Protestants Kerkblad Delft - 13 2020

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 1 augustus

Aanmelden en spelregels voor bijwonen van kerkdiensten 
U kunt zich voor de zondagen 2, 9, 16 of 23 augustus telefonisch aanmelden op donderdagmorgen tussen 9.00-12.00 uur (of eerder per mail) bij scriba Peter Plugers.
Via e-mail scriba-vierhovenkerk@ziggo.nl of telefonisch via 06 184 79 463.
We hanteren een ‘streepjesmodel.’ Wie 5 juli is geweest krijgt een streepje achter zijn/haar naam. Meldt u zich voor bijvoorbeeld 19 juli voor het eerst en heeft u geen streepje dan gaat u voor op iemand die al een of twee streepjes heeft. U krijgt bericht wanneer u mag komen.
Twee coördinatoren en de koster van de zondag begeleiden de gang van zaken. U wordt als gemeentelid tussen 9.40 en 9.55 bij/voor de kerk verwacht. De coördinatoren leiden u/jullie naar de zitplaatsen. Men moet zich goed voelen, handen desinfecteren en de jas meenemen in de kerkzaal. Van het toilet mag alleen in noodgevallen gebruik gemaakt worden. Er wordt niet gezongen, noch geneuried. Na de zegen gaat men zitten. De coördinatoren geven aan wanneer en hoe de kerkzaal kan worden verlaten. Er is geen koffiedrinken, crèche of collecte. Gelukkig worden in augustus wel meer gemeenteleden toegelaten in de diensten.
Kerkenraad Vierhoven

Diensten in coronatijd
Allereerst dank aan de vaste medewerkers binnen onze wijkkerk die zich er voor hebben ingezet dat de diensten doorgang konden vinden de afgelopen maanden. De komende periode zien we met vertrouwen tegemoet. Zeker vier, mogelijk vijf mensen zullen instructies ontvangen ten aanzien van het uitzenden van de diensten. Een kleine werkgroep komt maandelijks bijeen om de gang van zaken te evalueren. Onlangs is besloten om het aantal kerkgangers te verhogen naar veertig, naast de twaalf ‘vaste aanwezigen’ zoals organist, technici en coördinatoren. We gaan verder met twee voorzangers. 
Ds. Marco Visser

Coronamaatregelen in de Vierhovenkerk
Op het moment dat ik dit schrijf, hebben we drie keer ervaring opgedaan met het houden van kerkdiensten waarbij maximaal dertig gemeenteleden fysiek aanwezig zijn en waarbij de rest de dienst desgewenst virtueel meemaakt. We zijn met elkaar verbonden, maar het blijft pijnlijk dat we al een lange tijd niet als wijkgemeente bij elkaar kunnen zijn. Het einde daarvan is nog niet in zicht.

We denken dat we met onze ‘hybride’ kerkdiensten het best mogelijke alternatief bieden. De kerkenraad is positief over de wijze waarop de kerkdiensten nu plaatsvinden en is dankbaar voor alle gemeenteleden die daar een bijdrage aan leveren. We blijven met elkaar zoeken naar de juiste balans tussen de regels van het RIVM, onze veiligheid en de wijze waarop we als gemeente van Christus onderling verbonden kunnen blijven. 
De kerkenraad kiest er vooralsnog bewust voor om terughoudender te zijn dan de landelijke richtlijnen. Ook bespreken we regelmatig of de gemaakte keuzes nog steeds de juiste zijn.

Onlangs is besloten om het maximum aantal aanwezige gemeenteleden uit te breiden. Met de opgedane ervaring weten we dat we met veertig gemeenteleden op een veilige manier een viering kunnen houden. Verder mogen mensen weer met elkaar in de auto meerijden. Gemeenteleden mogen elkaar ophalen om naar de kerk te gaan. De komende tijd beslist de kerkenraad of we na de dienst op een veilige manier koffie kunnen drinken. Alle ideeën daarover zijn van harte welkom.

Vanwege dezelfde voorzichtigheid is besloten om nog niet samen te zingen en alleen ‘voorzangers’ te gebruiken. Wel kunt u zachtjes meebidden met de responsies bij de gebeden en het Onze Vader. Telkens doen we kleine stapjes in de richting van de vieringen die we gewend waren, al gaat het langzamer dan we wensen.
We houden vast aan de regels die zijn ingesteld en die in het vorige kerkblad zijn toegelicht: jezelf aanmelden als je naar de kerk wil, alleen naar de kerk komen als je niet ziek of verkouden bent, in de kerk anderhalve meter afstand van elkaar houden (mits je niet tot hetzelfde huishouden behoort), et cetera. 

Ter afsluiting wil ik u vragen op YouTube te zoeken naar de termen ‘We shall overcome’ en ‘Nederland Zingt’. Als u de link volgt, hoort u een prachtig lied waar veel hoop en optimisme in doorklinkt. Dat wij dit optimistische en hoopgevende geluid ook diep van binnen voelen.
Namens de kerkenraad,
Marco Kuijper

Onze nieuwe visie als kompas
De wijkgemeente Vierhoven heeft een prachtig vormgegeven missie: Inspiratie handen en voeten geven. De Bijbel biedt ons perspectief, met Jezus als ons voorbeeld. We zijn op weg, maar onderweg doemen er wel allemaal vragen op. De maatschappij waarin wij leven verandert in een hoog tempo. De ledenaantallen dalen, christenen vormen onderhand een minderheid in Nederland. Hoe zal dat verder gaan en hoe moeten we daarop reageren? Een nieuwe visie geeft ons weer houvast!
Om een richting uit te stippelen zijn we de afgelopen twee jaar regelmatig, in de kerkenraad, op gemeenteavonden en in een denktank met elkaar in gesprek gegaan over de koers van onze wijkgemeente. De denktank heeft op basis van een analyse van trends en ontwikkelingen vier scenario’s ontwikkeld over hoe onze wijkgemeente in 2030 eruit zou kunnen zien. Deze scenario’s zijn op 4 februari met een groot aantal gemeenteleden besproken op een enerverende gemeenteavond. De gesprekken, gedachten en aangegeven voorkeur bleken te wijzen op een open, naar buiten gerichte gemeente met de wens om geïnspireerd te worden in de eredienst. 

De denktank heeft deze richting uitgewerkt tot een visie, die u op de website kunt lezen. Ook is er een video met een gesprek over de visie gemaakt. 
Visie: www.vierhoven-delft.nl/visie-wijkgemeente-vierhoven-2030                Video: www.vierhoven-delft.nl/fotogallerij

Met de visie in de hand werken de kerkenraad en denktank samen aan de strategie om op koers te blijven. Daarin kunnen we een profiel gaan bepalen van onze wijkgemeente wanneer ds. Visser met emeritaat gaat en de visie geeft ons een goede basis voor het bepalen van waar we goed kunnen samenwerken met andere wijkgemeenten. Kortom, de visie geeft ons richting om op onze wijze aan te sluiten bij de veranderende maatschappij. De visie is het kompas dat ons helpt te bepalen welke kant we op willen en kunnen. 
Namens de Kerkenraad en denktank,
Gabrielle Uitbeijerse

Dank!
Ik wil iedereen bedanken voor de grote hoeveelheid kaarten die ik heb ontvangen ter gelegenheid van mijn verjaardag. Het was overweldigend! Ontzettend bedankt.
Lucie de Jong-Harstra

Inleverdatum kopij
Uw bijdragen voor het volgende nummer kunt u uiterlijk maandag 17 augustus mailen naar wijkredactie.vierhoven@gmail.com. Deze editie bevat informatie over de zondagen 30 augustus en 6 september.


Zondag 2 augustus 2020 
Als je tegenslagen hebt te verduren of gewoon somber bent, zou je de lezing van deze zondag eens kunnen lezen. Vanuit een stroom van liefde en meevoelen spreekt Paulus zijn vurige overtuiging uit dat God met ons is, wat er verder ook gebeurt. Paulus is wat dat betreft geen studeerkamergeleerde. Schipbreuken en geselingen zijn deel geweest. Toch is God met hem. In het evangelie worden mensen gevoed vanuit een armoedige beginsituatie. Gods liefde is overvloed. De lezingen zijn: Romeinen 8:31-39 en Matteüs 14:13-21.
Ds. David Knibbe

Zondag 9 en 16 augustus Levend van de hoop die in ons is
Bij de kerkdiensten van 9 en 16 augustus. Bovenstaande kop staat boven de brief die mensen ontvingen ter voorbereiding op de startzondag van 6 september. De gemeente van Christus gaat verder ook in een periode waarin een coronavirus heerst. De goede boodschap uit het Aloude en Nieuwe Testament is en blijft de dragende kracht. Eeuwenlang heeft men die boodschap doorgegeven en wij doen dat op onze beurt. 9 en 16 augustus volgen we het rooster van ‘Bible Basics’ waarmee de kinderen van de kindernevendienst thuis werken. De lezingen zijn Mattheus 7:1-5 ‘de balk en de splinter’ en Mattheus 18:21-35 ‘een voorbeeld over vergeven.’ Als het gaat om ‘vergeven’ is het goed te bedenken dat ‘terechtwijzen’ daarbij hoort. Het is niet zo maar ‘zoete broodjes bakken.’ Jezus geeft aan dat er grenzen zijn en staat daarmee in de traditie van de wet en de profeten (vgl. Mattheus 18: 15-20 en Leviticus 19:17-18).
Ds. Marco Visser

Zondag 23 augustus
Voorganger is ds. Fred van Helden.

In memoriam
30 Juni stierf Marianna Johanna Vrijenhoek-Zeeuw. Zij woonde in de Roland Holstlaan. Kort na het tramongeluk op de Martinus Nijhofflaan overleed zij. Ze werd 82 jaar. 8 Juli vond de afscheidsplechtigheid plaats in de aula van crematorium Iepenhof. Kinderen, kleinkinderen, haar vriend Arie en een nichtje voerden het woord. Samen schetsten zij het beeld van een hartelijke, innemende vrouw. Iemand die de kunst verstond om mensen op hun gemak te stellen en hun zelfvertrouwen te laten groeien. Marjan was een vrouw die van aanpakken wist en kon organiseren. Een vrouw die je kon typeren met woorden uit Spreuken 31 waaruit gelezen werd op 8 juli. ‘Zij is vol daadkracht onvermoeibaar is ze in de weer. Handeldrijven gaat haar goed af.’ ‘Daadkracht’, ‘handeldrijven’ zijn van grote waarde in een eigen paardenslagerij. Zij stond zij aan zij met haar man Dolf in de slagerij aan de Hugo de Grootstraat. Na sluiting van de zaak gesloten werd zij verkoopster in diverse winkels. ‘Haar man vertrouwt op haar’ en dat deed Dolf. Hij overleed in 2012. Ze had een goed leven met hem en hoeveel pijn deed het toen hij langzaamaan weggleed en zij de verzorging niet meer aan kon. Ze was een krachtige vrouw, ruimhartig, ruimdenkend, bevrijdend.
Het was feest toen ze Arie uit Arnhem leerde kennen tijdens een vakantie. Nog een mooie tijd werd haar gegund. ‘Ze was een zorgzame vrouw voor haar kinderen. De dag van morgen ziet ze lachend tegemoet – zelfs door de pijn van de artrose en Parkinson heen. Fietsen, schilderen, bakken, ze stond midden in het leven en dan dit abrupte. Dat haar nagedachtenis haar kinderen, familie, haar vriend Arie Boers en allen die haar gekend hebben tot zegen mag zijn.

In memoriam
2 Juli overleed Wilhelmus Johannes Maria van Wees, echtgenoot van Mary van Wees. Hij woonde met haar aan de Aart van der Leeuwlaan en overleed in Stefanna. Willem werd 83 jaar. 10 Juli vond de uitvaart plaats, geleid door Erik de Groot geestelijk verzorger bij Pieter van Foreest. Kleinkinderen ontstaken kaarsen toen het lied ‘Als alles duister is, ontsteek dan een licht’ klonk. En vanzelf – werd 1 Korinthe 13 gelezen. Deze tekst vormde de basis voor Willem zijn leven. Woorden die ook gelezen werden toen hij met Mary trouwde. De liefde zoals daar door Paulus verwoord gaf deze zachtaardige man richting. De liefde die je sterk maakt en weerbaar en je doet staan voor je kinderen. Toen hem ooit gevraagd werd ‘wat is de mooiste dag van je leven?’ zei hij: ‘Dat was de dag toen we onze dochters ophaalden op Schiphol.’ Kinderen die hij samen met Mary aannam en zijn vertrouwen en onvoorwaardelijke liefde gaf. Die onvoorwaardelijke liefde was er vanzelf ook tussen Mary en Willem. Het moeten loslaten deed pijn, ‘maar wat bleef was de liefde.’ We bidden voor Mary, kinderen en kleinkinderen en allen die Willem gekend hebben dat zijn leven hen tot zegen zal zijn.

Levend van de hoop die in ons is 
Bij de startzondag van 6 september. Alle groepen die binnen onze gemeente actief zijn hebben een mail ontvangen om zich te presenteren op de startzondag. Dit jaar vanzelf een andere opzet. De groep die de inloop op donderdagochtend organiseert, kan u digitaal het beeld van een geurend kopje koffie tonen en u zo uitnodigen. De kindernevendienst levert weer een andere digitale presentatie die we via de kerkomroep en de livestream uitzenden. Plannen zijn en worden gemaakt voor het Studiehuis, de Taizé-vieringen, enzovoort.
Ds. Marco Visser

Sociëteit ‘leeft van de hoop die in ons is’ 
Het bestuur van de sociëteit nam enkele maanden geleden afscheid van de penningmeester, Henk van Strien. Wim Schut heeft deze functie overgenomen. Henk deed dit werk met grote precisie. Hij zorgde ervoor dat er geld was voor de honoraria van de sprekers en een kleine attentie om te overhandigen aan de gast. Henk, vanaf deze plaats nogmaals dank. 15 juli nam het bestuur afscheid van Nico Booster. Hij leverde vaak ideeën aan voor de programma’s en kende de nodige sprekers. Wij zullen zijn inbreng niet missen omdat hij vanaf de zijlijn zijn ideeën blijft doorgeven. Maar zijn pr-werk en het meehelpen klaar zetten van stoelen en tafels stopt en ook het bijwonen van de bestuursvergaderingen. Nico, ook jij vanaf deze plaats hartelijk dank. Wim kon meedelen dat Alie Hovius het bestuur komt versterken. Daar zijn we reuze blij mee! Het programma voor het seizoen 2020-2021 is al zo goed als rond! Eerdaags wordt het gepubliceerd, onder andere in de Nieuwsbrief. De financiering van deze plannen geschiedt voor een groot deel uit de giften die bezoekers overmaken. Het nieuwe bankrekeningnummer is NL95Trio 03200 10058 t.n.v. J.W. Schut en H.N. Melis.
Om al vast een tipje van de sluier op te lichten volgen hier enkele titels (en daar zijn de filmmiddagen nog niet bij genoemd!). 8 september: ‘Rebellen en dwarsliggers’ (oeuvre van Annejet van der Zijl), 29 september ‘Benedictus’, Interbellum ‘Goya tot Chaplin (door Henk Wassink), onze gemeentelid Jan Nijenhuis over de grootste telescopen ter wereld, enzovoort. 
Ds. Marco Visser

Amnesty International
Ook in de maand augustus schrijven we weer brieven, nu naar een drietal schrijnende gevallen in Chili, Rusland en Guatemala. U ontvangt de brieven per email als u een mail naar stuurt naar ondergetekende evert.vanbokhorst@gmail.com. U dient zelf voor frankering te zorgen (1,50 euro).
Alle trouwe schrijvers hartelijk dank.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

Ontmoeting Kerk en Buurt
De inloop op donderdagochtend 6 augustus tussen 10 en 11.45 uur gaat door, welkom!
Er zijn enkele spelregels maar die hoeven het onderlinge contact niet te hinderen.
Voor contact: Jasper van der Kooij (T: 015-261 1757, E: jasper@vdkooij.org) en Henny Melis (T: 015- 261 8796, E: h.melis@kpnmail.nl)

Giften
Gift € 50 van de fam. Van W. en € 200 van NN voor de voedselbank via de wijkdiaconie.
Hartelijke dank.
Ds. Marco Visser