Protestants Kerkblad Delft - 15 2019

Wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 14 september

Bij de diensten
Zondag 15 september - Startdienst
Verbinden, het thema. Verbinden is een woord dat in de lift zit. En waarom? Omdat wij steeds losser van elkaar raken. Het “ik” moet ontplooid, ontwikkeld en soms ook gekieteld worden, samen komt veel minder voor, “ik” moet het doen. Dat is heel mooi, als die “ik” dat kan. Zo niet, dan moeten we het samen zien te rooien. En daar gaat verbinden over. Als kerk hebben we daar een traditie in. En één van die traditionele passages lezen we: 1 Korintiërs 12:4-11. Het lichaam bestaat uit ledematen die niet zonder elkaar kunnen. Ik kan niet zonder een bakker en een bakker heeft een predikant nodig. Als er geen brood is, wordt het leven vol honger, als het woord niet uitgelegd wordt, wordt het leven onbarmhartig. Dat vieren we zondag. De mailtjes zijn al uitgegaan naar onze zusterkerken, met de vraag of zij een voorbede willen insturen die we de 15e kunnen bidden. Zodat we ons ook met hen verbonden weten. 
Na de koffie zijn er verschillende activiteiten:
  • Fietsen door Delft met als thema: “Sporen van God in Delft”
  • Kinderen en volwassenen: schilderij met spijkers, waar verbindingen van wol gemaakt worden
  • Witte borden blauw schilderen voor uitreiking aan nieuwkomers bij het tekenen van de participatieverklaring. De chatgroep komt bijeen op 29 september om dan ook borden te schilderen voor de nieuwkomers. 
  • Shadi Haddad zal een presentatie geven over kerken in Syrië naar aanleiding van de landelijke PKN-actie voor opbouw van kerken in Syrië. Shadi is lid van de Grieks Orthodoxe kerk in Latakia (Syrië). De Grieks Orthodoxe kerk is de kerk waar kerk in actie mee samenwerkt. Shadi kent de diaconale organisaties in Syrië goed. De collecte voor Syrië is gepland op 29 september.
U ziet, een heerlijk programma om het seizoen mee te beginnen. Blijf niet aan de kant staan, maar verbind u door mee te doen!
Ds. David Knibbe

Amersfoort is een kei van een stad
Toen ik mij aanmeldde voor de studiedag ‘praktische psychologie, waarom doen we wat we doen?’ in het kader van de Permanente Educatie wist ik niet dat een dag later op 17 september het ‘Preekfestival’ in dezelfde stad Amersfoort zou plaats vinden. 
De studiedag geeft een update. Welke thema’s vragen tegenwoordig de aandacht en welke klassieke experimenten zijn achterhaald? Naast een stukje geschiedenis wordt het Nederlandse therapielandschap verkend. Het eerste ‘Nederlandse Preekfestival’ biedt een brede waaier aan lezingen en workshops over allerlei aspecten van het predikantschap. De verhouding preek en cultuur komt aan de orde, het belang van taal en retorica, de performance van de preek, enzovoort.
Ds. Marco Visser

Gebedsgroep
Op dinsdag 24 september komt deze bijeen in de Vierhovenkerk. We beginnen om 19.00 uur en sluiten ongeveer 19.45 uur af. Komt u ook? Wilt u dat er voor iets of iemand wordt gebeden? Dat kan! 
U kunt dat opgeven aan Jenne de Haan, tel. 06 2170 1198.
--------> GAAT HELAAS NIET DOOR

Voettocht voor Vrede: ‘Vrede verbindt over grenzen’
Op woensdagavond 25 september 2019 vindt de jaarlijkse Voettocht voor Vrede plaats met aansluitend een gespreksbijeenkomst. Het doel is om elkaar beter te leren kennen en elkaar te vertellen wat vrede voor ons betekent. Wereldwijd, maar soms ook dichtbij, kunnen conflicten ontstaan. Velen willen iets doen om elkaar beter te leren begrijpen ook in hun eigen buurt.
Bij de voettocht staat het gesprek centraal. We luisteren naar elkaar en staan open voor elkaars verhalen over vrede. Na de wandeling wordt het gesprek voortgezet, aan de hand van drie voorbeelden van bewuste en onbewuste grenzen (dragen nikab, overlast buren, gastvrijheid). Op die manier leren we elkaar beter kennen en kunnen verbindingen worden gelegd. Ouderen en jongeren helpen elkaar, op weg naar een vreedzame wereld en hebben elkaar nodig.

De wandeling start om 19.00 uur vanaf de Marcuskerk (Menno ter Braaklaan 2, inloop vanaf 18.30 uur) en eindigt om ca. 19.30 uur in de Adelbertkerk (Minervaweg 7) met koffie en thee. Aansluitend vindt van 20.00 tot 21.30 uur de gespreksbijeenkomst plaats in.
Organisatie: Sultan Ahmet Moskee en Al Ansaar Moskee, Sint Ursulaparochie (Adelbertkerk), wijkgemeente Mattheüs (Marcuskerk) en wijkgemeente Vierhoven (Vierhovenkerk)
Van harte welkom!
Peter Plugers

“De aarde is van de Heer.” Kan Hij haar redden?
Het Studiehuis start donderdag 26 september om 20.00 uur in de Vierhovenkerk. Het gaat over ‘Leven met grenzen: het milieu’. Rowan Williams, de voormalige aartsbisschop van de Anglicaanse Kerk (2002-2012), stelt dat het voor het eerst in de geschiedenis van de mens is dat de natuur zich tegen de mens keert. In zijn boek ‘Geloof in de publieke ruimte’ staan drie hoofdstukken onder de kop ‘Leven met grenzen: het milieu’. 
--------> IS VERSCHOVEN NAAR 3 OKTOBER
In het eerste hoofdstuk geeft Williams aan dat de materiele dingen die we aantreffen gaven zijn. De Eucharistie is daar het summum van. Het vergrijp tegen de dingen heeft in onze dagen “een punt bereikt waarop de geschonden natuurlijke orde in opstand komt, niet langer in staat is mee te werken met de ongedisciplineerde menselijke wil (pag. 233).” De discussie over ecologie gaat niet over natuurbescherming maar over de noodzaak om onszelf te beschermen. Rowans eindigt ermee dat het gaat om de homo eucharisticus (van de dankbaarheid, van de communie in plaats van consumptie).

Het tweede hoofdstuk begint met Psalm 24 ‘de aarde is van de Heer’. Opnieuw beklemtoont Williams dat we vreemdelingen en bijwoners zijn, gasten, verloste mensen, ‘deze primaire en bepalende relatie vormt de kern van een Bijbelse ethiek van de verantwoordelijkheid voor het milieu (pag. 241).’ Weinig hoopvol klinkt Williams als hij Martin Rees’ boek ‘Onze laatste eeuw’ citeert en spreekt over bioterrorisme als verlenging van de militaire technologie. Dit zijn gelukkig niet de laatste woorden van het essay.
Het derde hoofdstuk gaat onder andere over Noach waarmee God een verbond sluit. Maar niet alleen met Noach sluit God het verbond maar met alle levende wezens (Genesis 9:8-17). Tot slot spreekt hij uit dat het er niet om gaat de ander te dwingen tot beter gedrag. De religie ‘moet ons een visie voorhouden op een menselijk leven dat constructief, vreedzaam en vreugdevol wordt geleefd’. Het gaat niet om groei en consumptie, om dingen te verwerven, om het hebben en houden, zou de dichter Ed Hoornik zeggen, maar om het zijn, het geschapen zijn. Verrassend is één van Williams aanbevelingen aan het slot. Hij pleit ervoor om regelmatig buiten te lopen om zo weer voeling met de aarde te krijgen.
Ds. Marco Visser

Notitie herontwerp kerkzaal 
Het definitief ontwerp van Daphne van der Knijff is vóór de zomer besproken in de gemeente. Het waaierteam heeft het ontwerp in juli beschreven in een notitie, inclusief raming van de kosten, en bespreekt deze met de kerkenraad op 10 september. Vervolgens wachten we een nulmeting van toekomstig onderhoud aan de Vierhovenkerk af, zodat we het totaalplaatje wat nog op ons (en College van Kerkrentmeesters, CvK) afkomt goed te kunnen beoordelen. We hopen in oktober het ontwerp in het CvK te bespreken.
Het waaierteam
John Booij, Karel Heitkamp, Suzanne van der Kooij, ds. Marco Visser en Gabrielle Uitbeijerse

Inleverdatum kopij
PKD 16 verschijnt op 28 september. Kopij kan tot dinsdag 17 september 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


Zondag 22 september - Het Woord van de Heer blijft eeuwig bestaan
Wanneer iemand in het ambt wordt bevestigd klinken drie vragen. De eerste vraag luidt: ‘Gelooft u dat u in uw verkiezing door deze gemeente door God zelf tot deze dienst bent geroepen?’ De derde vraag spreekt over het waardig en trouw bedienen van het ambt en over de geheimhoudingsplicht. Op deze zondag staat de tweede vraag centraal: ‘Aanvaard u de heilige Schrift als enige regel van het geloof en wilt u zich verzetten tegen al wat daarmee strijdig is?’ 
Die heilige Schrift hangt in Delft aan een gevel. Komend van de Brabantse Turfmarkt en Jacob Gerritstraat steekt men de Bijbelbrug over. Dat het de Bijbelbrug is kan niet missen want het staat erin gehakt (zie de foto van Cees Nolten in de kerk). Je kruist de Oude Langendijk en rechts hangt boven het hoekpand van de broodjeswinkel een bijbel. Boven de bijbel een soort van kerkdak met torenspitsje. Op 10 januari 1477 werd in dat pand de eerste Nederlandstalige bijbel gedrukt: “De Delftse Bijbel”. Op de pui staat in sierletters geschilderd: ‘In den beslagen bijbel’ (met metaal bekleed). 
De boekdrukkerij verdween en een bakkerszaak kwam erin, maar de bijbel bleef. Wat meer is dan zo’n kunstwerk aan de muur is het Woord zelf. Daarover spreekt Petrus in zijn eerste brief. In 1 Petrus 1:25 staat: ‘het Woord van de Heer blijft eeuwig bestaan.’ Van alles en nog wat onderneemt de mens – hij gaat op alle dingen in. Alleen uw woord geeft aan zijn falen, zijn rusteloos zoeken en verdwalen een onuitsprekelijke zin (Liedboek 823:4).
In deze dienst wordt Ria den Hengst herbevestigd als ouderling en nemen we afscheid van Fred van der Gaag als diaken. Rina Heemskerk stopt met het bezoekwerk in Stefanna. Ook vanaf deze plaats hartelijk dank voor het werk dat verzet is en zegen op het werk dat voortgezet wordt.
Ds. Marco Visser

Uit de wijk
40 jaar getrouwd
Mirjam Dzialiner en Marco Visser waren onlangs 40 jaar getrouwd. We hebben dat op zondag 25 augustus gevierd met een lied en vele felicitaties voor het bruidspaar, onder het genot van gezelligheid en petit fours. We bidden hen en hun kinderen en kleinkinderen veel geluk en zegen toe voor de tijd die komt! 
Ds. David Knibbe

Bedankt
Hartelijk bedankt voor de bloemen, kaarten en aardige woorden die wij van u mochten ontvangen. 40 Jaar getrouwd: er is veel om dankbaar voor te zijn.
Mirjam Dzialiner en Marco Visser

Verbinden
De prioriteiten en actiepunten van de kerkenraad voor komend seizoen hebben we in een figuur weergegeven. De kerkenraad gaat aan de slag met het thema Verbinden!
Op zaterdag 22 juni is het team van de kerkenraad bij de Papaver geïnspireerd over speerpunten en activiteiten voor het seizoen 2019-2020. We startten met een warming up en bezinning met technieken van bibliodrama, enthousiast begeleid door Neely de Ronde. Vervolgens namen we de tijd voor het nadenken over uitdagingen van deze tijd, zoals individualisering, secularisatie en netwerksamenleving. Door ook te kijken naar de leerpunten in het jaarverslag en te evalueren hoe de speerpunten van vorig jaar zijn verlopen, zijn we tot prioriteiten voor komend seizoen gekomen. Deze hebben we gebundeld rondom het thema Verbinden. Denk hierbij zowel aan ons aan elkaar verbinden, de verbinding versterken en verbinding zoeken met anderen, ook andere kerken.
Namens de kerkenraad, Gabrielle Uitbeijerse en Henk Jansma

Collecte voor KoffieNL
In februari heeft de Vierhovenkerk doelen gekozen voor de diaconale wijkcollecte. Eén van de gekozen doelen was KoffieNL van DelftseBuur, een (t)huis voor vluchtelingen. Vluchtelingen die als statushouders in Delft zijn komen wonen, willen graag Delftenaren leren kennen en Nederlands oefenen in gewone gesprekjes. Elke woensdagochtend is er op Burgwal 50, KoffieNL, koffiedrinken en (Nederlands) kletsen. Delftenaren ‘met en zonder status’, jong en oud, komen langs zonder afspraak. Zo krijgen Delftenaren de gelegenheid om elkaar te leren kennen. Er zijn verhalen over andere landen, ervaringen over inburgeren en kennismaken met Nederland. De vluchtelingen horen hoe Nederlanders leven en werken. Ze leren daardoor sneller Delft kennen, maar ook meer mensen. Kom langs bij KoffieNL, vergeet de grenzen én ontdek de rijkdom ervan.
Op zondag 15 september wordt er in de Vierhovenkerk gecollecteerd voor KoffieNL.
De diaconie

Sociëteit
Op 17 september om 14.00 uur staat de sociëteit open voor de klanken van de blokfluit die samensmelten met het zingen van het koor in de cantates van Johann Sebastian Bach. Of dat zingen ondersteunen, dan weer boven het zingen uit klinken als vogels in de lucht. 
Het is de tweede keer dat ik met een stapeltje Cd’s van het gezelschap van Ton Koopman u mag onderhouden. De blokfluit is en blijft een ondergeschoven instrument. In het werk van Bach zie je al dat in de loop van de jaren de blokfluit het af moet leggen tegen de traverso, de voorloper van de dwarsfluit. En nog steeds, ondanks baanbrekend werk van generaties hedendaagse blokfluit virtuozen houdt de blokfluit de naam van tweederangs instrument. Hoor wat dit instrument klaarspeelt!
Ds. David Knibbe

Volop actie rondom de bazaar
De voorbereidingen zijn in volle gang. De eerste medewerkers melden zich aan. Zolders, kelders en schuurtjes worden opgeruimd! Allerlei goed verkoopbare, schone spullen staan inmiddels in de gang, om vanaf 23 september om 14:00 uur in te leveren bij de kerk.

Op vrijdag 27 september van 19.00 - 21.30 uur en zaterdag 28 september van 10.00 - 14.30 uur is er de jaarlijkse bazaar in de Vierhovenkerk. Wandel gezellig langs de leuke stands met “voor elk wat wils”. Kom iets moois kopen en maak een praatje bij een kopje koffie met iets lekkers. Neem een bloemetje of bloemstukje mee naar huis. Neus eens tussen de uitgebreide boekencollectie of vind uw nog steeds niet gevonden kledingstuk bij onze kledingstand. Bij het Rad van fortuin kunnen heel goed leuke prijsjes worden gebruikt. Hebt u nog iets nieuws, wat u toch eigenlijk niet of nauwelijks gebruikt? 

U heeft ook vast nog niet gebruikt buitenlands geld over: Lever het bij ons in, zowel papiergeld, als muntgeld. U bent het kwijt, wij verzilveren het bij de bank! 
Wilt u helpen met het inrichten van de stands, in een stand staan voor de verkoop of gewoon iets lekkers bakken: zet uw naam op de intekenlijsten. Alle hulp is welkom en we hebben weer heel wat mensen nodig!
Namens De bazaarcommissie, Han Kooreman