan die talloze besmette medemensen. Als zingen geen gevaar blijkt op te leveren, zullen we naderhand des te mooier onze stem verheffen. Blijkt het wel gevaarlijk, dan is het goed dat we nu al gezwegen hebben. De lofzang des Heren gaat namelijk toch wel door. Wie gelooft, vindt creatieve middelen genoeg om de Vader van ons allen te blijven eren. 
Ik wens u een goede zomer toe. 
Ds. David Knibbe

Uitreiking opbrengst kerstcollecte 2019 
Net als vorig jaar willen de Raad van Kerken en het Interkerkelijk Diaconaal Beraad de opbrengst van de kerstcollecte 2019 officieel overhandigen aan de vertegenwoordigers van de doelen voor die collecte. De uitreiking zal gedaan worden door de beide voorzitters, resp. de heer Robin Voorn en de heer Co van der Maas.
De eerste bestemming was een project voor training van ambulante vrijwilligers van de Jessehof. Voor de Eritrese Kerk in Delft komt er een ark, voor alle gezinnen een Bijbel in het Tigrinya en voor de kinderen van 3 -12 jaar een kinderbijbel in het Nederlands. Bovendien is er voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd een vakantietas. 
Op 4 juli zal een eerste Bijbel overhandigd worden aan een gezin en een kinderbijbel en vakantietas aan een kind. De anderen krijgen deze later. 
De uitreiking zal plaatsvinden op zaterdag 4 juli 2020 om 11.00 uur in de Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50. Belangstellenden zijn van harte welkom. Vooraf en na de uitreiking is er ruimte voor informeel contact. Nadere informatie hierover bij de voorzitter van het IDB, Co van der Maas, tel 06 29040661.
Henny Melis

Weekendcommissie heeft iets in petto!
De commissie van het gemeenteweekend concludeerde dat we het weekend pas veilig kunnen organiseren wanneer er een vaccin en geneesmiddelen tegen corona zijn. Wat zal het worden, najaar 2021 of 2022? Maar de Weekendcommissie blijft actief. Als in november een gemeenteweekend nog steeds onmogelijk lijkt, wil de commissie op een zaterdag in maart 2021 een happening organiseren met eten en quiz voor alle gemeenteleden. Wat in het vat zit verzuurt niet! 
Wanneer u vragen heeft kunt u bellen met Co van der Maas, 06 29040661.

Nieuws van de Bazaar 2020
Toen premier Rutte in zijn persconferentie sprak over ‘evenementen’ begreep ik al: ‘Geen bazaar in 2020!’ Want wie zich de laatste openingsavond herinnert, zal direct beamen dat ‘een 1,5-meter bazaar’ niet mogelijk is: Wat een mensen, wat een gedrang. Dat is onverantwoord, duidelijk. ‘Maar hoe moet dat met m’n verzamelde spullen?’, hoor ik u zeggen. Daaraan proberen we een mouw te passen: Geeft u via e-mail of whatsapp de gegevens voor een mini-advertentie door en wij zorgen voor publicatie en koppelen geïnteresseerden aan de verkoper. ‘Doorverkoop’ noemen we dat, waarbij het dan vooral om grote en duurdere spullen gaat! Via extra nieuwsbrieven wordt u hierover nader geïnformeerd. Met uw kleine(re) spulletjes kunt u bij Rataplan, de Non Foodbank, kledingbank De Buurvrouw of de Kringloopwinkel terecht.
Ook het jaarlijks uitje voor de kinderen van De Horizon valt dit jaar in duigen door corona. Voor deze kinderen (en hun ouders) hebben we ook iets bedacht. De kinderen krijgen in de week voor de zomervakantie via de school een vrolijke rugtas uitgereikt, gevuld met onder andere een boekje, een (buitenspeel)spelletje en nog wat leuke dingetjes.
Namens de Bazaarcommissie, 
Han Kooreman (han.kooreman@gmail.com – 06 26134150)


Zondag 5 juli De veldrede staat vol bloemen
We lezen een gedeelte uit de ‘veldrede’ die in Lucas 6 staat. Het is een ‘veldboeket’ dat te vergelijken is met de Bergrede uit Matteüs. Krachtige woorden die voeden en het leven opfleuren. Ze geven kleur aan het grijze bestaan van ‘laat maar waaien’. De woorden van Jezus stromen als water en zijn als een altijd voortvloeiende beek. Het gaat om recht en gerechtigheid. De woorden leren dat niet het recht van de sterkste het laatste woord heeft maar het woord van de Eeuwige die genadig, geduldig en vergevingsgezind is, liefdevol en trouw.
Op deze zondag mogen dertig gemeenteleden in de kerkzaal zitten. In een apart kader staan hiervoor de richtlijnen. Van alles is nog in ontwikkeling. Onze technici verbeteren beeld en geluid, nauwlettend worden de richtlijnen van het RIVM gevolgd ten aanzien van zang. Hoe het ook zij, de kerkenraad is blij dat we een voorzichtige start kunnen maken.
Ds. Marco Visser

Zondag 12 juli 2020
Op deze vierde zondag van de zomer wijst het Gemeenschappelijk Leesrooster de gelijkenis van de zaaier aan als tekst uit het evangelie: Matteüs 13: 1-9 en 18-23. Een overbekend gedeelte uit de Bijbel dat u misschien wel kunt dromen. Waar ik op deze zondag uw aandacht voor wil vragen is het gedeelte dat tussen het verhaal (1-9) en de uitleg (18-23) in staat. De leerlingen vragen aan Jezus waarom Hij eigenlijk in gelijkenissen spreekt tot de mensen. Daarop antwoordt Jezus: ‘Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van de hemel kennen, hun is dat niet gegeven.’ Deze woorden trokken bij de voorbereiding mijn aandacht en daar wil ik in uitleg en verkondiging mee bezig zijn. Op deze zondag vieren we in de kerk de maaltijd van de Heer. Voor het eerst weer een avondmaalsviering met een bescheiden groep kerkgangers. Ik verheug me erop daarbij te mogen zijn. 
Ds. Gerrit van de Kamp

Uit de kerkenraad
Op 16 juni vergaderde de kerkenraad en het belangrijkste onderwerp was het gebruiksplan/protocol van de Vierhovenkerk. Het is sinds 1 juni toegestaan om kerkdiensten te houden met maximaal 30 personen, die uiteraard voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. De kerkenraad besloot echter, op voorstel van een aparte werkgroep, pas vanaf 1 juli hiermee te starten. Enkele andere protestantse wijkgemeenten in Delft zijn al wel met hun vieringen gestart, maar in Vierhoven wilden we meer tijd nemen voor de voorbereidingen. Dit was geen makkelijke beslissing, want er zijn zoveel beperkingen dat we nog ver af staan van de erediensten die we zo graag weer willen.

In een apart stukje leest u over de afspraken die de kerkenraad heeft gemaakt rond het veilig laten verlopen van de erediensten. De afspraken zijn in lijn met alle richtlijnen van het RIVM, de landelijke Protestantse Kerk en de plaatselijke Protestantse Gemeente Delft. De werkgroep heeft hieraan nog de volgende zaken toegevoegd. De veiligheid en gezondheid van de gemeenteleden staat voorop. De werkelijkheid kan snel veranderen en daarom zal maandelijks worden bekeken of aanpassingen nodig en mogelijk zijn. De kerkenraad twijfelde sterk over het laten zingen van liederen, op enige wijze. Het RIVM heeft telefonisch laten weten dat dit nog steeds wordt ontraden tijdens kerkdiensten. Er loopt nog een onderzoek naar de invloed van het zingen op de verspreiding van het virus. Dit onderzoek willen we eerst afwachten.

De samenwerking met de wijkgemeenten Hof van Delft en Immanuel in de maanden mei en juni was uitstekend. Vanaf 1 juli houden we geen gezamenlijke erediensten meer, maar de samenwerking wordt voortgezet en zo mogelijk verder uitgebreid. Hof van Delft en Vierhoven gaan door met het live uitzenden van de kerkdiensten, via YouTube. Immanuel is een onderzoek gestart onder hun gemeenteleden naar de wensen rond de wekelijkse vieringen. Vooralsnog zijn er in de Wipmolen tot september geen vieringen met gemeenteleden, maar wel ambtelijke vieringen. 
Mocht u vragen hebben aan de kerkenraad, dan hoor ik die graag. Alleen samen komen we verder.
Peter Plugers

Woord van dank
De familie Vlasblom wil u allen hartelijk bedanken voor de kaarten die zij mochten ontvangen. ‘De vriendelijke woorden, de moeite die u er voor deed het wordt alles zeer gewaardeerd.’ 

Het isolement – dat nu gelukkig een beetje wordt doorbroken- in de Lindenhof valt hen zwaar. Een ongelukkige val vergrootte de misère. 
De kaarten waren meer dan welkom.
Ds. Marco Visser

Levensreis: ‘Kom, kinderen niet dralen’
Lied 799 uit het Liedboek is het vierde lied in de categorie “Leven- levensreis.” Het eerste couplet:
Kom, kinderen niet dralen,
want de avond is nabij!
Wij zouden licht verdwalen
in deze woestenij.
Kom, vatten wij dan moed
naar d’ eeuwigheid te streven,
van kracht tot kracht te leven.

‘Dralen’ is een oud woord voor treuzelen, aarzelen. Muus Jacobse (pseudoniem van Klaas Heeroma) heeft het ‘Kommt, Kinder, lasst uns gehen‘ van Gerhard Tersteegen op deze wijze vertaald. Het ‘laat ons gaan’ klinkt me positiever in de oren. Het moedigt aan om op weg te gaan. De dichter spreekt ons aan als ‘kinderen.’ 
In couplet 5 herneemt hij dit beeld. Daar staat: ‘Komt laat ons voortgaan kinderen! De Vader staat ons bij…’ God bemoedigt ons en zendt in de verschrikking zijn zon tot een verkwikking: Hij maakt het goed met ons! Bij die ‘zon’ denk ik aan de Zoon. Dit ‘wij-lied’ is een ‘treklied’ en de verbondenheid is vooral ‘een zingende verbondenheid’, zo schrijft Heeroma. Dit voel je als je naar het lied luistert, hetgeen kan via de website “www.liedboekcompendium.nl”  
In onze dagen zingen we met ons hart de liederen mee, thuis, bij de kerkomroep of bij een tv-uitzending. Het is goed te horen en te weten dat veel mensen naar de liederen luisteren. Zo zijn wij ook door het lied verbonden op onze levensreis.
Ds. Marco Visser

Bibliotheek Vierhovenkerk
Een kleine greep uit de kerkbibliotheek: ‘Gelijkheid voor allen – is dat rechtvaardig?’ En een titel als ‘Kort en Krachtig’ maar ook ‘Onversneden christendom’ of een boek over Jesaja en Jezus’ relatie daarmee. Boeken uit de Vierhovenbieb. Geïnteresseerd? Laat even weten via cjgpwnolten@ziggo.nl. Dan zorg ik dat ze naar u toekomen.
Cees Nolten

Ontmoeting Kerk en Buurt
Ook de inloopochtend op donderdag 2 juli moet helaas komen te vervallen.
Voor contact: Jasper van der Kooij (T: 015 2611757, E: jasper@vdkooij.org en Henny Melis (T: 015 2618796, E: h.melis@kpnmail.nl))

Inleverdatum kopij
Uw bijdragen voor het volgende nummer kunt u uiterlijk maandag 20 juli mailen naar wijkredactie.vierhoven@gmail.com. Deze zomereditie voor vier weken bevat informatie over de zondagen 2, 9, 16 en 23 augustus.