Protestants Kerkblad Delft - 13 2015

wijknieuws wijkgemeente Vierhoven van 24 juli

Bij de diensten
Zondag 26 juli
Deze zondag gaat ds. F. Benthem voor.

Zondag 2 augustus
De zomerpreekserie ligt op koers. De profeet Micha krijgt meer en meer een gezicht. De eerste drie hoofdstukken staan vol onheilswoorden (op hoofdstuk 2: 12-13 na). In het derde hoofdstuk ageert de profeet opnieuw, net als in hoofdstuk 2, tegen de machtigen, de leiders van het volk. Het zijn geen goede herders die zorg hebben voor de schapen, maar een stel huurlingen die het enkel om de verdiensten gaat. Het gaat hen om de harde pegels, om de euro’s, alsof er in het leven niet meer is dan de economie.

Wat ook terugkeert in Micha 3 is de botsing tussen profeten onderling. Wie spreekt er namens God? Wie zijn valse, wie ware profeten? Wanneer vinden wij dat iemand echt geloofwaardig is en dat we hem of haar op zijn woord kunnen vertrouwen? In de Bijbel zelf worden een aantal criteria genoemd als het gaat om ware profetie. Valse profeten zijn brood-profeten, zij praten de mensen naar de mond en krijgen hun beloning (Micha 3:5). Jeremia stelt als criterium dat het profetenwoord uit moet komen (Jer. 28:9). Maar moet het onheil dat uitgestort wordt over de hoofden van de mensen uitkomen? Zijn die zogenaamde ‘voorspellingen’ niet veel meer bedoeld om de mensen tot inkeer te brengen? Denk aan Jona die door Ninevé ging. 

Niek Schuman verwoordt het in zijn boekje ‘Getuigen van tegenspraak’ als volgt: “In al hun spreken (dat van de ware profeten, M.V.) gaat het er misschien niet eens allereerst om of hun woorden precies zo uitkomen, maar of ze werkelijk iets uithalen (p.116).” 
Tot slot fulmineert Micha voor de derde keer in de eerste drie hoofdstukken tegen de machtigen, te weten de bestuurders, de priesters, de profeten. Heel de bovenlaag die denkt ‘met ons zal het wel los lopen, het lot is ons gunstig gezind’ of zoals het in Micha staat ‘God staat aan onze kant.’
Ds. Marco Visser

Verhuisd
Afgelopen januari zijn we met ons gezin verhuisd naar Delfgauw. Tot deze zomer waren we nog vaak in de Vierhovenkerk, maar nu gaan we toch echt over naar de kerk in Delfgauw. Jullie zullen mij, Judith en Rob dus niet meer zo vaak zien in de Vierhovenkerk, al zullen we vast nog wel af en toe langskomen. We willen iedereen in de Vierhovenkerk bedanken voor de fijne tijd. Ons nieuwe adres is: Weesmeesterstraat 14, 2645 MC Delfgauw.
Marijke Mourits

Dank
Heel hartelijk bedankt voor alle lieve kaarten, mailtjes, telefoontjes en zo maar aangesproken worden voor en na mijn hartoperatie.
Het waren en zijn voor een deel nog spannende tijden, maar ik ben er goed door heen gekomen en daar ben ik zeer dankbaar voor.
Mede namens Nico,
Riet Booster – Hordijk

Kindernevendienst
Na de Handelingen van de Apostelen, lezen we met de kinderen vanaf 9 augustus verder in de eerste brief aan de christenen in Korinthe.
26 juli: De schipbreuk
02 augustus: Paulus in Rome
09 augustus: Talenten
16 augustus: Samen lichaam van Christus 

Voor elkaar - voor mekaar
Afgelopen zomertienerdienst kregen we de vraag mee naar huis: 'Wat zijn jouw talenten?'. Goede vraag voor de vakantiemaanden, want na deze zomer komt de ZWO-commissie met een actie waarin we aan elkaar diensten kunnen aanbieden tegen een gering bedrag. De opbrengsten voor de actie zijn voor het werk van Hanna Wapenaar in het Ujamaa Centrum in Zuid-Afrika. Als theologe verzorgt zij Bijbelstudies voor mensen die te kampen hebben met armoede, geweld en ziekte. Met deze actie ondersteunen we haar werk. En dat kan dus door bijvoorbeeld een appeltaart voor iemand te bakken, een klusje uit te voeren in de tuin of door uw talent op een andere manier in te zetten. Op de Startzondag hoort u hoe u aan deze actie kunt deelnemen.
De ZWO-commissie

Erop en eraf en weer erop voor zonne-energie!
Gelukkig, dat viel mee! Alle zonnepanelen waren opgestapeld in de studeerkamer om het dak vrij te maken. Aljen tilde alle panelen via een ladder ons platte dak af. Tja, die lekkage in het dak moest toch wel gerepareerd worden.


Weer profijt van de zon
Een jaar geleden, op 1 augustus, lieten we 12 zonnepanelen installeren op ons mooi redelijk zuidgerichte platte dak. Achteraf hadden we beter toen van tevoren gelijk een nieuwe laag bitumen kunnen laten leggen, wat we pas over vijf jaar hoopten te doen. Maar alle twaalf eraf halen, inclusief bedrading en frame viel uiteindelijk toch mee. Helaas regende het op de dag dat de reparateur het dak zou vervangen. Een week later dan gepland konden we de panelen er weer netjes opleggen. Na een dag het dak op konden we weer op volle kracht zonne-energie oogsten! Met enkele zeer mooie dagen in mei in de tussentijd liepen we wel ongeveer 150 kWh elektriciteit mis.

Zon levert onze elektra
Met het vermogen van 3.100 Wattpiek onder een hoek van 15 graden op ons platte dak merkten we dat we iets minder produceerden met een lage winterzon dan panelen op een mooi schuin dak van ongeveer 45 graden. Het prachtig zonnige voorjaar met een steeds hoger staande zon heeft ons echter weer veel energie geleverd, dan doen we niet onder voor de schuine daken. Af en toe konden we de energie overdag gelijk gebruiken met de wasmachine, en op andere dagen leverden we de zonnestroom gewoon terug aan de energieleverancier. Na bijna een jaar productie kunnen we nu inschatten dat we ons doel bereiken. We produceren ongeveer evenveel elektriciteit als we in een jaar gebruiken!

Startzondag: zonnepanelen demo en advies
Bent u ook benieuwd naar de energie die eventueel op uw eigen dak geproduceerd kan worden? Op startzondag 13 september kan Bauke Zelle helder en in korte tijd laten zien hoeveel zonnestroom u kunt produceren. Ook zal Eric Klinkenberg de elektriciteitsproductie van een zonnepaneel demonstreren, heeft u deze weleens zo dichtbij gezien? Ik vind ze groter dan ze lijken op een dak.

Tot ziens op startzondag, namens de zonnepanelencommissie,
Gabrielle Uitbeijerse, fair.groen@gmail.com

Agenda
09/08 19.00 uur dienst in de Bieslandhof

Inleveren kopij
PKD 14 verschijnt op zaterdag 22 augustus. Kopij kan tot dinsdag 11 augustus 19.00 uur worden ingeleverd. Let op: dit is een nummer voor vier weken. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


Zondag 9 augustus
Ds. David Knibbe is voorganger in deze dienst.

Zondag 16 augustus
De hoofdstukken 4 en 5 vormen samen het zogenaamde ‘messiaanse blok’. Micha 5 wordt gelezen op 16 augustus. Het eerste vers zal velen bekend zijn: ‘Uit jou Bethlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen.’ Woorden die herinneren aan Matteus 2:6. Daar wordt verteld dat de Schriftgeleerden aan Herodes melden dat de Messias in Bethlehem geboren zal worden. Koning Herodes geeft dit door aan de drie wijzen. 
Van deze figuur zegt Micha ‘hij zal vrede brengen.’ “En op de dag waarop de beslissing valt roeit Hij je paarden uit en je wagens, je vestingsteden en toverkunsten, je gesneden beelden (5:9-13). Voor de een klinkt dit als een heilsprofetie, voor de ander als een onheilsprofetie.
 
Hoofdstuk 5 sluit af met de woorden (v.14): “en in mijn hevige toorn neem ik wraak op alle volken die niet hebben geluisterd.” Deze woorden brengen ons terug naar hoofdstuk 1 waar in vers 2 staat: “Luister volken allemaal, hoor aarde en wie haar bewonen, hoe God de Heer tegen jullie getuigen zal zijn vanuit zijn heilige tempel.” Alle volkeren worden betrokken bij het (negatieve en positieve) oordeel over Samaria en Jeruzalem. 
Ds. Marco Visser

Bijbel in Gewone Taal
In het kader van de Permanente Educatie doe ik een cursus rond de Bijbel in Gewone Taal (BGT). In juni bezocht ik de masterclass ‘de kracht van gewone taal.’ Matthijs de Jong van het Nederlands Bijbel Genootschap leidde deze. Hij vertelde dat men een ‘begrijpelijke’ vertaling wilde maken die betrouwbaar is. Dit betekent dat er naast ‘de letter’, de betrouwbaarheid, ook aandacht moet zijn voor ‘de geest, het begrip en om de beleving. De Jong maakte duidelijk dat men de Bijbeltekst niet versimpelde maar echt verstaanbaarder maakt. Duidelijk voorbeeld zijn de vele explicaties. Zo wordt er niet gesproken over ‘de Nijl’, maar over ‘de rivier de Nijl’. Idiomatische uitdrukkingen als ‘ergens achter komen’, ‘iemand onder handen nemen’ worden vermeden. Figuurlijk taalgebruik vraagt immers meer van de lezer. In het boek ‘Hoe vertaal je de Bijbel in gewone taal’ van Matthijs de Jong, wordt Marcus 6:19 als voorbeeld gegeven.
NBV: “Sindsdien had Herodias het op hem gemunt en wilde ze hem uit de weg ruimen, maar ze kreeg de kans niet.” 
BGT: “Herodias haatte Johannes, ze wilde hem dood hebben. Maar ze kreeg haar zin niet.”
De Jong wees er op dat de BGT niet het antwoord is op alle vragen, maar dat het een legitieme vertaling is. Men is open over de stappen die gezet zijn.

Wie de BGT in de winkel ter hand neemt valt meteen op dat de hoofdstukken zijn onderverdeeld in hoofd – en tussenkopjes. Het maakt de tekst toegankelijker. Kijken we bijvoorbeeld naar Micha 3 dan zien we in de NBV geen enkel kopje. De BGT heeft als hoofdkop ‘Micha waarschuwt de leiders’ en dan drie tussenkopjes ‘Micha waarschuwt de leiders van Israël’, ‘Micha waarschuwt de profeten’ en ‘Jeruzalem zal verwoest worden’. 
Sta je in die winkel en ben je vertrouwd met de Bijbeltaal, dan kan je schrikken. Woorden als ‘scheppen’, ‘gerechtigheid’, ‘koninkrijk der hemelen’ kom je niet meer tegen op de plaatsen die je verwachtte. Men heeft bij al die worden als vertaalteam vragen gesteld als ‘hoe verstaanbaar is dit voor de ‘gewone’ lezer?, levert dit woord geen verwarring op?’ Aan het begin van het project werden vragen beantwoord als ‘wat is begrijpelijkheid?’ Want een woord dat voor jou heel bekend is en een zware lading heeft kan voor een ander van geen betekenis zijn, zelfs onbekend. Men heeft ten aanzien van de woordmoeilijkheid kennis ingewonnen bij de ‘Kennisbank begrijpelijke taal’ van de Vrije Universiteit en de Universiteit Utrecht. Conclusie: gebruik eenvoudige woorden, vermijd moeilijke. Daarbij maakte men ook gebruik van het ‘Basiswoordenboek Nederlands’ van De Kleijn en Nieuwborg. 

In het kader van de cursus worden enkele hoofdstukken gelezen uit het boek van Arthur Langeveld, ‘Vertalen wat er staat’. Ik vind het boeiend wat hij schrijft. Het leert mij opnieuw hoe bijzonder vertaalwerk is. ‘Hutspot’, ‘broodje tartaar’, hoe vertaal je die woorden? En als een taal geen woord heeft voor wat wij een ‘aanrecht’ of ‘fietsenrek’ noemen? Er is een taal waar je een piano onder je arm kan meenemen, bij ons is dat ondenkbaar. Langeveld geeft aan hoe lastig het is om de rijke woordenschat van een taal om te zetten naar een andere. Hoe vertaal je ‘bald knees’ en ‘bald legs’? Met ‘haarloze’ of ‘onbehaarde knieën/ benen’ en niet met ‘kale knieën/ benen.’ Werkwoorden kunnen in verschillende contexten uiteenlopende betekenissen hebben. Soms dwingt een taal je keuzes te maken bij de vertaling. ‘Piet heeft een blauwe trui aan.’ Zet je dit om in het Russisch dan moet de vertaler een keuze maken tussen een licht- of donkerblauwe trui. ‘Zelfs al kunnen alle talen alle gedachten uitdrukken, zeker is echter dat niet elke taal elke gedachte met hetzelfde gemak, dezelfde directheid kan uitdrukken (Ortega y Gasset).’ 

Vervolgens spreekt Langeveld over ‘vertaaltransformaties’. Een daarvan is de concretisatie. ‘The book is on the table’ wordt ‘het boek ligt op tafel’. Een andere vertaaltransformatie is de toevoeging die nodig is. ‘Zet de aardappelen even laag’. Wij slaan een aantal schakels over. We zeggen namelijk: ‘Zet het gas onder de pan met aardappels even laag.’ Associatieve gedachten en poëtische taal zijn nog grotere uitdagingen voor vertalers. En grappen moet je niet uitleggen. Beter is een weergave die de grap behoudt. Langeveld geeft een voorbeeld uit het voormalige Sovjet-Rusland. “SSSR, weet je wat dat betekent? Haring kost honderd roebel.” In het Russisch komen de beginletters van ‘Haring kost honderd roebel’ overeen met SSSR’. Haring is volksvoedsel en honderd roebel is veel geld. De vertaler behield de woordgrap en de onderliggende gedachte toen hij vertaalde: ‘USSR, weet je wat dat betekent?’ ”U Staat Steeds in de Rij”.

Tijdens de masterclass gaven collegae aan de BGT in hun pastorale werk te gebruiken. Mensen met wie ze de teksten lazen zeiden meer dan eens ‘nu begrijp ik waar het over gaat.’ De BGT verrast op een plezierige wijze. Op 24 augustus is er een studiedag in Haarlem (NBG). Er wordt onder andere een eigen werkstuk besproken. Ik zal Lucas 10:25-37 inbrengen. Dit is de lezing voor de startzondag, het thema is ‘Goede buren’. 
Ds. Marco Visser 


Data bazaar
Vrijdag 25 september van 19.00-21.30 uur en zaterdag 26 september van 10.00–14.30 uur.
De opbrengst is bestemd voor het ZWO project en voor de zonnepanelen op het dak van de Vierhovenkerk.

Vakantiegroet
Meerdere mensen hebben reeds een kaart gestuurd van een kerk, die ze in hun vakantie bezocht hebben. Dat kan een kerk vlakbij zijn, maar ook vanuit een ver vakantieoord. 
De kaarten zijn inmiddels in de kerkzaal opgehangen. 
Maar veel mensen gaan nog op vakantie en er kunnen nog kaarten bij. Neemt u een kaart als groet vanuit de Vierhovenkerk mee en stuurt u er dan weer een terug? 
De diaconie