Protestants Kerkblad Delft - 14 2014

Wijknieuws wijkgemeente Vierhoven van 16 augustus

Bij de diensten
Zondag 17 augustus
Zondag 17 augustus is de zevende dienst in de zomerprekenserie over 1 Korinthe. Hoofdstuk 12 is het uitgangspunt. Paulus spreekt over de gaven van de Geest. In de verzen 8 tot en met 10 worden negen gaven onderscheiden. Het gaat van ‘het verkondigen van wijsheid’ tot en met ‘de uitleg van klanktaal’. Ieder gemeentelid heeft wel een bepaalde gave stelt Paulus. Hoe zorg je ervoor dat die gaven goed uit de verf komen? Binnen onze kerken zoeken we vaak mensen voor allerlei bestaande ambten (en taken) die al jaar en dag bestaan. Het zou verfrissend kunnen zijn om uit te gaan van de gaven die mensen zelf in huis hebben. Dit wordt wel ‘gavengericht werken’ genoemd.
Ds. Marco Visser

Zondag 24 augustus
Zondag 24 augustus wordt uit 1 Korinthe 14 gelezen. Het gaat daar over de samenkomsten van de gemeente. ‘Ieder draagt wel iets bij: een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan.’ Paulus suggereert enige orde aan te brengen in de samenkomsten (vers 27-31). Uitgebreid spreekt Paulus over profetie en klanktaal en de verstaanbaarheid. Als een buitenstaander de samenkomst bijwoont, moet hij het kunnen volgen. De kerkdiensten kunnen door iedereen bijgewoond worden, het zijn publieke bijeenkomsten. Maar hoe toegankelijk zijn ze zijn voor iemand die niet bekend is met de gebruiken en rituelen?
Ds. Marco Visser

In Memoriam Ernst Wurtz  10 juli 2014
Hoewel voorzienbaar kwam het einde van het leven van Ernst Wurtz toch vrij snel. De laatste jaren was hij behoorlijk aan het tobben met zijn gezondheid. Steeds minder op eigen kracht, steeds meer afhankelijk van en aangewezen op hulp van anderen. Hoe anders was het toen Ernst Wurtz nog in goede doen was. Geboren en getogen in de Amsterdamse Kinkerbuurt voldeed hij behoorlijk aan het landelijke beeld van de hoofdstedelijke bevolking: dwarse Amsterdammer. Die hoef je geen knollen voor citroenen verkopen. Alert, met een onderzoekende (soms argwanende?) blik. Kritisch, maar toch altijd in voor een geintje.
Ernst Wurtz was een harde werker, hij stak graag zijn handen uit de mouwen. Al doende, zo was zijn liefde voor z’n gezin. Al doende stond hij vele anderen terzijde die zelden vergeefs een beroep deden op zijn behulpzaamheid en op zijn technische vaardigheid. Het volkse van de Kinkerbuurt kwam ook in hem naar boven in het zwembad. Kinderen van hoog tot laag hielp hij om hun watervrees te overwinnen, zichzelf te kunnen redden in het water en het zwemmen zelfs leuk te vinden. 
Ook in de kerk liet hij zijn handen spreken. Jarenlang hielp Ernst met het verzamelen en ophalen van oud papier. Dat werk lag hem. Fijnzinnige, hoogdravende hoogliturgie was aan hem niet besteed. En dat steekt een Amsterdammer niet onder stoelen of banken. Hij hield meer van Oosterhuis die het geloof met beelden de ruimte geeft. “Licht dat ons aanstoot in de morgen, voortijdig licht waarin wij staan”. Naar dat licht is Ernst Wurtz opgegaan.
Ds. Jurjen G. Fennema

Uit de wijk
De familie Droog dankt de gemeente voor de bloemen zie zij ontving voor haar 55-jarig huwelijksjubileum.
Ds. Marco Visser

Amnesty brieven schrijven op 7 september
We schrijven op deze zondag Amnesty brieven, maar de geadresseerden zijn nog niet bekend wanneer ik dit schrijf. Op onze schrijfactie in juni naar de Israëlische minister van Landbouw over gedwongen huisuitzetting kregen veel mensen een antwoord. In het vorige kerkblad is deze reactie al vermeld. Zo merken we dat onze brieven niet altijd tevergeefs zijn. Alle briefschrijvers hartelijk dank. Schrijft u zondag 7 september ook mee? We zien u graag bij onze stand in de hal voor de Amnesty International brieven en voor een keus van artikelen uit het assortiment van de Wereldwinkel.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

Wandelen, gedicht en gesprek op 4 oktober
Nu alvast worden u en jij uitgenodigd om 4 oktober vrij te houden voor een wandeling in het poldergebied tussen Delft en Schiedam. Al wandelend willen we een gedicht van Martinus Nijhoff verkennen en met elkaar in gesprek zijn over thema’s die het gedicht aanreikt. Uitvalsbasis is de boerderij aan Woudweg 12 waar Neely de Ronde is opgegroeid. We vertrekken ’s ochtends om 10.00 uur op de fiets vanaf de Vierhovenkerk. Rond 15.00 uur zullen we weer terug zijn bij de Vierhovenkerk. In het volgende kerkblad volgt er meer informatie.
Henny Melis en Neely de Ronde

Gift
Van V.d. L € 20 voor de wijkdiaconie.

Agenda
18 augustus 20.00 uur Voorbereiding Voettocht voor vrede, Marcuskerk
09 september 20.00 uur Wijkkerkenraad, Vierhovenkerk

Inleverdatum kopij 
PKD 15 verschijnt op zaterdag 13 september. Dit is een nummer voor twee weken. Kopij kan tot zaterdag 30 augustus18.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.

Dat gezegend is
deze tijd van groei en bloei.

Dat gezegend is
deze periode van minderen en loslaten.

Dat mijn rennen
wandelen
en mijn dadendrang
genieten worden.

Dat juist nu
vriendschapsbanden
sterker worden.

Dat ik de tijd neem
stil te staan bij
hetgeen mij draagt.

Dat ik leef
in verbondenheid met mijn ziel
en met respect voor mijn lichaam.

Dat ik geniet
van wat mensen mij bieden
en van wat de natuur mij schenkt.

Dat het een tijd zal zijn
waarin ik ga met
de kracht van de hemel,
het licht van de zon,
de jacht van de wind,
de vastheid van de aarde. 
(Bron: Zeggen en zwijgen, Oecumenisch gebedenboek voor alledag, blz. 117)


Zondag 31 augustus
Negen weken lang voerde de apostel Paulus het woord, gericht aan de gemeente in Korinthe, maar ook aan ons. Vanaf 31 augustus neemt de evangelist Matteüs het weer van hem over. In Matteüs 17:14-20 komen we Jezus tegen op een manier die wij niet van hem gewend zijn. Een getergde Jezus van wie het geduld opraakt: “Wat zijn jullie toch een ongelovig en dwars volk, hoe lang moet ik nog bij jullie blijven”? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen?” 
Waarom reageert Jezus zo gepikeerd? Vanwege het gebrek aan vertrouwen bij het volk. Meer dan het voordeel van de twijfel ontvangt Jezus niet. Wanneer niets -of slechts een beetje- uitkomt van datgene waarvoor men bidt, dan wordt dit vertrouwen meteen opgezegd. De stap van geloof naar ongeloof is niet zo groot. Het gemak waarmee mensen die stap zetten heeft ook de profeet Jeremia verbaasd en tegelijk (plaatsvervangend) kwaad gemaakt. Dat horen we in de tweede lezing van deze zondag: Jeremia 7:23-28.
Hoe komt het dat mensen die stap zo snel maken? Hoe komt het dat de stap naar buiten het geloof gemakkelijker is dan de stap naar binnen? We zingen: “Nooit kan ’t geloof teveel verwachten”, maar wat maakt het geloof nu meer dan het voordeel van de twijfel? 
Ds. Jurjen G. Fennema
Zondag 7 september 
In deze dienst vieren wij met elkaar de maaltijd van de Heer. Er is een betrekkelijk korte Schriftlezing: Matteüs 18:15-20. Maar het is wel een hele compacte tekst met verschillende thema’s die onderling met elkaar zijn verbonden. 
Ons leesgedeelte begint met een tekst waarop onder meer de kerkelijke tucht is gebouwd, in het bijzonder over de afsnijding van de gemeente van Christus, kortweg de ban genoemd. 
Dan vervolgt de tekst met een tweede thema: het hemels mandaat om op aarde te verbinden en te ontbinden. Dit klinkt heel anders dan de veel aangehaalde tekst in Matteüs 19:6b: “Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden”. Je kunt nuanceren -en dat moet ook- en zeggen dat dit laatste betrekking heeft op de huwelijkse trouw en hoofdstuk 18 over de onderlinge omgang binnen de kring van Geestverwanten en vrienden van Jezus. Blijft over de vraag: ‘Waarom zijn de verzen 16:9 (belijdenis van Petrus) en 18:18 dan wél een mandaat en is 19:6b dat juist niet.
Het derde thema is de verzekering vanuit de hemel dat, waar twee of drie in Jezus’ naam samen zijn, hijzelf in hun midden zal zijn. 
Voor onze wijkgemeente Vierhoven lijkt mij deze tekst een gewetenskwestie. Wij noemen ons pluriform, dat wil zeggen een gemeente met een diversiteit aan geloofsopvattingen en geloofsmanieren. Dat stelt ons voor twee vragen:
Zal het ons lukken om -al is het maar voorlopig- de grenzen van Vierhoven aan te geven? Ik bedoel natuurlijk niet de wijkgrenzen, daar is nu al genoeg over gezegd wat mij betreft. Ik heb het over grenzen verkennen en afbakenen. Tweede vraag is kunnen wij wel tot een eensluidend oordeel komen over wat binnen en buiten de grenzen van Vierhoven valt?
Met deze vragen ga ik aan de slag voor de dienst van 7 september. Mij dunkt een goede voorbereiding voor de startzondag op 14 september. Maar ook een opmaat voor het vervolg van de dienst waarin we met heilig Avondmaal de daad bij het woord voegen: het vieren van de Heer in ons midden met brood en met wijn. 
Ds. Jurjen G. Fennema

Startzondag 14 september


Creatief in en voor het huis van de Heer
Maandag 15 september van 14.00 tot 16.00 uur is er weer een schilder-/teken-/knutselmiddag. Het eerste uur gaat het gesprek over het onderwerp ‘de andere wereld’ naar aanleiding van Matteüs 20:1-16. Vervolgens gaan we aan de slag met het uitbeelden van onze gedachten bij deze shaloom. In het volgende kerkblad volgt meer informatie.
Ds. Marco Visser

Bijbelkring
Tijdens de Bijbelkring wordt een Bijbelgedeelte besproken dat de zondag erop of enkele weken later in de kerk wordt gelezen. De Bijbelkring heeft het karakter van een preekvoorbereidingsgroep. Woensdag 17 september start de serie. U bent van welkom van 14.00 tot 16.00 uur in de Vierhovenkerk.
Ds. Marco Visser

Veel medewerkers gevraagd!
Onze jaarlijkse bazaar komt weer dichterbij, namelijk op vrijdag 26 september van 19.00 tot 21.30 uur en zaterdag 27 september van 10.00 tot 14.30 uur. De opbrengst van de bazaar is bestemd voor het ZWO-project in Zuid Afrika: het UJAAMA centrum en een uitje in juni 2015 met gezinnen van de Horizonschool.
In de week van de bazaar kunt u uw spullen inleveren, de precieze tijd komt in het volgende kerkblad te staan. Tijdens de bazaar zal er in de hal van de kerk koffie, thee of frisdrank met wat lekkers er bij voor een klein prijsje te krijgen zijn. Ook verse bloemen, bloemstukjes, oliebollen, appels en peren zullen weer volop te koop zijn. Het wordt weer een gezellige boel. Wilt u niets kopen, maar wel financieel bijdragen? Het rekeningnummer is: NL43 INGB 0005 6632 70, Wijkdiaconie Vierhoven onder vermelding van Bazaar 2014.

Graag willen wij voor de bazaar een beroep doen op de medewerkers van vorig jaar. Ook nieuwe medewerkers zijn zeer welkom. Hulp voor het inrichten, staan in de stands en bij het opruimen zijn hard nodig. Intekenlijsten hiervoor liggen vanaf zondag 17 augustus op de tafels in de hal van de kerk. Hoe meer mensen, hoe beter we de taken kunnen verdelen!

Wilt u iets bakken voor bij de koffie of voor de verkoop in een stand: heel graag! Hebt u een mooie prijs beschikbaar voor het rad van fortuin? Graag melden bij Han Kooreman, (015) 261 2036 of jm.kooreman@12move.nl.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Henny Melis, (015) 261 8796 of h.melis@zonnet.nl. 
De bazaarcommissie: Gerda Braaksma, Wim Huisman, Eric Klinkenberg, Marijke Koreneef, Han Kooreman, Henny Melis, Ab Moes, Rommert Stellingwerf