Protestants Kerkblad Delft - 13

het wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 20 juli 2013

Zondag 21 juli 2013
Davids krachtbron
De samensteller van de zomerserie over David heeft als thema voor de tweede zondag gekozen: ‘Davids krachtbron’. We lezen daarbij Psalm 27. ‘Van David,’ staat boven deze psalm. De traditie heeft heel veel psalmen verbonden met koning David. We kennen David uit de Bijbel als degene die op de harp (of de lier) speelt om Saul rustig te maken, als hij wordt overmand door een kwade geest. De beeldende kunst toont ons David die op een harp speelt. Vaak wordt David daarbij afgebeeld met geopende mond. Men neemt aan dat David bij het harpspel ook gezongen heeft. Of David Psalm 27 ook werkelijk gedicht heeft, is een vraag die niet beantwoord kan worden. Wij lezen de psalm als een antwoord op de vraag waar David zijn kracht vandaan haalde: ‘De HEER is mijn licht, wie zou ik vrezen?’ Uit de berijming is vooral het zevende vers geliefd en bekend: ‘O als ik niet met opgeheven hoofde zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!’ en misschien nog wel bekender uit de oude berijming: ‘Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven?’ Rond deze psalm hoop ik u te ontmoeten.
G.C. van de Kamp

Zondag 28 juli
2 Samuël 1: 19-27
Dit gedeelte sluit de geschiedenis van Saul af. In een klaagzang uit David zijn verdriet om het heengaan van Saul en zijn zoon Jonathan.
Ds. M. Visser

In memoriam Johannes Willem Schinkelshoek, † 3 juli 2013
Op de kop af 80 jaar is Jan Schinkelshoek geworden. We wisten allemaal dat hij een hartpatiënt was en dat, als hij aan zijn kwaal zou overlijden, dat hoogstwaarschijnlijk een plotselinge dood zou zijn.
Fijn voor Jan natuurlijk, maar abrupt en ingrijpend voor zijn gezin. In het bijzonder voor zijn vrouw die hem uit haar handen heeft zien wegglijden. Ik heb mij verbaasd over de mentale kracht van deze vrouw. Maar ook van hun beide kinderen Eefje en Erik.
Zelf zijn ze daar heel duidelijk over en ze wijzen naar augustus 1999. Toen stierf dochter en zus Marjan aan kanker, op 35-jarige leeftijd. Wie zoiets heeft meegemaakt, die hoef je niets te vertellen over vrouwen en verlies verwerken. Let wel, de pijn om iemand te moeten verliezen, dat went nooit. Ook niet in het gezin Schinkelshoek. Ze hebben leren omgaan met pijn en dat was te merken.
Jan Schinkelshoek, wie kent hem niet? Getapt, gezellig, altijd een woordje klaar, met een uitgesproken mening, sociaal bewogen en een leven lang actief en meelevend lid van de kerk. Maar ook buiten de kerk als CNV-er van de Bouw- en Houtbond en als EHBO-er.
Terecht vraag je je af: “Wat bezielt zo'n man met zo'n drukke sociale agenda?” Mijn antwoord: een groot geloof, een ruim hart en een zwak voor mensen.
Bij het afscheid lazen wij de trouwtekst die 55 jaar geleden bij de inzegening van hun huwelijk werd voorgelezen: Romeinen 8,39, wat mij betreft een getuigenis van het grootst mogelijke vertrouwen en het diepste geloof in de liefde van God, concreet geworden in Christus Jezus. In Jezus vond Jan zijn inspiratie voor dienende liefde die onbaatzuchtig, integer en wars van machtspolitieke spelletjes kiest voor mensen. Voor mensen in nood.
Daarbij werd hij aangemoedigd door wat Jezus zegt in Johannes 14,12: “Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader”. Wie volgt?
Ds. Jurjen G. Fennema

Giften
Mevr. P. voor de bloemen (via wijkdiaconie) € 20, familie V.W. € 30 wijkdiaconie en mevr. V.O. via wijkdiaconie voor de voedselbank € 50.
Trijnie van de Akker ontving van mevr. N.N. een bedrag van € 20 voor de voedselbank.
Alle gevers hartelijk dank.
Ds. M. Visser

Uit de kerkenraad
De kerkenraad heeft besloten dat ook in onze wijk gecollecteerd zal worden voor de vakantiebijbelweken. Deze deurcollectes zijn in de periode 21 juli–18 augustus. De eerstkomende vakantiebijbelweek is van 23 tot 25 juli voor kinderen van de basisschool en wordt gehouden in de Bethlehemkerk.
Meer informatie elders in dit kerkblad.
Janneke Nolten, scriba

Leerhuis Woord en Beeld
Henk Wassink, oud-docent kunst- en cultuurgeschiedenis van het CLD spreekt zes avonden over de relatie tussen kunst en spiritualiteit toen en nu aan de hand van een PowerPoint presentatie De eerste avond is op 17 september. Onderwerp:  Vroegchristelijk t/m eerste helft van de middeleeuwen (Romaans).
De volgende data zijn: 29 oktober, 19 november, 21 januari, 18 februari en18 maart.
Plaats: Vierhovenkerk. Tijd: 20.00-22.00 uur.
Ds. M. Visser

Kerk en buurt
Monique Samuel, schrijfster van het boek ‘Dagboek van een zoekend christen’ komt 11 september naar Delft (20.00-22.00 uur, Vierhovenkerk). Na haar inleiding volgt een gesprek over het onderwerp ‘kerk en buurt’. 
Monique Samuel is een bevlogen vrouw die in heldere bewoordingen zegt wat ze gelooft. Het christendom heeft voor haar alles te maken met vrijheid en liefde. Na haar inleiding wordt gesproken over ‘kerk en buurt’. De kerk staat wat haar betreft midden in de samenleving. “de kerk zoekt plekken van ontmoeting, organiseert bijv. fietstochten, kookt enzovoort. Doet mee aan activiteiten in de wijk, zonder te willen evangeliseren. Bekeren kan ik niet, dat kan alleen God. Ik getuig van mijn geloof.” Hoe doen wij dat in Delft en hoe doen we dat in en rondom de Vierhovenkerk? Zij zoekt met ons naar wegen die je kunt bewandelen. Ze vindt het een uitdaging om hierover met ons in gesprek te gaan.
Het belooft een interessante avond te worden. Graag aanmelden bij ds. M. Visser, zodat we een idee hebben van het aantal te verwachten deelnemers.
Ds. M. Visser

Zondag 4 augustus
De overwinnaar David staat in de spotlights. In 2 Samuël 8: 1-14 worden Filistijnen, Moabieten, Arameeërs, Amonieten, Amelekieten, Edomieten genoemd. Zij worden verslagen evenals Hadadezer, zoon van Rechov, koning van Tsova. De naam van Hadadezer wordt opvallend vaak genoemd in deze verzen.
Ds. M. Visser

Zondag 11 augustus
Gaat het over de zoon van David en Bathseba die sterft. Dit opmerkelijke verhaal uit 2 Samuël 12: 1-25 is niet uit te leggen zonder het voorafgaande hoofdstuk waarin verteld wordt over de misstap van David.
Ds. M. Visser

Startzondag 8 september
Na de dienst is er koffiedrinken. Daarna een kort programma.
Voor wie wil kan deelnemen aan een nagesprek over de kerkdienst. Commissies, taakgroepen en collages laten zien waar ze het komende jaar mee aan de slag gaan.
De taakgroep-ZWO brengt het filmproject “Praat mee” voor het voetlicht.
De recent opgerichte cie. Kunst en Kerk laat zien waar ze mee bezig is en wat haar plannen zijn. 
Henk Wassink geeft een korte try-out van het Leerhuis Woord en beeld dat op 17 september van start gaat.
Het nieuwe liedboek komt ter sprake en de introductie van een voorbedenboek.
De ochtend eindigt met een eenvoudige maaltijd.
De folder Vorming en Toerusting 2013-2014 wordt extra onder de aandacht gebracht. Dit jaar wordt een aantal kringen uit Immanuëlkerk, Hofkerk en Vierhovenkerk breed aangeboden.
Heeft jouw groep ook iets om te presenteren meldt het bij ds. M. Visser, mvisserabc@gmail.com. Meer nieuws in PKD 14.
Ds. M. Visser

Kokers gevraagd!
Op een aantal zondagen en donderdagen bieden we in de Vierhovenkerk in het nieuwe seizoen weer maaltijden aan. Gemiddeld nemen daar 25–40 personen aan deel.
Er is een aantal vaste kokers, maar uitbreiding is gewenst, zodat we de taken wat kunnen verdelen. Op zondag wordt zoveel mogelijk thuis klaargemaakt en op donderdag kunnen we vanaf 16.30 uur gezamenlijk koken. Meestal maakt ieder één gerecht klaar. De samenstelling van de maaltijden gaat in overleg. We koken zo veel mogelijk duurzaam, biologisch en fairtrade.
Wie vindt het leuk om mee te helpen met koken? Laat het een diaken weten.
De diaconie

"100 jaar!”
Het zijn maar weinigen die een eeuw vol maken.
Mevrouw Lardé-van Riet, woonachtig in de Bieslandhof, hoopt deze mijlpaal op 3 augustus te bereiken.
Vanaf deze plaats een hartelijke felicitatie en een hele mooie verjaardag toegewenst!
Ds. Jurjen G. Fennema

Bazaar
De bazaar vindt dit jaar plaats op vrijdagavond 27 en zaterdag 28 september.
Waar wil de bazaarcommissie de opbrengst van de bazaar voor bestemmen?
De bazaarcommissie en de diaconie hebben besloten de volgende doelen te steunen.
De helft van de opbrengst gaat naar de twee ZWO projecten in Zuid Afrika: “voorschoolse opvang en energie zuinig koken en stoven”.
Een kwart is bestemd om in 2014 elke maand weer een tweede eredienst te kunnen houden in de Joris Kapel. Door bezuinigingen bij GGZ Delfland kan er anders maar één keer per maand een kerkdienst gehouden worden. De Joris kapel bevindt zich op het terrein van GGZ Delfland.
Het overige deel gaat naar de voedselbank gezien de grote toename van het aantal klanten.

In de Nieuwsbrief van de voedselbank staat het volgende:
“Toename verstrekte pakketten met vijftig procent.
De gestage groei van de Voedselbank in het afgelopen jaar, die soms onstuimig verloopt, zet zich ook in 2013 onverminderd voort. Zijn het de effecten van de crisis en de bezuinigingen die nu daadwerkelijk bij veel mensen voelbaar worden? Dit zal ongetwijfeld een belangrijke oorzaak zijn. Hoe dan ook, er zijn steeds meer huishoudens die niet meer in staat zijn de eindjes aan elkaar te knopen en zelfstandig te voorzien in hun dagelijkse levensonderhoud.
Voor de Voedselbank betekent dit dat de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening steeds belangrijker worden en ook veel meer inspanningen vereisen. We zien een toename van vijftig procent ten opzichte van het aantal pakketten dat vorig jaar is verstrekt! We hebben helaas geen enkele reden om aan te nemen dat er op korte termijn een verbetering van de situatie zal komen. Het blijft dus alle hens aan dek!“
De bazaarcommissie.