Protestants Kerkblad Delft - 12 2021

Wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 3 juli 

Zondag 4 juli
Samen een boek opeten. Kun je daar chocolade van maken?
‘Je weet niet wat je leest!’ Tegelijk ‘lees je meer dan er staat’ in Ezechiël 2:1-3:3 (9). Het is de hoofdlezing op zondag 4 juli. Ezechiël moet naar het volk van de Heer dat ‘weerspannig’ is. Het volk wordt vergeleken met brandnetels en doornstruiken. God zegt tegen Ezechiël: ‘Jij hoeft niet bang te zijn. Doe je mond open en eet het boek.’ De profeet eet het boek dat naar honing smaakt. Het ene beeld tuimelt over het andere. Wat heeft ons dit anno 2021 te zeggen? Wie zijn wij in dit verhaal? Eten wij het boek of wordt wat er in dat boek staat tot ons gesproken? 
Ds. Marco Visser

Zondag 11 juli
Deze zondag wordt geteld als de vierde zondag van de zomer. Het Gemeenschappelijk Leesrooster geeft als evangelie Marcus 6: 6b-13 aan. Het evangelie blikt hier terug op de uitzending van de twaalf leerlingen. Jezus zelf trekt langs de dorpen en onderwijst de mensen. Nu worden ook de leerlingen ingeschakeld. Hun taak is de verkondiging, opdat de mensen tot inkeer zullen komen. Maar ook drijven ze net als Jezus zelf boze geesten uit. Ze zalven zieken en genezen hen. Als tweede lezing staat Efeziërs 1: 1-14 op het rooster. Het lijkt wel of je in een andere wereld terecht gekomen bent. Daar wordt gesproken vanuit de ‘gevestigde’ gemeente. De mensen hebben het woord (de boodschap NBV) van de waarheid gehoord, het evangelie van de redding. Ze hebben het zegel van de heilige Geest ontvangen en ze zijn op weg naar de grote toekomst van Jezus Christus van wie hier gezegd wordt dat Hij het éne Hoofd is waaronder God alles in hemel en op aarde samen zal brengen. De dorpjes van Galilea hebben plaats gemaakt voor een werkelijk kosmisch perspectief. Als je bedenkt dat het evangelie van Marcus waarschijnlijk kort na 70 is geschreven en de brief aan de Efeziërs omstreeks het jaar 90 na Christus, is het verschil verrassend. Waar voelen wij ons het meest mee verbonden: de eenvoudige taal van Marcus 6 of de hymnische taal van Efeziërs 1? Deze zondag prijzen we de Heer aan zijn tafel en ontvangen het brood voor onderweg: is dat misschien de verbinding van beide schriftgedeelten?
Ds. Gerrit van de Kamp

Vernieuwde kerkzaal komt in zicht.
Het was 13 juni toen de beide wijkpredikanten voorgingen. In de kerkzaal zaten dertig kerkgangers en ongeveer vijftien medewerkers zoals de vier zangers, de lector, de bhv-er, enzovoort. De zaterdag ervoor waren de stoelen schoongemaakt en op de juiste afstand van elkaar gezet door een groepje sjouwers. Twee technici, Fred Peterse en John Booij trokken de draden van geluid en beeld. De paar haperingen op zondagmorgen werden met glans weggenomen. Zo merkte Janny Peterse, de lector, dat de paaskaars nog aan moest. De viering van Schrift en Tafel kon beginnen. Dank aan allen die deze eerste start mogelijk maakten. 
Ds. Marco Visser

Buurtkerkwerkgroep (BKW) rondt haar onderzoek af
In maart begon de BKW met haar onderzoek. Aanleiding was dat door de week veel ruimten in de Vierhovenkerk niet gebruikt worden. Wat betekent dat voor een gemeente die zich bezig houdt met de relatie ‘kerk en buurt?’ Inmiddels zijn er veertig interviews geweest. In de tweede helft van juni staat een drietal gesprekken gepland. Eén met een politieke partij, een met een ondernemer en een met iemand die werkzaam is bij Delft voor Elkaar. De gesprekken hebben een schat aan informatie opgeleverd. Duidelijk is dat er vraag is naar ruimten waar mensen uit de Buitenhof elkaar op verschillende manieren kunnen ontmoeten. De eindrapportage die begin juli geschreven wordt kent drie hoofdbestanddelen. Allereerst wordt het uitgangspunt geformuleerd. De drijfveer om kerk voor de buurt te zijn is onze roeping om Jezus na te volgen. Ten tweede een weergave van de gesprekken die gehouden zijn en tot slot een aantal conclusies en aanbevelingen. Er komt een korte eindrapportage voor alle mensen die bij het onderzoek betrokken waren en voor ieder die er belangstelling voor heeft. Daarnaast een uitgebreide eindrapportage met enkele bijlagen die allereerst bestemd is voor de wijkkerkenraad. Deze laatste gaat ook naar de leden van de Algemene Kerkenraad en de Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen.
Ds. Marco Visser

Amnesty-brieven in juli
De Algerijnse Journalist Rabah Kareche publiceerde op 18 april een artikel over de achterstelling van de Toeareg-bevolking in het zuiden van zijn land. De autoriteiten pakten hem nog dezelfde dag op en beschuldigen hem onder meer van ‘het verspreiden van nepnieuws’. Er hangt hem een gevangenisstraf van 23 jaar boven het hoofd. Algerije heeft de grenzen van de provincie Tamanrasset aangepast. Dit is in het nadeel van de lokale Toearegs, die zich verzetten tegen discriminatie en achterstelling. Rabah Kareche interviewde een lokale Toeareg-leider hierover. Het is niet de eerste keer dat hij problemen krijgt door zijn werk en zijn arrestatie past in een patroon van recente mensenrechtenschendingen door de autoriteiten. In uw brief roept u de Algerijnse autoriteiten op om Rabah Kareche onmiddellijk vrij te laten.

Journalist Mohamed Salah uit Egypte zit vanwege valse beschuldigingen al twintig maanden in voorarrest. Mohamed werd in november 2019 gearresteerd vanwege verzonnen aanklachten als ‘lidmaatschap van een terroristische groepering’. Bijna twee jaar later is zijn proces nog steeds niet begonnen. Eind vorig jaar werden Mohamed en dertien van zijn medegevangenen gemarteld. Ze werden naakt ondersteboven gehangen en geslagen met knuppels. In uw brief roept u de Egyptische autoriteiten op om Mohamed Salah onmiddellijk vrij te laten en de beschuldigingen van marteling te onderzoeken.

Ahnaf Jazeem is een dichter en docent uit Sri Lanka. Een jaar geleden werd hij opgepakt op grond van Sri Lanka’s uiterst strenge anti-terrorismewet. Zijn arrestatie houdt verband met de publicatie van een verzameling gedichten, geschreven in de Tamil-taal. Pas tien maanden later kreeg Ahnaf voor de eerste keer zijn advocaat te spreken. Volgens zijn advocaat werd Ahnaf, die Tamil spreekt, in de gevangenis gedwongen om zijn handtekening onder documenten te zetten die hij niet begreep, omdat ze geschreven waren in een taal die hij niet kon lezen. Ahnaf Jazeem behoort tot de moslimminderheid in Sri Lanka. Moslims, die ongeveer negen procent van de bevolking uitmaken, worden er steeds vaker het slachtoffer van marginalisering en discriminatie. In uw brief toept u de Sri Lankaanse autoriteiten op om Ahnaf Jazeem onmiddellijk vrij te laten. De vaste briefschrijvers krijgen de brieven per email. Als u mee wilt schrijven stuur dan een email naar ondergetekende en we plaatsen u op de verzendlijst.
Alle briefschrijvers, die in vakantietijd doorschrijven alvast hartelijk dank.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst E: evert.vanbokhorst@gmail.comZondag 18 juli
In deze dienst is ds. M.E. den Dulk uit Den Haag onze voorganger.

Zondag 25 juli
In deze dienst is ds. Fred van Helden onze voorganger.

Diaconale collecte op 11 juli.
De opbrengst is bestemd voor kinderen van de zondagschool in Latakia in Syrië. Via de Stichting Open Hands komt het geld op de goede plaats terecht. Veel kinderen zijn getraumatiseerd door de oorlog. Veel gezinnen leven in armoede. De munt is 50 keer gedevalueerd, waardoor veel kinderen thuis niet voldoende te eten krijgen. Een groep kinderen gaat deze zomer een week naar een gedeeltelijk, na de verwoesting door IS, weer opgeknapt klooster onder deskundige begeleiding. Onderdelen van deze week zijn Bijbelstudie, ontspanning, traumaverwerking en gezonde voeding. Bij de aankondiging van de collecte wordt een filmpje vertoond. Het geld komt rechtstreeks in handen van de leiding, die kan beoordelen voor welk kind een financiële bijdrage nodig is. De collecte wordt door de diaconie van harte bij u aanbevolen. In een kort filmpje ziet u welke diaconale activiteiten door de zondagschool in Latakia gedaan worden: van zorg voor de armen, studiemogelijkheden voor jongeren en Bijbelstudie en ontspanning voor kinderen. 
Diaconie Vierhoven. 

Afscheid
Marjan Bood heeft jarenlang in de Vijverhof en Die Buytenweye pastoraal werk gedaan. En hoe. Met inzet van zichzelf en met veel inlevingsvermogen heeft zij dit zeer trouw gedaan. Nu moet zij vanwege haar ziekte afscheid nemen. Wij danken haar voor enorme inzet!
Ds. David Knibbe

De vakantie, de kerk en corona
Nu ik met vakantie ga, denk ik aan de lege kerken, aan de schermen in de huiskamers, ook met diensten gevuld. Ik denk aan de eenzame mens, die op haar kamer of in zijn flat hunkert naar bezoek. Ik denk aan de acties in onze kerk, de Buurt en Kerk Werkgroep en de Waaier-commissie. De laatste ziet haar tekeningen nu verwezenlijkt in het podium. Prachtig. Ik zie de kerkenraadsleden die loyaal en kundig hun plaats innemen en de kerk dienen. Ik denk aan de cantorij die niet kon zingen en de cantor die de maat niet kon slaan. Ik zie nu al weer cantorijleden zingen in de kerk, nog niet allemaal maar al wel vier! Ik zie kerkenraadsleden die ook buiten hun dienst om de kerk in mogen. Ik zie de lege kerken zich weer vullen. 
De coronatijd is erg, hier en overal. Maar één ding is bewezen: de kerk wordt gemist als hij gedwongen moet sluiten. Ik heb altijd geweten hoe belangrijk de kerk is, soms er aan getwijfeld. Maar nu heb ik bewijs, dat zoveel mensen verlangen (in waaiervorm) in de Vierhovenkerk te zitten. Wij zijn gezegend.
Ds. David Knibbe

Gezellig met elkaar eten in de zomertijd.
Langzamerhand kunnen we elkaar weer gaan ontmoeten, de restaurants gaan open en op gepaste afstand kunnen we bij elkaar komen. Ook in de Vierhovenkerk willen we in de zomermaanden iets gezelligs gaan organiseren, zodat we kunnen bijpraten. We hebben elkaar lang niet gezien en de kookgroep heeft er zin in om weer aan de slag te gaan. Dinsdag 20 juli van 12.00–13.30 uur gaan we gezellig met elkaar lunchen en op dinsdag 3 augustus een pannenkoekenmaaltijd op dezelfde tijden. We nemen de dan geldende coronamaatregelen goed in acht. In verband met de voorbereidingen en het aantal te plaatsen bezoekers willen we graag een aanmelding. Liefst uiterlijk twee dagen van te voren. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Aanmelden via diaconie@vierhoven-delft.nl of inspreken op 015-2618796. Iedereen is hartelijk welkom!
De kookgroep

Giften
Voor de voedselbank een gift van € 20,00 van dJ. en van mevr. K. eveneens € 20,00
Dank!
Ds. Marco Visser

Agenda
07/07 19.00 uur Avondmaalscatechese, VHK
07/07 20.30 uur ZWO-vergadering, VHK
08/07 19.30 uur  Taakgroep Eredienst

Vakantie
Ds. Marco Visser is met vakantie van 11 t/m 25 juli

Ontmoeting Kerk en Buurt is twee keer per maand open.
Op donderdag 1 en 15 juli is ieder welkom tussen 10 en 11:45 uur; voor een kort momentje of langer, aan ieder de keus. En daarna op donderdag 5 en 19 augustus, enz. 
Graag tot dan! Voor contact over de Kerk en Buurtactiviteiten: Jasper van der Kooij (T: 015-261 1757, E: jasper@vdkooij.org) en Henny Melis (T: 015- 261 8796, E: h.melis@kpnmail.nl)

Inleverdatum kopij
Uw bijdragen voor het volgende nummer kunt u uiterlijk zaterdag 17 juli mailen naar wijkredactie.vierhoven@gmail.com. Dit is een nummer voor vier weken waarin de zondagen 1, 8, 15 en 22 augustus centraal staan.