Protestants Kerkblad Delft - 14 2015

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 22 augustus

Bij de diensten
Zondag 23 augustus
In deze dienst gaat ds. W.J. Pantjes voor.

Zondag 30 augustus
De zomerprekenserie wordt afgesloten met Micha 6 en 7. De laatste twee hoofdstukken van Micha zijn niet om blij van te worden. Micha valt zijn tijdgenoten fel aan. Het lijkt wel een beetje op onze tijd. Men doet alles voor geld, maar het recht komt niet tot zijn recht. Politici die corrupt zijn, leiders van banken die alles, ja teveel doen voor geld, Micha kende het principe en valt zijn volksgenoten daarop aan. Alleen… het laatste gedeelte is anders. God voert hij op als een straffende God. Maar de laatste verzen van zijn profetie gaan over vergeving. Straf om aan te geven hoe erg de overtredingen zijn, vergeving om aan te geven hoe God is. 
Ds. David Knibbe

Zondag 6 september
In deze dienst gaat ds. F.A. Benthem voor.

Kindernevendienst
23 augustus 1 Korintiërs 13 Liefde
30 augustus 1 Korintiërs 11 Voor iedereen genoeg te eten
6 september 1 Korintiërs 6 Alles mag, niet alles is goed
13 september Rechters 7-8 Gideon

In memoriam Wilhelmina Wijntje van Rheenen  9 juli 2015
Op 9 juli overleed Wil van Rheenen. Zij is 69 jaar geworden. Wil woonde in de Hoornse Zoom, Oliemolen 124.
Op woensdag 15 juli om half elf was de begrafenis. Het was het moment dat wekelijks Wil en haar zussen bij elkaar kwamen voor de meidendag. Nadat hun moeder overleed, kwamen de zussen bij haar bij elkaar. Zo nam Wil de plek van moeder over en werd zij het middelpunt van het gezin. 
Familie was belangrijk voor Wil; de familie gaf haar gezelligheid en veiligheid. Veiligheid die zij nodig had. De familie gaf veel aandacht en liefde aan Wil en zorgde ervoor dat de zorg voor haar goed geregeld was.
Wil was belangrijk voor de familie. Ze was de verbinding binnen het gezin; om haar kwam het gezin samen. Ze was ook van iedereen binnen de familie in detail op de hoogte. Niet alleen aan het gezin, maar ook aan haar medebewoners en verzorgenden van de Hoornse Zoom, gaf ze humor en dankbaarheid; steevast klonk uit haar mond ‘bedankt lieverd’ of ‘dag lieverd’. Wat zij ook gaf was haar geloof, dat van jongs af aan diep in haar geworteld was. En wat haar tot steun was in haar leven en bij haar sterven. Zo was zij ervan overtuigd, dat zij bij haar overlijden naar haar vader en moeder ging in de hemel.
In een druk bezochte dienst met familie, medebewoners en verzorgers van de Hoornse Zoom en vrienden namen we afscheid van Wil. Een goed mens, met een mening en een sterke wil. We laten haar los in het geloof in Jezus, die zei: “Laat de kinderen tot mij komen, wat het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.” En in het geloof in God, bij wie iedereen welkom is.
Wil van Rheenen is begraven op woensdag 15 juli op begraafplaats Iepenhof. De nagedachtenis van Wil van Rheenen zij ons tot zegen.
Ds. C. der Nederlanden

Uit de wijk
Verder zonder ds. Fennema
Vlak voor Pasen is ds. Jurjen Fennema met ziekteverlof gegaan. Dit was voor ons onverwacht. Hij was tot het laatst actief en heeft met hart en ziel tegen zijn ziekte gevochten. Toen kwam de onzekerheid hoe het verder zou gaan: parttime werken of helemaal afgekeurd worden? 
Tijdens de vakantie kwam het bericht dat hij niet meer zou gaan werken en dat dit per 1 augustus zou ingaan. Ook al zou je dit hebben verwacht, dan is het definitieve hiervan voor hem ingrijpend. 
Als collega’s gaan we nu samen met de kerkenraad op zoek naar een zo goed mogelijke vervanging. En we spreken hier uit, dat het ons aan het hart gaat zonder Jurjen verder te moeten. 
Ds. Marco Visser en ds. David Knibbe.

Heel veel dank 
voor de bloemen uit de eredienst en de vele kaarten die ik gestuurd kreeg in het ziekenhuis en thuis. Het herstel gaat heel langzaam. Ik moet veel geduld hebben, maar ik doe mijn best.
Ria de Gans Slappendel

Koningen en slimme helden
Op startzondag 13 september nodigen we alle kinderen uit om met elkaar te spelen na de kerkdienst. Tijdens de dienst is er gewoon kindernevendienst, daarna kunnen we in navolging van de koningen en slimme helden uit de Bijbel aan de slag met kastelen bouwen, stenen slingeren, sluipen en spellen spelen om in samen te werken. We spelen binnen én buiten, daarna eten we … pannenkoeken! Na startzondag lezen we in de nevendiensten bekende verhalen vanaf Bijbelboek Rechters.
Kindernevendienstleiding

Gemeenteweekeinde 2016 
‘Het leven lacht je toe!’
Het gemeenteweekend komt er weer aan!!! Van vrijdag 4 maart tot en met zondag 6 maart 2016 hopen we met vele gemeenteleden een fantastisch weekend te beleven in het Koos Vorrinkhuis in de Lage Vuursche. Sarah, de vrouw van Abraham, staat centraal. Sarah lacht wanneer ze hoort dat ze op haar hoge leeftijd een kind zal krijgen. Dit lachen leidde tot het thema: ‘Het leven lacht je toe’. Een positieve en prikkelende insteek. Want wat behelst ‘het leven’? Gespreksgroepen, creatieve en muzikale activiteiten staan op het programma. Op de Startzondag is de organisatiecommissie aanwezig en kunt u zich al aanmelden, de inschrijfformulieren liggen klaar. 
De organisatiecommissie, Robert-Jan van Egmond, Margot Mekkes, Henny Melis, Janneke Nolten, Linda van der Steenhoven en Marco Visser 

Museumclub
Bezoekt u graag een museum of een mooie tentoonstelling maar is er niet altijd iemand die met u mee kan? Bij voldoende belangstelling wil ik een museumclub oprichten om gezamenlijk eens per twee of drie maanden om naar bijvoorbeeld minder bekende musea of een bijzondere tentoonstelling te gaan. Grootte van de groep: maximaal zes tot tien personen. Opgeven bij Margot Mekkes, telefoonnummer (015) 257 0093 (of) 06 515 220 99, e-mail mamekkes@telfort.nl.
Margot Mekkes

Inleverdatum kopij
PKD 15 verschijnt op zaterdag 19 september. Kopij kan tot dinsdag 8 september 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


Startzondag 13 september
De landelijke kerk reikt het thema ‘Goede buren’ aan. Een onderwerp dat de Vierhovenkerk op het lijf geschreven is. We willen er zijn voor de mensen van de Voedselbank, niet alleen op de donderdagmiddag maar ook tijdens bazaar, kerstinloop en kerkennacht. We hebben een kerk met veel ruimten die onder andere beschikbaar zijn voor Isofa (Interkerkelijke Stichting voor Ondersteuning bij Financiën en Administratie). De stichting verzorgt persoonlijke budget begeleiding. Jaarlijks is er de voettocht voor vrede (dit jaar op woensdag 23 september). We ontmoeten daar onze buren uit de moskeeën en andere kerkgenootschappen. 
Hoe zijn wij goede buren? Aan de hand van de vertelling van Jezus over de barmhartige Samaritaan willen we ons er op bezinnen (Lucas 10:25-37). Wie is de medemens/de naaste van de mens die bestolen is? 
‘De wetsleraar antwoordde: ‘De Samaritaan, want die was goed voor de gewonde man.’ Toen zei Jezus: ‘Doe dan voortaan net zoals de Samaritaan.’ (Bijbel in Gewone Taal)

Na de dienst is er een programma dat begint met koffiedrinken. Vanaf 11.30 tot 12.30 uur zijn er workshops van een half uur. Daarna volgt een maaltijd. Om 13.30 uur sluiten we af. Op het programma staat:
De kindernevendienst heeft een eigen programma gemaakt dat ‘Koningen en slimme helden’ heet (zie elders).
Er is veel aandacht voor zonnepanelen. Zoals u weet zijn we daar als ‘groene kerk’ mee in de weer en de kerkenraad bekijkt of het haalbaar is om zonnepanelen te plaatsen (zie elders). Verder informeren Eric Klinkenberg en Bauke Zelle u over zonnepanelen. Ze delen hun ervaringen met hun eigen zonnestroominstallaties en hoe die zijn aangelegd. Ook adviseren zij u als u overweegt panelen op uw dak te (laten) plaatsen. 
De ZWO-commissie geeft informatie over het project rondom Ujamaa (Zuid-Afrika). Daarbij wil ze geld inzamelen door het uitwisselen van diensten van vraag en aanbod.
Er is een preeknabespreking onder leiding van Els Alblas. 
Workshops die na 12.00 uur starten zijn die van de cantorij en de schoonmaakactie:
Onze cantor Wim Loef verzorgt een zangworkshop waaraan cantorijleden meewerken en die door iedereen kan worden bezocht.
Een laatste workshop heeft te maken met buurt, kerk en milieu en is een schoonmaakactie rondom de kerk: twee-aan-twee zwerfvuil verzamelen. Degenen die het meeste hebben opgehaald, krijgen een prijs. 
Verder is er aandacht voor kinderclub Plexat, het programma van de Sociëteit Vierhovenkerk en is gelegenheid om u in te schrijven voor het gemeenteweekeinde.
Ds. Marco Visser

Brieven schrijven
Op zondag 6 september schrijven we brieven voor Amnesty International. De namen van de betrokken personen zijn nog niet bekend. We hopen dat u (opnieuw) meedoet. Ook vragen we u aandacht voor producten uit de Wereldwinkel gericht op eerlijke handel en een goede beloning voor de producent. We zien u graag in de hal van de Vierhovenkerk voor of na de dienst.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

Wanneer komt die nieuwe wereld van God?
Op woensdagmiddag 16 september om 14.00 uur lezen we Marcus 9:38-50. Met een aantal beelden maakt Jezus duidelijk waar het op aankomt als het gaat om Gods Koninkrijk. Of om het te zeggen met de woorden uit de Bijbel in Gewone Taal, ‘Gods nieuwe wereld’. Het eerste stukje (vers 38-41) gaat over wie wel of niet bij Jezus hoort (Wie niet onze vijand is, is onze vriend). Na de inleiding volgt de bespreking van het Bijbelgedeelte. Tot slot trekken de deelnemers lijnen naar de preek van zondag 27 september.
Ds. Marco Visser

Zonnepanelen voor de Vierhovenkerk
De Vierhovenkerk verbruikt per jaar zo’n 15.000 KWh aan elektriciteit. Dat kost per jaar ongeveer €2.400. De kerk betaalt namelijk een stroomprijs van 16 cent per KWh. Dat is minder dan particuliere huishoudens omdat kerken vijftig procent van de energiebelasting kunnen terugvragen. 
De zonnepanelencommissie maakt een plan om met zonnepanelen op het hoge dak van de Vierhovenkerk deze energie zelf op te wekken. Zo kunnen we de energierekening met het genoemde bedrag verlagen.
De zonnestroominstallatie hiervoor kost circa €25.000. Voor de financiering vraagt het huidige plan aan de gemeenteleden om samen €12.000 bijeen te brengen. Daarnaast komt vijftig procent van de bazaaropbrengst van dit najaar beschikbaar voor de panelen (naar verwachting €3.000). Ten slotte hebben we al een toezegging voor een renteloze lening voor de nog benodigde €10.000. Die lening lossen we jaarlijks af met het bespaarde bedrag. Na aflossing van de lening heeft de kerk geen kosten meer aan het elektriciteitsverbruik gedurende de levensduur van de zonnepanelen. 
Het plan ronden we in augustus af. De wijkkerkenraad zal in de vergadering van september besluiten of we dit jaar al de wervingsactie houden.
Bauke Zelle

Kom naar de bazaar!
Op vrijdag 25 september van 19.00 tot 21.30 uur en zaterdag 26 september van 10.00 tot 14.30 uur is er bazaar in de Vierhovenkerk. 
Er zijn veel spullen te koop. Het wordt vast een gezellige boel! Maar ook de opbrengst telt. Een bedrag gaat naar het ZWO-project in Zuid-Afrika en er wordt geld ingezameld voor de zonnepanelen (zie elders).

We kunnen volop medewerkers gebruiken om de zaal in te ruimen, in stands te staan of iets te bakken voor bij de koffie. De intekenlijsten daarvoor liggen op het buffet in de kerk.
Wie heeft er mooie spulletjes voor de verkoop? Het volgende kunnen wij goed gebruiken: speelgoed, kleding, linnengoed, boeken (vooral literatuur), klein kindermeubilair, kunst, vazen, serviesgoed, radio’s, cd’s, computers, platte beeldschermen, kleine TV’s, schalen voor bloemstukjes, spaarzegeltjes en bonnetjes. Wilt u op de elektrische apparaten die u inlevert een sticker plakken dat ze nog goed functioneren en eventuele snoeren aan het apparaat bevestigen? 

Spullen aanleveren in de kerk kan in de week van 21 september op maandag, dinsdag en woensdag van 14.00 tot 16.00 uur en van 19.30 tot 21.30 uur en boeken al de week daarvoor: vanaf 14 september op dezelfde tijden. 

De bazaarcommissie: Gerda Braaksma, Eric Klinkenberg, Marijke Koreneef, Han Kooreman, Henny Melis, Ab Moes, Rommert Stellingwerf

Giften
€200 (€100 voedselbank en €100 Interkerkelijk Sociaal Fonds) van De J.. €40 (€20 voedselbank en €20 Interkerkelijk Sociaal Fonds) van fam. V.d. E. via bezoekmedewerker. Hartelijk dank voor deze giften.