Protestants Kerkblad Delft - 14 2017

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 12 augustus

Bij de diensten
Zondag 13 augustus
Op deze zondag is de hoofdlezing Matteüs 25:14-30. Jezus verrast met zijn verhalen over de nieuwe wereld. De nieuwe wereld waar het net even anders toe gaat dan in onze wereld. In onze wereld plan je, ontwikkel je strategieën, verwoord je visies en stel je beleidsplannen op. Niet dat het verkeerd is, maar Jezus gooit het telkens over een andere boeg of zet er de rem op. Zo laat de barmhartige Samaritaan uit Lucas 10 zijn leven ontregelen en wordt tot medemens van de beroofde. In Matteüs 25:14 en verder lijkt het te gaan over ‘woekeren met je talenten’. Maar Matteüs 25:13 en het slot van de gelijkenis wijzen naar een andere richting.
Ds. Marco Visser

Zondag 20 augustus
Op deze zondag lezen we een aantal gelijkenis-uitspraken van Jezus die bijeengebracht zijn in Lukas 6:41-49. We lezen over de omgang met een balk en een splinter, over een boom die je (her)kent aan zijn vruchten, over een wankel of stevig fundament onder een huis en bij dat alles over het doen en zeggen (dabar) van wat goed is in Gods ogen. Wat kunnen wij met deze voorbeelden in ons leven? 
In deze dienst zijn ook dove mensen aanwezig. Dat betekent dat ik als voorganger de door mij gesproken woorden zal ondersteunen met gebaren uit de Nederlandse gebarentaal. De dienst is dus geen dovendienst maar een dienst van dove- en horende mensen samen. Een meer-talige dienst, zo zou je het ook kunnen zeggen.
Ds. F.C. van Dijke

In memoriam
Alida Koster-Heemskerk  5 juli 2017
Op 5 juli overleed Alida Koster-Heemskerk in de leeftijd van 65 jaar. Lida is thuis bij haar geliefden gestorven. Thuis, aan de Suezsingel waar ze woonde met haar man Aad. Als het kinderen en kleinkinderen goed ging, dan ging het haar goed. Lida kwam iedere zondag met Aad naar de kerk. Zij stond in de lange rij van getuigen. Het was een vrouw die oog had voor de ander: een echt ‘mensen-mens’. Op haar werk in het Reinier de Graaf Gasthuis toonde ze interesse in de mensen met wie zij werkte. Haar betrokkenheid en meeleven was groot. 
In 2012 kreeg ze te maken met de ziekte. Eerst herstelde ze, toen de ziekte voor de tweede keer terugkwam knokte ze er opnieuw tegen maar moest uiteindelijk haar gevecht staken. Ze putte in haar bange dagen kracht uit haar geloof. Ze zocht en vond bemoediging bij God. Het zingen van het lied ‘Blijf bij mij Heer’ troostte haar. Het lied ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ (Liedboek 416) had grote waarde. Op een kleine paaskaars die bij de baar stond, eerst thuis en later in de aula, stonden de woorden ‘Ga met God’. 
Op 12 juli vond de dankdienst plaats voorafgaand aan de begrafenis op Iepenhof. Bij het Licht van Christus namen we afscheid van haar. Johannes 2 klonk, het verhaal over de bruiloft te Kana. De familie kwam jarenlang iedere week op zondagmiddag bijeen. Die zondag werd aangeduid als ‘bruiloft’. Het illustreerde het goede samenzijn. ‘Vier het leven’ zei Lida, ‘want het is meer dan de moeite waard.’ Aad en de kinderen en kleinkinderen en allen die haar gekend hebben bidden wij Gods kracht toe.
Ds. Marco Visser

In memoriam
Ysbrand Timmerman  18 juli 2017
Op 18 juli overleed in de leeftijd van 83 jaar Ysbrand Timmerman. Wie zijn naam noemt denkt meteen aan Len die begin 2016 overleed. Het was een paar apart. Meer dan vijftig jaar waren zij getrouwd. Jaar in jaar uit kwamen zij naar Marcuskerk en bij het samengaan met de Goede Herderkerk naar de Vierhovenkerk. Ze probeerden zolang mogelijk te komen. Tot het niet meer ging vanwege hun gezondheid. Hij had een zwakke gezondheid wegens de suikerziekte die hij kende vanaf zijn zeventiende. Len kreeg op veertigjarige leeftijd de ziekte van Parkinson. Twee doorzetters. Twee mensen met humor en een gezonde dosis zelfspot. Geloof en kerk betekenden veel voor hen. Ysbrand was blij toen hij na de verhuizing van de Roland Holstlaan naar Die Buytenweye weer vieringen kon bijwonen. Eertijds bezocht hij de cantorij, was betrokken bij de welkomstcommissie en volgde in de tijd van de Marcuskerkgemeente het leerhuis onder leiding van Rochus Zuurmond. 
Op de toenmalige Technische Hogeschool was hij werkzaam als amanuensis onder andere op de afdeling scheikunde. Op 24 juli vond de dienst van Woord en gebed plaats in de Vierhovenkerk voorafgaande aan de begrafenis op Iepenhof.
Psalm 100:3 had Ysbrand aangereikt voor de dag van zijn uitvaart. Het centrale vers 3 luidt: “Erken het: de Heer is God.” In het allerminst makkelijke leven dat hij leidde was dat zijn anker. De psalm wordt gezongen bij het dankoffer waarmee je de Ander, God erkent met heel je hart, ziel, kracht en verstand. De psalm roept ons op om God toe te zingen en te zegenen en Hem te dienen. In dat spoor gaan wij verder in dankbaar gedenken.
Ds. Marco Visser

Uit de wijk
Adieu…
Op 18 juli is uit ons midden weggenomen om te gaan zingen in het hemels koor ons trouwe oud-lid Ysbrand Timmerman (83 jaar). Tebe Poiem (Wij zingen U toe) is voor hem werkelijkheid geworden. Moge de Here de familie nabij zijn.
Cantorij Vierhovenkerk

Kerk en Buurt in de Vierhovenkerk
Om het contact met de buurt te versterken is er in een gezellige ruimte in de Vierhovenkerk op de eerste donderdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur de mogelijkheid om koffie te drinken. Voor de kinderen is er gelegenheid om te spelen, te kleuren of te knutselen. Koffie, thee en limonade staan klaar voor buurtbewoners en leden van de Vierhovenkerk. De Vierhovenkerk organiseert dit samen met de buurtvereniging de Rode Feniks.

In 2017 en 2018 zijn de data 7 september, 5 oktober, 2 november, 7 december, 4 januari, 1 februari, 1 maart, 5 april, 3 mei en 7 juni (5 juli en 2 augustus zijn onder voorbehoud).

Waarom organiseren we dit? 
Kerk en Buurt in de Vierhovenkerk, nader toegelicht: 
Het doel van de leden van de Vierhovenkerk is om de vrede van de stad te bevorderen en in Jezus' voetsporen de ander op te zoeken. Uitgangspunt is dat niemand tussen wal en schip valt. Dit opzoeken vertalen we onder andere door contacten te leggen en te onderhouden met de buurtbewoners. We hebben de intentie om elkaar te leren kennen en meer met elkaar op te trekken. De deuren van de Vierhovenkerk staan daarom op de eerste donderdagochtend van de maand van 10.00 tot 12.00 uur open om elkaar te ontmoeten.

Wie worden er uitgenodigd? Primair gaat het om buurtbewoners en leden van de kerk en klanten van de voedselbank. De leden van de Vierhovenkerk worden uitgenodigd door middel van het kerkblad, een flyer, een aankondiging via de beamer en de nieuwsbrief; voor de buurtbewoners gaat dit via een uitnodiging in de brievenbus en via hun wijkkrant en website. Klanten van de voedselbank ontvangen een mondelinge uitnodiging en/of flyer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Jasper van der Kooij, 015 261 1757 (jasper@vdkooij.org) of Henny Melis, 015 261 8796 (h.melis@kpnmail.nl)
Namens de Rode Feniks: Harmen van der Laan (pennigmeester@rode-feniks.nl) of Miriam Plato (miriamplato@hotmail.com).
Jasper van der KooijZondag 27 augustus
Op deze zondag gaat ds. F.A. Benthem voor.

Zondag 3 september
Deze zondag lezen we Jeremia 7:23-28 en Matteüs 22:1-14. Een bruiloft is een mooi feest. Iedereen is blij en iedereen gaat op zijn paasbest naar het feest. In dit verhaal van Jezus gaat het volkomen anders. De gasten komen niet, en als er eindelijk mensen uitgenodigd zijn die van de straat komen, blijkt er iemand aanwezig te zijn die niet passend gekleed is. Het loopt niet goed met hem af. Wat wil Jezus met dit verhaal zeggen. En wat wilt u dat ik over deze lezing vertel? Kunnen wij hier nog een blijde boodschap inzien? De lezing uit Jeremia is ook behoorlijk kritisch. De blijdschap zit volgens mij hierin, dat de bruiloft komt! En dit verhaal – het is geen krantenbericht – vertelt dat God vastbesloten is, ook al zijn mensen vaak niet geïnteresseerd. We vieren op deze zondag het avondmaal.
Ds. David Knibbe

Kindernevendienst
13 augustus Talenten  Matteüs 25:14-30 en Lucas 19:12-27
20 augustus Tien meisjes (5 slim, 5 dom)  Matteüs 25
27 augustus Verloren zoon Lucas 15
03 september Koninklijk bruiloftsmaal Matteüs 22:1-14
                                                                     en Lucas 14:16-24

Startzondag
Op 10 september vindt de startzondag plaats (zie ook elders op de Vierhovenpagina’s). Het voornemen is om evenals in andere jaren na de dienst enkele workshops te houden, het zogenaamde ‘winterprogramma’ te presenteren en samen een eenvoudige maaltijd te houden aan het slot (van 12.30 tot 13.30 uur).
Ds. Marco Visser

Een Delftsblauw bord voor iedere nieuwe Delftenaar
Op startzondag 10 september worden in een workshop witte borden of schaaltjes met blauwe stiften “beschilderd”. Ieder bedenkt een eigen tekst of tekening voor op het bord. Zo ontstaan er veel verschillende Delftsblauwe varianten. De bedoeling is om deze borden als cadeautje te geven aan iedere nieuwe Nederlander die in Delft de participatieverklaring ondertekent. 

De participatieverklaring wordt een verplicht onderdeel van de inburgering. Zoals bij een diploma een bosje bloemen hoort, zo hoort bij het tekenen van de participatieverklaring een warm welkom voor onze nieuwe Delftenaren in de vorm van een typisch Delfts cadeau: een Delftsblauw bord. De leden van de Vierhovenkerk willen hier graag aan meedoen, want de borden zijn bijna op.

Zowel jong als oud kan aan deze workshop deelnemen. Wanneer de borden klaar zijn, schenken we ze aan de gemeente Delft, zodat er in de toekomst voldoende borden zijn om uit te reiken. 
Daarvoor zijn natuurlijk wel borden en schaaltjes nodig. Wie helpt ons aan witte borden of schaaltjes? Wanneer u nog borden of schaaltjes kunt missen, wilt u ze dan de komende weken mee naar de kerk nemen? We willen graag heel veel verschillende witte borden en/of schaaltjes. Meebrengen op 10 september kan natuurlijk ook.
De voorbereidingscommissie

Voettocht voor Vrede op 21 september
 
Om alvast in uw agenda te zetten: op donderdagavond 21 september 2017 vindt de jaarlijkse Voettocht voor Vrede plaats met aansluitend een gespreksbijeenkomst in de Marcuskerk. Het doel van de voettocht en de bijeenkomst is om elkaar beter te leren kennen. Dit jaar is het thema: 'De Kracht van Verbeelding'. 
In het volgende kerkblad volgt meer informatie.
Peter Plugers

Bazaarnieuws
Na de zomervakantie gaat ´t echt opschieten… De voorbereidingen voor de bazaar komen nu in een stroomversnelling. Vrijdag 29 september van 19.00 tot 21.30 uur en zaterdag 30 september van 10.00 tot 14.30 uur moet het gaan gebeuren. 

Inmiddels zijn de volgende doelen voor de opbrengst van de bazaar bekend:
• ZWO-project ´Kinderen in de knel´ (Kerk in Actie)
• Tandartszorg in Esteli
• Kunst in de Kerk voor wisselende tentoon-stellingen

Wil(t) jij/u meehelpen? Hulp is meer dan welkom! Veel mensen willen de handen uit de mouwen steken, zowel bij de voorbereidingen als ook op de verkoopdagen. Wij vragen uw hulp bij het inzamelen van spullen, het van tevoren controleren van de elektrische apparaten, het inrichten van de stands, de verkoop in de stands, de verkoop van lootjes en het opruimen na afloop van de bazaar. Aanmelden kan op de intekenlijsten in de hal van de kerk, telefonisch of per e-mail bij één van de contactpersonen. 
Of misschien wilt u iets lekkers bakken voor de verkoop? Of hebt u nog mooie prijzen voor de verloting bij het Rad van Fortuin? De commissieleden van de Bazaar horen het graag! 

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
De bazaarcommissie: Gerda Braaksma, Marianne van der Heijden, Eric Klinkenberg, Marijke Koreneef, Wessel de Haas, Henny Melis, Ellen de Roo, Rommert Stellingwerf en Han Kooreman

Agenda
28 augustus 20.30 uur    Jeugdteam, Aziëlaan 333
29 augustus 20.00 uur    Voorbereiding voettocht voor vrede
                                    (21 september) Marcuskerk
30 augustus 20.00 uur    Wijkdiaconie, Vierhovenkerk
5 september 20.00 uur   Moderamen, Vierhovenkerk

Gebed bij de vakantieperiode
Goede God
zegen mijn reis.
Geef mij de rust en de ontvankelijkheid
om dankbaar te genieten
van alle mooie dingen onderweg:
de schoonheid van de natuur
de rijkdom aan culturen
een gastvrij huis
een uitgestoken hand
een onverwachte vriendschap.
Leer mij tochtgenoot te worden
van de mensen die ik op mijn pad ontmoet.
Bescherm mij
genadevol
op al mijn wegen.

Zegen en behoed ook hen
die thuis naar mij uitzien.
Dat wij elkaar aan het eind van de reis
weer gezond en blij
in de armen kunnen sluiten.
(uit “Zeggen en zwijgen, Oecumenisch gebedenboek voor alledag”, bladzijde 119)

Inleverdatum kopij
PKD 15 verschijnt op 9 september. Dit is een nummer voor twee weken. Kopij kan tot dinsdag 29 augustus 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.