Protestants Kerkblad Delft - 15 2020

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 12 september

Aanmelden en spelregels voor bijwonen van kerkdiensten 
U kunt zich voor de zondagen 13 en 20 september telefonisch aanmelden op donderdagmorgen tussen 9.00-12.00 uur (of eerder per mail) bij scriba Peter Plugers.
Via e-mail scriba-vierhovenkerk@ziggo.nl of telefonisch via 06-1847 9463.

We hanteren een ‘streepjesmodel.’ Wie eerder is geweest krijgt een streepje achter zijn/haar naam. Meldt u zich voor bijvoorbeeld 13 september voor het eerst en heeft u geen streepje dan gaat u voor op iemand die al een of twee streepjes heeft. U krijgt bericht wanneer u mag komen. Twee coördinatoren en de koster van de zondag begeleiden de gang van zaken. U wordt als gemeentelid tussen 9.40 en 9.55 bij/voor de kerk verwacht. De coördinatoren leiden u/jullie naar de zitplaatsen. Men moet zich goed voelen, handen desinfecteren en de jas meenemen in kerkzaal. Van het toilet mag alleen in noodgevallen gebruik gemaakt worden. Er wordt niet gezongen, noch geneuried. Na de zegen gaat men zitten. De coördinatoren geven aan wanneer en hoe de kerkzaal kan worden verlaten. Er is geen koffiedrinken, crèche of collecte. Gelukkig worden sinds augustus wel meer gemeenteleden toegelaten in de diensten.
Kerkenraad Vierhoven

In Memoriam
14 augustus overleed Pieter Hendricus Brehm. Hij werd 63 jaar. Paul en Ria waren vorig jaar 39 jaar getrouwd. Hij was een markante persoonlijkheid. Op de rouwkaart staat hij met zijn lach en wilde krullenkop. Een forse kerel die wist wat hij wilde. De familie typeerde hem tijdens de crematieplechtigheid met het lied ‘Laat me’ van Ramses Shaffy. Dat eigenzinnige werd hem lang niet altijd in dank afgenomen. Je wist in ieder geval wel wat je aan hem had. De woorden uit Openbaringen 3: 16 waren niet op hem van toepassing waar staat ‘maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen.’ Paul was een man die keuzes maakte. De laatste tien jaren had hij het zwaar. Op de rouwkaart werd dat samengevat met de woorden: ‘De strijd is gestreden jouw pijn is voorbij. Wij probeerden te helpen maar stonden er zo machteloos bij. Je vechtlust was enorm je werd alleen zo moe. Onze liefde is voor eeuwig in ons hart nemen wij je overal mee naartoe.’ We bidden en wensen Ria en haar kinderen Tom en Lucia en de kleinkinderen Fergie en Joy Gods nabijheid toe
Ds. Marco Visser

Kanalen staan open als altijd
Voor de een is dit berichtje een open deur, voor de ander mogelijk een eyeopener. Wilt u/ wil jij een pastoraal bezoek dan kun je me mailen (mvisserabc@gmail.com) of bellen (015-2577147) voor een afspraak. Vanzelf kan je me aan schieten in de kerk. 
Ds. Marco Visser

Wie helpt mee bij het inzamelen voor de Voedselbank?
De diaconie zamelt drie keer per jaar van 9-17 uur houdbare producten in bij de AH aan de Martinus Nijhofflaan voor de Voedselbank. Daar het aantal klanten bij de voedselbank toeneemt wordt een inzameling zeer op prijs gesteld, want de voorraad is aan het slinken. 
Op zaterdag 31 oktober willen we hier weer mee beginnen. Daar zijn zestien mensen voor nodig, die twee uur willen helpen: mensen vragen een product te kopen en de producten in kratjes te sorteren. Er wordt door de kopers royaal gedoneerd, dus mooi werk om al die gegeven producten in ontvangst te mogen nemen. Er zijn een aantal zeer trouwe helpers, maar we kunnen er zeker nog een paar bij gebruiken. Wie vindt het leuk om mee te helpen?  Laat het weten aan de diaconie: Henny Melis 015-2618796.
De diaconie. 

Geven voor de Voedselbank
Een van de door de wijkgemeente Vierhoven gekozen collectedoelen is de Voedselbank. 
Op 13 september is dit de collectebestemming. Doet u ook mee met een gift naar rekening NL37RABO0373736606 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Delft met vermelding collecte Voedselbank 13 september.
De diaconie

Amnesty brieven
In de maand september schrijven we opnieuw brieven voor een drietal schrijnende gevallen in China, Afghanistan en Saudi-Arabië. Zoals de laatste maanden gebruikelijk sturen we de brieven per email aan een aantal vaste briefschrijvers. Mocht u de brieven niet ontvangen, stuur dan een email en ik stuur ze u alsnog toe. We hebben gelukkig ook een goed bericht: de Chinese Qiaochu voor wie we in april schreven, is vrijgelaten. Alle briefschrijvers hartelijk dank.
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst evert.vanbokhorst@gmail.com

Agenda
15/09 18.00-21.30 uur kerkenraden Hof van Delft,
                                     Immanuel en Vierhoven
19/09 18.00 uur leiding nevendienst Heemraadstraat 14
22/09 18.00-21.30 uur kerkenraden Hof van Delft, 
                                    Immanuel en Vierhoven

Stem als een zee

Stem als een zee van mensen
om mij door mij heen.
Stem van die drenkeling,
van dat stuk wrakhout,
dat een mens blijkt 
als hij mij aankijkt.

Stem die mij roept: wie ben je,
mens waar is je broer?
Stem die mijn vliezen breekt
en mij bevrijdt, die
vuur uit steen slaat,
jij die mij ik maakt.

Stem die geen naam heeft, nog niet,
mensen zonder stem.
Stem als een specht die klopt
aan mijn gehoorbeen.
Woord dat aanhoudt.
God die mij vasthoudt
Huub OosterhuisLied van de schepping

Met niets van niets zijt gij begonnen,
hebt sprakeloos het licht gezegd,
de tijd bepaald, het land gewonnen,
de zeeën op hun plaats gelegd

de ban der duisternis gebroken – 
en het werd morgen, dag na dag,
een wereld in het licht gesproken,
een mensheid die beginnen mag.

Geen eind in zicht. Geen rust gevonden.
Het langste deel nog niet gegaan.
Geen engel met ons mee gezonden
om nacht en ontij te verslaan.

Met licht van licht hebt gij geschreven
uw boek dat ons het leven redt,
de woorden van uw trouw gegeven.
En van dit lied de toon gezet.
Huub Oosterhuis


Zondagen 13 en 20 september 2020 
KIES HET LEVEN NIET DE DOOD
De zondagen 13 en 20 september vervolgt de nevendienst de lezingen uit 1 Koningen over Elia. Het eerste verhaal staat in 1 Koningen 17 en gaat over Elia en de gastvrije weduwe uit Sarefat. Het tweede verhaal beschrijft de strijd tussen de Baäl-priesters en Elia (1 Kon. 18). Het eerste wordt gelezen op de zondag dat het Avondmaal gevierd wordt. De weduwe van Sarefat, haar familie en Elia hadden ten tijde van hongersnood elke dag eten. Je kunt dit linken naar de wonderbare spijziging, het verhaal dat onder andere in Marcus 6 staat. Jezus voedt vijfduizend mensen met vijf broden en twee vissen. 

20 September staat in het teken van het kiezen. In 1 Koningen 18 staan twee partijen tegenover elkaar. Aan de ene kant een grote groep Baälpriesters die hun god aanroepen om regen vanwege de aanhoudende droogte. Aan de andere kant Elia die tot God de Heer roept. De gemeente wordt telkens opgeroepen om te kiezen voor het leven en niet voor de dood. Aan het begin van de Vredesweek een bepaald niet onbelangrijke vraag. In deze dienst waar medewerkers gaan en komen horen we opnieuw over Elia. De medewerkers die als ouderlingen afscheid nemen, zijn: Dick de Haas (diaken), Fokke van den Berg (jeugdouderling), Marco Kuijper (ouderling, Voorhof) en Gabriëlle Uijtbeijerse (ouderling, voorzitster kerkenraad). Vanaf deze plaats alvast hartelijk dank voor jullie jarenlange inzet. Het is goed te weten dat jullie binnen de diaconie, in het bezoekwerk, bij de jeugdclub Plexat, in kindernevendienst en Waaierteam en elders jullie steentje blijven bijdragen.
Thea van Harberden komt het team van lectoren versterken. 
Ds. Marco Visser

Taizé-vieringen
De Taizé-vieringen gaan weer van start, te beginnen op 20 september. In deze viering is er vooral ruimte voor gebed en meditatie. Ook kunt u een lichtje ontsteken waarmee u iemand herdenkt of voor iemand of een groep bidt. De muziekgroep speelt de Taizéliederen en enkele mensen zingen ze. De geplande data dit jaar zijn 18 oktober en 15 november en volgend jaar 17 januari, 21 februari en 21 maart. Voor nadere informatie of alvast de liturgie voor de betreffende dienst kunt u mij mailen simonhuisman@ziggo.nl
Graag tot ziens.
Simon Huisman

Sociëteit - Benedictijnse spiritualiteit meer aards dan hemels
Dinsdag 29 september, op de tweede sociëteitsmiddag, kom ik graag over dit onderwerp spreken. Het is een prozaïsche kennismaking met een regel voor het kloosterleven. Sinds de reformatie is het vrijgestelde leven van mannen en vrouwen, die zich volledig aan God wijdden, niet langer de norm. Deelnemen aan de maatschappij met alles wat daar bij hoort was voortaan ook dienst aan God. Dat moest je niet willen ontvluchten. Toch blijft het kloosterleven aanspreken, nu juist als alternatief voor de drukke maatschappij. Mannen en vrouwen die hun levens anders inrichten, andere prioriteiten stellen, voor eenvoud kiezen, en rust. De regel van de vroegmiddeleeuwse monnik Benedictus van Nursia (ca. 480 - 550 A.D.) biedt een nuchter inkijkje in het dagelijks leven van de kloosterlingen. De dag richt zich naar de verschillende gebedstijden, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, onderbroken door arbeid en rust. Geen volle agenda, maar wel een uiterst gestructureerd dag- en weekritme: ora et labora, bid en werk. Nuchter is de regel ook in de zin dat kloosterlingen gewone mensen zijn, met hun nukken en gebreken, die discipline nodig hebben. Er worden geen bovenmenselijke inspanningen vereist. Ouderen en zieken krijgen een milder 'regime' toebedeeld. Iedereen heeft een taak binnen de gemeenschap, als oefening in dienstbaarheid, maar niet alleen dat. Arbeid is zinvol op zich, een geheel eigen soort activiteit, waarbij zorg, verantwoordelijkheid en aandacht voorop staan, en niet alleen de productiviteit. De plattegrond van het klooster tot slot biedt aanvullend inzicht in de Benedictijnse spiritualiteit. Niet de kapel, maar een binnenplaats vormt het centrum, een tuin met daarom heen een kruisgang, een vierkant van overdekte gangen. De bespreking van de benedictijnse spiritualiteit eindigt in deze tuin. De bespreking had er ook kunnen beginnen.
Taco Smit
Terzijde: Het bestuur van de Sociëteit zoekt gastheren en gastvrouwen voor de dinsdagmiddagen die zorgen voor het presenteren van de koffie en de thee. 
Interesse in dit leuke klusje meld je dan aan bij Henny Melis (2618796 of Marco Visser (2577147). Het gaat om 19 dinsdagmiddagen.Jaarverslag
Gewoontegetrouw maak ik rond de zomer een jaarverslag. Het verslag over het afgelopen seizoen is klaar maar moet nog besproken worden door de kerkenraad, ik kan dus nog niet uit de school klappen. Wat ik wel kan doen, is mijn bewondering uitspreken voor het ongelofelijk vele werk, dat ambtsdragers en commissieleden van onze wijk gedaan hebben om de diensten doorgang te laten vinden, De lofzang gaande te houden, de verkondiging van het Woord te laten klinken, de diaconie te laten werken en nog zoveel andere meer. Als iets er niet is word je ervan bewust. Als iemand zijn vinger bezeert, merkt hij pas hoeveel hij met die vinger deed. 

In de kerk hebben wij dat nu met het zingen. Het was zo gewoon, het hoorde erbij, en nu merken we hoe bijzonder het is. Zingen is een wonder. Wat je met zingen zegt, gaat soms een preek te boven! Daarom zou ik zeggen, zing thuis zachtjes of krachtig mee, laat jezelf horen dat die woorden die je uit, ook binnen in je werken door de klank en de muziek beide. Ik had vorig jaar niet kunnen denken dat ik dit zou schrijven. Niet alleen de zang, ook de diensten en de ontmoeting blijken zeer waardevol te zijn. U mist ze, ik mis ze en wij missen elkaar. Een gemis kan een motor zijn naar de toekomst. Een hunkering kan een verlangen zijn naar God. Mijn jaarverslag is af, mijn verlangen naar een andere wereld bepaald niet. En het verlangen naar ‘gewone’ diensten is een onderdeel van die andere wereld.
Ds. David Knibbe

Voettocht voor vrede ‘Vrede Verbindt Verschil’
In plaats van de Voettocht geven de organisatoren een manifest uit in het kader van de Vredesweek 20 tot en met 27 september 2020. Dit jaar is het thema: ‘Vrede Verbindt Verschil.’ In het manifest dat later in de pers en in de Nieuwsbrief verschijnt draait het om verbondenheid en solidariteit met mensen getroffen door de corona-crisis en met vluchtelingen. Ten derde gaat het over het gesprek tussen ons mensen. We zijn wel verschillend wat betreft huidskleur, religie, traditie en geboorteplek waar je geboren maar dat is niet beslissend. Het gesprek over deze verschillen zijn nodig want ‘Onbekend maakt onbemind.’ Informatie over de vredesweek vindt u op www.paxvoorvrede.nl.
Ds. Marco Visser

Bibliotheek Vierhovenkerk
Talmoed: wat houdt dat in en hoe werkt dat? Boeken als: Wat is de Talmoed (Roland Gradwohl), Inleiding in de Talmoed (J.L. Palache) en Talmoedisch denken (R. Evers) geven daar een antwoord op. Mocht u een van deze titels willen lezen? Laat het mij even weten: cjgpwnolten@ziggo.nl
Cees Nolten 

Inleverdatum kopij
Uw bijdragen voor het volgende nummer kunt u uiterlijk maandag 14 september mailen naar wijkredactie.vierhoven@gmail.com. Deze editie bevat informatie over de zondagen 27 en 4 oktober.