Protestants Kerkblad Delft - 14 2019

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 31 augustus

Bij de diensten
Zondag 1 september
Voorganger: ds. Fred van Helden 

Zondag 8 september
Voorganger: ds. Marco Visser – Viering Heilig Avondmaal
Vrouwe Charitate draagt kind en brood.
Zondag 8 september is de Schoolstraat het volgende ‘adres’ in de nazomerpreekserie. Daar bevindt zich de ingang van ‘de camer van Charitate (liefdadigheid)’. Boven de deur is een beeld van een vrouw met een kind op haar arm. De vrouw fungeert als zinnebeeld van de liefdadigheid terwijl de heren regenten er voor zorgden dat alles goed werd verdeeld en ieder brood en kleding kreeg die daar recht op had. De stad Delft en de kerk trokken in die tijd gezamenlijk op in deze kamer. De kerk had de hulp ingeroepen van de overheid omdat er veel hulpbehoevenden waren. Dat kwam mede door vluchtelingen uit Frankrijk en uit de Zuidelijke Nederlanden. In 1572 vond in Parijs op 24 augustus de Bartholomeusnacht plaats (24 augustus de naamdag van de apostel Bartholomeus). In die nacht werden 2000 protestanten vermoord en in de maanden daarna nog vele duizenden. 
In 1597 opende ‘de camer van Charitate’ haar deuren. ‘Honger’, ‘armoede’, ‘op de vlucht zijn’ het is van alle tijden. Jezus spreekt er eveneens over Mattheus 25 waar Hij het heeft over de terugkomst van de Mensenzoon. De tweede lezing is Lucas 22:24-27 waar Jezus de Pesachmaaltijd viert met zijn leerlingen. In die vier verzen gaat het bij herhaling over ‘de eerste zijn’ en ‘het dienaar-zijn.’ Die Pesachviering is de basis van het Heilig Avondmaal dat deze zondag gevierd wordt. En die Maaltijd is op haar beurt het fundament waarop de gemeente van Christus haar liefdadigheid beoefent.
In de kerkzaal hangt een foto van het beeld gemaakt door Cees Nolten. Als niet onverdienstelijk hobby-fotograaf heeft hij de hele serie afbeeldingen verzorgd waarop alle plaatsen zijn te zien die de nazomerpreekserie ‘Sporen van God in Delft’ volgt. 

Dienst Die Buytenweye
Op maandag 9 september is er een dienst in Die Buytenweye. Om 14.30 uur zijn we in de grote zaal en zingen en bidden tot God. Samen!

Op zondag 15 september vieren we de Startzondag. Het jaarthema is “Verbinden”. We denken aan de migrantenkerken die in onze kerk hun vierplek hebben gevonden, we denken aan de buurt die we tijdens de maaltijden gastvrij ontvangen, maar ook met elkaar en met God voelen we ons verbonden. Op deze zondag proberen we dat te vieren met op meer dan één manier. We zijn bezig met de voorbereidingen, u hoort er meer van!
David Knibbe

Uit de kerkenraad
Op 9 juli vergaderde het moderamen van de kerkenraad om een aantal lopende zaken te bespreken en af te handelen. De vakantie staat voor de deur en de eerste vergadering van de kerkenraad is pas weer op 10 september. 
De komende vacatures voor ambtsdragers werden besproken en enkele namen werden genoemd van mogelijke kandidaten. Ook is er een aftredende lector, na een periode van 2x4 jaar lector te zijn geweest. Via de beamer en het kerkblad wordt gezocht naar een opvolger. Heeft u belangstelling, laat dit dan weten aan de scriba.

Op voorstel van enkele gemeenteleden, besloot het moderamen om de Vierhovenkerk aan te melden bij de website www.wijdekerk.nl. Dit als vervolg op onze uitnodiging, dat iedereen welkom is in de Vierhovenkerk, ongeacht zijn of haar seksuele geaardheid. Zo laten we nog duidelijker zien wat de wijkgemeente Vierhoven wil uitdragen.

Onze wijkpredikanten maakten een verslag over het afgelopen seizoen en beschreven zo de stand van zaken rond een groot aantal activiteiten. Voor veel zaken mogen we dankbaar zijn. Welke zaken zijn goed gegaan en welke zaken gingen minder goed? Aan de hand hiervan werden ook de plannen voor het komende seizoen geschetst. In september buigt de kerkenraad zich over het jaarverslag en het werkplan.

Rond het verhuurbeleid van de Protestantse Gemeente Delft waren nog geen ontwikkelingen te melden. Zoals bekend wil de kerkenraad graag ruimte geven aan migrantenkerken onder andere uit Eritrea en Afrika, die gebruik maken van onze kerkzaal en zalen. Er is dan geen sprake van commerciële verhuur maar ook is geen sprake van een kerkelijke activiteit. Het College van Kerkrentmeesters moet zich nog buigen over deze situatie.
Een goede en gezonde zomer gewenst.
Peter Plugers

Muziek is als een verbindende schakel
Een tweede overweging bij ons jaarthema ‘Verbinden’ (de eerste in kerkblad 12). De bundel ‘Iedere dag een nieuw begin: ‘Dagelijks op weg met het Liedboek’ geeft een overweging bij Lied 998 ‘Je hebt je vrienden toen bijeengeroepen.’ De notitie stelt dat de ‘sound’ van bijvoorbeeld de tango Adiós Nonino als een verbindende schakel kan zijn tussen (muzikale) culturen. Het is als de swingende lofprijzing die men zingt bij de migrantenkerk de Christelijke Gemeente Genade Gods die op zondagmiddag in onze kerk samenkomt. De vrolijke dans-muziek neemt je mee, brengt je in beweging en verbind je met elkaar in de Heer. Op 02-02-2002 hoorden miljoenen mensen de bovengenoemde tango met ‘de traan’ van toen nog prinses Maxima. Het werd een ‘Lied ohne Worte’, als een verbindende schakel. Zie voor de tango:  
https://www.youtube.com/watch?v=bJWD_789-OE 

Ontmoeting Kerk en Buurt in de Vierhovenkerk
Op de eerste donderdagochtend van de maand, tussen 10 en 11:45 uur is er voor de leden van de Vierhovenkerk en de bewoners uit de buurt gelegenheid om elkaar te ontmoeten, in een ruimte van de Vierhovenkerk. 
Voor de kinderen is er gelegenheid om te spelen, te kleuren en te knutselen.
Komende data in 2019: 5 sept, 3 okt., 7 nov., 5 dec.
Voor contact: Jasper van der Kooij, 015-2611757 (jasper@vdkooij.org) en Henny Melis, 015- 2618796 (h.melis@kpnmail.nl)

Fair Trade en Amnesty
We schrijven een drietal brieven aan autoriteiten in de Verenigde Staten voor hulpverlener Scott Warren, in Rusland voor de mensenrechtenverdediger Emir-Ulein Kuku en in Iran voor een viertal vrouwen die na een demonstratie op 1 mei werden gearresteerd. We vragen om vrijlating van mensen die ten onrechte gevangen zitten en geen eerlijk proces krijgen. Schrijft u mee?
Op zondag 1 september zijn we weer in de hal van de Vierhovenkerk te vinden zowel voor als na de dienst,
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

Gebedsgroep
Op dinsdag 10 september komt de gebedsgroep weer bij elkaar in de Vierhovenkerk. We beginnen om 19.00 uur. Het duurt ongeveer 45 minuten. Wilt u graag voor iets of iemand gebed vragen? Dat kan! U kunt contact opnemen met Jenne de Haan, tel. 06-21701198.  
Nieuwe mensen van harte welkom!
Jenne de Haan

Agenda
05/09 19.00 uur Plexat, VHK
06/09 18.00 uur KND, Azielaan 333
10/09 20.00 uur Wijkkerkenraad, VHK
12/09 20.00 uur Sectie VH, TW, TO1 en Buitenwijk, VHK


“Plexat” start op 5 september.
De jeugdclub voor kinderen van groep 4 tot en met 8 start vroeg in het seizoen.  Ook dit jaar zullen bijbelverhalen verteld worden gevolgd door een verwerking. We starten met een spannend verhaal over de drie vrienden van Daniel. Buiten stellen we zoals al eens eerder is gedaan de vuurkorf op.
In het programma zijn dit jaar avonden over doop, avondmaal en het gebed opgenomen.
Wilt u weten of de club iets is voor uw kind(eren) informeer dan bij de jeugdouderling of predikant. De kinderen zijn welkom en er is plexat. De avonden worden geleid door Fokke van den Berg en Marco Visser. De clubavonden zijn op: 5/9, 3/10, 7/11 en 12/12. In 2020: 9/1, 6/2, 5/3, 2/4, 7/5 en 4/6 en worden gehouden van 19.00 tot 20.00 uur in zaal 4 van de Vierhovenkerk. Voor informatie: jeugdouderling Fokke van den Berg. Het mailadres van de club is: plexat-vierhoven@hotmail.com. 

Giften
Van mevrouw C.K €20 en dhr. d.J. €40 voor de voedselbank (via wijkdiakonie). Van NN € 300,00 (100 wijkkas, 100 wijkdiakonie, 100 voedselbank) Van NN €20.

Doel wijkcollecte
In februari heeft de wijkgemeente Vierhoven doelen gekozen voor de diaconale wijkcollecte. Eén van de gekozen doelen was de Non-foodbank Delft van de Stichting RK Stadsdiaconaat Delft e.o. Het doel van de Non-foodbank Delft is het inzamelen en verstrekken van – in goede staat verkerende – roerende goederen uit het huishouden, zoals huisraad, witgoed, fietsen en meubels. Hebt u dergelijke goederen, die u niet meer gebruikt of kent u mensen die deze over hebben, dan kunt u die inleveren bij de Non-foodbank, na telefonisch contact (06-57 88 77 84) of via e-mail (info@nonfoodbankdelft.nl). Zo maakt u een ander weer bijzonder gelukkig.
De hulp van de Non-foodbank Delft is bedoeld voor:
Cliënten van de Voedselbank
Mensen die door maatschappelijke hulpverleningsorganisaties worden doorverwezen waarvan bekend is, dat er geen of onvoldoende geld aanwezig is om (vervangende) spullen voor hun huis of kleding te kopen.

Financiën
Stichting RK Stadsdiaconaat Delft e.o. heeft geen inkomsten uit verkoop. De goederen worden immers gratis ter beschikking gesteld. De operationele kosten probeert men zo laag mogelijk te houden. De non-foodbank werkt uitsluitend met onbetaalde krachten en betaalt niet voor de roerende goederen. De non-foodbank heeft, anders dan giften, geen bronnen van inkomsten. Deze giften zijn bij lange na niet genoeg om alle operationele kosten, zoals huur en vervoerskosten te dekken. Op 1 september wordt er een collecte gehouden in de Vierhovenkerk om een gedeelte van deze kosten te dekken. 

Bibliotheek Vierhovenkerk
In “Een parel in G’ds ogen” gaat Henri Nouwen in op de vraag van een journalist van de New York Times, “Hoe moeten mijn collega’s en ik, die doordrenkt zijn van de westerse, geseculariseerde cultuur, nu een geestelijk leven leiden?”
“Wie zich bij de hand laat nemen door Henri Nouwen kan een wonderlijke ervaring opdoen met dit boek”, Aldus Joke Forceville van Rossem. Ook dit boek bevindt zich in de Vierhoven Bibliotheek. Uit het oeuvre van Jaap Zijlstra is een keuze gemaakt en samengevat in het boek: “Verzamelde gedichten”. Een fantastisch boek met gedichten over allerlei onderwerpen.
Ook dit boek kunt u in de Bibliotheek lenen. Gewoon gratis.
Cees Nolten 

Nazomerprekenserie
Mijn tempel zal heten ‘Huis van gebed voor alle volken’
Het christelijk geloof wortelt in het Jodendom. Daarom begint de Nazomerpreekserie bij de synagoge. De titel van de Nazomerpreekserie is: “Sporen van God in Delft.” Wandelend langs het water van de Koornmarkt ziet de synagoge in neoclassicistische stijl met een witgepleisterd Ionisch tempelfront. De bouw vond plaats in 1861-1862. Na een bewogen geschiedenis, inclusief de Duitse bezetting toen het overgrote deel van de Delftse joden werd gedeporteerd en vermoord, werd op 18 september 2003 de Delftse synagoge officieel heropend. Er vinden diverse joodse en culturele activiteiten plaats. Wie de synagoge op bijvoorbeeld 4 mei binnen gaat loopt onder twee teksten door. Op de gevel staat het Joodse jaartal 5622 dat overeenkomt met 1861 van de gewone jaartelling toen de eerste steen werd gelegd. De tekst op de gevel luidt: ‘5622 volgens de jaartelling voor onze gemeente’. En: ‘om ontzag voor Mij te hebben’.
De andere tekst bevindt zich op een grote vierkante plaat. "Kom, laten wij ons nederbuigen, laten wij knielen, laat ons den lofzang zingen voor de Heer onze Schepper, dit is een Huis des gebeds voor alle volken." “Mijn tempel zal heten ‘Huis van gebed voor alle volken’ ” (Jes56:7). De tekst uit Jesaja is het startpunt van de Nazomerpreekserie. 

Nog even en het is weer zover: De Bazaar 2019!
Wanneer we allemaal ons dagelijks ritme weer te pakken hebben en de eerste schoolvakantie in de verte daagt, staat de Bazaar 2019 voor de deur! Vrijdag 27 (van 19:00-21:30 u.) en zaterdag 28 september (van 10:00-14:30 u.) is er van alles te koop: boeken, huishoudelijke artikelen, speelgoed, bloemen en bloemstukjes, appels, kleding en bij de koffie is er lekker gebak. Het belooft een drukte van belang te worden! Maar ook de opbrengst is van groot belang. Een deel gaat naar het ZWO-project “Straatkinderen in Oeganda”. Kinderen in de knel - in en buiten Nederland - is namelijk het thema voor 2019. En met het andere deel steunen we projecten die een extra steuntje in de rug geven aan kinderen die dat nodig hebben (in Esteli/Nicaragua, Latakia/Syrië en ook Delftse projecten).

Medewerkers gevraagd!
Het gaat niet vanzelf: we kunnen volop vrijwilligers gebruiken om de zaal in te ruimen, om in de stands te staan of om iets te bakken voor bij de koffie.
De intekenlijsten daarvoor liggen op de tafels in de hal van de kerk.
Hoe meer mensen zich aanmelden, des te beter. Dan kunnen de stand-medewerkers elkaar afwisselen. U kunt trouwens ook voor één dagdeel intekenen.

Heeft u nog goede spullen voor de verkoop?
Het gaat om het volgende: 
Speelgoed, winterkleding, linnengoed, boeken (vooral literatuur), klein kindermeubilair, kunst voor aparte verkoop, vazen, serviesgoed, radio’s, cd’s, huishoudelijke elektrische apparaten, schalen voor bloemstukjes, cadeautjes voor de grabbelton en prijsjes voor het Rad van Fortuin. Wilt u op de elektrische apparaten, die u inlevert, een sticker plakken, dat ze nog goed functioneren en eventuele snoeren aan het apparaat bevestigen? Dat maakt het voor ons een stuk gemakkelijker! 
Het is heel belangrijk dat alles wat u inlevert schoon is en nog functioneert. Wilt u dat controleren? Voor het wegbrengen van afval moet de kerk veel betalen en dat is een streep door de afrekening van de opbrengst!
Struikelt u al bijna over alle bruikbare spullen die u hebt verzameld?
Spullen afleveren in de kerk kan in de week van 23 september op maandag, dinsdag en woensdag van 14.00-16.00 uur en van 19.30-21.30 uur en boeken al de week daarvoor: vanaf 16 september op dezelfde tijden.
 
De bazaarcommissie: Gerda Braaksma, Marijke Koreneef, Han Kooreman, Henny Melis, Ellen de Roo, Harm Schoonewille en Marianne Schram.