Protestants Kerkblad Delft - 13 2014

wijknieuws wijkgemeente Vierhoven van 19 juli 2014 

Bij de diensten
Zondag 20 juli
De eerste preek van deze zomerprekenserie over de Eerste Brief van Paulus aan de Korinthiërs eindigde ik met de constatering dat omwille van de lieve vrede onderlinge verschillen nogal eens worden verzwegen. Hij voegde er aan toe dat de lieve vrede geen echte liefde is en ook geen echte vrede. Want bij echte liefde en bij echte vrede is de ander in jouw nabijheid op zijn minst even belangrijk als jij.
Ik raak er steeds meer van overtuigd dat De Eerste Brief van Paulus aan de Korinthiërs in feite gaat over het belang van de gemeente als gemeenschap der gelovigen. Die gemeenschap ziet hij -denk ik- als de grond waarop het geloof van de enkeling het beste gedijt. Het eigenaardige is nu dat diezelfde enkeling de grootste bedreiging vormt van de gemeenschap. Door de haast onbedwingbare neiging om zichzelf op de eerste plaats te zetten. Dat geldt zowel richting medemens als richting God. De mens als verstoorder van de relaties, zowel horizontaal als verticaal. Of het nu gaat om scheiding der geesten binnen de gemeente, om ontucht, man-vrouw verhoudingen, om wat je wel en niet mag eten, enzovoort, telkens is daar die mens die enkel zichzelf zoekt en niet God of de ander.
Op deze zondag lezen wij hoe -volgens Paulus- de gemeenschap zich teweer moet stellen tegen de mens als ordeverstoorder: 1 Korinthiërs 5:1-13 en 6:12-20.
Ds. Jurjen G. Fennema

In Memoriam Willem van Rheenen † 6 juli 2014
“Als hij de deur uit ging om boodschappen te gaan doen, wist je nooit hoe laat hij weer terug zou zijn. Hij was een allemansvriend. “Die” ‘hij’ is Wim van Rheenen, vader van vier dochters en een zoon. En behalve dat ook nog grootvader en zelfs overgrootvader. Wim was zielsblij met zijn nakroost. Hoe meer hij de laatste jaren achteruitging des te meer was hij tot tranen bewogen. Zo gingen ze hem aan het hart. Zijn leven lang had hij hard voor ze gewerkt, was hij met ze begaan. Samen met zijn vrouw Lijda van wie hij in 2007 afscheid moest nemen. Toen kon hij al lang niet meer spreken als gevolg van een herseninfarct. Het viel hem zwaar dit verlies te verwerken zonder daarover te kunnen praten. Toch ging hij niet bij de pakken neerzitten en zette in zijn leven letterlijk ‘orde op zaken’. Dat gaf houvast. Net als zijn geloof. We lazen ten afscheid Matteüs 11:28: “Kom naar mij, jullie die vermoeid en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven”.
Ds. Jurjen G. Fennema

Preview Startzondag 14 september “Vierhoven binnenstebuiten”
Het landelijke jaarthema van de PKN is een uitbreiding van het thema van vorig jaar: “Geloven met hart en ziel…. Vieren en verbinden”. Waarmee men wil zeggen: “Genoeg binnen gezeten en in jezelf gekeken. En nu naar buiten. Laat maar eens zien dát je gelooft en hoe, waarom en waartoe je gelooft met hart en ziel”.
“Vierhoven binnenstebuiten” dus. Aan de mensen die een taak verrichten binnen onze kerk of die een activiteit organiseren zijn -ter voorbereiding van de Startzondag op 14 september- onderstaande huiswerkopdrachten opgegeven. Veronderstel, je wordt op straat aangesproken door een enquêteur van Motivaction. Hij vraagt je:
1. Zou jij de volgende zin kunnen afmaken: “Als lid van de …groep van de kerk geloof ik met hart en ziel in / omdat…”
2. Kun jij mij uitleggen hoe jouw geloof doorwerkt in de dingen die jij het komende seizoen gaat doen?
Om de verbinding van binnen met buiten te leggen hebben we enkele ‘Vragenstellers’ bereid gevonden om -met de pet van de buitenstaander nog op- commentaar te geven op de antwoorden en ze te voorzien van krul of kruis.
Hierna gaan we met elkaar als gemeenteleden bedenken welke woorden wij in de mond zouden willen leggen van onze geënquêteerde broeder of zuster. Let wel, het gaat hier om woorden die buitenstaanders kunnen begrijpen en aan het denken zetten.
Op deze startzondag gaan we ook een hapje eten. Want met een lege maag kun je slechts knorren, maar niet positief denken.
Initiatiefnemers van het programma op de startzondag, na de kerkdienst:
Rommert Stellingwerf (koster van de Vierhovenkerk)
Jurjen Fennema (o.a. predikant van de Vierhovenkerk)

Waar gaat de opbrengst van de bazaar dit jaar heen?
De bazaarcommissie en de diaconie hebben samen besloten de twee doelen te steunen.
De ene helft van de opbrengst gaat naar het nieuwe ZWO project in Zuid Afrika: Het Ujamaa Centrum in Pietermaritzburg. Dit centrum bemoedigt minderheden in de Zuid-Afrikaanse samenleving vanuit Bijbelse verhalen en ondersteunt daarbij met name vrouwen. Veel vrouwen in Zuid-Afrika hebben een ondergeschikte positie en lijden onder huiselijk en seksueel geweld. Met de Tamar Campagne brengt het Ujamaa Centrum het gesprek op gang over geweld en maakt vrouwen sterker. 
De andere helft bestemmen we voor een uitje met gezinnen van de Horizonschool aan de Brahmslaan. Deze gezinnen worden door de projectcoördinator van deze school, Kees Huisman, gevraagd. Dit zal in juni 2015 plaatsvinden en jongeren van de Vierhovenkerk kunnen mee als begeleider. Zie elders op deze pagina voor een verslag van het uitje dit jaar op 21 juni.
De bazaar vindt plaats op vrijdagavond 26 en zaterdag 27 september 2014. Zet het vast in de agenda!
De bazaarcommissie

Verbeeld de brief 1 Korinthiërs
De zomerprekenserie gaat over 1 Korinthiërs. Vanaf 6 juli hangen er enkele werken van de groep ‘Creatief voor en in het huis van de Heer’ in de kerkzaal. Inspiratiebron was 1 Korinthiërs (12). Heeft u een (zelfgemaakt) schilderij, foto, collage of iets anders dat een link heeft met deze brief van Paulus dan kunt dat inleveren bij Karel Heitkamp (in de kerk zijn lijstjes van 30 bij 22 cm). Bij hem kunt u ook terecht voor informatie, Antoon Coolenlaan 15, (015) 261 3210.
Ds. Marco VisserZondag 27 juli en 3 augustus
1 Korinthiërs 8:1-11:1 vormt een geheel. Paulus gaat in op een kwestie die hem is voorgelegd: “mogen we wel of geen offervlees eten?”. De één zegt van wel, ‘want we hebben geleerd dat er geen afgoden bestaan dus ...’. De ander zegt dat hij het niet kan rijmen met zijn geweten. Ieder beleeft de vrijheid van Christus anders en trekt er verschillende consequenties uit. Hoe strak trek je de grenzen, hoe rekkelijk ben je? 
De zwakken worden dikwijls genoemd in dit gedeelte. Paulus zegt: ‘kom de zwakken tegemoet.’ Hoe vertalen wij dat anno 2014 in onze wijkgemeente? En passant geeft hij een persoonlijke visie op de beloning van de mensen die het evangelie verkondigen. 
Zondag 3 augustus wordt het accent gelegd op de vrijheid in Christus (1 Korinthiërs 10:23-33). Paulus heeft zich onderworpen aan de wet in Christus (1 Korinthiërs 9:21). Dit leidt voor hem tot een leven in vrijheid. Hoe daar mee om te gaan is een volgende vraag. Twee kanten kun je belichten: het bevrijd zijn van (slavernij, onderdrukking, spot) en het bevrijd zijn tot (opbouwen van de gemeente, stichten van vrede).
Ds. Marco Visser

Zondag 10 augustus
Deze zondag wordt 1 Korintiërs 11:17-34 gelezen.

De Bijbelkring op Elfstedentocht in de Vierhovenkerk
Op woensdag 11 juni hield de Bijbelkring voor mensen met een verstandelijke beperking haar slotavond. We hebben dit seizoen met elkaar gepraat over “Wie is onze koning?” en over de werken van Jezus. We hebben met elkaar gezongen en gebeden. Elke avond deden we iets in de spaarpot, om te sparen voor het doel waarvoor ook gecollecteerd wordt, onze kerstdienst.
Als afsluiting van het seizoen hielden we een echte Elfstedentocht in de Vierhovenkerk. Onze koster, Rommert Stellingwerf leerde ons iets zeggen in het Fries: ’It sel heve’. We weten nu precies wat de Friese vlag uitbeeldt. Ook was er een echt Elfstedenkruisje te bewonderen, behaald door één van onze predikanten, Jurjen Fennema. Na koffie en taart ging de Elfstedentocht beginnen. Er waren spelletjes in verschillende ruimtes van de kerk. Met een muts op en een nummer op de rug ging iedereen aan de slag om zijn stempelkaart vol te krijgen. De centrale stempelpost onder leiding van Lucie de Jong was als een rots in de branding, oh nee: in het ijs…
Gelukkig was er onderweg ook een hapje en een drankje, want dat is wel nodig op zo’n tocht. Sjoelen, tafelvoetbal, dingen raden onder een kleed, bal gooien, knikkeren: de tijd vloog om en daar kwam de finish in zicht.
Iedereen was binnen de tijd over de eindstreep, allemaal een medaille en op de foto!
Onze andere predikant, Marco Visser, eindigde de avond met gebed waarin God gedankt werd voor alle dingen die we uit Zijn hand mogen ontvangen. Marco herinnerde ons eraan dat wij allen Gods kinderen zijn en dat God voor ons zal zorgen.
Het laatste woord was voor één van de deelnemers, Arjan Bood. Hij bedankte de leiding van de Bijbelkring en gaf hen een verrassing die zij pas thuis mochten open maken. Ook Hanneke kreeg een verrassing, want zij speelt elke Bijbelkringavond op haar sopraan- of altblokfluit.
Als u nu denkt: “Ik wil volgend seizoen wel eens een bezoekje brengen aan de Bijbelkring op woensdagavond” of u kent iemand die het leuk zou vinden om mee te doen: u bent van harte welkom. We starten op de eerste woensdag van september om 19.00 uur. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Lenie Moes, (015) 261 0173, lenie.moes@ziggo.nl.
Lucie, Martha, Marijke, Mirjam en Lenie wensen u een fijne zomer en tot ziens in september

Dagje uit naar de Linnaeushof
Samen met de Vakantiebank heeft de diaconie in het kader van `Kerk zijn in de buurt` een dagje naar de Linnaeushof in Bennebroek georganiseerd. 46 Deelnemers van de Horizonschool (ouders met hun kinderen), twee begeleiders van de vakantiebank en vijf begeleiders van de Vierhovenkerk vertrokken op 21 juni met de bus vanaf de Vierhovenkerk. Kees Huisman had de gezinnen, waarvan de kinderen zelden een uitje hebben, geselecteerd. 
Hoe vonden de jongeren het om als begeleiders mee te gaan?
Anne, Lieke, Mine en Desiree:
“Op naar de grootste speeltuin van Europa. Het was een superdag: het was heerlijk weer en de kinderen waren allemaal heel vrolijk en lief. Het was heel mooi om mee te helpen om de gezinnen een leuk dagje uit te bezorgen. Ook voor onszelf als begeleiders was het echt een hele leuke ervaring. De hoogtepunten waren toch wel met z'n allen van de matjesglijbaan (letterlijk hoogtepunt), het zien van de blije gezichten en de gezellige lunch waarbij we heel veel broodjes hebben gesmeerd en kletsten met de kinderen. Ook bijzonder was een jongetje dat spontaan naar ons toekwam om te zeggen dat hij het zo'n leuke dag vond. Het was een dag die zeker voor herhaling vatbaar is!”
Anne:
“De dag begon rustig, het zonnetje scheen en ouders en kinderen druppelden de kerk binnen. Er kwamen zelfs zoveel mensen dat het spannend werd of iedereen in de bus zou passen, maar dat lukte gelukkig. Het was leuk om te zien hoe de kinderen er van genoten en wij genoten mee, ik ben volgens mij wel twintig keer van de matjesglijbaan af geweest. Terug in de bus waren de kinderen moe maar voldaan. Het was jammer dat we weer naar huis moesten, maar we hadden wel een geslaagde dag achter de rug.”
De samenwerking met de vakantiebank en de Horizonschool was heel plezierig en volgend jaar willen we dat zeker herhalen.
De diaconie

Gebedsgroep
In verband met de vakantie periode is er in de maanden juli en augustus geen gebedsgroep. De gebedsgroep start weer op dinsdag 9 september.
Els Alblas

Dankbetuiging
Hierbij wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor alle kaarten en telefoontjes die ik na mijn oogoperatie van u mocht ontvangen. Het heeft mij goed gedaan.
Henny Voorintholt

Giften
€ 200,00 van NN (€100,00 wijkdiaconie en €100,00 wijkkas). Via wijkdiaconie € 20,00 voedselbank van NN, € 40,00 Voedselbank NN en € 50,00 Interkerkelijk Sociaal Fonds. Hartelijk dank.

Inleverdatum kopij 
PKD 14 verschijnt op zaterdag 16 augustus. Dit is een nummer voor vier weken (zondagen: 17, 24 en 31 augustus en 7 september). Kopij kan tot dinsdag 29 juli 18.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.

Ringleiding aanwezig
In de kerkzaal van de Vierhovenkerk is een ringleiding die altijd aan staat als er een dienst is. Omdat er vraag naar was, is het nu ook mogelijk gemaakt om in de bijtrekruimte van een ringleiding gebruik te maken. Bij de sociëteit zal die voortaan standaard paraat zijn. De installatie kan op verzoek ook in andere zalen gebruikt worden. Neem hiervoor contact op met de koster zodat de versterker geplaatst kan worden.
John Booij