Protestants Kerkblad Delft - 15 2015

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van zaterdag 19 september

Bij de diensten
Zondag 20 september
De cantorij zingt Verleih uns Frieden van Felix Mendelssohn Bartholdy in deze dienst die staat in het teken van de vrede. Het is een lied dat door veel componisten van vroeger en nu op muziek is gezet. Robert Schumann was zeer lovend over deze compositie van Mendelssohn. In de lezingen wordt een weg gewezen naar de vrede: wees als een kind en houd je niet bezig met de vraag wie de meeste is. Daar komt oorlog van. Wees als een kind. Geniet van het leven, dien elkaar en wees zo een boodschapper van Gods Koninkrijk. De prachtige klanken van dit lied bereiden ons voor, niet op een sprookjesachtige boodschap, maar op nieuws dat wij waar kunnen maken! Gedragen door de prachtige muziek van de heilige Geest kunnen wij verschil maken tussen oorlog en vrede. De lezingen zijn Deuteronomium 13:1-5 en Marcus 9:30-37.
Ds. David Knibbe

Dienst Stefanna
In Stefanna is er op 22 september weer een dienst. Om 10 uur drinken we samen koffie, 10.30 uur begint de dienst. Het is in de mooie Anna kapel, alleen daarom al de moeite waard. U bent daarom ook van buiten Stefanna heel hartelijk welkom. Laat u verwarmen door dit gebeuren, dat we samen elkaar ontmoeten in de ontmoeting met de Heer.
Ds. David Knibbe

Meeleven
Cees, oudste kind en zoon van Kees en Leni van der Stoep, Koetlaan 50, is lange tijd ernstig ziek geweest. Onlangs is hij in zijn woonplaats in België op 57 jarige leeftijd overleden. Het heeft hen zeer veel verdriet gegeven. Om dit te verdriet te uiten en te kunnen delen met hen die niet bij de besloten crematie konden zijn, is er in de Vierhovenkerk op zaterdag 12 september een dienst geweest. Deze dienst is vanuit het perspectief van Kees en Leni opgezet, hun verdriet en hun geloof wilden zij hiermee uiten. Allen die aanwezig waren kregen zo de kans, hun meeleven met hen te laten zien. 
Ds. David Knibbe

Pastoralia
Kort geleden ging het op de nevendienst over het ‘lichaam van Christus’. De geloofsgemeenschap is een samenhangend geheel en daar gelden de woorden van Paulus: “Jullie moeten altijd met elkaar meeleven, in vreugde en verdriet (Romeinen 12:15).” In de kerk zijn vele mogelijkheden om aan dat meeleven met elkaar vorm te geven. Drie daarvan zijn:
A. Voorafgaand aan de dienst liggen naast het voorbedenboek bij de hoofdingang twee kaarten. Op die kaarten kunt u uw naam schrijven. Zij gaan mee naar de mensen die de bloemen uit de dienst krijgen. 
B. Na afloop van de dienst staat in de hal van de kerk een tafel met kaarten. Daar liggen adressen van mensen die iets te vieren hebben of die met ziekte te kampen hebben. U kunt ter plekke een kaart schrijven of het adres meenemen en thuis een kaart of briefje schrijven.
C. In de kerkzaal kunt u voor of na de dienst een kaarsje aansteken voor iemand.

Pastoraat Tanthof-West, Vijverhof, Abtswoude en Stefanna
Nu ds. Jurjen Fennema met zijn werkzaamheden moet stoppen, zoekt de kerkenraad naar een goede verdeling van het pastorale werk. Op de kerkenraad van 8 september is dit punt aan de orde geweest. Eind september is er overleg tussen predikanten en sectieleden van Tanthof-Oost. De bewoners van de bovengenoemde huizen hebben hun contacten onder andere via Marjan Bood (Vijverhof) en Romke Klein (Abtswoude en Stefanna). In geval van crisis-pastoraat kunt u in deze weken contact opnemen met de scriba. Hij zal vervolgens ds. David Knibbe of ds. Marco Visser informeren.
Ds. Marco Visser

Start verjaardagsviering vanaf 75 jaar
Vanaf september zijn wij van plan in de Vierhovenkerk een verjaardagsviering op te starten. Bent u in september jarig geweest of wilt u de jarige feliciteren, dan bent u van harte welkom op woensdag 30 september vanaf 14.30 uur tot ongeveer 16.00 uur. Natuurlijk zijn ook uw naaste familieleden, buren en vrienden deze middag welkom. De jarigen zelf ontvangen een persoonlijke uitnodiging.
De gastvrouwen, Meta Rodenburg, Suzanne v.d. Kooij en Marjan Bood

Sociëteit
De tiende jaargang van de sociëteit start op dinsdag 22 september. Om 13.30 uur staan de deuren open en 14.00 uur begint het programma. De eindtijd is 16.00 uur. Op speelse wijze vindt de introductie plaats van het programma 2015-2016. Na de pauze staat de ontmoeting centraal. Daarbij gaat het over verleden, heden en toekomst. Hoe waren voor ons de zomermaanden? Wel of niet op vakantie geweest? Hoe is het nu? Wat houdt ons op dit moment bovenmate bezig? Tot slot de toekomst. Hoe zien we die voor ons? Daarbij kun je denken aan je persoonlijk leven, de geloofsgemeenschap en Nederland.
Het bestuur heeft er zin in. Met gepaste trots presenteren we het programma. U kunt elke middag komen, maar ook een selectie maken. Jong en oud zijn welkom. Spreekt een onderwerp u/jou aan, weet je welkom! 
Ds. Marco Visser

Gebedsgroep
Dinsdag 22 september van 19.00 tot 19.45 is er gebedsgroep in de Vierhovenkerk. Kom gerust een keer mee bidden!
Els Alblas

Komt u meehelpen bij de bazaar?
De voorbereidingen zijn in volle gang. Veel mensen willen hun steentje bijdragen, zowel bij het inruimen als bij de verkoop. We kunnen echter nog veel meer mensen gebruiken, zoals bij het van te voren controleren van de elektrische apparaten, helpen in een stand op vrijdagavond of zaterdagmorgen of -middag of helpen bij de verkoop van lootjes. Of komt u na afloop helpen met het opruimen? Alle hulp is welkom, al is het maar een paar uur.
Wilt u iets lekkers bakken voor de verkoop? Of hebt u nog iets nieuws dat met het rad van fortuin verloot kan worden? Zet uw naam op de lijst in de kerk of laat het één van de commissieleden weten. Voor meer informatie:
Han Kooreman: telefoonnummer (015) 261 2036 of jm.kooreman@12move.nl
Henny Melis: telefoonnummer (015) 261 8796 of h.melis@zonnet.nl  
De bazaarcommissie

Orgel
“Geld is gevraagd en binnengekomen voor de restauratie van het orgel. Maar we zien er niets van!” Dat klopt. 

De gerenommeerde firma Reil heeft niet alleen de Vierhovenkerk in haar portefeuille. Met andere woorden we moeten op onze beurt wachten. In januari 2016 hopen we dat de restauratie plaatsvindt.
Ds. Marco Visser

Studiehuis 2015-2016
‘Tien vormen om je vrijheid te bewaren’. Vanwege het afscheid van ds. Jurjen Fennema komt de eerste avond die gepland stond op 1 oktober te vervallen.
Ds. Marco Visser

Zondag 27 september
Deze zondag is het een komen en gaan. Mensen die afscheid nemen als bijvoorbeeld ambtsdrager of lector en die beginnen. In zekere zin weer een startzondag. Je kunt zeggen dat elke zondag een nieuw begin inluidt. Na het Woord dat heeft geklonken gaan we de wereld weer in om te leven tot eer van God en tot het geluk van onze medemens. Het Oecumenisch Leesrooster reikt onder andere Jakobus 4:11-17 aan. Ik denk dat dit een mooie tekst is voor deze ‘startzondag’. Het slotvers luidt in de Bijbel in Gewone Taal: “Je moet niet alleen weten wat God van je vraagt, maar je moet het ook doen.” 
Op de nevendienst is men gestart met een serie verhalen uit het boek Rechters. De geschiedenissen spreken tot de verbeelding. Gideon, Simson iedereen kent de namen. 
Ds. Marco Visser

Afscheid van ds. Fennema
Ds. Jurjen Fennema is per 1 augustus met emeritaat gegaan. Dit wil zeggen dat hij voortaan geen werkzaamheden meer zal verrichten als onze wijkpredikant. In het vorige Kerkblad heeft u dit al kunnen lezen. De kerkenraad is druk bezig met allerlei praktische zaken rond zijn emeritaat.
 
Jurjen neemt officieel afscheid van de wijkgemeente in de eredienst van zondag 4 oktober. Allerlei gasten zullen hiervoor worden uitgenodigd. Omdat collega-predikanten dan ook graag aanwezig willen zijn, wordt de afscheidsdienst gehouden om 15.00 uur. De gewone eredienst van 10.00 uur komt te vervallen. 

Een afscheidsavond staat gepland op donderdag 1 oktober in de Vierhovenkerk om 20.00 uur. Dan krijgen alle gemeenteleden de tijd om persoonlijk afscheid te nemen van Jurjen als wijkpredikant. Tijdens de eredienst op zondag is daar te weinig tijd voor. Hoe deze avond er precies uit zal zien, is nu nog een verrassing. 

Gemeenteleden die iets willen geven voor een passend afscheidscadeau kunnen een bijdrage storten op de bankrekening van de wijkkas (NL49 RABO 0383 4233 92) met vermelding van “cadeau Jurjen”.
Peter Plugers, scriba

Ubuntu
Op de Startzondag heeft u uw diensten aan kunnen bieden voor een actie met de naam “Ubuntu” voor het werk van Hanna Wapenaar in Zuid-Afrika zijn. “UBUNTU” is niet zomaar een Afrikaanse naam die toevallig eenvoudig door ons uitgesproken kan worden: oe-BOEN-toe. “UBUNTU” is een begrip dat draait om toewijding en relaties tussen mensen onderling. Je kunt het vertalen met ‘één-zijn’ of ‘menselijk worden door anderen’. Een mooi begrip dus! U kunt een dienst afnemen van een van de aangeboden diensten, zoals: een stadswandeling met een bezoek aan de Oude Kerk aan, er is een serie van vijf Nederlandse lessen beschikbaar, er is een Running Dinner en de appeltaarten ontbreken niet. Maar u kunt natuurlijk ook zelf iets aanbieden. Naaiwerk, oppassen, tuinwerk, trage computers ‘opschonen’, een huisconcert geven, dia’s scannen, klussen in huis, bandenplakken …
U bepaalt zelf wat de dienst moet kosten. Na aftrek van eventueel gemaakte kosten kunt u de opbrengst in een bus in de mini-kraam storten of overmaken op de rekening van de diaconie (zie folder voor het rekeningnummer) ten name van ZWO-projecten Zuid-Afrika.
De ZWO-commissie

Voettocht voor vrede: ‘Vrede verbindt!’
Op woensdag 23 september is er weer een Voettocht voor Vrede in Delft. De voettocht start om 19.00 uur in de Marcuskerk (Menno ter Braaklaan 2) en eindigt 20.00 uur in de Sultan Ahmet Moskee (Duke Ellingtonstraat 201). Aansluitend is er een discussiebijeenkomst. De avond wordt om 21.30 uur afgesloten.
Tijdens de wandeling praten we met elkaar over hoe wij binnen onze religies feesten ervaren. In de Sultan Ahmet Moskee worden drie inleidingen gegeven over enkele feestdagen: het joodse Jom Kippoer, het christelijke Pasen en het islamitische Suikerfeest. Het overkoepelende thema hierbij is: “Samen feestvieren verbindt en schept vrede”.
Hierna praten de deelnemers met elkaar over hoe de thema’s van de diverse feesten een rol spelen in ieders geloof; de vraag hierbij is ook of we wellicht overeenkomsten kunnen zien tussen deze feestdagen.
Om in vrede met elkaar te kunnen leven, moeten we bruggen zien te bouwen die ons met elkaar verbinden. Daar kunnen we een begin mee maken door met elkaar in gesprek te komen en elkaar beter te leren kennen! Daarom nodigen wij u van harte uit om aan deze voettocht deel te nemen. Het is geen protesttocht. U hoeft niet met spandoeken te lopen en u hoeft er niet voor naar Den Haag of Amsterdam. Nee, gewoon in uw eigen stad Delft, samen met uw eigen stadsgenoten in gesprek gaan om zo elkaar beter te leren kennen.
Dit bouwt bruggen, dit verbindt ons met elkaar om in vrede met elkaar te kunnen leven! 
Werkgroep ‘voettocht voor vrede Delft’

Frans van der Lugt
Op 7 september was er in de Stanislaskapel aan het Westplantsoen een bijeenkomst rond Frans van der Lugt. Hij werd in april 2014 neergeschoten in Homs. Medebroeder pater Ziad Hilal sj vertelde over het leven van Frans. Twee zaken bleven me bij. Allereerst dat hij niet taalde naar materiële zaken. Zelfs toen zijn paradijs in puin werd geschoten ging hij niet bij de pakken neerzitten. Dat paradijs, 32 kilometer ten zuiden van Homs, was een plek voor gehandicapten die daar leefden en werkten. Hij bleef volharden in de hoop. En wat me eveneens bijbleef: hij wilde niet weten wie het had gedaan. Een rebel of iemand van het Syrische leger, geen namen van mensen. Hij wilde ieder mens zo onbevangen mogelijk kunnen ontmoeten, zo open en zo vrij mogelijk!! Zijn adagium was in de geest van Jezus: "Voor mij is het belangrijk om te beginnen bij de ontmoeting tussen mensen, en niet bij de religie.“
Ds. Marco Visser

Giften 
Van Van der L. €35 voor de voedselbank. Van de familie NN €50 (€25 wijkdiaconie en €25 wijkkas). Mevrouw Oosterhof ontving van twee mensen elk € 20 voor de wijkkas. Hartelijk dank voor deze giften.

Inleverdatum kopij
PKD 16 verschijnt op zaterdag 3 oktober. Kopij kan tot dinsdag 22 september 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.