Protestants Kerkblad Delft - 13 2017

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 15 juli

Bij de diensten
Zondag 16 juli
De gelijkenissen die Jezus vertelt hebben een verkondigend karakter. De gelijkenis in Lucas 15:1-7 vertelt over de relatie tussen de herder en het schaap. In Lucas is het een pittige les voor de Farizeeën en wetsleraren, en niet minder voor ons. Het gaat om ‘bekering’ (in de Nieuwe Bijbelvertaling weergegeven met ‘inkeer’). Het verhaal staat ook in Matteüs 18:10-14. In Lucas gaat het over ‘het verloren gaan’ van het schaap en in Matteüs over ‘verdwalen’. Is dat meer dan een nuance?
Ds. Marco Visser

Zondag 23 juli
In deze dienst gaat ds. Van Helden voor. We lezen Lucas 16:19-31.

Uit de wijk
Pastoralia
Bij de ingang van de kerkzaal staat naast het voorbedenboek een tafel waarop kaarten liggen die meegaan met de bloemengroet. U kunt deze kaarten ondertekenen. 
Naast het voorbedenboek en de bloemengroet zijn er andere mogelijkheden om uw medeleven te betonen. U kunt elkaar aanspreken bij de koffie of thuis bezoeken. Maar waar ik dit keer in het bijzonder uw aandacht op wil vestigen is dat er na afloop van de dienst in de hal van de kerk iedere week een tafel met kaarten staat. Bij die kaarten liggen blaadjes waarop namen en adressen staan van mensen die ziek zijn of iets te vieren hebben. Er zijn mensen die al lange tijd in de Bieslandhof verblijven. Er zijn mensen die een soort van abonnement hebben op het ziekenhuis en in het ongewisse verkeren over de nabije toekomst. Er zijn gemeenteleden die aan huis gebonden zijn en de zomermaanden aan zich voorbij moeten laten gaan. We mogen de woorden van Paulus ter harte nemen en treuren met hen die treuren en blij zijn met hen die iets te vieren hebben. Een proficiat aan de scholieren die geslaagd zijn en nu verder kunnen en een kaartje ter bemoediging voor hen die gezakt zijn. Zo gaan wij als gemeenteleden samen verder.

Uit ‘150 psalmen vrij’ van Huub Oosterhuis:
133

Alleen kan ook 
met twee is beter 
twee of drie 
met twaalf 
of zeven maal zeven 
eendrachtig

Je wast je piekharenhoofd
je haar wordt zacht 
je wrijft de zalf erin 
het druipt over je konen 
in je hals.

Zo voelt het, zijn met 
velen, veilige –
dauw daalt neer 
van hoog gebergte 
in de morgenzon. 

Je kent elkaar 
je weet wie bij je hoort 
gezegend ben je 

zo voelt de nieuwe wereld 
die komen zal.
Ds. Marco Visser

Taizé-vieringen worden voortgezet
In de periode van januari tot en met juni van dit jaar vonden er zes Taizé-vieringen plaats in de Vierhovenkerk. Een twintigtal deelnemers heeft feedback gegeven op verzoek van de coördinatoren. Gezien de positieve reacties is besloten door te gaan. 
Er is een aantal wijzigingen in de maak op basis van de gegeven respons: 
Frequentie: Zo zullen de vieringen op de derde zondag van de maand plaatsvinden. De reden is dat we op de tweede zondag het Avondmaal vieren en de cantorij dikwijls op die zondag meewerkt. Het plan is zes vieringen te houden op de volgende data: 17 september, 15 oktober, 19 november, 21 januari, 18 februari en 18 maart.
Liederen: Een suggestie die mensen gaven (en die we willen overnemen) is om de liederen meerdere keren te zingen bijvoorbeeld zeven keer, tien keer of nog vaker. Het ‘Onze Vader’ dat we zingen is de officiële Nederlandse Taizé-versie, maar het is niet de makkelijkste melodie. We blijven het nog even proberen omdat het de laatste twee keer beter ging. De acht instrumentalisten die in wisselende samenstelling en soms allen tegelijk hebben meegewerkt kregen veel lof.
Overweging: Drie keer is er naast een Bijbelgedeelte, een kleine overweging uitgesproken. Besloten is om de overweging in de toekomst weg te laten.
Aankleding: Men vond de aankleding van de zaal sfeervol. Een icoon toevoegen op het liturgisch centrum is een optie evenals de aanschaf van een grote kopie van het kruis uit Taizé. 
Nood der wereld: In Taizé-diensten te Frankrijk weet men zich verbonden met de mens in nood. De coördinatoren hebben besloten dat de opbrengst van het mandje bij de uitgang de komend periode bestemd is voor de Voedselbank.

Vrede en alle goeds, mede namens de andere coördinatoren, Gea van Wijngaarden, Martha van Loenen en David Knibbe,
Ds. Marco Visser

Een oproep van de Commissie Kunst en Kerk aan allen!
Graag willen wij u vragen een spiritueel moment dat u wellicht tijdens de komende zomervakantie meemaakt, vast te leggen met een foto. Het spirituele moment kan iets kleins zijn, zoals een bijzondere ontmoeting met een inspirerend persoon, of een sereen moment dat je ervaart door een bepaalde lichtval, een machtig mooi kerkgebouw of prachtig stuk natuur. Het gaat kortom om iets dat u persoonlijk raakt op religieus vlak, iets dat u verbindt met het transcendente en wat niemand zou mogen missen.
De foto’s van die bijzondere momenten willen wij vanaf begin augustus in de kerkzaal gaan ophangen als een groeiende tentoonstelling, voor iedereen te zien, om te ontroeren of te inspireren. Wij hopen dat al deze momenten tot een bijzondere verbinding leiden en gesprekken ontlokken bij elkaar.
Natuurlijk moeten het wel afdrukbare foto’s zijn, af te drukken op een formaat van 20 x 30 cm. Dit kan een (standaard) jpeg, TIFF of PSD bestand zijn. Uw foto kunt u mailen naar com.kunstenkerk.vhk@gmail.com. Graag ontvangen wij bij de foto ook een titel of een korte beschrijving van uw moment. Wij zijn benieuwd naar de foto’s!
De Commissie Kunst en Kerk

Inleverdatum kopij
PKD 14 verschijnt op 12 augustus. Dit is een nummer voor vier weken. Kopij kan tot dinsdag 1 augustus 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


Zondag 30 juli
In Lucas 10:25-37 vertelt Jezus het verhaal over de Barmhartige Samaritaan naar aanleiding van de vraag ‘wie is mijn medemens?’. Telkens als je dit verhaal leest en overweegt is het verrassend te ontdekken dat de medemens niet de beroofde persoon is maar de Barmhartige Samaritaan (vers 37). Jezus kijkt met de ogen van de beroofde. Hij kijkt vanuit het perspectief van de arme, de geringe, de mens die het onderspit delfde. Het verhaal zet aan om ons te bekeren. Want wat betekent het dat een buitenstaander, de Samaritaan, het goede doet in dit verhaal en de kerkmens (de priester en de leviet) niet? Hoe is onze houding ten opzichte van de buitenstaander?
Ds. Marco Visser

Zondag 6 augustus
Gods nieuwe wereld heeft nogal wat in petto en of we daar al aan toe zijn is de vraag. Waar ik onwillekeurig aan denk bij het verhaal in Matteüs 20:1-16 over de arbeiders in de wijngaard is het ‘basisloon’. Over het ‘basisloon’ wordt steeds vaker gesproken. Immers door de toenemende automatisering verdwijnen meer en meer banen. In Canada zijn succesvolle experimenten geweest. Zijn de mensen die ervoor pleiten echte hemelfietsers, naderen zij het Koninkrijk der hemelen? In de gelijkenis die Jezus vertelt, blijft het voor ons bij eerste lezing wringen.
Ds. Marco Visser 

Prekenserie zomer 2017 - Gelijkenissen
In de Vierhovenkerk vieren wij dit jaar de zomerdiensten aan de hand van de gelijkenissen van Jezus. Dit doen we samen met de kindernevendienst. Van 9 juli tot en met 3 september neemt Jezus ons aan de hand door middel van de parabels die ooit zijn opgeschreven door leerlingen die diep onder de indruk waren van zijn woorden. De twee eigen predikanten en de gastpredikanten die aan de beurt zijn, verdiepen zich elke zondag in een gelijkenis om hun bevindingen met u te delen. 
Een gelijkenis gebruikt de taal van het beeld. Een zaaier, een bruiloft, een vader met twee zonen. Dat beeld, iets dat we elke dag om ons heen kunnen zien, gebruikt Jezus om iets te vertellen over wat wij niet kunnen zien: de komst van het koninkrijk. Dit betekent dat een gelijkenis vaak een ongekende spanning kent. Neem die van de liefhebbende vader: zijn verloren gewaande zoon wordt als een koning binnengehaald, terwijl wij in feite met de andere zoon verbijsterd toekijken. Die zoon moet gestraft worden, niet beloond! Eigenlijk, wezenlijk zit er in elke gelijkenis zo’n spanning. Het is de kunst die spanning vruchtbaar te maken voor ons in onze tijd. 
Een tweede opmerking gaat ook over wat een gelijkenis is. Niet alleen gebruikt Jezus beeldspraak, om het onzienlijke te vertellen. De gelijkenis moedigt ons aan door de vergelijking anders naar de werkelijkheid te kijken. Om in ons voorbeeld te blijven: moet de verloren zoon wel gestraft worden? Is hij niet veeleer slachtoffer van zijn eigen hebzucht geweest, is hij niet genoeg gestraft, was hij niet dood? En moeten wij nu niet zijn leven vieren? Een nieuwe kijk op de werkelijkheid. Dat vieren wij deze zomer in de Vierhovenkerk en wij nodigen u van harte uit mee te vieren wat in geen woorden kan worden gezegd, maar met beelden en een nieuwe kijk verrassend op ons pad komt. Door Jezus, onze Heer. 
Ds. David Knibbe

Op weg naar de Bazaar van 2017
Bent u ook weer met de voorjaarsschoonmaak bezig (geweest) en kwam u spulletjes voor de Bazaar tegen? Houd ze apart, want het belooft op vrijdag 29 september, van 19:00 tot 21:30 uur, en zaterdag 30 september, van 10:00 tot 14:30 uur, weer een heus spektakel te worden in de Vierhovenkerk. Doet u ook (opnieuw) mee? Samen gaan we er wat moois van maken.

De eerste doelen zijn bekend. In 2017 willen we een bijdrage leveren aan ‘Kinderen in de knel’, van Kerk in Actie. Wereldwijd organiseert Kerk in Actie de meest uiteenlopende acties, waarbij meestal kinderen in de belangstelling staan. Zo ook bij dit project ‘Beroepsonderwijs voor straatmeisjes’. U begrijpt het al: Kerk in Actie probeert op deze manier straatmeisjes een toekomst te bieden. Een prachtig initiatief, dat navolging vraagt. Na de zomervakantie ontvangt u hierover meer informatie. 

Tandzorg voor kinderen in Esterig in Nicaragua is het tweede doel. Vorig jaar heeft de Francisca Clarakerk in Delft een bijdrage geleverd aan een tandartsenproject in de zusterstad Estelle in Nicaragua. Met deze bijdrage is er een gebitssaneringsproject gestart voor kinderen uit achterstandswijken. In het najaar zijn negentig kinderen behandeld en in 2017 wordt het project voortgezet met andere kinderen. Iedere drie maanden wordt verantwoording van de gelden afgelegd aan de Stedenband Delft-esterig. De bijdrage van de Vierhovenkerk wordt gebruikt om meer kinderen uit minderbedeelde wijken in Esteli tandzorg te geven. 
De Bazaarcommissie 

Uitje was weer een topper!
Op zaterdag 1 juli vertrokken we vanaf de Vierhovenkerk met een grote bus met 64 personen naar Drievliet. Kees Huisman had voor ons de gezinnen gevraagd, die zelf geen uitstapje kunnen betalen. In de Vierhovenkerk zagen we allemaal enthousiaste kinderen binnenkomen! Het uitje werd bekostigd door een gedeelte van de opbrengst van de bazaar en de opbrengst van georganiseerde diaconale activiteiten, zoals de maaltijden en een collecte.
Ieder jaar gaan er een aantal jongeren mee voor de begeleiding. Gerda Braaksma en Henny Melis zorgden voor de coördinatie. 

Dit is het verhaal van de jongeren:
“Vandaag was het zover, het jaarlijkse uitje met gezinnen van de Horizonschool. We hadden er allemaal heel veel zin in. Om 9.30 uur was iedereen er en gingen we na de koffie en wat lekkers op weg naar Drievliet. Na een kort rondje in het park was het tijd voor een frietje en limonade. Hierna konden we er met een volle maag weer tegenaan en hebben (ook wij) alle attracties uitgeprobeerd, inclusief de enge, haha. De weersvoorspelling was van tevoren niet zo goed, maar het viel gelukkig mee! Het is de hele dag droog gebleven. Het was niet zo druk in het park, dus we hoefden niet lang in wachtrijen te staan, waardoor we lekker vaak met de kinderen in de achtbaan konden. We hebben de dag afgesloten met een ijsje en iedereen blij naar huis zien gaan. Het is leuk om te zien dat sommige gezinnen al een paar jaar meegaan en je leert elkaar zo wel een beetje kennen. Het was voor ons al weer het vierde jaar dat we meegingen en volgend jaar gaan we graag weer mee! Dit uitje was mede mogelijk gemaakt door de jaarlijkse bazaar in de kerk, hopelijk zien we jullie daar dit jaar ook weer.
Groetjes, Mine, Desiree en Anne Lieke (zie de foto)”

En nu gaan we als diaconie weer hard sparen om volgend jaar weer zo’n leuk uitje te kunnen organiseren. Als het aan de ouders en de kinderen ligt gaan ze weer allemaal mee. We werden door iedereen hartelijk bedankt voor de gezellige dag!
De diaconie.