Protestants Kerkblad Delft - 13 2019

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 3 augustus 

Bij de diensten
Zondag 4 augustus
We hebben zondag 28 juli gezien dat Paulus midden tussen allerlei concrete aanwijzingen ineens opschrijft wat voor hem de basis is van al die regels en regeltjes. Het gaat hem principieel om de houding die de gelovige inneemt in alles wat hij doet. Die houding wordt bepaald door belangrijke uitgangspunten zoals we zagen in 1 Korintiërs 7:29-31. Deze keer volgen we Paulus als hij in 1 Korintiërs 8 in gesprek gaat over het eten van heidens offervlees. Dat is een uiterst praktische kwestie, maar opnieuw zien we hoe hij deze aangrijpt om belangrijke uitgangspunten aan de orde te stellen. Het gaat daarbij om de manier waarop Paulus spreekt over ‘ware kennis’. We lezen in vers 2: ‘Kennis maakt verwaand: alleen de liefde bouwt op.’ Kennen en kennen is blijkbaar twee. En wat verder opvalt is vers 6: ’Er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven.’ Twee zomerse zondagen dus over thema’s uit de eerste brief aan de Korintiërs. 
Ds. Gerrit van de Kamp

Zondag 11 augustus
Op deze zondag gaat ds. F.C. van Dijke (met Dovenpastoraat).

Maandag 12 augustus
Dienst in Die Buytenweye. Er zijn drie mensen overleden we noemen hun namen. De verloren zoon is het onderwerp. Nel Benschop schreef er een gedicht over, zodat je hem herkent, misschien wel in jezelf.
Ds. David Knibbe

In memoriam
Johanna Moerman-Valk † 25 juni 2019
Dinsdag 25 juni overleed Johanna Moerman-Valk. Zij woonde sinds 1990 aan de Brahmslaan. Annie Moerman werd 90 jaar.
Ze werd in de Lier geboren en vertrok met haar man Jan Siepman naar Canada. Het huwelijksbootje liep averij op en zij keerde terug naar Nederland met drie kinderen. Ze voer over het donkere water letterlijk en figuurlijk. Het duistere water kreeg geen vat op haar. Ook voor haar golden de woorden van Psalm 139: ‘Nog eer ik werd geboren had Gij mijn koers gezet door deze diepten heen.’ Ze herkende zich in deze woorden en in die van Johannes de Heer: “Ga niet alleen door het leven.” Ze was een vrouw die van aanpakken wist en als het even kon geen uitkering wilde ontvangen. Ze leidde een sober leven, maar allerminst somber. De pleegkinderen die bij haar in huis kwamen ontvingen evenals haar eigen kinderen zorg en liefde. Ze bood ook onderdak aan studenten en zo riemde ze het financieel een heel eind. Ze wist dat het licht sterker was dan het duister, ‘en de nacht zou oplichten als de dag (Psalm 139:12).’ Die nacht kon aardedonker zijn. In het jaar 2008 overleed haar dochter Cora en ruim drie-en-halve maand later haar man Cornelis Moerman. Hoeveel leed ook te dragen … “ze ging niet alleen.” Naast het verdriet waren er de vreugdevolle dingen. De familiebanden waren belangrijk voor haar. Op de rouwkaart stond een foto van de oude hand van haar broer die in haar hand ligt. Handen die vroeger veel werk verzetten, nu twee oude handen die getuigden van de stille kracht van de liefde. Er waren de vreugdevolle uren op de koffieochtenden van de Lisztflat en de bezoeken en zorg van haar dochter Hettie. De laatste drie maanden bezocht zij haar moeder in een verpleeghuis te Den Haag. Boven de rouwkaart stonden de woorden: “Een moeder sterft altijd te vroeg al wordt ze nog zo oud.
Je bidt dat God haar sparen zal, omdat je van haar houdt.
Maar als de jaren tellen gaan, zij ziek, moe en oud,
Bid je dat God haar halen zal, omdat je van haar houdt.”
Afgelopen dinsdag 2 juli vond de herdenkingsdienst in de aula van begraafplaats Jaffa plaats. De nagedachtenis aan Annie Moerman zij haar familie en ieder die haar gekend heeft tot zegen.
Ds. Marco Visser

Maria Magdalena van der Mespel-van der Meer † 24 juni 2019
Op maandag 1 juli namen wij in de aula van begraafplaats Iepenhof afscheid van mevrouw Riet van der Mespel-van der Meer. Op de muur werd een foto afgebeeld, genomen toen zij vorig jaar haar 90e verjaardag vierde. Met het hele gezin, alle kinderen, kleinkinderen en aanhang, ging zij toen, naar Blijdorp, de dierentuin in Rotterdam. Ze genoot die dag. Want zo had ze degenen, die haar dierbaar waren, het liefst: allemaal dicht bij haar.
De kinderen omschreven hun moeder met het woord ‘zorgzaam’. Niet zelden uitte die zorgzaamheid zich in bezorgdheid, overbezorgdheid zelfs. Wellicht had dat te maken met haar eigen leven dat niet altijd even gemakkelijk was. Ze was de oudste van zeven kinderen, moest als 12-jarige uit huis als dienster in het jaar de Tweede Wereldoorlog begon. Na de oorlog trouwde ze met haar man, die weduwnaar was. Het was een gelukkig huwelijk, maar het betekende wel dat zij een bestaand gezin binnen ‘rolde’. Helaas werd zij al jong weduwe, waardoor zij zich richtte op haar kinderen, die altijd voor haar klaarstonden, en met wie zij ook vele gezellige uren doorbracht. De laatste jaren, toen ze naar Die Buytenweye verhuisde, kostte het haar moeite om te wennen. Op de dagopvang vond zij haar plek, maar de uren dat zij alleen was, vielen haar moeilijk. Vijf weken geleden ging het zoveel minder met haar dat wij werd opgenomen in het ziekenhuis. Daar ging zij verder achteruit. En drie dagen na haar verhuizing naar de Bieslandhof overleed zij op 24 juni. Een grote troost bij het afscheid was een ervaring die zij ooit had. Toen ze aantal jaren geleden ernstig ziek was, keek ze naar buiten en hoorde ze een stem Wees niet bang. Ik ben met je. 
In de afscheidsplechtigheid sprak de begeleidster van de dagopvang goede woorden. We lazen Psalm 121, over God die over je waakt in leven en sterven. Zo gaven wij haar over in de handen van de levende God. We wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen, familie en vrienden veel sterkte in de leegte die nu is ontstaan. Dat zij mogen ervaren de nabijheid van God en mensen.
De gedachtenis aan mevrouw Riet van der Mespel zij ons tot zegen.
Ds. Caroline der Nederlanden

Johanna Middendorp-Westdorp † 8 juli 2019
Maandag 8 juli overleed Johanna Middendorp-Westdorp. Zij werd 91 jaar. Voordat zij naar de Bieslandhof ging woonde ze meer dan 25 jaar in Stefanna. Ze was een vrouw die in het geloof leefde. Stichtelijke lectuur lag op haar tafeltje, diverse christelijke afbeeldingen hingen aan de muur en een icoon boven haar bed illustreerden haar geloof in Jezus. 
Twee liederen die ze erg mooi vond waren, ‘Eens als de bazuinen klinken’ en ‘Blijf bij mij Heer.’ Ze was gehandicapt door een herseninfarct. Maar ze zei altijd: ‘Kijk eens naar die arme mensen elders in de wereld.’ Openhartig sprak ze over haar geloof in de Heer. Ze stuurde er in zekere zin op aan door reeds in de hal bij de voordeur een tekst van het Onze Vader op te hangen.
Op donderdag 11 juli werd zij begraven na een besloten samenkomst in de aula van Iepenhof. Haar nagedachtenis zij haar kinderen en kleinkinderen en ieder die haar gekend heeft tot zegen.
Ds. Marco Visser

Inleverdatum kopij
PKD 14 verschijnt op 31 augustus. Kopij kan tot dinsdag 20 augustus 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


Zondag 18 augustus
Het christelijk geloof wortelt in het Jodendom. Daarom begint de Nazomerpreekserie bij de synagoge. De titel van de Nazomerpreekserie is “Sporen van God in Delft”. Aan de
Koornmarkt staat de synagoge. De bouw vond plaats in 1861-1862. Na een bewogen geschiedenis, inclusief de Duitse bezetting toen het overgrote deel van de Delftse joden werd gedeporteerd en vermoord, werd op 18 september 2003 de Delftse synagoge officieel heropend. Er vinden diverse joodse en culturele activiteiten plaats. Op de gevel staat het Joodse jaartal 5622 dat overeenkomt met 1861 van de gewone jaartelling toen de eerste steen werd gelegd. De tekst op de gevel luidt: ‘5622 volgens de jaartelling voor onze gemeente’. En: ‘om ontzag voor Mij te hebben’.
Op een grote vierkante plaat staat een andere tekst. "Kom, laten wij ons nederbuigen, laten wij knielen, laat ons den lofzang zingen voor de Heer onze Schepper, dit is een Huis des gebeds voor alle volken. Mijn tempel zal heten ‘Huis van gebed voor alle volken’” (Jesaja 56:7). De tekst uit Jesaja is het startpunt van de Nazomerpreekserie. 
Ds. Marco Visser

Zondag 25 augustus
Deze zondag kijken we naar het nieuwste raam in de Nieuwe Kerk, het dochtertje van Jaïrus. Ik weet nog goed hoe ik jaren geleden dit raam gebruikte in het kindermoment. De reactie van de overige mensen maakte duidelijk dat het een “moeilijk” raam is. Ik heb het een paar maal in de Nieuwe Kerk bekeken, mijn vorige computer heeft dit als beginscherm en in mijn studeerkamer heb ik na het laatste bezoek aan de Nieuwe Kerk een kaart met het raam erop opgehangen. Geholpen door de website van Annemieke Punt, de maakster van het raam, begin ik nu de trekken in haar gezicht te ontwaren. Hoe meer moeite je ergens voor doet, hoe meer je het waardeert. Het is inderdaad een moeilijke afbeelding. Maar als je eenmaal de kleuren en de betekenis ziet, zijn ze overweldigend. Het leven is niet makkelijk, laat deze afbeelding van het leven in het geloof dat ook niet zijn. Maar het is kostbaar als je je er in verdiept. De lezingen zijn Marcus 5:21-43 en 1 Koningen 17:17-24. Wat voor het zien van de betekenis van het raam geldt, geldt temeer voor deze lezingen!
Ds. David Knibbe

Uit de wijk
Bedankt-1
Allen hartelijk bedankt voor de vrolijke bloemen die u mij zond voor mijn 95e verjaardag.
Met vriendelijke groet,
Bartje Daniels

Bedankt-2
Hartelijk bedankt voor de bloemen en die kaart die ik mocht ontvangen. Het doet mij goed dat er aan mij gedacht wordt.
Dhr. Berkelaar

Startdienst
Wie wil meedenken met de voorbereiding van de startdienst op 15 september? Aanmelden bij ds. David Knibbe, (015) 2852099 of david.m.knibbe@gmail.com.
Ds. David Knibbe

Nazomerpreekserie
Omdat wij, ds. Visser en ik, in de zomer veel afwezig zijn, is de zomerpreekserie een nazomerpreekserie geworden. De serie is opgezet om andere lezingen te horen dan gebruikelijk. Dit keer hebben we gekozen voor een andere manier om de diensten vorm te geven. Wat vinden we in Delft aan herinneringen aan ons geloof, aan de kerk, aan het Christendom? We gaan lopen over de Bijbelbrug en treffen daar een Bijbel als uithangbord aan. We kijken in de Nieuwe Kerk naar een raam, waar je goed naar moet kijken om te zien waar het om gaat. En wat hangt er toch in de Hofkerk, dat grote plastiek? En in de Oude Kerk, met de leuning is wel iets bijzonders aan de hand. En wat hebben de glas-in-loodramen in onze eigen kerk te vertellen? Deze en andere tekenen van het geloof staan er niet voor niets. Ze willen gezien worden, hun verhaal wil verteld worden en in deze nazomer luisteren wij naar hun beeldtaal. Sporen van God in Delft. In de hoop dat wij die sporen volgen, begrijpen, vertellen, volgen en doortrekken.
Ds. David Knibbe

Bazaar
Staan vrijdag 27 van 19:00 – 21:30 uur en zaterdag 28 september van 10:00 – 14:30 uur al bij u op de kalender? Die dagen staan de deuren van de Vierhovenkerk wagenwijd open in verband met de jaarlijkse Bazaar! U weet wel, er is dan van alles te koop, te eten en te doen, met een doel: Kinderen in de knel helpen. Kerk in actie doet dat in Oeganda (het ZWO-project). Wij steunen daarnaast ook landelijke en regionale projecten. Het belooft weer een flink spektakel te worden. En blijven verzamelen hè, (goede) bruikbare spullen, boeken en (winter)kleding. In de flyer leest u binnenkort meer over het afgeven in de kerk.
De Bazaarcommissie

Definitief ontwerp kerkzaal
Meer dan 80 mensen waren benieuwd naar het eindontwerp van de kerkzaal dat Daphne van der Knijff-Looman presenteerde zondag 14 juli. De gekozen materialen bieden een welkome uitstraling en comfort. De gekleurde bovenramen en het nieuwe verlichtingsplan geven licht en warmte. De vorm van de stoelen in een waaier en bijpassend podium versterken het gemeentegevoel om samen God te loven!
Met minder bezoekers voelt de kerkzaal leeg en groot, en biedt het mogelijkheden om de ruimte anders te benutten. Vanuit de waaiervorm is de interieurarchitecte gevraagd om ons over de uitwerking te adviseren en het meubilair te ontwerpen. Wat de prettigste plek van de cantorij is, bepalen we in de praktijk. In de komende weken werkt het waaierteam een plan en financieel overzicht uit dat we in september of oktober voorleggen aan het College van Kerkrentmeesters. Dan vervolgen we met de bouwvoorbereiding, het maken van de meubels en podium, de proefplaatsing van beamers en stoelen. Als alles voorspoedig verloopt, kijken we ernaar uit om elkaar volgend jaar voor de zomer te ontmoeten in de heringerichte kerkzaal!
Het waaierteam,
John Booij, Karel Heitkamp, Suzanne van der Kooij, ds. Marco Visser en Gabrielle Uitbeijerse

Steun het ZWO-project
Onze kerk zet zich via Kerk in Actie in voor het thema Kinderen in de knel. In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze bedelen, hebben amper te eten en worden door hun stadsgenoten met de nek aangekeken. Velen van hen zijn hun geboorteregio Karamoja ontvlucht vanwege de bloedige burgeroorlog en armoede en hoopten op een beter leven in de hoofdstad Kampala. Zes Oegandese partnerorganisaties van Kerk in Actie werken samen met de kinderen aan een beter bestaan. De organisaties helpen de kinderen en hun gezinnen om terug te keren naar Karamoja, waar de kansen op een beter bestaan zijn toegenomen. 
De collecte wordt gehouden op 11 augustus.
ZWO-Commissie