Protestants Kerkblad Delft - 15 2016

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 10 september

Bij de diensten
Startzondag 11 september - ‘Deel je leven’
De link is snel gelegd tussen ‘deel je leven’ en ‘zorgkernen’. In een zorgkern kun je je leven delen. ‘Deel je leven’ is ons jaarthema, aangereikt vanuit de landelijke PKN. ‘Zorgkernen’ gaan we dit jaar uitwerken in onze wijkgemeente. Twee mensen die elkaar spreken zijn de Emmaüsgangers (Lucas 24:13-35). Zij delen hun leven. Zij delen dingen die hen bezighouden. Het gaat over de toekomst, of beter gezegd, het ontbreken van toekomst. Een derde persoon sluit aan in hun ‘zorgkern’. Hij leert ons waar het om draait in een zorgkern: geïnteresseerd vragen, de ander verstaan, meelijden en een woord spreken van mens tot mens. Er ontstaat een sterke band die ertoe leidt dat de twee zeggen: “Blijf bij ons, want het is avond en de dag loopt ten einde.”
Ds. Marco Visser

In memoriam Jan Johannes Slooter  8 augustus 2016
Maandag 8 augustus overleed Jan Johannes Slooter in de leeftijd van 89 jaar. Hij woonde vele jaren met zijn vrouw op Hoenderhof 4. Met zijn vrouw kwam Jan iedere zondag in de kerk. Na de dienst naar huis om met familie koffie te drinken, dat was een vaste gewoonte. Hij was iemand die zijn afspraken stipt nakwam. Iemand op wie je aan kon. Zo deed hij jarenlang boodschappen voor een familie in Tanthof. Veertig jaar was hij medewerker van de autodienst van de kerk. Hij bracht allerlei bladen rond en haalde oud papier op. Hij werd geboren in Westmaas. Toen hij vier jaar was verhuisde het gezin naar Barendrecht. Die regio met polders en weidse vergezichten, met de rivier de Oude Maas, was hem lief. Gedurende de vele jaren dat hij van zijn pensioen mocht genieten, na zijn werk op de TU, reed hij daar vaak heen met onder andere zijn schoonouders. 
Het geloof was belangrijk voor hem. Hij wist dat ‘de Heer hem steeds gadesloeg’, woorden van de berijmde psalm 121. Het zorgzame oog van de hemelse Vader vertaalde zich in zijn zorg voor zijn vrouw, zoon Rien, schoondochter, klein- en achterkleindochters. 
Het vijfde couplet van het lied ‘Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt’ stond boven aan de rouwkaart. Een lied dat verder kijkt dan wat voor je voeten ligt. Zoals bij een turnster op de evenwichtsbalk. Die moet niet op haar voeten letten maar op het einde van de balk om haar evenwicht te bewaren. “Houd Heer, Uw kruis hoog voor mijn brekend oog, Licht in het duister, wijs de weg omhoog. Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.” 
Maandag 15 augustus vond de dienst van Woord en gebed plaats in de aula van begraafplaats Jaffa. Wij bidden zijn vrouw, zoon en schoondochter, klein- en achterkleindochters Gods troost toe.
Ds. Marco Visser

Pieter de Graaf * 2 november 1933  16 augustus 2016
Hoewel Piet de Graaf niet makkelijk te doorgronden was, spreken zijn daden voor zich. Toen zijn kinderen klein waren ging hij op de hoek van het bed zitten bij het naar bed brengen om voor het slapen gaan om een verhaaltje te vertellen. Toen Conny, hun dochter die op 25-jarige leeftijd is overleden, verpleegd werd in Middelharnis reisden zijn vrouw en hij er trouw heen, zonder auto, een reis die veel tijd in beslag nam. Hij heeft in ieder geval twee toespraken gehouden die je raakten. In zijn werk op de TU, elektrotechniek: wat daarvan nooit meer uit de gedachten ging was de vergelijking van de TU met een horloge van vroeger: je hebt grote en kleine raderen. Maar ook als de kleinste het begeeft ligt, heel het raderwerk stil en wijst het horloge de tijd niet meer juist aan. Het was stil na deze toespraak van Piet de Graaf, die via de ambachtsschool en cursussen conciërge en begeleider van studenten op de TU was geworden, helper van de prof met kopieën, koffie halen en andere praktische en noodzakelijke werkzaamheden. Zonder die loopt het raderwerk van de TU vast. Hij kon ook de boel vermaken. Zijn jeugd was door het vroege overlijden van zijn vader bij een bedrijfsongeval niet gemakkelijk. Zijn jongste broer dacht eerst dat hij zijn vader was. Zijn zus, Hilda kreeg rond die tijd kinderverlamming. Deze daden spreken meer dan zijn woorden. De luttele woorden van Psalm 23 geven diepte aan zijn leven. Het dal van de schaduw is het sterven van zijn vader, de ziekte van zijn Hilda, zijn zus, het overlijden van zijn vrouw in 2012 en zijn eigen ziekte, aderverkalking en een zware hersenbloeding. De grazige weiden zijn lange dagen van hard werken in twee banen. Conciërge en begeleider van studenten. Zijn liefde voor zijn vrouw en kinderen, zijn zorg door het harde werken, zijn zingen in het Prinsenstad Mannenkoor. Zijn aandacht voor cultuur, zijn bezoeken op de zondagmiddagen in Abtswoude waar hij concerten en dergelijke bezocht.
Ds. David Knibbe

Helena Christina van der Stoep-Verhoog * 16 juni 1931  24 augustus 2016
Er is een God die hoort.
Zij was een actieve vrouw. Zij was betrokken op wie je bent. Ze bekommerde zich om jouw vrijheid en verantwoordelijkheidsgevoel, ook al kostte haar dat haar rust. Daarbij had zij een avontuurlijke inslag. Zij reisde. Zij wilde bij haar vriendin en kinderen zijn, ook al waren die soms ver weg gegaan. 
Wanneer je dit overweegt bij het leven van Leni en het hierbij zou laten, zou je de indruk kunnen krijgen dat zij een makkelijk leven heeft gehad, geen strijd en zo ons verlaten heeft. Gevoegd bij het motto van de kaart: ‘Er is een God die hoort’. Dit zou toch een heel verkeerd beeld van haar geven. Zij heeft gevochten met haar geloof, met het overlijden van Cees haar oudste zoon, nu bijna een jaar geleden. Zij heeft haar moeder tot aan het einde begeleidt toen haar zoon Cees en haar dochter Kora al geboren waren. Zij heeft meegeleefd met zoveel mensen, zij was de “kaartenschrijfster”. Er is een God die hoort. Israël en God hebben een gepassioneerde relatie gehad. In één zo’n moment horen we dit. Ik ben een stem achter je, hier naar links, daar naar rechts (Jesaja 30). Je huilen, je vechten Leni, jouw onmacht – die van ons allemaal is – om te verstaan, er is een stem achter je, hij zal je antwoorden zodra hij je hoort. En wanneer je niet meer kunt, Ik troost je, leid je op de weg, Ik breng je aan het einde als nieuw begin. Er is altijd een nieuw begin. Zoals Jezus de dood als nieuw begin aan ons liet zien. 
Nu is zij thuis. Gelukkig kon zij thuis sterven. Haar man Kees die haar zo heeft gedragen kon zij eigenlijk niet missen. Haar thuis was haar haven door haar hele gezin en allen die haar omringden. Nu is zij ergens – wie weet waar? – waar die God is, die haar hoort.
Ds. David Knibbe

Sociëteit Vierhoven
Dinsdagmiddag 13 september is de start van het seizoen. We maken deze middag met een ontspannend programma een start met dit nieuwe seizoen. We presenteren alle achttien programma’s en we ontmoeten elkaar weer na de vakantie.
U bent van harte welkom, vanaf halftwee staan koffie of thee voor u klaar.
Het bestuur

Inleverdatum kopij
PKD 16 verschijnt op 24 september. Kopij kan tot dinsdag 13 september 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


Zondag 18 september - Vredeszondag
Deze zondag vieren we in de kerk vredeszondag. 18 September is ook de eerste zondag van de herfst. Ik heb gekozen uit de lezingen voor deze zondag. Meestal lezen we uit het arrangement van drie lezingen dat het Gemeenschappelijk Leesrooster voor elke zondag aangeeft, de eerste lezing uit het Oude Testament en het evangelie. Dit keer wil ik de brieflezing centraal stellen. In 1 Timoteüs 2:1-7 worden we vermaand te bidden voor alle mensen, maar in het bijzonder voor alle koningen en gezagsdragers. De reden die wordt genoemd is ‘opdat we rustig en ongestoord kunnen leven’. Er is niks mis met een verlangen naar een kalm leven en een bestaan in veiligheid. Daar beginnen we. We hebben behoefte aan rust in een tumultueuze wereld. In dat raam wil ik het hebben over het gebed voor de overheid. Uit het evangelie van de zondag lezen we een fragment: Lucas 16:10-13. ‘Geen enkele knecht kan twee heren dienen.’ De voorbede heeft er mee te maken dat we er allemaal het meeste mee opschieten als we één Heer dienen. 
G.C. van de Kamp

Startzondag
Na de kerkdienst is er koffiedrinken. Vervolgens zijn er workshops, enkele voorbeelden: U kunt met een ander op de foto, een ZWO-quiz, bloemstukjes maken en die na afloop wegbrengen.
Ten slotte is er een maaltijd. Tijdens een diner treft u weleens kaartjes aan met uw naam. U weet dan waar u geacht wordt te gaan zitten. U krijgt voor deze maaltijd ook een kaartje, maar daarop staat niet uw naam …. U komt terecht bij de tafel waar u verwacht wordt. Iedereen is van harte uitgenodigd.
Ds. Marco Visser

Ontmoetingsmiddag
De ontmoetingsmiddag voor de jarigen van de september is op woensdagmiddag 21 september in de Vierhovenkerk van 14.30 tot 16.00 uur. Belangstellenden zijn altijd welkom. De jarigen krijgen een persoonlijke uitnodiging.
Suzanne van der Kooij, Meta Roodenburg, Ruud Spuijbroek en Marjan Bood

Studiehuis 
Dit seizoen bepreken we het boekje "Vreemd en bizar" van Piet Schelling. Hij behandelt twaalf verwarrende en aanstootgevende teksten uit de bijbel. Deel I 'Hoe wij de bijbel lezen' wordt donderdag 22 september behandeld. 
Aanmelding liefst voor 16 september bij Marco Visser, mvisserabc@gmail.com of (015) 257 7147.
Ds. Marco Visser

Voettocht voor vrede: ‘Gastvrijheid’
Op woensdag 21 september vindt de twaalfde Voettocht voor Vrede plaats. Deze start 19.00 uur in de Adelbertkerk (Minervaweg 7) en eindigt 20.00 uur in de Vierhovenkerk (Obrechtstraat 50). 

Aansluitend is er een gespreksbijeenkomst. Afsluiting is om 21.30 uur.
Tijdens de wandeling is het gespreksonderwerp: “gastvrijheid”. In de Vierhovenkerk volgen korte inleidingen over Abraham, die een belangrijke rol speelt in Jodendom, Christendom en Islam. Abraham heeft te maken met gastvrijheid. Het is een actueel onderwerp. Na de inleidingen gelegenheid tot gesprek.
U bent van harte uitgenodigd om aan de voettocht en het gesprek deel te nemen. Zo leren we elkaar beter kennen. Dit bouwt bruggen en verbindt ons met elkaar. Tot woensdag 21 september 19.00 uur in de Adelbertkerk!
De organisatie bestaat uit: Sultan Ahmet Moskee en Al-Ansaar Moskee, Sint Ursulaparochie (Adelbertkerk), wijkgemeente Mattheüs (Marcuskerk) en wijkgemeente Vierhoven (Vierhovenkerk). Voor meer informatie kunt u terecht bij Peter Plugers, scriba-vierhovenkerk@ziggo.nl.
Peter Plugers

Kom naar de bazaar!
Op vrijdag 30 september van 19.00 tot 21.30 uur en zaterdag 1 oktober van 10.00 tot 14.30 uur is er een bazaar in de Vierhovenkerk. Er is een veelheid aan spullen te koop: boeken, keukenartikelen, speelgoed, bloemen en bloemstukjes, appels, kleding en bij de koffie is er lekker gebak. Het wordt vast een gezellige boel! Maar ook de opbrengst telt. Een deel van de opbrengst gaat naar het ZWO project Ujamaa in Zuid-Afrika en met het andere deel steunen we Delftse projecten die een extra steuntje in de rug geven aan kinderen die dat nodig hebben. Bijvoorbeeld: de Vakantiebank, die uitjes voor kinderen van de Voedselbank organiseert of een uitstapje naar Drievliet voor leerlingen van BS De Horizon, De Voedselbank die een Sinterklaasfeest organiseert voor hun jongere cliënten of Stichting HiepHiepHoera die voor een leuk verjaardagscadeautje zorgt voor kinderen die in armoede leven.

Het gaat niet vanzelf: we kunnen volop medewerkers gebruiken om de zaal in te ruimen, om in de stands te staan of om iets te bakken voor bij de koffie. De intekenlijsten liggen op het buffet in de kerk. Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe beter. 

Het volgende kunnen wij heel goed gebruiken: speelgoed, winterkleding, linnengoed, boeken (vooral literatuur), klein kindermeubilair, kunst voor aparte verkoop, vazen, serviesgoed, radio’s, cd’s, huishoudelijke apparaten, schalen voor bloemstukjes, spaarzegeltjes en bonnetjes. Wilt u op de elektrische apparaten een sticker plakken, dat ze nog goed functioneren en eventuele snoeren aan het apparaat bevestigen? Dat maakt het voor de bazaarcommissie een stuk gemakkelijker! Het is belangrijk dat alles wat u inlevert schoon is en functioneert. Voor het wegbrengen van afval moet een kerk veel betalen. Dat is jammer van de opbrengst. 
Spullen aanleveren in de kerk kan in de week van 26 september op maandag, dinsdag en woensdag van 14.00 tot 16.00 uur en van 19.30 tot 21.30 uur en boeken al de week daarvoor: vanaf 19 september op dezelfde tijden. 

De bazaarcommissie: Gerda Braaksma, Marianne van der Heijden, Eric Klinkenberg, Marijke Koreneef, Han Kooreman, Henny Melis, Ellen de Roo, Marianne Schram en Rommert Stellingwerf 

Zwerfafvalactie 
De Stedenband Delft-Esteli organiseert samen met De Papaver een opruimactie in Delft en Esteli onder het motto: "Delft en Esteli ruimen de wereld op". Verschillende organisaties en scholen werken mee, zoals het CLD, Stanislas, Avalex, De Papaver en Natuurwacht. Wie helpt er zaterdag 17 september mee om het zwerfafval rondom de Vierhovenkerk op te ruimen? We starten om 10.00 uur en eindigen om 12.00 uur. Inschrijfformulieren liggen in de hal van de kerk.
ZWO-commissie Vierhovenkerk

Giften
Gift € 50,00 voedselbank NN (via wijkdiaconie).