Protestants Kerkblad Delft - 14 2020

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 29 augustus

Aanmelden en spelregels voor bijwonen van kerkdiensten 
U kunt zich voor de zondagen 30 augustus en 6 september telefonisch aanmelden op donderdagmorgen tussen 9.00-12.00 uur (of eerder per mail) bij scriba Peter Plugers.
e-mail scriba-vierhovenkerk@ziggo.nl of telefonisch via 06 184 79 463.

We hanteren een ‘streepjesmodel.’ Wie 5 juli is geweest krijgt een streepje achter zijn/haar naam. Meldt u zich voor bijvoorbeeld 19 juli voor het eerst en heeft u geen streepje dan gaat u voor op iemand die al een of twee streepjes heeft. U krijgt bericht wanneer u mag komen.

Twee coördinatoren en de koster van de zondag begeleiden de gang van zaken. U wordt als gemeentelid tussen 9.40 en 9.55 bij/voor de kerk verwacht. De coördinatoren leiden u/jullie naar de zitplaatsen. Men moet zich goed voelen, handen desinfecteren en de jas meenemen in de kerkzaal. Van het toilet mag alleen in noodgevallen gebruik gemaakt worden. Er wordt niet gezongen, noch geneuried. Na de zegen gaat men zitten. De coördinatoren geven aan wanneer en hoe de kerkzaal kan worden verlaten. Er is geen koffiedrinken, crèche of collecte. Gelukkig worden sinds augustus wel meer gemeenteleden toegelaten in de diensten.
Kerkenraad Vierhoven

Zondag 30 augustus 2020 
Zelfverloochening
Bijbellezing: Jesaja 51:1-6 en Matteüs 16:21-27
Op deze zondag klinken bekende woorden over zelfverloochening en het kruis opnemen als je Jezus wil volgen. Zelfverloochening is vaak gelijk gesteld aan zelfontkenning, maar dat is niet hetzelfde. Zelfontkenning is dat je er niet mag zijn. Zelfverloochening is dat je jezelf niet langer het middelpunt laat zijn van je eigen wereld. Het gaat niet om wat ik wil en verlang. Dat leidt tot een strijd tussen ego’s, die deze wereld tot haar ondergang zal brengen. Jezus roept ons op Hem te volgen op zijn weg. Dat is juist verbindend. Het betekent dat je het belang van elkaar laat prevaleren boven je eigen belang. Als dat gebeurt, dan ga je met elkaar voor een doel: het komen van Gods Rijk, een Rijk van gerechtigheid, liefde en vrede.
Ds. Caroline der Nederlanden

Diaconale collecte op 30 augustus.
De diaconie heeft voor dit jaar de wijkgemeente Vierhoven een keuze laten maken voor doelen van diaconale collectes. Voor negen diaconale collectes per jaar bepaalt de diaconie zelf een doel. De wijkgemeente heeft gekozen voor Nacht van de Vluchteling, Stichting Vluchteling, de Voedselbank, Stichting Gezinshereniging Vluchtelingen Delft en Stichting Open Hands.
Op 30 augustus is de Stichting Gezinshereniging Vluchtelingen in Delft aan de beurt. Zij helpen om het samenbrengen van gezinnen van vluchtelingen financieel mogelijk te maken. Zij beheren en vullen een fonds door het werven van donaties en giften van Delftenaren, legaten, eigen inzamelacties; alles wat geld oplevert. Bij het realiseren van hun doel werken ze nauw samen met Participe/Vluchtelingenbegeleiding Delft, dat de aanvragen verzorgt van vluchtelingen die als statushouder in Delft zijn komen wonen en van de IND-toestemming hebben gekregen hun gezin over te laten komen. Zij vergoeden de goedkoopste tickets van vluchtelingen, die zelf geen geld hebben. De bijdrage is een gift, geen lening. Deze collecte wordt door de diaconie van harte aanbevolen. 
De diaconie

In Memoriam Maartje van Leeuwen–van der Eijk
Schipluiden 2 januari 1930 – Delft 3 augustus 2020
Maartje van der Eijk, geboren als één na oudste dochter, puber in de Tweede Wereldoorlog een harde tijd, in een gezin van vier kinderen, had een goede band met haar vader. Met hem meerijden op de vrachtwagen en de hekken in het land open zetten en dicht, dat deed haar wat. Toen zij vijftien jaar oud verkering kreeg met Jaap van Leeuwen en hij al gauw naar Indië moest gaan voor de politionele acties, was zij vaak bij de familie Van Leeuwen. Zij trouwden en kregen een groot gezin, haar grootste wens. Maartjes creativiteit kende geen grenzen als het eten niet toereikend leek door gasten aan tafel, die altijd welkom waren. Zij naaide graag kleding, patroon tekenen, trouwjurken zijn door haar voor haar dochters gemaakt. Ze kon van iets kleins iets groots maken, stekjes van planten, jurken van lappen stof, met het eten, ze gebruikte de gaven van de schepping tot het uiterste. Zij had een enorme wil om meer te weten en te kunnen. Als haar kinderen op dat gebied iets presteerden, was zij zo trots en blij! 
Toen zij ging dementeren zorgde dat voor problemen. Zij herkende en herinnerde zich de zorg van haar kinderen een tijd niet meer en haar gevoeligheid voor kritiek werd groter. Deze ontwikkeling gaf pijn bij haar gezin. In een latere fase was zij dankbaar dat haar kinderen er voor haar waren. Haar temperament verzachtte maar ze betreurde het verlies aan controle over haar leven. En toen kwam corona. Het contact met haar kinderen werd verstoord, tot groot leedwezen van moeder en kinderen en hun gezinnen. 

Na de dood van haar man verlangde zij bij hem te zijn. Haar en onze tijden zijn in Gods hand. “Waar ik ook ga, in de wereld hieronder of naar de hemel, als ik mij met de vleugels van de oostelijke dageraad mee liet voeren, ik aan het uiterste van de westelijke zee ging wonen, u bent er bij. Als ik klein over mijzelf denk, als ik meer wil leren, u bent bij mij, als ik moe ben en het gezin niet draaiende kan houden, u bent met mij. Ook daar houdt uw hand mij vast, grijpt uw rechterhand mij beet (Psalm 139)”.
Alsof haar man ieder moment kon terugkomen. Na een bezoek aan zijn graf, wilde zij gauw naar huis, want anders zat hij zo alleen. De Heer is mijn herder, zorgt voor grazige weiden (Psalm 23). Toen haar man pensioen kreeg, hebben zij veel gereisd en waren zij er voor de kleinkinderen. Dat waren hun grazige weiden.

Het verdriet om haar overleden dochter uitte ze zo vaak, ze was zo verdrietig. Muziek zette haar altijd weer op het spoor van haar geloof. Zingen, muziek, thuis, na het eten op zondag een half uur kerkkoor muziek zingen, het heeft haar leven in alle periodes verhoogd. De arme mens van Matteüs 5 werd verrijkt door psalmen en liederen, ook hier groeide ze met haar tijd mee. God maakt groot van klein. Zij deed dat op haar manier door te stekken, God maakt haar nu groot. Zij is nu thuis.
Ds. David Knibbe

Kanalen staan open als altijd
Voor de een is dit berichtje een open deur, voor de ander mogelijk een eyeopener.
Wilt u/wil jij een pastoraal bezoek dan kun je me mailen (mvisserabc@gmail.com) of bellen (015-2577147) voor een afspraak. Ook kan je me aan schieten in de kerk. 
Ds. Marco Visser

Inleverdatum kopij
Uw bijdragen voor het volgende nummer kunt u uiterlijk maandag 31 augustus mailen naar wijkredactie.vierhoven@gmail.com. Deze editie bevat informatie over de zondagen 13 en 20 september.Zondag 6 september 2020 Startzondag
‘Levend van de hoop die in ons is’ staat op de kaart die alle gemeenteleden deze weken ontvingen. De woorden verwijzen naar 1 Petrus 3:8-17. Vers 15: ‘Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.’ Die hoop is gebaseerd op ons geloof in de opgestane Heer waarover in het slot in vers 18 wordt gesproken. Krachtige woorden open dit fragment: ‘Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn. Ten aanzien van dit laatste is de opmerking van C.S. Lewis op zijn plaats, ‘minder aan jezelf denken is niet hetzelfde als minder van jezelf denken.’ Wij gaan dit nieuwe seizoen van start, wetend dat we geliefde mensen zijn, geliefd door God, geliefd binnen de gemeenschap. Ieder telt mee. In de dienst worden de groepen die actief zijn binnen de gemeente in de gelegenheid gesteld zich te presenteren. De tuingroep, sociëteit, Plexat, het Studiehuis, de inloopochtenden en andere groepen staan in de startblokken. In het geloof dat God daar woont waar men Hem binnenlaat gaan we in vertrouwen en vol goede moed de toekomst tegemoet.
Ds. Marco Visser

Taizévieringen
Voor het komende seizoen kunt u alvast de volgende data noteren:
2020: 20 september, 18 oktober en 15 november
2021: 17 januari, 21 februari en 21 maart.
Nadere berichten over de gang van zaken volgen later. Voor meer informatie mailt u naar simonhuisman@ziggo.nl
Simon Huisman

Bijdrage noodhulp Beiroet vanuit het rampenfonds
De gevolgen van de explosie in de haven van Beiroet zijn onvoorstelbaar. De Libanezen hadden het al ongelofelijk moeilijk als gevolg van de economische crisis die nog wordt aangewakkerd door corona. Daarom heeft de diaconie de noodhulp gesteund met een gift van € 5.000,- uit het rampenfonds aan Kerk in Actie en het Christelijk Noodhulp Cluster. De diaconie hoopt dat gemeenteleden, naar vermogen, ook op individuele basis bijdragen aan deze projecten van bijvoorbeeld Kerk in Actie, Dorcas en Woord en Daad.
De diaconie

Sociëteit opent haar deuren op dinsdag 8 september
We zijn als bestuur erg blij te kunnen starten. Inloop vanaf 13.30 uur, einde om 16.00 uur. Het binnenkomen en verlaten van de kerkzaal wordt gecoördineerd. Ook zal de koffie en thee uitgeschonken worden in bekertjes. De bezoekers houden anderhalve meter afstand. 
Kon in het vorige kerkblad vermeld worden dat Alie Hovius het bestuur is komen versterken, dit keer dat Cees Nolten gaat meedoen. Ook jij van harte welkom en goede jaren. Mensen die hand- en spandiensten willen verlenen op dinsdagmiddag, met name bij het sjouwen van tafels en stoelen, kunnen zich aanmelden. 
De eerste middag wordt verzorgd door Wim Schut en Marco Visser. Het boekenweekthema ‘Rebellen en dwarsliggers’ van maart 2020 wordt behandeld aan de hand van boeken van Annejet van der Zijl. Zij schreef het Boekenweekgeschenk ‘Leon & Juliette.’ Wim Schut zal een aantal liederen ten gehore brengen die bij dit thema passen. Marco Visser grasduint naar hartenlust in het oeuvre van Annejet van der Zijl en laat zien dat er veel dwarsliggers en rebellen op deze wereld zijn. Mogelijk bevinden die zich ook wel onder de bezoekers.
Ds. Marco Visser

‘Plexat’ en ‘de wondersteen’
Het sprookje over de wondersteen leert hoe je samen een heerlijke soep kan maken. Heb je zelf alleen maar een laurierblaadje dan lukt het je niet om een lekker soepje te maken. Maar deel je dat blaadje met iemand die wat zout heeft, en met nog iemand die een stukje prei heeft dan is er al een begin. De link naar het Avondmaal is snel gelegd. Ieder brengt zijn gaven (de collecten) en die worden vervolgens uitgedeeld. Na verhaal en verwerking volgt meestal een kort spel. 
De jeugdclub voor kinderen van groep 4 tot en met 8 komt 10 september in zaal 4 van de Vierhovenkerk bij elkaar. Wilt u weten of de club iets is voor uw kind(eren), informeer dan bij de jeugdouderling of predikant. De kinderen zijn welkom en er is plexat. De avonden worden geleid door Fokke van den Berg (jeugdouderling) en Marco Visser (predikant). De clubavonden zijn in 2020: 10 september, 8 oktober, 5 november, 10 december en in 2021: 14 januari, 11 februari, 11 maart, 8 april, 20 mei en 17 juni. Ze worden gehouden van 19.00-tot 20.00 uur in de Vierhovenkerk. Voor informatie: Fokke van den Berg tel. 06 55408747.
Ds. Marco Visser

Driemaal Dank 
Hartelijk dank voor alle felicitaties en bloemen die wij bij ons 55-jarig huwelijk mochten ontvangen.
Corrie en Cees de Vries

Hartelijk dank aan allen voor de vele kaarten ter gelegenheid van mijn verjaardag, eveneens voor de prachtige bloemen. Ze staan er nog steeds!
Arna van Pesch

Onlangs mocht ik de bloemen van de kerk brengen bij mevrouw Greet Wurtz. Daar was ze erg blij mee. Ze liet ook veel kaarten zien die zij mocht ontvangen. Daaruit spreekt warme belangstelling, waarvoor hartelijk dank.
Jenne de Haan

Ontmoeting Kerk en Buurt
Komen en gaan wanneer je wilt; even een bakkie doen of gezellig een paar uurtjes blijven...
U bent welkom op de inloop van donderdagochtend 3 september tussen 10 en 11:45 uur!
Er zijn enkele spelregels (zoals 1,5 m afstand en registratie bij binnenkomst) maar die hoeven het onderlinge contact niet te hinderen.
Voor contact: Jasper van der Kooij (T: 015-261 1757, E: jasper@vdkooij.org) en Henny Melis (T: 015- 261 8796, E: h.melis@kpnmail.nl)

Bibliotheek
In deze tijd moet ik denken aan allen die allerlei nare zaken overkomen. In de bibliotheek staat het boekje: ’Als ‘t kwaad goede mensen treft’, geschreven door Harold Kushner. Zeker het lezen waard. De bibliotheek kreeg het derde deeltje van: ‘Het verhaal gaat’, van Nico ter Linden cadeau. Mocht u het willen lezen, laat het even weten. T: 015-262 1337, 
E: cjgpwnolten@ziggo.nl
Cees Nolten

Huwelijk van Irene van de Beld en Niels Kuiper
Op 21 augustus traden Irene en Niels in het huwelijk. Jarenlang was Niels diaken en actief op het gebied van Fair en Groen en betrokken bij het Fairtrade-gebeuren. Irene deed in 2012 openbare belijdenis. Ze leerden elkaar kennen via een gesprekskring die destijds geleid werd door Jurjen Fennema. Zij wonen in Den Haag maar wilden in de Vierhovenkerk trouwen. Niels zingt mee in de zanggroep Dudaim en vanzelf zongen de leden de liederen in deze dienst. Het was een feestelijke viering waarin de prachtige woorden uit Hooglied 8 klonken, ‘Sterk als de dood is de liefde, beklemmend als het dodenrijk de hartstocht.’ We wensen Irene en Niels ook vanaf deze plaats veel geluk en Gods zegen toe in hun verdere leven.
Ds. Marco Visser