Protestants Kerkblad Delft - 13 2021

Wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 31 juli

Bijwonen van kerkdiensten
Vanwege de versoepelde coronamaatregelen heeft de wijkkerkenraad besloten dat de gemeenteleden weer zelf alle liederen kunnen meezingen. De huidige afspraken op een rijtje: U dient zich telefonisch (06 18479463) aan te melden op donderdagmorgen van 9.00-12.00 uur of eerder per mail via scriba@vierhoven-delft.nl. Er zijn coördinatoren die iedereen begeleiden. Je wordt verwacht tussen 9.40 en 9.55 uur. Een mondkapje hoeft niet, wel de handen ontsmetten bij binnenkomst. Neem je jas mee de kerkzaal in. Onderling zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houden. We zingen weer zelf alle liederen. Na de zegen gaan we zitten, de coördinatoren begeleiden ons de kerk uit. Er wordt gecollecteerd met bakjes bij de uitgang. Na de dienst hopen we gezamenlijk buiten koffie te drinken. In onze kerkzaal kunnen we maximaal zestig personen ontvangen. U kunt dus komen of thuis de dienst digitaal volgen. 
Peter Plugers, scriba

Zondag 1 augustus
Deuteronomium 10: 12-21 en Marcus 7: 1-23. We hoopten op een zorgeloze zomer, maar corona kwam tussenbeide, de deltavariant maakte een einde aan de feestvreugde en daarbovenop kwam de ramp in Duitsland, België en Limburg. De Maas en de kleinere rivieren stroomden als een waterval onverhoeds dorpen binnen. Water als chaosmacht, het gevecht ertegen stopt nooit, lijkt het. Zowel in Deuteronomium 10 als in Marcus 7 is het naleven van de geboden geen automatisme, geen dogmatisme of het puur naleven en gehoorzamen van regels, maar komt het aan op je hart. Je moet je telkens weer opnieuw richten op de geboden, het is als de strijd tegen het water dat telkens weer vanuit een andere kant op je af komt. Het kwaad werkt op je in van binnenuit en je moet het daar bestrijden. Hoewel God ons regels geeft, komt het er op aan die met hart en ziel te doen. Anders worden we harde doe-machines die meer schade aanrichten dan goed doen.
Op zondag 1 augustus zijn deze twee lezingen aan de beurt.
Ds. David Knibbe

Lindenhof
Op woensdag 11 augustus om 14.30 is er een Huisdienst in de Lindenhof.
Ds. Marco Visser

In memoriam
Hendrik Bastiaan van Strien overleed 29 juni in de Bieslandhof in de leeftijd van 84 jaar. Hij verhuisde in januari vanuit de Marokkostraat naar Beukenlaan 2. In de Marokkostraat woonde hij jarenlang met zijn vrouw Joke met wie hij 4 juli 60 jaar getrouwd zou zijn. Henk was een beminnelijk mens die met iedereen om kon gaan. Een man die gezag uitstraalde en een zekere autoriteit bezat. Dat kwam goed van pas bij zijn werk bij de politie te Delft. Hij bekleedde er alle rangen, van agent via adjudant tot hoofdinspecteur. Op het bureau leerde hij Joke kennen. Eenmaal getrouwd stopte zij met haar werk en vormde het veilige thuis. Die thuishaven was belangrijk als je met zaken van doen hebt die een grote impact kunnen hebben op je leven. Nauwgezet en secuur schreef Henk de rapporten en verbalen. Na zijn pensionering zette Henk zijn talenten in voor diverse verenigingen en organisaties zoals de ‘inspectiedienst gezelschapsdieren.’ Als penningmeester van de sociëteit Vierhovenkerk leerden we hem kennen als een man die behoedzaam omsprong met de pecunia. Binnen de kerk bezocht hij nieuw ingekomenen, bezorgde het Kerkblad en liep hij voor de actie Kerkbalans. Henk behoorde tot die mensen die de ruggengraat vormen van onze  maatschappij. Ze weten wat er te koop is, handelen met souplesse en houden koers daarbij gedragen door de Heer die hun herder is. Maandag 5 juli vond in besloten kring de afscheidsplechtigheid plaats in de aula van crematorium Iepenhof. De vijf coupletten van psalm 23b waren het uitgangspunt van de overweging. Wij bidden dat wat hij gedaan heeft ten goede zal komen aan deze wereld en het tot zegen mag zijn van alle die hem kenden. In onze gebeden bidden wij voor Joke, zijn kinderen en kleinkinderen.
Ds. Marco Visser

In memoriam
Maria Johanna Bood- de Jong overleed 7 juli, één dag voor haar 75ste verjaardag. Zij woonde met haar man Jan en zoon Arjan in de Van der Kamlaan. Marjan is thuis ingeslapen. Ze voerde de laatste jaren een ongelijke strijd met de ziekte ALS. Vol van geestkracht, onvermoeibaar ging ze door. Ze bezocht de zaterdag voor haar overlijden de verjaardag van een zus en zou zeker haar eigen verjaardag gevierd hebben. ‘Aanpakken’ leerde ze op het tuindersbedrijf van haar vader in de Lier. Ze leerde voor onderwijzeres en begon in Sliedrecht met haar loopbaan. Daarna volgde Apeldoorn waar Jan woonde en werkte. Zijn werk verplaatste zich naar de Randstad en zo kwamen ze in Delft terecht. Al snel stond ze daar weer voor de klas. Met Jan en Arjan vormde zij een hecht team. Op de kist die donderdag in de kerk stond lag een groot rood hart gevormd door rode rozen. Daarmee drukten Jan en Arjan hun verbondenheid uit. Binnen de kerk deed Marjan allerlei werkzaamheden. Een jaar van te voren was het dienstenrooster van de Vijverhof gereed. Haar voetstappen staan niet alleen in de Vijverhof, maar ook in het Reinier, Joris en Die Buytenweye. Trouw bezocht zij vele mensen, zo de liefde van Christus vertalend. 15 Juli werd de dankdienst gehouden in de Vierhovenkerk, voorafgaande aan de begrafenis op Jaffa. Haar trouwtekst Romeinen 15:7. ‘Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard’ vormde het uitgangspunt. Wij allen met onze mooie en minder mooie kanten worden door Jezus aanvaard. Op de rouwkaart stond ‘na moedige strijd gaf zij zich over aan de liefde van Christus.’ Wij bidden dat wat zij gedaan heeft ten goede zal komen aan deze wereld en het tot zegen mag zijn van alle die haar kenden. In onze gebeden denken wij aan Jan en Arjan en haar familie.
Ds. Marco Visser

Een vakantie is een goed ding. Maar als er dan iemand met wie je een goede band hebt en voor wie je diep respect hebt, overlijdt, dan spijt het mij zeer dat ik op vakantie was. Marjan Bood heeft ons een geweldig voorbeeld gegeven hoe je een spierziekte kunt dragen. Ze ging zoveel mogelijk door. Ze belde soms iedere dag met mensen die dat nodig hadden, zeker in de coronatijd. Ze gaf zichzelf en vroeg weinig voor zichzelf. We bidden voor Jan en Arjan die zij achterlaat.
Ds. David Knibbe

In memoriam
Cornelia Hendrika van Oeveren- Ditmars overleed 14 juli in de Bieslandhof waar ze sinds november 2020 woonde. Corrie werd 86 jaar. Ze overleefde haar man Izaäk van Oeveren twaalf jaar, hij overleed op 28 juli 2009. Zij woonden aan de Derde Werelddreef. Corrie ’s leven kende tijden van lachen en huilen, van dood en leven. Zoals Prediker zegt: ‘Er is een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen, een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken.’ Het verborgen verdriet dat mensen meedragen, het onuitgesprokene dat drukt, Corrie wist ervan. De donkere wolk van de dood van haar zoon Mario die bij een verkeersongeluk om het leven kwam, schoof dikwijls voor de zon. Maar er waren ook de mooie en goede dingen. Op de rouwkaart staat ‘veel fijne herinneringen verzachten de smart.’ En ‘Dankbaar dat zij zolang in ons midden heeft mogen zijn, geven wij kennis dat door God tot Zich is geroepen onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgroot-oma.’ Want er waren de tijden van de verloving, van het uit schaatsen gaan, van het klaverjassen. Corrie hield van de gezelligheid op de bingoavonden. 
Ze zorgde er altijd voor dat ze goed gekleed de deur uitging. De kapper en pedicure zullen haar missen. De Lock downs deden haar niet goed. Ze miste ook de gang naar de kerk. Na Izaäks overlijden haalde Jacqueline Dekker haar frequent op om mee naar de kerk te gaan. Ze zaten samen in de kerk en aan dezelfde tafel bij het koffiedrinken. Op 22 juli namen we afscheid van haar in de aula van begraafplaats Eikelenburg te Rijswijk. Rijswijk, de plaats waar haar zoon en man begraven liggen, de plaats waar ze vele jaren woonde. Prediker 3 was de lezing. Wij bidden voor haar beide zoons en schoondochters, voor haar kleinkinderen en allen die haar leven deelden.
Ds. Marco Visser

Verhuizing
Op 6 augustus verhuizen wij naar Adama van Scheltemaplein 79 in de Voorhof. 
Ds. David Knibbe

Agenda
04/08 10.00 uur sectie Voorhof 4


Zondag 8 en 15 augustus
Wonderen spreken tot de verbeelding. Jezus maakt een meisje beter en een dove man. Marcus vertelt daarover in hoofdstuk 7. In de verzen 24 tot en met 30 gaat het over het meisje en haar moeder en in de verzen 31 tot en met 37 over de dove man. De beide wonderen worden begeleid door woorden, maar niet door ‘hocuspocus.’ Het is iets anders dan magie. In hoofdstuk 8 staat een volgend wonder (vers 1-9), gevolgd door Jezus woorden: ‘Waarom willen de mensen toch steeds een wonder, een teken zien (v.10-13)?’ In beide wonderverhalen voor 8 en 15 augustus gaat het om meer dan voor ogen is.
ds. Marco Visser

Zondag 22 augustus – Is het terecht?
Bijbellezing: Jona 4. In deze slotscene van het boek Jona komt het tot een confrontatie. Jona is woedend dat God het berouw van de inwoners van Ninevé aanvaardt. Maar God roept Jona op om het van Zijn kant te bekijken. Hij gebruikt daarvoor aanschouwelijk onderwijs. Een wonderboom groeit in één dag en geeft Jona schaduw, maar de volgende dag gaat de boom dood en wordt Jona bevangen door de verzengende hitte. Jona ervaart aan den lijve wat genade is, en vergeving, en waar wraak toe leidt. En hij ervaart dat wat hij wil niet hetzelfde is als wat God beoogt. God houdt van mensen en wil redden: ‘Is het terecht dat je boos bent?’ Soms zitten ook wij mensen zo vast in ons eigen gelijk, dat het goed is als wij ons zouden moeten afvragen: is het terecht?
ds. Caroline der Nederlanden

Pittige tijden voor vrouwen in Noord-Oeganda 
Zondag 15 augustus wordt gecollecteerd voor vrouwen in Noord-Oeganda, die ook geleden hebben onder de coronacrisis. Het levensonderhoud is duurder en de kinderen hebben vrijwel een heel schooljaar gemist. Hoe kan de Mothers Union helpen? Tijdens de eerste maanden van de coronapandemie gold een strenge Lock down. Daarna bleef het moeilijk om door het land te reizen. Telefonisch onderhielden de medewerkers contact met de vrouwen in de dorpen; intussen ontmoeten dorpsvrouwen elkaar weer in kleine groepjes en kan de Mothers Union weer hulp en trainingen verzorgen zoals die voor verbeterde tomatenteelt. 153 vrouwen eten thuis gezonder en gevarieerder door nieuwe kennis en goede tomatenzaden. Bovendien levert het geld op als ze een deel van de oogst verkopen.
ZWO-commissies Immanuel, Hof van Delft en Vierhoven

Taizé-vieringen
Waarschijnlijk starten de Taizé-vieringen weer in september. U kunt daarvoor in uw agenda steeds de derde zondagmiddag van de maanden september t/m november en volgend jaar van januari t/m maart reserveren. Nadere berichten volgen.
Simon Huisman

Marco Visser gaat met emeritaat
Na de aankondiging hiervan op de gemeentevergadering van 14 april is het tijd om u bij te praten over de plannen rond dit feit! Op zondag 19 september 2021 om 10 uur neemt Marco officieel afscheid in een bijzondere eredienst. Naast de gewone gang van zaken tijdens de eredienst zal Marco officieel worden ‘losgemaakt’ van onze wijkgemeente. En uiteraard volgen aan het einde van de dienst een paar kleine toespraken. 

De dag ervoor, zaterdag 18 september, vindt vanaf 15.00 uur in de Vierhovenkerk een gemeentebijeenkomst plaats, met ruimte voor een feestelijk afscheid van ons als gemeente. U kunt nu alvast de datum vastleggen in uw agenda. We willen Marco ook wat tastbare herinneringen meegeven aan onze gemeente. Daarover volgen nog details. 
Daarvoor kunt u een bijdrage storten op de rekening van de wijkkas: banknummer NL49 RABO 0383 4233 92 ten name van Prot.Gem.Delft inzake wijkgemeente Vierhoven 
(met vermelding van ‘Afscheid ds. Visser’).
Namens de wijkkerkenraad,
Co van der Maas, interim-voorzitter

Uit de kerkenraad
Op 13 juli vergaderde de kerkenraad ‘live’ in de Vierhovenkerk. Over twee weken wordt het definitieve rapport van de Buurt Kerk Werkgroep feestelijk aan de kerkenraad aangeboden. Realisering van de plannen betekent nogal wat voor de Vierhovenkerk. Een Buurtkerk is de hele dag open, vol met activiteiten en is een plek voor de buurt om elkaar te ontmoeten en zaken samen te vieren. De kerkenraad is enthousiast en gaat akkoord met de verdere uitwerking van de plannen. De eerste stappen zijn gezet. 

Onze organist Christo Lelie verzocht de kerkenraad een tweedehands Steinway B-vleugel aan te schaffen ter vervanging van de huidige Schimmel-vleugel. Deze mogelijkheid doet zich niet vaak voor. De verhuurbaarheid van de kerk voor concerten zou hierdoor toenemen. De kerkenraad acht in een afweging met andere zaken die ook geld kosten de aanschaf van de Steinway B-vleugel op dit moment niet mogelijk. Prioriteit ligt bij de verbouwing van de kerkzaal, waarbij ook bezuinigingen noodzakelijk waren. 

Rond de migrantenkerken kan worden gemeld, dat de Antiocheens Orthodoxe kerk nu elke zaterdagmiddag en -avond gebruik maakt van onze zalen. De heer Shadi Haddad is de drijvende kracht; hij hoopt op een blijvende plek in ons kerkgebouw. De Eritrese gemeenschap gebruikt de kerkzaal op zaterdagochtend en twee Afrikaanse kerken zijn aanwezig op zondagmiddag. Fijn om zo gastheer te kunnen zijn als kerkenraad. Met het College van Kerkrentmeesters zijn nadere afspraken gemaakt over onze betrokkenheid als gastheer/vrouw. Fijn dat er weer gezongen kan worden in de kerkdiensten en dat er meer gemeenteleden komen op zondag. De kerkenraad wenst iedereen een mooie zomer. Namens de kerkenraad,
Peter Plugers

Gezellig samen eten in de zomertijd
Op dinsdag 3 augustus hebben we van 12.00 – 13.30 uur een pannenkoekenmaaltijd. We nemen de dan geldende coronamaatregelen goed in acht. In verband met de voorbereidingen en het aantal te plaatsen bezoekers willen we graag een aanmelding, liefst uiterlijk twee dagen van te voren. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.  Aanmelden via Henny Melis h.melis@kpnmail.nl  of   bellen naar 015-2618796. Iedereen is hartelijk welkom!
De kookgroep


Geen bazar, ’t Is niet anders…
Grotere evenementen zijn voorlopig niet verantwoord. De Bazarcommissie heeft daarom besloten de bazar van september 2021 te cancelen. Via PKD en nieuwsbrief houden we u op de hoogte van mogelijke alternatieven. 
Namens de Bazarcommissie,
Han Kooreman

Ontmoeting Kerk en Buurt twee keer per maand open.
Wij hopen u op donderdag 5 en 19 augustus tussen 10 en 11.45 uur te kunnen verwelkomen; voor een kort momentje of langer, aan ieder de keus. Graag tot dan! Voor contact over de Kerk en Buurtactiviteiten: Jasper van der Kooij (T: 015-261 1757, E: jasper@vdkooij.org) en Henny Melis (T: 015- 261 8796, E: h.melis@kpnmail.nl)

Bedankt
Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de kaarten en telefoontjes tijdens mijn verblijf in het Reinier de Graaf Gasthuis. Het heeft mij veel goed gedaan!
Adri Blonk

De hartelijke gelukwensen die velen ons stuurden ter gelegenheid van ons 55-jarig huwelijksjubileum hebben ons blij verrast en heel goed gedaan.
Heel veel dank hiervoor!
Romke en Rob Klein

Inleverdatum kopij
Uw bijdragen voor het volgende nummer kunt u uiterlijk maandag 16 augustus mailen naar wijkredactie.vierhoven@gmail.com. In dit nummer staan de zondagen 29 augustus en 5 september centraal.

Giften
Ineke Melis ontving van NN € 20 voor diverse kerkelijke doeleinden. Hartelijk dank!
Henny Melis

Van NN € 20,00 voor de voedselbank, hartelijk dank.
Ds. Marco Visser