Protestants Kerkblad Delft - 15 2017

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 10 september

Bij de diensten
Zondag 10 september - Een ‘loser’ als Heer
Deze zondag is de start van een nieuw seizoen. Filippenzen 2:1-11 staat centraal. Een aantal gemeenteleden vertelt wat deze tekst voor hen betekent. 
Na de dienst is er een gesprek over de overwegingen. Tegelijkertijd is er een workshop ‘borden decoreren’. De ‘beschilderde’ borden zijn bestemd voor vluchtelingen die de participatieverklaring ondertekenen. De kinderen van de nevendienst gaan aan de slag met het scheppingsverhaal. 
Voor jong en oud is er op het kerkplein ‘steltlopen’. In de bijtrekruimte is er een presentatie van het Vormings- en Toerustingswerk, jeugdwerk en de diaconale activiteiten. 
De dag eindigt met een maaltijd (van 12.30 tot 13.30 uur).
Ds. Marco Visser

In memoriam
Cornelis Willem de Ruiter  3 augustus 2017
Donderdag 3 augustus overleed Cornelis Willem de Ruiter in de leeftijd van 71 jaar. Kees was een praktisch man, hield van aanpakken. Het werk als jeugdouderling deed hij indertijd met enthousiasme. Samen met Annie heeft Kees het nodige meegemaakt. Hij begon zijn loopbaan als meet- en regeltechnicus en reisde naar vele landen. In Egypte liep hij een nare vorm van malaria op. Daarna in de binnendienst van het bedrijf. Na de sluiting van die afdeling volgden een aantal andere banen. Kees pakte alles aan, als hij maar werk had. Het volgende voorval typeerde Kees. Ongeluk met auto van de zaak samen met een maat. Baas belt de volgende dag. De eerste vraag: ‘hoe is het met de auto?’ Kees gooit de hoorn op het toestel. 11 Augustus tijdens de dienst van Woord en gebed in de aula van crematorium Iepenhof, klonk Psalm 32. De trouwtekst van weleer luidde: ‘Mijn oog zal op u zijn’. Het oog van God als van een opa (en oma) die langs de lijn van het voetbalveld staat om te zien hoe zijn kleinzoon speelt. Of gespeeld wordt om het spel of om de knikkers. Daarbij hebben de spelers de spelregels van God nodig tot het eind fluitsignaal. Wij wensen en bidden Annie, de kinderen en kleinkinderen en allen die hem gekend hebben Gods trouw toe.
Ds. Marco Visser

Hilda Carolina de la Rambelje-Anthonio  9 augustus 2017
Hilda Carolina de la Rambelje-Anthonio overleed 9 augustus in de leeftijd van 98 jaar. Zij woonde in de Lodewijk van Deysselhof. De afscheidsdienst vond dinsdag 15 augustus plaats, de dag waarop alle slachtoffers van de Japanse bezetting herdacht worden bij het Indisch Monument in Den Haag. Voor Hilda en haar familie een belangrijke dag. Daar in het voormalig Nederlands-Indië had zij een geweldig leven. Ze trouwde met Adriaan Theodoor de la Rambelje. Ze volgde er de opleiding van kleuterjuf en stond 2,5 jaar voor de klas. Als ze daarover vertelde leek het alsof ze jaren kleuterjuf was geweest. In zekere zin bleef ze ‘een juf’ die de regie in handen wilde houden. Een ‘juf’ ook die goed kon vertellen. Wanneer je haar onderbrak met een vraag ontsponnen zich soms filosofische gesprekken. Tijdens de afscheidsdienst in de aula van begraafplaats Jaffa is Prediker 3 gelezen. Ze had een groot geloof in ‘de Hogere Macht’ en in Jezus – “die lieflijke naam”. Als ze ziek was bad ze niet alleen om genezing maar ook om denkkracht. Zelf ooit Rooms-Katholiek opgevoed kon ze slecht uit de voeten met al die kerken in Nederland: er is tenslotte maar één God. Wij willen bidden voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen en ieder die deze vrouw heeft gekend.
Ds. Marco Visser

Annie Elizabeth de Kruijff–van Houwelingen,  Brielle, 18 augustus 2017
Annie de Kruijff bloeide op in Brielle na een zware tijd. Ze was twee maanden geleden in een zorgcentrum daarnaartoe gegaan. Haar zoon en schoondochter en hun gezin woonden dichtbij. Het overlijden van haar man, het toenemende verlies van haar zelfstandigheid vanwege haar ziekte, het gemis van haar man, overvielen haar maar daar had ze ook het vermogen om weer door te kunnen gaan. Ze genoot van de bezoekjes van haar kinderen en kleinkinderen. Ze wist de namen van het personeel in Brielle op een manier, die het personeel verbaasden. Dat zijn ze niet gewend. Het ging beter. Onverwacht overviel haar een beroerte en overleed zij terwijl haar familie nog ingesteld was op verbetering en op een mooie tijd met haar in Brielle bij Gerald en Wineke en hun kinderen. 
Het overlijden van haar man had haar aangegrepen, maar het leek erop dat zij sterk genoeg was om het te verwerken. Haar man regelde alles zakelijk, zij regelde het huishouden. Zij kon slecht keuzes maken, had een duidelijke mening over mensen en ze kon graag en makkelijk praten. Zo gaf ze zich. Ze was de zusters in het zorgcentrum niet graag tot overlast. Bescheiden en sober levend wist ze met eenvoudige middelen, zoals een knot wol, veel te doen. Veel truien voor haar kleinkinderen heeft ze gebreid. 
Dezelfde tekst als bij haar man stond in de rouwdienst centraal. Hun trouwtekst: “Denk aan hem in alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg. (Spreuken 3:8).” Een prachtige tekst om samen het leven in te gaan, als je kinderen krijgt, van alles meemaakt. Maar ook een diepzinnige tekst om afscheid van je man te nemen en nu, voor de kinderen, om hun moeder te laten gaan. Zij heeft geleefd in het licht van deze woorden, wij hebben haar op grond van de tekst aan God toevertrouwd.
Ds. David Knibbe

Overleden
Op zaterdag 26 augustus is onze oud-wijkpredikant ds. W. J. Pantjes overleden. In het volgende nummer komt een in memoriam.
Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen wensen we veel sterkte en Gods nabijheid toe.
Ds. David Knibbe

Sociëteit Vierhoven.
Dinsdag 19 september bent u weer van harte welkom in de Vierhovenkerk op de eerste sociëteitsmiddag van het nieuwe seizoen. We bieden dit seizoen 21 programma’s. Het programmaoverzicht voor de eerste helft van het seizoen ligt voor u klaar in de hal van de kerk.
We starten deze middag met een lezing door Ton Smit over de 19e eeuwse stadsparken van Amsterdam. Na 1800 werden in alle grote steden parken aangelegd. Het Delftse Agnetapark dateert van 1884. Amsterdam kon niet achterblijven, zodat in de tweede helft van de 19e eeuw vijf bekende parken werden aangelegd. Dit waren het Vondelpark, het Wertheimpark, het Sarphatipark, het Ooster- en Westerpark. Namen die u ongetwijfeld weleens hebt gehoord of gelezen, maar bent u er ooit geweest?
De geschiedenis van deze parken wordt besproken, waarbij het Vondelpark extra aandacht krijgt. We maken een denkbeeldige wandeling langs de belangrijkste plaatsen van het Vondelpark. De lezing gaat vergezeld van prachtige beelden.
U bent van harte welkom. We beginnen om 14.00 uur. Vanaf 13.30 uur staan koffie of thee voor u klaar.
Het bestuur van de sociëteit Vierhoven

Voettocht voor Vrede: ‘De Kracht van Verbeelding’
Op donderdagavond 21 september 2017 vindt de Voettocht voor Vrede plaats. Het doel van de voettocht is om elkaar beter te leren kennen. We luisteren naar elkaar en staan open voor elkaars dromen en beelden over vrede. Na de wandeling wordt het gesprek voortgezet. 
De wandeling start om 19.00 uur vanaf de Sultan Ahmet moskee (Duke Ellingtonstraat 201) en eindigt om ongeveer 19.30 uur in de Marcuskerk (Menno ter Braaklaan 2) met koffie en thee. Aansluitend vindt van 20.00 tot 21.30 uur de creatieve gespreksbijeenkomst plaats in de Marcuskerk. Van harte welkom!
Peter Plugers


Zondag 17 september
Deze zondag werkt de cantorij onder leiding van Wim Loef mee aan de dienst. ‘Afscheid en bevestiging van ambtsdragers’ staat op het preekrooster. Er is aandacht voor de vredesweek. ‘Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden’ uit de Bergrede is een zinsnede die op deze zondag thuishoort. De cantorij zingt ‘Verleih uns in Friede’. Lied 970 ‘Vlammen zijn er vele’ beklemtoont dat niet alleen de ambtsdragers, bezoekmedewerkers, lectoren en cantorijleden een functie bekleden, maar dat alle gemeenteleden ‘vlammen’ en ranken’ zijn. Het lied zingt “Allen ontvangen ‘gaven’, ieder mag dienen, ieder is lid van Christus’ lichaam.”
Ds. Marco Visser

Kindernevendienst
10 september Hoe God alles maakte  Genesis 1
17 september God maakte Adam en zijn vrouw Genesis 1 en 2

Amnesty brieven en Fair Trade
Op 10 september schrijven we brieven voor mensen die vast zitten of vervolgd worden. Dit keer aan de autoriteiten in China vanwege de mensenrechtenadvocaat Jiang Tianyong, in India voor vier mannen die vastzitten zonder proces vanwege een vreedzame demonstratie en in Iran vanwege de verdediger van mensenrechten Mohammad Maleki (84) die zijn kinderen in Nederland en Canada niet mag bezoeken. Daarnaast verkoop van Fair Trade artikelen uit de Wereldwinkel. Wij hopen u te zien in de hal van de kerk,
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

Gebedsgroep
De gebedsgroep gaat weer van start op dinsdag 12 september van 19.15 tot 20.00 uur in de Vierhovenkerk. Verzoeken van voorbeden kunt u van tevoren melden op telefoonnummer (015) 262 2444. Jongeren en ouderen zijn welkom om mee te bidden!
Els Alblas

Studiehuis ‘Wat is een voltooid leven?’ 
Vonne van der Meer pleit net als ieder weldenkend mens voor een waardig sterven. Maar wat is waardig? In haar boek ‘Winter in Glosterhuis’ gaat het over twee broers. De één bouwt een hotel voor mensen die hun leven voltooid achten. Zij krijgen een keurige behandeling en zijn er na enkele dagen niet meer. De andere broer bouwt een hotel waar mensen volop aandacht krijgen waardoor hun wens om te sterven verdwijnt. In de pers staan regelmatig artikelen van voor- en tegenstanders. Hoe denken wij erover als gelovigen? In de Bijbel in gewone taal staat dat Abraham, Izaäk, David en Job heel oud waren en een lang en goed leven hadden. Maar hoe is dat nu met de medische wetenschap die steeds meer kan. Hoeveel “rek” zit er in een leven? Wat is ‘menswaardig’? Wanneer is een leven voltooid gezien vanuit Bijbels perspectief? Het boek van Van der Meer, ‘Uitweg’ van
B. Chabot en S. Braam en het rapport ‘Voltooid leven, de weg naar het levenseinde’ liggen op tafel. Wat vinden we van de uitspraak: ‘Het leven een geschenk’? In het studiehuis op 14 september om 20.00 uur in de Vierhovenkerk gaat het om het gesprek om zo samen verder te komen. Informatie bij Marco Visser.
Ds. Marco Visser

Afscheid en Welkom
In de eredienst van 17 september worden een aantal medewerkers bedankt voor hun werk in de afgelopen jaren. Zij nemen afscheid. Het gaat om mevrouw Wil Oosterman-Mak als bezoekmedewerker en de heer Henk Joon als diaken. Tevens nemen we afscheid van mevrouw Herma Selles en mevrouw Janny Peterse als lectoren.
Gelukkig kunnen we ook nieuwe medewerkers welkom heten. Mevrouw Rie Wien-Brussaard en mevrouw Bep de Waal-Bouwman worden bezoekmedewerker. Het team van lectoren wordt versterkt met de heer Han Kooreman en mevrouw Paula Overvoorde.
De kerkenraad is bijzonder blij met de herbevestiging van de heer John Booij als ouderling-kerkrentmeester. Hij is niet aanwezig op 17 september en daarom zal zijn bevestiging plaatvinden op zondag 1 oktober.
Peter Plugers, scriba

Taizé-vieringen
17 September starten de Taizé-vieringen. De viering begint om 16.30 uur en duurt ongeveer drie kwartier. Wil je de liederen oefenen dan kan dat van 15.30 tot 16.15 uur? Meld je dan aan bij Simon Huisman (telefoonnummer (015) 261 2300). Heb je zin om met jouw instrument mee te doen dan kun je terecht bij Annie van Wely (telefoonnummer (015) 256 6388). We lezen we Mattheüs 5:13-16. In de viering is een stilte van tien minuten. Het is een gebedsstilte om in de tegenwoordigheid van Christus zijn, in de liefdevolle ruimte die God schept.
Ds. Marco Visser

Bazaarnieuws
Om alles op vrijdag 29 september (19.00-21.30 uur) en zaterdag 30 september (10.00-14.30 uur) goed te laten lopen, zijn veel mensen nodig. De eerste reacties op de intekenlijsten zijn binnen. Alle hulp is welkom! 
We zoeken mensen voor het inrichten van de stands, voor de verkoop, op vrijdagavond en zaterdag en natuurlijk voor het verkopen van loten en het opruimen, direct na afloop op zaterdag en de maandag daarna. Er zijn mensen nodig van maandag 25 september tot en met 2 oktober. U kunt uw voorkeur uitspreken. 
De doelen die centraal staan zijn: ZWO-project ´Kinderen in de knel´ (Kerk in Actie), tandartszorg in Esteli en, Kunst in de Kerk: voor wisselende tentoonstellingen.
Wij zoeken boeken, cd’s en dvd’s, elektrische en huishoudelijke apparaten, kleding en linnengoed, klein meubilair, kunst, schalen voor bloembakjes, serviesgoed, speelgoed, woondecoratie. De spullen kunnen gebracht worden op 25, 26 en 27 september van 14.00-16.00 uur en van 19.30-21.30 uur. Boeken kunnen op dezelfde tijden een week eerder al worden gebracht. Misschien hebt u nog mooie prijzen voor de verloting bij het Rad van Fortuin? Of wilt u iets lekkers bakken voor de verkoop? We horen het graag!
Bent u in het bezit van waardevolle/mooie/grote spullen (bijvoorbeeld een fiets, een kinderwagen, een koelkast): laat het weten. Graag foto’s van het betreffende voorwerp sturen naar: wesselbartdehaas@gmail.com of han.kooreman@gmail.com. 
De bazaarcommissie: Gerda Braaksma, Marianne van der Heijden, Eric Klinkenberg, Marijke Koreneef, Wessel de Haas, Marianne Schram, Henny Melis, Ellen de Roo, Rommert Stellingwerf en Han Kooreman

Gemeenteweekend 2018
Het gemeenteweekend van 2018 vindt plaats op de vertrouwde plaats: Natuurvriendenhuis Koos Vorrink in Lage Vuursche. We laten ons leiden door Mozes, van water naar zand naar beloofde land … of toch niet? Het thema is Onderweg. Zo gaan we het leven van Mozes met dat van ons verbinden. Ook wij zijn onderweg, ook wij hebben te maken met het water van de wanhoop en het zand van de eindeloze verwachting die maar geen werkelijkheid wil worden. Ook wij gaan ergens naar toe en blijven noch in het water, noch in het zand haken. We gaan door! We komen aan! Maar nu zijn we nog onderweg en steunen elkaar op dit weekend. De datum is 16, 17 en 18 maart 2018. We hopen dat jij en u erbij kunt zijn!
Op de startzondag maken we voor dit weekend reclame. U kunt zich dan inschrijven. 
David Knibbe 

Inleverdatum kopij
PKD 16 verschijnt op 23 september. Dit is een nummer voor twee weken. Kopij kan tot dinsdag 12 september 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.