Protestants Kerkblad Delft - 14 2021


Wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 28 augustus 2021 

Bijwonen van kerkdiensten
Vanwege de versoepelde coronamaatregelen heeft de wijkkerkenraad besloten dat de gemeenteleden weer zelf alle liederen kunnen meezingen. In onze kerkzaal kunnen we maximaal zestig personen ontvangen. U kunt dus komen of thuis de dienst digitaal volgen. 
De huidige afspraken voor het kerkbezoek op een rijtje: 
U hoeft zich zich niet meer aan te melden, we registreren uw naam bij binnenkomst.
U moet zich goed voelen als u komt en u wordt dan verwacht tussen 9.40 en 9.55 uur. Een mondkapje hoeft niet, wel graag de handen ontsmetten bij binnenkomst. 
Er zijn coördinatoren die iedereen begeleiden. Van het toilet mag alleen in noodgevallen gebruik worden gemaakt. Neem uw jas mee de kerkzaal in. Onderling houden we zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. We zingen weer zelf alle liederen. Na de zegen gaan we zitten, de coördinatoren begeleiden ons de kerk uit. 
Er wordt gecollecteerd met bakjes bij de uitgang. Na de dienst hopen we gezamenlijk buiten koffie te drinken, als het weer het toelaat. We zijn blij dat we langzaam weer terugkeren naar een normale situatie rond de erediensten!
Peter Plugers, scriba

Doel van de wijkcollecte: Iniciativa Colibri op 29 augustus
De wijkgemeente Vierhoven is al een groot aantal jaren betrokken bij de Stedenband Delft-Estelí. Via de Stedenband ondersteunt de ZWO-commissie Iniciativa Colibri in de stad Estelí. 
Iniciativa Colibri is een kindertheatergroep o.l.v. Maria José, met 43 kinderen van 8 tot 18 jaar, in drie leeftijdsgroepen, en 6 begeleiders, allen uit de wijk. Daardoor kon dit theater ook doorgaan tijdens de crisis, de kinderen hoeven niet ver te lopen. Elke middag is er een groep bezig. De naam ‘Colibri’ komt uit een Guatemalteeks sprookje over de kolibrie: bij een bosbrand was deze het enige dier dat bleef blussen, steeds met één druppel. De groepen van Iniciativa Colibri beginnen met een verhaal, de kinderen bespreken dit en maken er hun eigen verhaal van, in theatervorm. Het eindresultaat presenteren ze tijdens de decemberfeesten in Estelí. Een verhaalthema voor de jongsten was: een vorst die veel vrat terwijl zijn volk arm was; daaruit is het verhaal van blauw en geel ontstaan, over twee volken die niet met elkaar praten; en over uitsluiting van ‘afwijkende’ mensen. Voor de adolescenten waren thema’s: milieu, het gebruik van social media, lijmsnuivers (zijn er veel in deze buurt, Mgr. Arnolfo Romero) en dit jaar: moord op vrouwen. De vrijwilligster die theaterkleding naait geeft ook naailes aan de kinderen en maakt boodschappentassen, waarvan de opbrengsten ten goede van de groep komen. Op zondag 29 augustus is Iniciativa Colibri het doel van de diaconale collecte van onze wijk. 
Diaconie Vierhoven

Marco Visser gaat met emeritaat
Op zondag 19 september 2021 neemt Marco Visser officieel afscheid in een bijzondere eredienst om 10:00 uur in de Vierhovenkerk. Naast de gewone gang van zaken tijdens de eredienst zal Marco officieel worden ‘losgemaakt’ van onze wijkgemeente. En uiteraard volgen aan het einde van de dienst een paar kleine toespraken. De dag ervoor, dus zaterdag 18 september, vindt een gemeentebijeenkomst plaats, waarin ruimte is voor een feestelijk afscheid van ons als gemeente. Die bijeenkomst is ’s middags, vanaf 15:00 uur, ook in de Vierhovenkerk. Details volgen nog, maar u kunt nu alvast de datum vastleggen in uw agenda.
We willen Marco ook wat tastbare herinneringen meegeven aan onze gemeente. Aan die zaken kunt u ook een bijdrage leveren. Ook daarover volgen nog details. Daarvoor kunt u een bijdrage storten op de rekening van de wijkkas: banknummer NL49 RABO 0383 4233 92 ten name van Prot. Gem. Delft inzake wijkgemeente Vierhoven (met vermelding van ‘Afscheid ds. Visser’).
Namens de wijkkerkenraad,
Co van der Maas, interim-voorzitter

Syrische christenen In de Vierhovenkerk.
De Syrische christenen komen op zaterdagmiddag en avond bijeen in de Vierhovenkerk. Shadi Haddad vertelt hierover het volgende: Drie maanden geleden zijn mijn vrouw Yara en ik, samen met enkele Syrische christelijke vrienden, begonnen met het oprichten van een Syrische christelijke gemeente in de regio Zuid-Holland. We zijn op zoek naar een parochie in deze regio. God heeft ons genade gegeven door ons gebruik van het kerkgebouw van de Vierhovenkerk. Als Syrische christelijke gemeenschap voelen we ons hier thuis, ze behandelen ons als broeders en zusters en niet als huurders. 

Ongeveer 35 kinderen komen elke zaterdagmiddag en brengen vier uur door in de kerk met een gevarieerd programma met onder meer bijbelstudie, kindergebed, zangkoortje en aanleren van nieuwe liederen, zowel in het Arabisch als in het Nederlands, buiten- en binnenspelen, knutselen en andere activiteiten. Ouders van kinderen komen een keer per maand om quality time met hun kinderen door te brengen. Ook komen jongeren om de 14 dagen op zaterdagavond bijeen en komen er zo'n 25 jongeren in de leeftijd van 20-35 jaar. Afwisselend met de jeugd komen ook de ouderen om de twee weken op zaterdagavond bij elkaar. Ouderen, die de taal nog niet goed spreken, hebben sterk behoefte aan contact. Een priester is aanwezig voor pastorale gesprekken. Een paar weken geleden hadden we een gedachtenis voor alle overledenen. 

De Syrisch Christelijke Gemeente in Delft wil haar relatie met alle Nederlandse kerken en in het bijzonder met de leden van de gemeente Vierhovenkerk ontwikkelen, daarom plannen ze binnenkort een multiculturele bijeenkomst. Het is echt een zegen om als christenen in Delft elkaar te zien en te steunen als broeders en zusters, als leden van één lichaam dat het lichaam van Jezus Christus is.
Shadi Haddad, verbindend specialist migrantenkerken bij Kerk in Actie 

Lunch op 7 september
Met de kookgroep is afgesproken om voortaan op de eerste dinsdag van de maand een lunch in de Vierhovenkerk te verzorgen van 12.00 – 13.30 uur. Afwisselend serveren we dan een soep, salade, brood of pannenkoeken. Op 7 september hebben we soep, brood en een salade! Iedereen is van harte welkom en neem gerust een kennis of goede buur mee.
Wel graag even aanmelden: h.melis@kpnmail.nl of 015-2618796. Een vrijwillige bijdrage voor een goed doel, na aftrek van de kosten, wordt op prijs gesteld. 
Marianne, Mary, Anneke en Henny

Giften
€ 50,00 van L. voor Voedselbank. Hartelijk dank!
Ds. Marco Visser

Agenda
01/09 19.00 uur VHK, avondmaalscatechese
07/09 20.00 uur VHK, sectievergadering Voorhof,
                Tanthof-West, Tanthof-Oost 1 en de Buitenwijk


Zondag 29 augustus
In deze weken dat we Jezus volgen is het ‘vol wonderen om ons heen’, om het met de liedboekdichter te zeggen. Ook deze zondag, lezend uit Marcus 8:22-26, is er weer alle reden je even de ogen uit te wrijven. Natuurlijk willen zieken graag genezen, maar ‘beter worden’ betekent in de Schriften – en in mensenlevens – soms om een radicale heroriëntatie. Er is verlangen naar wonderen onder mensen, maar tegelijk houden we alles graag bij het oude. In Zacharia 8:4-8 en 8:20-23 wordt Israël de vrede aangezegd. Wie wil er nu géén vrede? Maar blijkens het slot van de profetie zullen de machtigen dan wel bereid moeten zijn dat van de machteloze(n) te leren. Trouwens een mooi profetisch opstapje naar de Vredesweek komende maand. 
Ds. Rob van Essen

Zondag 5 september - Hoe wijst Gideon ons de weg in deze coronatijd?
De coronawerkgroep was onder andere verantwoordelijk voor de activiteiten rond Pasen en Pinksteren en de kaarten die rondgebracht werden. Zij rondt haar werk voorlopig af met het voorbereiden van de kerkdienst op 5 september. Het leesrooster reikt Rechters/ Richteren 6: 36-40 aan. De tijd van Gideon was er één vol beproevingen. De Midianieten die het volk Israël als een plaag teisterden waren een straf van God. ‘De Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de HEER. Daarom leverde Hij hen uit aan het volk van Midjan (6:1). Zijn er lijnen te trekken naar de coronatijd? Is het een straf van God en een oproep om anders te gaan leven? Welke teken kan je er in zien? Gideon die opgeroepen wordt om op te treden vraagt op zijn beurt om een teken (6:36-40). 
Ds. Marco Visser

In memoriam Dit Hoogendam- Maagdelijn
Zondag 25 juli overleed Dit Hoogendam- Maagdelijn. Lang woonde zij met haar man Hans in de Patrimoniumstraat. Sinds oktober 2020 verbleef zij in Stefanna. Zij is ingeslapen in de leeftijd van 85 jaar. Heel haar leven woonde zij in Delft. Na de huishoudschool ging ze werken in een naaiatelier. Ze maakte veel kleding zelf. De kinderen liepen er altijd pico bello bij. Vanuit de liefde die Dit kende, die in haar zat, was ze zorgzaam, vrijgevig en sociaal voelend. Kinderen namen uit school vriendjes en vriendinnetjes mee en zij zorgde voor een warm welkom. Eten bereiden voor grote gezelschappen was een kolfje naar haar hand. Ook op die wijze vertaalde zij de liefde naar ieder die onder haar dak kwam. Ze was een rustige en bescheiden vrouw, maar wel één die koers hield als het er op aan kwam. Haar liefde botste op de wereld van fatsoensrakkers met hun zelfgemaakte regels. Zij zette zich in voor haar man Hans en de kinderen. De afscheidsplechtigheid op 30 juli vond plaats in de aula van begraafplaats Iepenhof. De trouwtekst die in 1965 gelezen werd was 1 Korinthe 13. Opnieuw klonken deze woorden bij haar afscheid. Deze geweldige woorden van Paulus die aangeven dat ‘woorden over de liefde zinloos zijn als ze niet in praktijk worden gebracht.’ Dit heeft dat op haar wijze gedaan. Op haar beurt ontving zij liefde van Hans en de kinderen en kleinkinderen. In de laatste fase van haar leven toen ‘die ontstellende verwarring bezit van haar gedachten nam,’ zoals omschreven op de rouwkaart, waren zij dagelijks aanwezig. Na de Lock down weer zo vaak als mogelijk. Wij bidden dat wat Dit gedaan heeft ten goede zal komen aan deze wereld en het tot zegen mag zijn van allen die haar kenden. In onze gebeden bidden wij voor haar man, kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
Ds. Marco Visser

Start beroepingswerk
Op 19 september neemt ds. Marco Visser na 17 jaar afscheid van onze wijkgemeente. Tijdens de online-gemeenteavond van 14 april is gesproken over de beroepingsprocedure voor een nieuwe predikant. Op onze website www.vierhoven-delft.nl/beroepinswerk kunt u deze informatie nog steeds bekijken, naast het profiel van de predikant, van de wijkgemeente en de opdracht aan de beroepingscommissie. 

De samenstelling is echter nog niet breed bekend gemaakt. De kerkenraad heeft de volgende personen benoemd in de beroepingscommissie: Dhr. Marco Kuijper, dhr. Dick de Haas, mw. Kim Lupker, dhr. Arie Voskamp, mw. Alie Hovius, dhr. Jenne de Haan, dhr. Tobias de Haas, dhr. Ewoud Benschop (namens wijkgemeente Hof van Delft) en mw. Jannie Snijders (namens wijkgemeente Immanuel). Ds. David Knibbe is adviseur van de beroepingscommissie. Dhr. Marco Kuijper is benoemd tot voorzitter en ook het contactadres van de commissie (e-mail: m_kuijper@hotmail.com, Molenweide 33, 2614 LJ Delft). 

Aan de gemeenteleden zal spoedig worden gevraagd om namen te noemen van mogelijke kandidaten voor de vacature. De beroepingscommissie heeft al twee trainingen gevolgd, waarin uitleg werd gegeven over de totale procedure. De commissie gaat officieel van start, na het vertrek van Marco, dus eind september, en we hopen en bidden dat er snel een geschikte opvolging kan worden gevonden. In de vacaturetijd zal ds. David Knibbe worden ondersteund door een Kerkelijk Werker. Die zoektocht is al voor de zomer gestart en wordt hopelijk begin september met goed gevolg afgesloten. Uw opmerkingen of vragen zijn welkom bij de scriba.
Peter Plugers

Ontmoeting Kerk en Buurt twee keer per maand open.
Wij hopen u op donderdag 2 en 16 september tussen 10 en 11.45 uur te kunnen verwelkomen; voor een kort momentje of langer, aan ieder de keus. Graag tot dan! Voor contact over de Kerk en Buurtactiviteiten: Jasper van der Kooij (T: 015-261 1757, E: jasper@vdkooij.org) en Henny Melis (T: 015- 261 8796, E: h.melis@kpnmail.nl)

Dank
Tijdens de lange tijd dat Marjan Bood ziek was en na haar overlijden hebben wij op vele manieren uw meeleven mogen ondervinden. Wij willen u daar zeer hartelijk voor bedanken. Het heeft ons gesterkt. Met uw hulp en Gods aanwezigheid gaan wij verder. Dank u wel.
Jan en Arjan Bood

Hierbij willen wij u bedanken voor de bloemen en kaarten die wij mochten ontvangen voor ons 50-jarig huwelijksjubileum.
Toos en Henk de Haan

Bedankt voor de kaarten! Ik was blij verrast voor alle aandacht rond mijn verjaardag.
Iedereen wordt daar van harte voor bedankt. Dat doet een mens goed.
Naar omstandigheden gaat het goed met mij.
Diny Kraay-Brevoord

Inleverdatum kopij
Uw bijdragen voor het volgende nummer kunt u uiterlijk maandag 30 augustus mailen naar wijkredactie.vierhoven@gmail.com. In dit nummer staan de zondagen 12 en 19 september centraal.