Protestants Kerkblad Delft - 14 2018

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 1 september 

Bij de diensten
Zondag 2 september
Voorganger: ds. J.G. Fennema

Wettelijk aansprakelijk voor het aangezicht van de Eeuwige?
Lastige bijbelpassages moet je mijns inziens niet uit de weg gaan. Integendeel, ze vormen een uitdaging die kan leiden tot een diepere Godskennis en een sterkere godservaring. En die ervaring op zijn beurt geeft je geloof een geweldige impuls.
De twee schriftlezingen die ik heb uitgekozen, Jesaja 63,7-17 en Marcus 6,45-52, lijken op het eerste gezicht geen (geloofs)problemen te geven. Totdat je aan het slot komt. Jesaja 63 eindigt met een prangende vraag van Judese ballingen in Babel: “Waarom hebt u ons onbuigzaam gemaakt, zodat wij geen ontzag meer voor u hadden?” ‘Onbuigzaam gemaakt’, letterlijk staat er: “Waarom verhardde Gij ons hart?”
Met diezelfde uitdrukking eindigt ook het bekende verhaal van de leerlingen op het meer van Galilea die in een storm terecht komen (Marcus 6): “Ze waren niet tot inzicht gekomen door wat er met de broden was gebeurd, omdat ze hardleers waren”, aldus de Nieuwe Bijbelvertaling.

We komen die uitdrukking - het verharden van het hart - veelvuldig tegen in het verhaal over de uittocht uit Egypte. God verhardt het hart van Farao zodat hij niet wil toegeven aan de eis van Mozes en Aaron om het volk te laten gaan. God die zijn eigen weerstand, zijn eigen tegenstander, zijn eigen vijand creëert. Waarom doet God dat? En als dat zo is, kun je de farao persoonlijk aansprakelijk stellen voor zijn hardnekkige weigering? Kun je de ballingen in Babel verantwoordelijk gehouden voor hun opstand tegen God? Kun je het de leerlingen verwijten dat ze Gods aanwezigheid in Jezus niet direct aanvoelen, angstig worden en in paniek raken?
In het klassieke doopformulier staat “in zonden ontvangen en geboren”. Met deze formulering in het achterhoofd is de kans dat dopelingen, dat wij ooit zonder zonde zullen zijn praktisch nihil. In hoeverre is het hen en ons aan te rekenen dat we in de ogen van God tekortschieten? Ik hoop in de preek een handreiking te bieden waardoor we verder kunnen.
Ds. Jurjen G. Fennema

Gebedsgroep
Op dinsdag 11 september starten we weer. Om 19.00 uur in de Vierhovenkerk. Nieuwe mensen zijn welkom. Onderwerpen voor gebed ook. Wij sluiten om 19.45 uur.

Contactadres: Jenne de Haan, jennemarieke@gmail.com, tel. 015 - 2577645 of 06-21701198.

Vertrouwen
Meestal hoor ik niet wat andere mensen tegen elkaar zeggen, als ik ze in de stad voorbijloop. Maar deze keer, op mijn eerste werkdag na de zomer, was dat anders. In het ziekenhuis liep ik langs een oudere dame, die met een rollator liep, begeleid door een fysiotherapeut. Zij keek angstig, vragend, ingespannen en onzeker. De fysiotherapeut zei tegen haar: “Het vertrouwen komt door het te doen!” Ik liep verder, maar deze woorden bleven bij mij haken. Door het te doen.  Als gelovigen krijg je vaak de vraag, hoe je nu zeker weet dat geloven waar is. Er is toch geen bewijs voor? Het antwoord ligt verscholen in de woorden van de fysiotherapeut: door het te doen, word je vanzelf zeker ervan. Deze mevrouw, die moest leren lopen, en er erg onzeker uitzag, moest weer vertrouwen krijgen in haarzelf, door stap voor stap te gaan lopen, elke keer weer. En al doende komt langzaam de zekerheid terug, die zij verloren was door haar ziekte. Met geloven gaat het niet anders. Door je daadwerkelijk toe te vertrouwen aan het geloof, merk je stap voor stap, dat het beter gaat dan zonder. Door liefde te delen, voordat een ander het geeft, door de eerste te zijn die je fouten toegeeft, door de ander te helpen, door te vertrouwen op God in moeilijke tijden, doorsta je de tijd en win je liefde. Het bewijs, dat geloof werkt. Op mijn eerste werkdag had ik zo alweer genoeg geleerd. 
Ds. David Knibbe

Komt u/ kom je ook meehelpen bij de bazaar?
De bazaar komt nu dichterbij. Vrijdag 28 september van 19.00–21.30 uur en zaterdag van 10.00–14.30 uur. Inleveren van alles, wat er al verzameld is, kan op maandag 24, dinsdag 25 en woensdag 26 september tussen 14.00 en 16.00 uur en tussen 19.30 en 21.00 uur. Boeken kunnen op dezelfde tijd een week eerder ingeleverd worden. 
Heb je zin mee te helpen in een gezellig en gedreven team? Wij hebben nog heel wat extra handen nodig om bv. spullen in te zamelen, stands in te richten, verkoop bij de stands, lootjes verkoop Rad van Fortuin, opruimen na afloop. De intekenlijsten liggen in de kerk. 
Vraag gerust om meer informatie bij Gerda Braaksma gmbraaksma@gmail.com of Henny Melis h.melis@kpnmail.nl 
De bazaarcommissie

Amnesty brieven en Fair Trade
Op zondag 9 september zijn we weer te vinden in de hal van de kerk voor de Amnesty brieven en verkoop van Fair Trade artikelen uit de wereldwinkel.
Op dit moment weten we nog niet voor wie we schrijven maar we hopen dat u mee doet. Graag zien we u bij de stand voor of na de dienst.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

Taizé-vieringen
De Taizé-vieringen in de Vierhovenkerk beginnen om 16.30 uur. Daaraan voorafgaand van 15.30 uur tot 16.15 uur oefenen de musici en kan men al vast meezingen. Vanaf 16.25 uur is er stilte in de kerkzaal. Om half 5 zingen de aanwezigen twee meditatieve liederen en klinkt een kort bijbelgedeelte. Liederen en gebedsstilten vormen vervolgens een belangrijk deel van het samenzijn. De data zijn: 16 september,21 oktober,18 november en in 2019 20 januari ,17 februari en 17 maart.

Agenda
03/09 20.00 uur Jeugdteam, - Vierhovenkerk 
05/09 20.00 uur Commissie Herinrichting, Vierhovenkerk
08/09 18.00 uur etentje leiding KND
10/09 20.15 uur Westenwind I, Tanthof-West
11/09 20.00 uur Taakgroep Eredienst, Vierhovenkerk
12/09 20.00 uur ZWO-groep Hofkerk/Vierhovenkerk in Vierhovenkerk

Inleveren kopij volgend nummer
PKD 15 verschijnt op 15 september. Kopij voor PKD 15 kan tot dinsdag 04 september 19.00 uur worden ingeleverd. PKD 15 bevat de zondagen 16 en 23 september. Het e-mailadres is: wijkredactie.vierhoven@gmail.com

Zondag 9 september
Voorganger: ds. Marco Visser
9 September: “Finish en start bij de ark”

Op de atletiekbaan, racebaan, bij een wielerronde, of de wandelvierdaagse is het ‘Start en finish’. Maar de kerk is tegendraads. Bij een hardloper staat achterop het T-shirt: “de laatsten zijn de eersten.” De zomerpreekserie over dieren eindigt met het verhaal over de ark van Noach. Dit einde is tevens de start van een nieuw seizoen. De ark van het behoud luidt een nieuw begin in. Genesis 6 tot en met 9 is een doopverhaal en daarover gaat het op 9 september. 

Na de dienst nemen we afscheid van Rommert als ‘onze’ koster. Ofschoon Rommert allerminst verdwijnt en in dienst blijft van de Protestantse Gemeente Delft, wil de kerkenraad hier toch bij stil staan. Onze voorzitster Gabrielle Uitbeijerse zal de doos met bedankjes aan hem overhandigen. U/jij kunt tot en met 9 september een bijdrage in de bedankdoos doen in de vorm van een verhaaltje, kaartje, tekening of iets van dien aard.
Na dit ‘afscheid’ is er koffie, thee en limonade met een bijzondere lekkernij. Het nieuwe overzicht van het Vorming & Toerustingswerk is beschikbaar. Daarin, naast ‘het Studiehuis’ en ‘de ontmoetingsmiddagen en –avonden’, een serie van zes Bibliodrama-avonden en een vijftal avonden over het boekje ‘God met ons’ van R. Williams. Het overzicht van de middagen van de Sociëteit ligt gereed.

Enkele programmaonderdelen die plaatsvinden voorafgaand aan de gezamenlijke maaltijd zijn: zwerfafval prikken rondom de kerk; borden beschilderen met: “Welkom in Delft”; dieren maken voor de grote ark die in de kerk hangt; dieren uitbeelden; werken met gezegdes met dieren en dierengeluiden. 
Ds. Marco Visser

Voettocht voor Vrede met als thema: ‘Generaties voor vrede’
Op woensdagavond 19 september 2018 vindt de jaarlijkse Voettocht voor Vrede plaats met aansluitend een gespreksbijeenkomst.

Het doel van de voettocht en de bijeenkomst is om elkaar beter te leren kennen en elkaar te vertellen, wat vrede voor ons betekent. Wereldwijd, maar soms ook dichtbij, kunnen snel conflicten ontstaan. Er wordt veel geschreeuwd en weinig geluisterd. Velen voelen zich hier machteloos over en ervaren een gebrek aan verbinding met mensen in hun eigen buurt.

Bij de voettocht staat het gesprek centraal. We luisteren naar elkaar en staan open voor elkaars verhalen over vrede. Na de wandeling wordt het gesprek voortgezet, nadat we geluisterd hebben naar vier verhalen van mensen, die meegemaakt hebben, wat het betekent om in hun land niet vrij te zijn. Op die manier leren we elkaar beter kennen en kunnen verbindingen worden gelegd. Ouderen en jongeren helpen elkaar, op weg naar een vreedzame wereld en hebben elkaar nodig.

De wandeling start om 19:00 uur vanaf de Vierhovenkerk (Obrechtstraat 50, inloop vanaf 18:30 uur) en eindigt om ca. 19:30 uur in de Al Ansaar Moskee (Vulcanusweg 265-A) met koffie en thee. Aansluitend vindt van 20:00 tot 21:30 uur de gespreksbijeenkomst plaats in deze Marokkaanse moskee.

Organisatie: Sultan Ahmet Moskee en Al Ansaar Moskee, Sint Ursulaparochie (Adelbertkerk), wijkgemeente Mattheüs (Marcuskerk) en wijkgemeente Vierhoven (Vierhovenkerk)
Peter Plugers

Ontmoeting Kerk en Buurt in de Vierhovenkerk
Op de eerste donderdagochtend van de maand, tussen 10 en 11:45 uur is er voor de leden van de Vierhovenkerk en de bewoners uit de buurt gelegenheid om elkaar te ontmoeten, in een ruimte van de Vierhovenkerk. Ook in de komende zomermaanden.
Voor de kinderen is er gelegenheid om te spelen, te kleuren en te knutselen.
Data in 2018: donderdag, 6 september, 4 oktober, 1 november, 6 december
De Diaconie
Contact: Jasper van der Kooij, 015-2611757 (jasper@vdkooij.org) en Henny Melis, 015- 2618796 (h.melis@kpnmail.nl)

“Zebrapadjes”
Plint geeft de gedichtenbundels ‘Dichter, gedichten voor kinderen van 6 tot 106’ uit. Deel vier gaat over 'Dieren' (zie Kerkblad nummer 13). Aansluitend bij de zomerpreekserie een gedicht van kinderboekenschrijfster Bette Westera. 
Er woonde ergens in Abcoude
een pad die met een zebra trouwde.
Zijn moeder zei nog: Neem een ander.
Een kikker, of een salamander
of iemand van je eigen soort.
Toch trouwden ze. In Amersfoort.
Normaal gesproken is zo’n stad
levensgevaarlijk voor een pad.
Maar zebra’s zijn, zo is gebleken
heel handig bij het oversteken.
Het stel betrok zonder gevaren
een oude paddenpoel in Laren.
De tienling die zij weldra kregen
viel vader pad bepaald niet tegen.
Tien zebrapadjes, heel apart:
Vijf zwart met wit, vijf wit met zwart.
En vroeg hij wat ze wilden worden,
dan antwoordde de hele horde
met schorre stem en scheve bek:
‘Klaar-over bij de paddentrek!’
 


Herinrichting proefopstellingen
Zondag 19 augustus maakten gemeenteleden een voorlopige balans op. De ellips, het hoefijzer en de ‘gewone’ opstelling met elk 250 stoelen zijn uitgeprobeerd. De leden van de kerkenraad zullen de drie evaluatiegesprekken en de ingevulde (digitale) formulieren bekijken en tot een besluit komen. 

Er is “Plexat” voor kinderen van groep 4 tot en met 8
In het nieuwe seizoen gaat de kinderclub Plexat weer van start. Maandelijks komen de kinderen bijeen van 19.00 tot 20.00 uur op een donderdagavond. ‘Plexat’ vindt plaats in zaal 4 van de Vierhovenkerk. We zoeken nog (extra) leiding voor de club. Ouders, houdt nadere aankondigingen in de gaten. Voor informatie kunt u zich wenden tot de jeugdouderling Fokke van den Berg of dominee Marco Visser (257.71.47). Het mailadres van de club is: plexat-vierhoven@hotmail.com.