Protestants Kerkblad Delft - 15 2014

Wijknieuws wijkgemeente Vierhoven van 13 september

Bij de diensten
Zondag 14 september
14 september is het startzondag. Het thema van de dienst is: ‘Binnenste buiten’. We gaan op zoek naar wat u en jij zouden zeggen als iemand u vroeg waarom je gelooft. Zo proberen we dichter bij onszelf, ons geloof en bij elkaar in onze verhouding tot God te komen. 
Ds. David Knibbe


Zondag 21 september
Op deze zondag lezen we Matteüs 20:1-16. Het is eigenlijk een beproeving om dat verhaal te lezen. Keer op keer houdt Jezus ons een spiegel voor waarin wij onszelf eigenlijk niet willen of kunnen herkennen. Waar blijf je als je die handelswijze waar Jezus het over heeft echt zou toepassen? Wordt het dan niet een enorme chaos? Met Jezus ben je mooi in de aap gelogeerd en kun je elke CAO wel in de prullenbak gooien. Toch laten we de woorden op ons af komen ervan overtuigd, en vol van geloof, dat dit heilzame woorden zijn. Dit verhaal van Jezus plaatst ons in ZIJN werkelijkheid en dat is Goddank andere koek dan onze werkelijkheid die dikwijls hard en meedogenloos is. Een mooi lied bij het slotvers (Matteus 20:16) is Lied 991 uit het Liedboek ‘De eersten zijn de laatsten!’ (NB ze ‘worden’ niet de laatsten, maar ‘zijn’ het). Zie ook onder ‘Creatief in en voor het huis van de Heer’ en ‘Bijbelkring/ preekvoorbereiding’. De cantorij onder leiding van Wim Loef verleent haar medewerking aan deze dienst. 
Ds. Marco Visser

Creativiteit voor en in het huis van de Heer 
We gaan het nieuwe seizoen weer heerlijk verder met de schilder-/teken-/knutselmiddag in de Vierhovenkerk. Maandagmiddag 15 september van 14.00 tot 16.00 uur beginnen we weer. Het thema die middag is Matteüs 20:1-16. Heerlijk om met een verhaal van Jezus aan de slag te kunnen! Eerst gaan we de Bijbeltekst lezen. Daarna delen we gedachten en ideeën hieromtrent met elkaar om die dan creatief uit te werken. Op zondag 21 september wordt deze tekst in de preek behandeld en kunnen de creatieve werken in de kerk aan de wand worden gehangen.
Wilt u ook met ons meedoen? U bent welkom, ook als u lid bent van een andere kerk. 
U kunt zich aanmelden bij Anneke Scheper. Voor meer informatie over de creatieve middag kunt u terecht bij Anneke Scheper (ascheper@casema.nl, (015) 213 3395) of ds. Marco Visser (mvisserabc@gmail.com, (015) 257 7147). 
Anneke Scheper


Bijbelkring/preekvoorbereiding
Graven in een Bijbeltekst en de schatten er uit opdelven, dat gaat gebeuren op woensdag 17 september van 14.00 tot 16.00 uur. De spade steken we in Matteüs 20:1-16. Voor het opdiepen van het edelgesteente is de nodige inspanning vereist. De tekst staat immers haaks op onze normale werkwijze: “loon naar werken”. Hier gaat het er anders aan toe. En dat ‘hier’ slaat op het Rijk dat wij verwachten en waar we wekelijks om bidden. We bidden om het Rijk waarover Jezus in allerlei -soms zeer weerbarstige- verhalen vertelt. De blikrichting die ons eigen is: ‘Wat levert het mij op? Waar heb ik recht op?’ wordt veranderd. En dan komen de schatten tevoorschijn. 
Ds. Marco Visser

De ‘ambassadeur’ van Spinoza op kringbezoek 

Spinozakenner en publicist Jan Knol 
op 23 september in de Vierhovenkerk

Met groot genoegen kondig ik de komst aan van Jan Knol, emeritus predikant uit Smilde. Hij is vooral bekend van zijn lezenswaardige boeken over Spinoza.
Daarin maakt hij het gedachtengoed van deze belangrijke filosoof voor het grote publiek toegankelijk.
Mijns inziens wordt hij daarom terecht de ambassadeur van Spinoza genoemd.

Om die reden is iedereen van harte welkom op 23 september. 
Of je nu een volstrekte leek bent, dan wel een min of meer gevorderde, in beide gevallen kan je veel aan zo’n avond hebben. De leek maakt op inzichtelijke wijze kennis met Spinoza. 
De min of meer gevorderde Spinoza-lezer kan eindelijk de vragen stellen die Jurjen Fennema niet- of niet duidelijk genoeg kon beantwoorden. 
Mocht je overigens zo’n prangende vraag paraat hebben, zet die dan even op de mail naar mij, dan stuur ik hem door naar Jan Knol en kan hij zich daarop voorbereiden.
Verder neemt hij een stapel van zijn laatste bundel mee (je weet wel, het ‘Groene Boekje’!). 
Daarin legt hij alle stellingen uit van de Ethica van Spinoza. Vergelijkbaar met mijn zogenaamde ‘praatpapieren’ -denk aan voorbeelden, associaties en uitleg-, maar dan uitgebreider, systematischer en dus beter. 
Mocht je van plan zijn om Jan Knol te ontmoeten, geef je dan van te voren bij mij op. 
Dan weten we wie er komen en met hoeveel jullie komen.
Ds. Jurjen G. Fennema


Sociëteit Vierhovenkerk
De sociëteit gaat weer van start, een nieuw seizoen ligt voor ons. We menen dat we ook dit jaar weer een goed programma hebben samengesteld en uw aanwezigheid wordt niet alleen op prijs gesteld, maar u bent ook van harte welkom!
In de hal van de kerk ligt het programma voor het eerste halfjaar voor u klaar en in de activiteitenfolder van onze gemeente is het hele programma tot en met juni 2015 afgedrukt. U kunt ruimschoots uw keuzen maken. 
Dinsdagmiddag 23 september is de eerste sociëteitsmiddag en we hebben zoals gebruikelijk een deels ontspannen, deels een wat meer inhoudelijk programma. Hoewel we elkaar wel zo’n beetje kennen, is toch de vraag, wie is nou wie en daar komen we in een wat ontspannen spel onder leiding van ds. Marco Visser wel achter. 
In het tweede gedeelte na de pauze komen we wat meer over labyrinten te weten. Je vindt ze in oude kathedralen over vrijwel de gehele wereld, maar ook buiten deze gebouwen treffen we ze aan. En in sommige culturen zijn ze al bekend van ver voor onze jaartelling en in zowel heidense als christelijke culturen werden ze gebruikt. Nico Booster loodst ons door labyrinten wereldwijd.
Aan deze middag houdt u een blijvende herinnering over. U bent van harte welkom, vanaf half twee staan koffie of thee voor u klaar.
Het bestuur van de sociëteit Vierhovenkerk

Kindernevendienst
14 sept - Mozes als prins
21 sept - Mozes wordt knecht

Agenda
15/09 14.00 uur Creatief voor en in het huis van 
                        de Heer, Vierhovenkerk
17/09 14.00 uur Bijbelkring/preekvoorbereiding,
                         Vierhovenkerk
23/09 15.00 uur Sociëteit Vierhovenkerk
24/09 19.00 uur Voettocht voor Vrede, start
                         Vierhovenkerk
25/09 20.00 uur Kunst en Kerk, Aziëlaan 333
26 en 27/09 Bazaar, Vierhovenkerk

Inleverdatum kopij 
PKD 16 verschijnt op zaterdag 27 september. Dit is een nummer voor twee weken. Kopij kan tot dinsdag 16 september 18.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


Dienst van Woord en Gebed in WZC Stefanna
Op 23 september houdt onze wijkgemeente Vierhoven weer een dienst in de Sint Annakapel van woonzorgcentrum Stefanna. Aan deze viering verleent het Stefannakoor onder leiding van Sonja Nowee muzikale medewerking. Ik hoop deze dienst voor te gaan. Vanaf 10:00 uur is er inloop met koffie en thee waarna om 10:30 uur de dienst zal beginnen. Ook als niet in Stefanna woont bent u van harte welkom.
Namens de bezoek medewerkers van de kern Voorhof 4,
Ds. Jurjen G. Fennema

In Memoriam Teunis Seelmann *30 april 1924 † 18 augustus 2014
Wanneer je op 10 maart te horen krijgt dat je niet beter kunt worden en op 18 augustus overlijdt, ben je in iets meer dan vijf maanden weg gegroeid van je gezin in de dood, maar tegelijkertijd ook toegegroeid naar elkaar. Je werd je bewust van de band die je met hem had en je moest toegroeien naar de tijd, nu aangebroken, dat hij niet meer is zoals hij was, weggegleden uit het leven. Want dat is hij, in alle rust en sereniteit.
Zijn vrouw en kinderen alleen moeten laten, dat vond hij moeilijk. Toch straalde hij een grote rust uit: “Ik geloof in de Drie-eenheid en in het eeuwig leven”, zei hij. Niet dat hij geen leed gekend heeft. Het overlijden van hun dochtertje en zoon, het sneuvelen van zijn broer in Indië, waarom?, waren ook voor hem grote vragen. Eenmaal zie ik al uw luister, als ik in uw hemel kom, zong het bij hem van binnen. Geen antwoord, wel geloof, geen wetenschappelijk weten, wel rust.
Waarom? 
Alleen je best doen, zeg wat je wél gekregen hebt. Want als je blijft steken in wat niet meer is, wie er niet is, dan word je leeg, probeer te zien wie er wel is, kijk hen niet voorbij door te staren naar dat graf of die naam, maar zie de levenden staan en vergeet de doden nooit. Want je verwerkt het nooit, dat ervoer hij, maar je komt er anders voor te staan.
Dankbaarheid overheerst alles, al het verdriet weegt niet op tegen het leven, de hoop en de toekomst, tegen de liefde ontvangen en gegeven.
Als man in de jaren vijftig en zestig liep hij achter de kinderwagen en was actief in het huishouden, meer dan mannen toen gewoon waren te doen. Vriendjes en vriendinnetjes van de kinderen waren wel eens jaloers op een vader die zoveel met je deed. De overgang van Schoonhoven naar Delft was groot, drie kinderen gingen al niet meer mee, het was moeilijk om te wennen, weg van je familie en je wortels.
Zijn geloofsantwoord lag in de tekst die boven de kaart staat: Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft (Filippenzen 4:13). God geeft ons kracht in ‘waarom’-omstandigheden. En dan kom je er altijd weer uit, Jezus heeft ons laten zien dat zelfs de dood dan overwonnen wordt. In dat geloof hebben wij van hem afscheid genomen.
Ds. David Knibbe

Uit de wijk
De heer J.L. de Roo is opgenomen op de afdeling revalidatie van het Marnixrevalidatiecentrum voor Ouderen, Marnixlaan 5 in Vlaardingen. Mevrouw A.J. Hoogendoorn, Wilhelminalaan 38, is al weer geruime tijd thuis na een verblijf in de Bieslandhof. We wensen beiden Gods zegen toe op de weg die zij gaan! 
Ds. David Knibbe

Van de drie mensen uit Stefanna (Aart van der Leeuwlaan) die tegelijkertijd in het ziekenhuis lagen verblijft alleen nog mevrouw Elias-van der Ploeg (844E) op dit moment in het ziekenhuis. Zij is herstellende van een operatie die op zich geslaagd is, maar pas wanneer de uitslagen binnen zijn wordt duidelijk waar ze aan toe is. Heel veel geduld toegewenst.
Twee anderen mochten naar huis. Mevrouw Laros-de Roo (844C) heeft de laatste tijd veel aan gezondheid en daarmee onafhankelijkheid moeten inleveren. Of ze zichzelf thuis zal kunnen redden blijft spannend. Aan haar wil zal het niet liggen. Wij wensen haar veel sterkte.
De heer de Jongste (820A) is ook weer terug op het honk. Om te herstellen van een hartoperatie. Hij is dankbaar dat het maar een ‘waarschuwing’, zij het een ernstige. Hij kan nu verder, als een gewaarschuwd man die voor twee telt. Wij hopen met hun dat ze in alle rust weer op krachten mogen komen na een heftige spannende tijd.
Ds. Jurjen G. Fennema

Voettocht voor Vrede
U wordt van harte uitgenodigd om mee te doen aan de tiende Voettocht voor Vrede, een wandeling door de wijk. De Voettocht heeft als doel de ander te ontmoeten. Elkaar op een ongedwongen wijze spreken is een prima manier om de ander te leren kennen. 
U kent allen het gezegde: ‘onbekend maakt onbemind’. Tijdens de wandeling kunt u met iemand spreken die u nog niet kent. Het gespreksonderwerp is: ‘hoe geef je handen en voeten aan de vrede?’. Na de Voettocht is er een gezamenlijk gesprek over het onderwerp. De deelnemende organisaties geven een aftrap en vertellen hoe hun organisatie handen en voeten geeft aan de vrede.
Voor meer informatie kun u terecht bij Peter Plugers, scriba-vierhovenkerk@ziggo.nl.
De voettocht is op woensdag 24 september. Startpunt is de Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50. De kerk is om 19.00 uur open. De wandeling start om 19.15 uur. Om 20.00 uur komen we aan bij de Adelbertkerk, Minervaweg 7. Daar is een ontvangst met koffie en thee. Van 20.15 uur tot 21.30 uur vindt het gesprek plaats. 
Ds. Marco Visser

Kom naar de bazaar! 
Op vrijdag 26 september van 19.00 tot 21.30 uur en zaterdag 27 september van 10.00 tot 14.30 uur is er een mooie bazaar in de Vierhovenkerk. Er is een veelheid aan spullen te koop: boeken, keukenartikelen, speelgoed, bloemen en bloemstukjes, appels en peren, kleding en bij de koffie lekker gebak of een oliebol. Het wordt vast een gezellige boel! Maar ook de opbrengst telt. Een bedrag gaat naar het ZWO project in Zuid Afrika en er wordt geld ingezameld voor een uitje met de gezinnen van de basisschool “De Horizon” en het Interkerkelijk Diaconaal Centrum “Jessehof”.
 
Vrijwilligers gevraagd!
Het gaat niet vanzelf: we kunnen volop medewerkers gebruiken om de zaal in te ruimen, om in de stands te staan of om iets te bakken voor bij de koffie. De intekenlijsten daarvoor liggen op het buffet in de kerk. Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe beter. Dan kan er in de stands nog eens gewisseld worden.

Wie heeft er nog mooie spulletjes voor de verkoop?
Het volgende kunnen wij heel goed gebruiken! Speelgoed, kleding, linnengoed, boeken, vooral literatuur, klein kindermeubilair, kunst voor aparte verkoop, vazen, serviesgoed, radio’s, cd’s, computers, platte beeldschermen, kleine TV’s, schalen voor bloemstukjes, spaarzegeltjes en bonnetjes.
Spullen aanleveren in de kerk kan in de week van 22 september op maandag, dinsdag en woensdag van 14.00 tot 16.00 uur en van 19.30 tot 21.30 uur en boeken al de week daarvoor: vanaf 15 september op dezelfde tijden. 
De bazaarcommissie: Gerda Braaksma, Wim Huisman, Eric Klinkenberg, Marijke Koreneef, Han Kooreman, Henny Melis, Ab Moes, Rommert Stellingwerf


Gebedsgroep
De gebedsgroep is begin september weer van start gegaan. De eerstvolgende datum waarop de gebedsgroep bij elkaar komt, is dinsdag 23 september van 19.00 tot 19.45 in de Vierhovenkerk. U bent van harte welkom om er bij te zijn.
Els Alblas

Wandelen met Nijhoff, in gedichten en gedachten
Zaterdag 4 oktober 2014
Aanmelden voor deze wandeling kan bij aanmelden bij Neely de Ronde ((015) 364 2500, nderonde@kpnmail.nl), uiterlijk op zondag 28 september. Bij Neely is ook verdere informatie verkrijgbaar. Het minimum aantal deelnemers is 6, het maximum aantal 16.
Meer informatie in het volgende kerkblad.
Ds. Marco Visser

Koffieochtenden in de Lisztflat
De hier onder staande tekst is geschreven door één van de vaste bezoekers van de koffieochtenden, die drie keer per week van 10.00 tot 11.30 uur worden gehouden in de Lisztflat. Ongeveer vijf vrijwilligers van de Vierhovenkerk zijn betrokken bij de koffieochtenden. Nieuwe vrijwilligers zijn welkom, zodat mensen eventueel voor elkaar kunnen invallen.

De koffieochtenden (door één van de bezoekers) 
Er kwam een vraag van een huisarts om koffieochtenden te gaan organiseren. Na overleg met de DUWO en in samenwerking met de gemeente Delft (afdeling participatie) zijn we vorig jaar begonnen. 
De koffieochtenden zijn opgezet voor iedereen die zin heeft om koffie te komen drinken en wat gezelligheid zoekt. Af en toe wordt er iets georganiseerd. We willen na de vakantieperiode wat gaan doen met vertegenwoordigers van verschillende organisaties, zoals bijvoorbeeld de wijkagent of een maatschappelijk werker.
Er is een groepje mensen die iedere keer aanwezig is, maar er zijn ook mensen die niet regelmatig langskomen. We hebben maandelijks een Inloopkoor onder leiding van Pieter en Co die erg in trek zijn. We hopen dit na de vakantieperiode voort te zetten. 
Henk Joon