Protestants Kerkblad Delft - 13 2018

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 4 augustus

Bij de diensten
Zondag 5 augustus
Waar vliegt het heen op 5 augustus? De zomerprekenserie heeft op deze zondag het thema ‘de vogels’. In Psalm 84 gaat het over de mus en de zwaluw. Jeremia (8:7) noemt de ooievaar, de tortelduif en de zwaluw. God wil zijn kinderen hoeden, zoals een hen haar kuikens (Matteüs 23:37). In Matteüs 6:26 staan Jezus’ woorden: „Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?” Tegelijk wordt van de mus gezegd dat hij kostbaar is in Gods ogen (Matteüs 10:29). En een lange opsomming van onreine vogels staat in Leviticus 11. Met dit thema kunnen we op deze zondag alle kanten uitvliegen.
Ds. Marco Visser

Zondag 12 augustus - Dovendienst
Op deze zondag gaat ds. F.C. van Dijke voor. 

Kindernevendienst
5 augustus -Zomerserie: vogels
        Psalm 84:4, Matteüs 6:24-34, Deuteronomium 11:18,
        Psalm 104:17, Jeremia 8:7, Zacharia 5:9
12 augustus -Zomerserie: leeuw
Daniel in de leeuwenkuil/ Simson
19 augustus -Zomerserie: vissen
‘Ichthus’ (wonderbare visvangst)
26 augustus -Zomerserie: adelaar/arend
Spreuken 30:19, Deuteronomium 32:11, Liedboek 868

50 jaar dovenkerk in Delft
Op 12 augustus wordt in de Vierhovenkerk om 10.00 uur een jubileumdienst gehouden om te vieren dat 50 jaar geleden werd gestart met het houden van dovendiensten in Delft. Voorganger in deze dienst is ds. Frans van Dijke, pastor in het dovenpastoraat. Er zijn voor deze jubileumdienst gasten uitgenodigd van kerken waar ook dovendiensten worden gehouden. We hopen op een prachtige viering samen met de andere kerkgangers in de Vierhovenkerk. 
Peter Plugers

IN MEMORIAM ED DROK
Op 18 juli overleed op de leeftijd van 68 jaar Ed Drok, wonend aan de Gerbrandylaan 13. Drie jaar geleden kreeg hij op zijn vakantieverblijf in Italië een hersenbloeding. Hij raakte eenzijdig verlamd en kwam terecht op de revalidatie-afdeling van de Bieslandhof. Vanaf april 2017 verbleef hij op de afdeling Delft-Wit aldaar.
Ed groeide op in Gorkum, studeerde rechten aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en werd advocaat. In 1975 trouwde hij met zijn eerste vrouw Jannie. Het werden moeilijke jaren als gevolg van de geestelijke gezondheidstoestand van Jannie. Maar ook mooie jaren, samen kregen ze twee kinderen, Jelle en Maria. In 1988 overleed Jannie. Enkele jaren later trouwde Ed met Femke van Hemsbergen. Ze kregen twee kinderen: Veerle en Lidewij. Met elkaar hadden ze het goed aan de Gerbrandylaan. Ed werkte hard in zijn werk als advocaat. Tijdens vakanties genoot de hele familie van het Italiaanse huis aan het Comomeer. In Delft was Ed bestuurslid van het Christelijk Lyceum Delft en actief lid van Rotary-Club Delft-Vrijhof. 
Hij was kerkganger in de Vierhovenkerk. Zijn geloof was de bodem onder zijn leven. Bij alles wat hij moest loslaten in de laatste jaren en dagen, door die bodem werd zijn leven tot aan het einde gedragen. 
Op 24 juli hebben we Ed herdacht in de Vierhovenkerk. Te beginnen met de herinneringen van de kinderen. Het gedicht van Jacqueline van der Waals “Wat de toekomst brengen moge”, dat sterke getuigenis, geschreven in het laatste levensjaar van de dichteres, werd nu eens niet gezongen maar als gedicht gelezen. We lazen een bijzondere bewerking van psalm 139 door dichter-predikant Sytse de Vries en sloten af met de woorden van het Onze Vader en de vertrouwde Zegenwoorden die de eeuwen hebben verduurd. Voor Ed hadden ze allemaal de betekenis gehad van geestkracht voor het leven en brood voor het hart.
Femke gaat verder zonder haar geliefde man. De kinderen zonder hun geliefde vader en opa. De gedachtenis aan Ed zij hun en zij de familie en alle vrienden tot zegen.
Willem Duker

De bazaar komt er weer aan!
De bazaar 2018 is op vrijdag 28 september van 19.00 tot 21.30 uur en zaterdag 29 september van 10.00 tot 14.30 uur. De ene helft van de opbrengst is bestemd voor het project van de ZWO: Nieuwe kansen voor straatkinderen in Oeganda. De andere helft is bestemd voor diaconale doelen in Delft, zoals de buurvrouw, stichting Present en Opkikker (een laatste wens voor zieke kinderen). Ook wordt nagedacht aan een bijdrage voor een diaconaal doel in de Vierhovenkerk en een bijdrage voor een muziekproject in Estelí.

In de dagen voor de datum van de bazaar kan alles wat in de loop van de tijd op zolders verzameld is naar de Vierhovenkerk gebracht worden. De spullen kunnen op maandag 24 september, dinsdag 25 september en woensdag 26 september gebracht worden tussen 14.00 en 16.00 uur en tussen 19.30 en 21.00 uur.
Zowel voor het inruimen, als voor de bemensing van de stands zijn er weer heel veel mensen nodig. De intekenlijsten liggen eind augustus in de kerk. Hebt u nog mooie, nieuwe cadeautjes? Voor het rad van fortuin kunnen we ze heel goed gebruiken.
De bazaarcommissie

Taizé-vieringen in het seizoen 2018-2019
In deze zomermaanden is de voorbereidingsgroep druk doende om de zes Taizé-vieringen van het komend seizoen voor te bereiden. 

De data zijn bekend: 16 september, 21 oktober, 18 november en in 2019 20 januari, 17 februari en 17 maart.

Ds. Marco Visser

Herinrichting proefopstellingen
19 augustus is de vierde keer dat de ‘gewone’ opstelling is neergezet.De kerkenraad is benieuwd naar uw bevindingen. Zoals de afgelopen 12 weken is er steeds de gelegenheid uw mening kenbaar te maken via een formulier en/of via de mail. 19 augustus zal na de kerkdienst de derde evaluatie bijeenkomst gehouden worden.
Ds. Marco Visser

Uitje met de kinderen van de Horizon
Op zaterdag 30 juni gingen 4 begeleiders van de Vierhovenkerk samen met kinderen van basisschool de Horizon en hun ouders een dagje naar Drievliet. Dit uitje werd betaald met een bijdrage uit de opbrengst van de bazaar. We zijn met de kinderen in veel attracties geweest en hebben tussendoor lekker gesnoept. Het was erg leuk om te zien dat de kinderen het zo leuk vonden. (Foto: Marit, Olatz, Gerda en Floor)
Olatz, Floor en Marit 

Dieren
Plint geeft de gedichtenbundels ‘Dichter, gedichten voor kinderen van 6 tot 106’ uit. Het zijn bundeltjes die ik iedereen kan aanraden. Deel vier gaat over ‘Dieren’. In het kader van de zomerprekenserie over ‘Dieren in de bijbel’ is het meer dan leuk om dit nummer te lezen. Ds. Marco Visser

Inleverdatum kopij
PKD 14 verschijnt op 1 september. Kopij kan tot dinsdag 21 augustus 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.Zondag 19 augustus
Waar zwemt het heen op 19 augustus? Op de vijfde scheppingsdag zijn ‘de grote zeemonsters en allerlei soorten levende wezens waarvan het water wemelt en krioelt’ geschapen. Op 19 augustus komen de waterdieren aanbod. Waterdieren zonder vinnen en schubben zijn onrein (Leviticus 11). Waterdieren met vinnen en schubben zijn rein en zijn hét volksvoedsel in bijbelse tijden. De gewone maaltijd bestond uit ‘brood en vis’. In het verhaal over de wonderbare spijziging gaat het over brood en vis. Ook na Jezus’ opstanding staat er in Johannes 21:9 dat men brood en vis eet. Vlees at men weinig. Daarom vraagt een zoon zijn vader om brood en vis (Matteüs 7:9). Daarnaast “zwemt” het beeld van vissers van mensen en het symbool van de vis (Ichthus) mee.
Ds. Marco Visser

Zondag 26 augustus
Op deze zondag staat de dienst in het teken van de arend of de adelaar. De adelaar is ook de gestileerde vormgegeven arend. In de Romeinse tijd is de adelaar de bliksem dragende vogel van Jupiter, de oppergod van de Romeinen. Als op adelaarsvleugelen geheven is een prachtig beeld, waarmee Gods zorg voor ons wordt weergegeven. Spreuken 30:18-19 en Deuteronomium 32:8-14 zijn onze leidraad. De zorg voor God, die Israël droeg door haar een land te geven, met honing en olijfolie uit de harde rotsen. De adelaar is een vogel die onverwacht opduikt, Deuteronomium 28:49. Hij leek op Saul en jonathan, snel en onnavolgbaar, 2 Samuel 1:23. Als je op rijkdom afvliegt is zij weggevlogen als een arend zegt Spreuken 23:5. En in Daniël 4:30 worden de haren van de tot waanzin gedreven vorst Nebukadnessar vergeleken met de veren van een arend. De adelaar vertelt ons hoe wij een hoge vlucht kunnen nemen.
Ds. David Knibbe

Denktank: ‘prioriteiten zijn helderder, nog nadere keuzes nodig’
‘De denktank wil alle aanwezigen bij één of meerdere van de gemeenteavonden over de toekomst van harte danken,’ zegt Gabrielle Uitbeijerse, één van de zes leden in de denktank Toekomst Vierhovenkerk. ‘Wat een enthousiasme, mooie ideeën en goede gesprekken hebben we daar ervaren,’ geeft ze in een terugblik aan. ‘Wat kunnen we nu concluderen? Het gevoel van “schouders eronder” en “we doen het samen” is bij veel actieve gemeenteleden duidelijk te herkennen. Maar we zijn nog niet klaar, we willen verder doorpakken!’
Aanleiding voor de gemeenteavonden was onder andere dat de wijkgemeente voorbereid wil zijn op de verwachte toekomstige situatie met minder actieve gemeenteleden en minder bezoekers. Ook speelde mee dat onze koster Rommert Stellingwerf een andere functie krijgt. Daardoor ontstond de urgentie dat meer vrijwilligers zich gaan inzetten voor kosterstaken. ‘Op de gemeenteavonden kwam de diversiteit binnen onze gemeente duidelijk naar voren. In de gesprekken werden prioriteiten wel helderder,’ concludeert Gabrielle. ‘Omzien naar elkaar willen we verder uitbouwen. Als kerkenraad helpen we hieraan leiding te geven, zonder een kant en klaar masterplan, maar met oog voor elkaar nu en de toekomst.’ Niet alle ideeën kunnen opgepakt worden: we moeten kiezen. ‘Eén veelgenoemd verzoek kon de kerkenraad wél vervolg geven: kunnen we de nieuwe stoelopstellingen uitproberen? We zitten nu midden in de uitvoering hiervan.’

Positief is dat ook enkele vacatures zijn vervuld! Mede dankzij de dienst van 27 mei waarin gavengericht werken centraal stond. Scriba Peter Plugers ziet aanmeldingen van mensen binnenkomen die in de tuin gaan werken, gastheer zijn of incidenteel kostertaken uitvoeren. ‘Bovendien is er een nieuwe koster als onderdeel van het team kosters.’ Kerkelijke groepen zijn nu al zelfvoorzienend door de week (kerkenraad, diaconie, cantorij) en een nieuw sleutelplan is bijna gereed. 
‘Niet alle vacatures zijn vervuld,’ meldt Peter, ‘nog een extra koster in het team is nodig om de bezetting op zondagen rond te krijgen. Daarnaast zoeken we nog een gastheer of -vrouw bij de sociëteit, mensen voor de kookploeg voor maaltijden, of die de theedoeken willen wassen, en iemand die de bloemen inkoopt.’ Pastorale taken staan niet in dit rijtje, maar ook op andere gebieden is genoeg te doen, met steeds minder actieve mensen. ‘Zie je het niet zitten in je eentje? Denk erover om als echtpaar koster te worden of samen met een ander gemeentelid,’ geeft Peter aan. ‘We denken graag mee in hoe u uw vaardigheden kunt inzetten.’
Henk Jansma, Marco Kuijper, Ben Noorlander, Wim Schut, Marco Visser, Gabrielle Uitbeijerse

Bedanken van koster Rommert Stellingwerf
Rommert Stellingwerf heeft inmiddels zijn nieuwe functie als medewerker beheer en verhuur binnen de Protestantse Gemeente Delft opgepakt. Zijn kosterstaken binnen de Vierhoven zijn bijna afgebouwd. Graag bedanken we hem van harte voor de inzet en het geduld, het plezier en het meedenken die hij vele jaren als koster heeft getoond. We zullen Rommert op zondag niet meer zien als koster maar door de week is hij nog steeds volop bezig voor de Vierhovenkerk. Achter de schermen coördineert hij veel zaken rond beheer en verhuur. Natuurlijk blijft hij ook als gemeentelid actief betrokken bij de Vierhovenkerk. Zelf wil hij daarom liever geen 'afscheid', maar als kerkenraad willen wij toch aandacht schenken aan zijn vele jaren trouwe dienst. Op een feestelijke startzondag op 9 september zetten we Rommert daarom even in het zonnetje. Als u Rommert persoonlijk iets wil meegeven, kunt u een bedankje, herinnering, brief, kaart, foto of iets anders in de daarvoor bestemde bedankdoos doen! Tot 9 september staat deze bedankdoos in de hal van de kerk. 
Namens de kerkenraad, Gabrielle Uitbeijerse

Huwelijksdienst 6 augustus 
Maandag 6 augustus treden Anneloes Elzinga en Ronald de Jager in het huwelijk. Hun huwelijk wordt ingezegend om 15.30 uur in de Vierhovenkerk. 
Het komt mooi uit dat het bruidspaar een tekst aanreikte die past binnen de zomerpreken-serie, namelijk Deuteronomium 32:11. Het prachtige beeld van de arend die over zijn jongen waakt. Het bruidspaar wil haar dankbaarheid tegenover God binnen de gemeente uitspreken. Daarmee belijdend dat iedereen die “in de beschutting van de Allerhoogste woont kan zeggen: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op U vertrouw ik.’ ” Ook vanaf deze plaats feliciteren we het bruidspaar met deze heugelijke dag en de familie waaronder de moeder van de bruid mevrouw Elzinga van de Albert Verweylaan. Het adres van het bruidspaar is Pottenbakkerstraat 41, 2645 KR Delfgauw.
Ds. Marco Visser

Agenda
08 augustus  14.30 uur Viering van het Heilig Avondmaal, Lindenhof
12 augustus 19.00 uur Dienst Bieslandhof
16 augustus 12.00 uur Voorbereiding dienst 21 oktober ‘Franciscus van Assisi

Gebed bij de vakantieperiode
Goede God
zegen mijn reis.
Geef mij de rust en de ontvankelijkheid
om dankbaar te genieten
van alle mooie dingen onderweg:
de schoonheid van de natuur
de rijkdom aan culturen
een gastvrij huis
een uitgestoken hand
een onverwachte vriendschap.
Leer mij tochtgenoot te worden
van de mensen die ik op mijn pad ontmoet.
Bescherm mij
genadevol
op al mijn wegen.

Zegen en behoed ook hen
die thuis naar mij uitzien.
Dat wij elkaar aan het eind van de reis
weer gezond en blij
in de armen kunnen sluiten.
(uit “Zeggen en zwijgen, Oecumenisch gebedenboek voor alledag”, bladzijde 119)

Ontmoeting Kerk en Buurt in de Vierhovenkerk
Op de eerste donderdagochtend van de maand, tussen 10.00 en 11.45 uur is er voor de leden van de Vierhovenkerk en de bewoners uit de buurt gelegenheid om elkaar te ontmoeten, in een ruimte van de Vierhovenkerk. Ook in de komende zomermaanden is dat het geval. Voor de kinderen is er gelegenheid om te spelen, te kleuren en te knutselen.
De komende data in 2018 zijn: 2 augustus, 6 september, 4 oktober, 1 november, 6 december
Voor meer informatie kunt u terecht bij Jasper van der Kooij, (015) 261 1757 (jasper@vdkooij.org) en Henny Melis (015) 261 8796 (h.melis@kpnmail.nl).
Jasper van der Kooij