Protestants Kerkblad Delft - 15 2018

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 15 september

Bij de diensten
Zondag 16 september - Wend je tot Hem die je bevrijder is
Op deze zondag zingt de cantorij onder leiding van Wim Loef. Het Heilig Avondmaal wordt bediend en er is aandacht voor de Vredesweek. Muziek, zang, brood en wijn brengen vreugde en vrede. De woorden uit de Bijbel en de liederen doen het hart opbloeien in weerwil van alles wat er in deze wereld ver weg en dichtbij gebeurt. Niets is sterker dan Gods bevrijding. Gaat het om oorlog en vrede dan kunnen we denken aan de woorden van Vaclav Havel die kortgeleden door Stevo Akkerman geciteerd werden in Trouw: “Een feitelijke nederlaag moet niet ook een morele nederlaag worden.” En daar voegde Havel aan toe “dat een morele overwinning later een feitelijke overwinning kan worden, wat een morele nederlaag nooit kan.” 
Je kan zeggen dat Jezus een feitelijke nederlaag leed. Hij stierf aan het kruis. Maar deze feitelijke nederlaag was een morele overwinning en werd een feitelijke overwinning. Jezus stond drie dagen na zijn dood op uit het graf. De twee lezingen zijn Jesaja 45:20-22 en Jakobus 2:1-9 (over iemand met prachtige kleren). De kinderen horen het verhaal over Jozef met zijn mooie mantel. Bij dit verhaal hoort lied 166a dat de cantorij en de gemeente samen zingen.
Ds. Marco Visser

Uit de wijk
Bedankt
Wij willen een ieder bedanken voor alle aandacht, in de vorm van kaarten, bloemen en telefoontjes. Zondag kreeg mijn man Roelof een prachtig zonnig boeket van de Vierhovenkerk. Deze staat nu op zijn tafeltje. Hij wordt nu goed verzorgd in Stefanna.
Groet van Martje en Roel Oosterhof

Bedankt
Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken die ons in de afgelopen tijd op - wat voor manier dan ook - “een hart onder de riem heeft gestoken”. Het heeft ons bijzonder goed gedaan in een periode dat ons leven een paar weken werkelijk in een achtbaan was beland. Daarbij niet te vergeten de bloemen uit de kerk, met daarbij vele wensen en natuurlijk ook de voorbede. Uit dat alles bleek een grote betrokkenheid en belangstelling, die wij als een warme deken hebben ervaren (ondanks de hoge temperaturen)! We danken God dat alles gelukkig een goede wending heeft genomen en het herstel en de revalidatie voorspoedig verloopt.
Herma & Han Kooreman

Sociëteit Vierhovenkerk ‘oorlog en vrede’
Dinsdag 18 september start het seizoen van de Sociëteit. De deuren zijn om 13.30 uur open, de middag zelf begint om 14.00 uur (einde om 16.00 uur). Deze middag staan er twee onderwerpen op het programma.
Allereerst zal Joke van Strien vertellen over de tachtigjarige oorlog die in 1568 begon. Met andere woorden precies 450 jaar geleden begon de tachtigjarige oorlog ofwel de Nederlandse Opstand tegen Spanje. Waarom de Nederlandse adel met een groep aanhangers van de Reformatie zich zo tegen hun landsheer, Filips II, koning van Spanje, kon keren, dat hoort en ziet u in een presentatie in het eerste gedeelte van deze sociëteitsmiddag. 
Marco Visser vertelt in het tweede deel van de middag over Franciscus van Assisi die in Italië leefde van 1182 tot 1226. Deze heilige spreekt tot de verbeelding. Ieder weet van zijn naamdag, 4 oktober, dierendag. Dat 17 september het ‘feest van de stigmata van Franciscus’ is, is minder bekend. De leefregels van en voor de Franciscanen waren noodzakelijk, maar Franciscus zelf wilde er eigenlijk niets van hebben. Waarom niet? Franciscus legde bijbelteksten op een extreme manier uit. Of dat spoort met hoe Jezus het bedoelde, is de vraag. Ook deze inleiding wordt verluchtigd met afbeeldingen. 
Iedereen is van harte welkom! 
Ds. Marco Visser

Vele handen maken licht werk!
Vaak merk je pas hoe geolied een organisatie draait, wanneer er veranderingen in worden aangebracht. Zo ook in de Vierhovenkerk. Na vele jaren de voordelen te hebben gehad van een vaste koster is het nu even wennen en reorganiseren. Dat merken we ook binnen de bazaarcommissie waar koster Rommert altijd deel van uit heeft gemaakt.
Taken die voorheen 'als vanzelf' werden uitgevoerd, moeten nu worden overgedragen en opnieuw worden toebedeeld. En als dan ook Han Kooreman dit jaar niet mee kan doen, zult u begrijpen dat we heel goed nieuwe mensen bij de organisatie en uitvoering van de bazaar kunnen gebruiken. Wilt u er eens over nadenken of u ons op één of andere manier zou kunnen helpen? Dat kan bij het inrichten van de stands, bij de verkoop van spullen, bij het bakken van koek of cake of misschien wel bij het opruimen en afvoeren van rommel na afloop van de bazaar. We verwelkomen u graag binnen de groep van bazaarmedewerkers, zodat we ook deze keer weer een goede opbrengst kunnen verdelen over de diverse goede doelen van dit jaar. 

Brengen van spullen kan op maandag, dinsdag en woensdag 24, 25 en 26 september van 14.00 tot 16.00 uur en van 19.30 tot 21.00 uur.
De bazaar wordt gehouden op vrijdag 28 september van 19.00 tot 21.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 14.30 uur. 
e intekenlijsten om mee te werken liggen in de kerk, maar u mag zich ook aanmelden via de leden van de bazaarcommissie of bij Henny Melis, h.melis@kpnmail.nl of (015) 261 8796.

De opbrengst gaat naar diverse doelen: vijftig procent naar het ZWO-project “Kinderen in de knel” en de rest wordt verdeeld over Stichting Present, kledingbank “De buurvrouw”, Stichting Opkikker, muziekinstrumenten voor kinderen in Estelí en diaconale activiteiten in Delft Zuid via het Outreach Center. 
De bazaarcommissie: Gerda Braaksma, Wessel de Haas, Marianne van der Heijden, Marijke Koreneef, Henny Melis, Ellen de Roo en Marianne Schram

Trits over Franciscus
Op 18 september is er op de sociëteit aandacht voor Franciscus. Het is een eerste kennismaking. 

Op donderdag 27 september komt Jan Willem Rijken spreken over het Zonnelied in het Studiehuis (aanvang 20.00 uur in de Vierhovenkerk). In het Liedboek staat een bewerking van dit Zonnelied onder nummer 742. Jan Willem is lid van de Franciscaanse Beweging, een vereniging van mensen die zich aangetrokken voelen tot het gedachtegoed van Franciscus en Clara van Assisi. In dat kader is hij weekendbegeleider van introductieweekenden en vervolgweekenden waarin mensen zich in een bepaald thema rond de spiritualiteit verdiepen.

Op 21 oktober is er een kerkdienst die in het teken zal staan van deze heilige (werd reeds twee jaar na zijn overlijden heilig verklaard binnen de Rooms-katholieke kerk). Voor deze dienst is een enorme doos met guerrillazaad binnen gekomen in Delft. Wat deze ‘guerrillabeweging’ van doen heeft met de vredestichter Franciscus zal 21 oktober duidelijk worden. 
Ds. Marco Visser


Zondag 16 september
 - Taizé-viering: ‘God zorgt voor ons’ 
De eerste Taizé-viering vindt plaats op zondag 16 september. De aanvang is 16.30 uur. De kerkzaal is een uur eerder open zodat de musici kunnen oefenen. Vanaf 16.25 uur is het stil in de kerkzaal. In die stilte vindt de voorbereiding plaats op de lofprijzing die volgt. Matteüs 6:25-34 wordt gelezen. Over deze woorden uit de Bergrede kan men mediteren. Het zijn de woorden over God die voor ons zorgt. Hij voedt de vogels en kleedt bloemen op het veld. Iedereen is van harte welkom. De viering duurt ongeveer drie kwartier.
Ds. Marco Visser

Zondag 23 september
In deze dienst gaat ds. R. van Essen voor.

Kindernevendienst
16 september Jozef meesterdromer Genesis 37
23 september Jozef in de gevangenis Genesis 39-40

Voettocht voor Vrede met als thema: ‘Generaties voor vrede’
 
Op woensdagavond 19 september vindt de jaarlijkse Voettocht voor Vrede plaats met aansluitend een gespreksbijeenkomst. Het doel van de voettocht en de bijeenkomst is om elkaar beter te leren kennen en elkaar te vertellen, wat vrede voor ons betekent. Wereldwijd, maar soms ook dichtbij, kunnen snel conflicten ontstaan. Er wordt veel geschreeuwd en weinig geluisterd. Velen voelen zich hier machteloos over en ervaren een gebrek aan verbinding met mensen in hun eigen buurt.
Bij de voettocht staat het gesprek centraal. We luisteren naar elkaar en staan open voor elkaars verhalen over vrede. Na de wandeling wordt het gesprek voortgezet, nadat we geluisterd hebben naar vier verhalen van mensen, die meegemaakt hebben, wat het betekent om in hun land niet vrij te zijn. Op die manier leren we elkaar beter kennen en kunnen verbindingen worden gelegd. Ouderen en jongeren helpen elkaar, op weg naar een vreedzame wereld en hebben elkaar nodig.

De wandeling start om 19.00 uur vanaf de Vierhovenkerk (Obrechtstraat 50, inloop vanaf 18.30 uur) en eindigt om circa 19.30 uur in de Al Ansaar Moskee (Vulcanusweg 265-A) met koffie en thee. Aansluitend vindt van 20.00 tot 21.30 uur de gespreksbijeenkomst plaats in deze Marokkaanse moskee.
Organisatie: Sultan Ahmet Moskee en Al Ansaar Moskee, Sint Ursulaparochie (Adelbertkerk), wijkgemeente Mattheüs (Marcuskerk) en wijkgemeente Vierhoven (Vierhovenkerk).
Peter Plugers

Er is “Plexat” voor kinderen
 van groep 4 tot en met 8
Van 19.00 tot 20.00 uur is er iedere maand op een donderdagavond ‘Plexat’ in zaal 4 van de Vierhovenkerk. Op donderdag 20 september start het nieuwe seizoen. Fokke van den Berg en Marco Visser zullen deze eerste keer verzorgen. Het gaat over het werk van een dominee. Wat doet hij of zij? 
De andere data die u als ouders kunt noteren zijn: 18 oktober, 15 november, 13 december, 17 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei en 6 juni.
Indeling van de avonden: een rondje wel en wee, een verhaal en een verwerking. Wilt u als ouders informatie, dan kunt u zich wenden tot de jeugdouderling Fokke van den Berg of dominee Marco Visser, telefoonnummer (015) 257 7147. Het mailadres van de club is: plexat-vierhoven@hotmail.com. 
Ds. Marco Visser

Nieuw in de bibliotheek
In de bibliotheek is nu de Samenleesbijbel Junior (NBG, 72 blz.) van Corien Oranje en Wendelien van de Erve te vinden. In de Samenleesbijbel wordt de bijbel in dertig stappen verdeeld. Iedere stap behandeld een bekend verhaal. Elke stap is opgebouwd uit drie bouwstenen. Deze bouwstenen zijn een bijbelverhaal om samen te lezen, kernzinnen in eenvoudige taal en gespreksvragen. De gespreksvragen sluiten aan op de belevingswereld van kinderen van vier tot zeven jaar. De kernzinnen zijn geschikt voor kinderen vanaf zes jaar. Het boek is te leen in de kerkbibliotheek.
Cees Nolten

Opstelling stoelen
De formulieren en de evaluatiegesprekken over de opstelling van de stoelen zijn inmiddels uitgewerkt. De leden van de commissie herinrichting kerkzaal bekijken wat de suggesties zijn bij de drie modellen (ellips, hoefijzer en gewone opstelling) en hoe haalbaar deze zijn.
Ds. Marco Visser

Eerste werkdag na de zomer…
Meestal hoor ik niet wat andere mensen tegen elkaar zeggen als ik ze in de stad voorbij loop. Maar deze keer, op mijn eerste werkdag na de zomer, was dat anders. In het ziekenhuis liep ik langs een oudere dame die met een rollator liep, begeleid door een fysiotherapeut. Zij keek angstig, vragend, ingespannen en onzeker. De fysiotherapeut zei tegen haar: “Het vertrouwen komt door het te doen!” Ik liep verder, maar deze woorden bleven bij mij haken. Door het te doen. Als gelovigen krijg je vaak de vraag, hoe je nu zeker weet dat geloven waar is. Er is toch geen bewijs voor? Het antwoord ligt verscholen in de woorden van de fysiotherapeut: door het te doen, word je vanzelf zeker ervan. Deze mevrouw, die moest leren lopen, en er erg onzeker uitzag, moest weer vertrouwen krijgen in haarzelf, door stap voor stap te gaan lopen, elke keer weer. En al doende komt langzaam de zekerheid terug, die zij verloren was door haar ziekte. Met geloven gaat het niet anders. Door je daadwerkelijk toe te vertrouwen aan het geloof, merk je stap voor stap dat het beter gaat dan zonder. Door liefde te delen, voordat een ander het geeft, door de eerste te zijn die je fouten toegeeft, door de ander te helpen, door te vertrouwen op God in moeilijke tijden, doorsta je de tijd en win je liefde. Het bewijs dat geloof werkt. Op mijn eerste werkdag had ik zo al weer genoeg geleerd. 
Ds. David Knibbe

Gift
Van mevrouw NN ontving Henny Melis €50 voor de voedselbank.

Agenda
18 september 14.00 uur  Sociëteit Vierhovenkerk
18 september 20.00 uur Denktank Toekomst Vierhovenkerk
19 september 19.00 uur Voettocht voor vrede – start 
                        Vierhovenkerk
19 september 20.00 uur Voettocht–gesprek, 
                        Marokkaanse moskee, Vulcanusweg
20 september 19.00 uur Plexat, Vierhovenkerk
26 september 20.00 uur Wijkdiaconie, Vierhovenkerk
27 september 20.00 uur Studiehuis, Vierhovenkerk

Inleverdatum kopij
PKD 16 verschijnt op 29 september. Kopij kan tot dinsdag 18 september 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.