Protestants Kerkblad Delft - 15 2021

Wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 11 september 

Van harte welkom in de Vierhovenkerk!
Vanwege de versoepeling van de corona-maatregelen heeft de kerkenraad van Vierhoven besloten dat wij de kerkdiensten in de Vierhovenkerk fysiek kunnen bijwonen, met maximaal zestig personen. U bent dus weer van harte welkom in de kerk, al kunt u ook thuis de dienst digitaal volgen. Het orgel is weer in topconditie, zodat we weer volop kunnen genieten van orgelklanken. U hoeft zich niet meer van te voren aan te melden want we registreren uw naam bij binnenkomst. 

Wel gelden nog de volgende afspraken rond de aanwezigheid:
  • Twee coördinatoren begeleiden de gang van zaken. U wordt als gemeentelid tussen 9.30 en 9.55 uur voor de kerk verwacht. Zij leiden u naar de zitplaatsen. 
  • U hoeft geen mondkapje te dragen bij binnenkomst en bij vertrek.
  • U moet zich goed voelen, de handen desinfecteren en de jas meenemen in kerkzaal. Van het toilet mag alleen in noodgevallen gebruik gemaakt worden. 
  • We zingen weer zelf alle liederen. 
  • Na de zegen gaat men zitten. De coördinatoren geven aan wanneer en hoe de kerkzaal kan worden verlaten. 
  • Er wordt gecollecteerd bij de uitgang van de kerk, met aparte mandjes.
We zijn blij dat we langzaam weer terugkeren naar een ‘normale’ situatie rond de erediensten. Bij mooi weer kunt u buiten met elkaar koffiedrinken. We zullen de koffie of thee ook buiten serveren en daarbij wat stoelen neerzetten. Graag tot ziens in de kerk.
Peter Plugers, scriba Vierhoven

Zondag 12 september
David Bruijnis, Nathan Uytbeijerse en Geert Vos helpen zondag 12 september met het uitdelen van brood en wijn. Zij sluiten op deze zondag hun avondmaalscatechese af. Ze hebben verhalen gehoord over de gastvrijheid aan de Tafel en het delen van brood en wijn. Lied 395 'Op de avond, toen de uittocht uit Egypte werd gevierd’ klinkt tijdens de viering. 
Voorafgaand aan de dienst van de Tafel zal Co van der Maas herbevestigd worden tot diaken. We zijn dankbaar dat hij dit ambt wil aanvaarden. In plaats van interim-voorzitter van de kerkenraad wordt hij ‘echt’ voorzitter. Ik schrijf dit met één voorbehoud. Op moment van schrijven kunnen gemeenteleden nog bezwaren inbrengen tegen de bevestiging. 
Eén van de lezingen voor deze zondag is 1 Johannes 4:7-12. Johannes schrijft uitbundig over de liefde die van God komt en de onderlinge liefde. De liefde, de ‘agapè’ en het liefhebben worden veertien keer genoemd in deze verzen. Dat deze liefde onze Heer typeert, stemt tot meer dan dankbaarheid. In de dienst besteed ik aandacht aan de ‘homo eucharisticus’: de ‘mens van de dankbaarheid.’ Rond de Tafel van de Heer vormen jong en oud, de communie, de gemeenschap van hen die gedoopt zijn en Jezus erkennen als hun Heer.
‘Jezus roept ons tot zijn tafel, 
breed en wereldwijd gedekt, 
waar de kerk bezit haar aardse 
hemelse ontmoetingsplek. 
Deel dan brood en wijn, zijn lichaam, 
deel het lied van liefde weer, 
deel het feest voor heilige zondaars, 
wees te gast bij God de Heer.’ (Liedboek 975:4)

Zie en luister – het Schotse lied: Charly Luske - Jezus roept hier mensen samen - YouTube
Ds. Marco Visser

Amnesty International-brieven september
In de maand september schrijven we weer een drietal brieven omdat het onverminderd nodig blijft om onrecht, waar ook ter wereld te bestrijden. Met het versturen van deze brieven helpt u mee. 
Deze maand schrijven we aan de autoriteiten in Venezuela waarin we oproepen om de mensenrechtenverdedigers Javier Tarazona en Omar de Dios Garcia onmiddellijk vrij te laten. Beide mannen worden onder meer beschuldigd van ‘terrorisme’, een verzonnen aanklacht. In Egypte is de mensenrechtenactiviste Sanaa Seif op 17 maart 2021 veroordeeld tot anderhalf jaar gevangenisstraf. Zij was op 23 juni 2020 gearresteerd bij het kantoor van de openbaar aanklager in Caïro. Ze was daar om een klacht in te dienen na een gewelddadige aanval de dag ervoor, vlak voor de neus van veiligheidsagenten. We roepen de president op haar vrij te laten. 
In de derde brief aan de gouverneur van Alabama (V.S,) roepen we haar op om de doodstraf van Rocky Myers te herroepen en de rechtszaak te heropenen. Hij, zwarte man veroordeeld door een compleet blanke jury, zit al 27 jaar in de dodencel. Behalve dat Rocky’s veroordeling een racistische ondertoon heeft, is er geen forensisch bewijs dat hij de dader is, rammelden de getuigenverklaringen en werd er geen rekening mee gehouden met zijn verstandelijke beperking. Schrijft u mee? Als u de brieven nog niet ontvangt maar wel mee wel schrijven stuur dan een email naar evert.vanbokhorst@gmail.com
Anneke Schipper en Evert van Bokhorst

14 september: Ecologie bij de Sociëteit 
Wij hebben de heer Wim van Schie bereid gevonden een lezing te geven over ‘Ecologie en het belang van wilde bijen in het bijzonder’. Bijen zijn enorm belangrijk voor ons omdat ze onze landbouwgewassen bestuiven. De economische opbrengst voor Nederland is naar schatting 1,6 miljard euro. Griekse bijenhouders willen naar Nederland omdat het in Griekenland te droog en te warm is. Kortom er is genoeg te vertellen over de bij. Wim van Schie is 35 jaar in het basisonderwijs werkzaam geweest. Nu traint hij basisschoolteams die de zaakvakken in samenhang willen onderwijzen. Bij het IVN is hij lid van het docententeam, dat onder andere gidsen en natuurouders opleidt. Ook houdt hij zich bezig met de bijscholing van gidsen die met specifieke doelgroepen willen werken. Maar hij is vooral natuurgids, die tijdens een excursie kinderen en volwassenen wil laten ervaren dat je veel kunt ontdekken als je al je zintuigen mee laat doen en de opmerkzaamheid gebruikt, die je van nature hebt meegekregen. De kerk is open vanaf 13.30 uur voor een kopje koffie of thee. Het programma duurt van 14.00 – 16.00 uur met een ruime pauze om na de zomertijd weer bij te praten. Iedereen is van harte welkom en een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Het bestuur van de sociëteit, Alie, Cees, Henny en Wim. 

De Taizé-diensten komen terug!
Op 19 september om 16.30 uur zal de eerste Taizé-dienst van het seizoen weer plaatsvinden in de vernieuwde kerkzaal. We hebben dit lang moeten missen maar nu kan het weer. U bent van harte uitgenodigd met ons mee te zingen, in stilte ons te bezinnen en samen zo ons geloof te uiten in de God, die ons altijd nabij is, in zang, muziek en stilte opzoekt, zodat wij in de drukte van ons bestaan weer verder kunnen.
Ds. David Knibbe

Diensten in Die Buytenweye en de Vijverhof?
Op 14 september komen wij als groep rond Die Buytenweye en de Vijverhof weer bij elkaar. Kunnen de diensten weer doorgaan? Men is erg voorzichtig, vooral in Die Buytenweye heeft corona diepe sporen nagelaten, zowel bij het personeel als de bewoners. We zullen dan de stand van zaken opnemen. We begrijpen de wens om de diensten te hervatten, maar het moet binnen de huizen ook mogelijk en haalbaar zijn.
Ds. David Knibbe

Inleverdatum kopij
Uw bijdragen voor het volgende nummer kunt u uiterlijk maandag 13 september mailen naar wijkredactie.vierhoven@gmail.com. In dit nummer staan de zondagen 26 september en 3 oktober centraal.


Zondag 19 september
Op 19 september staat Marcus 9:33-37 op het leesrooster. De leerlingen stellen elkaar de vraag: ‘Wie van ons is de belangrijkste?’ Jezus vraagt waar ze het over hebben. De leerlingen voelen al aan dat Jezus het niet goed vindt waar ze over spreken en ze doen er het zwijgen toe. Dan geeft Jezus zelf het antwoord: ‘Wie de belangrijkste wil zijn moet de minste van allemaal zijn en ieders dienaar.’ Mogelijk bespeurt Jezus enig ongeloof in de ogen van zijn leerlingen en denkt: ‘Een beeld zegt soms meer dan woorden.’ Hij plaatst een kind in het midden. In deze dienst nemen wij, gemeente en voorganger, afscheid van elkaar. Er is voor mij alle reden tot dankbaarheid. 
‘Jezus roept ons tot de ander, 
Zo verschillend als wij zijn, 
ras of huidskleur, rangen, standen -
Jezus trekt geen scheidingslijn. 
Ga met vrienden en met vreemden, 
ga met mensen, groot en klein, 
ga met zaligen en zoekers, 
die op zoek naar waarheid zijn.’ (Liedboek 975:3)

Zie en luister het Schotse lied :
Charly Luske - Jezus roept hier mensen samen - YouTube

Gods vrede en alle goeds,
Ds. Marco Visser

Afscheid ds. Marco Visser I
Zowel op zaterdagmiddag 18, alsook op zondagochtend 19 september a.s. hebben we te maken met de geldende corona-regels. Door die beperkingen doen wij een dringend beroep op u de afspraken op te volgen die daarvoor in de kerk gelden. Concreet komt het in dit geval neer op een spreiding van het afscheid. Op die manier komt iedereen toch in de gelegenheid Marco en Mirjam persoonlijk te groeten. Op de zondagen 5 en 12 september gaat Marco Visser zelf voor in de Vierhovenkerk en is er ook gelegenheid om na afloop van de dienst afscheid te nemen. Op zaterdagmiddag 18 september is er tussen 15:00 en 17:00 uur ook gelegenheid om als gemeente afscheid te nemen. Dan worden de cadeaus van de gemeente overhandigd (dank voor uw bijdragen, er zijn de gevraagde cadeaus van gekocht!) en vinden enkele voordrachten plaats. Dit is ook in de hal van de kerk te volgen via het grote Tv-beeld. Natuurlijk zijn bovengenoemde bijeenkomsten op de gebruikelijke manier via de kerk-web-radio en YouTube direct te volgen. 

Tenslotte vindt het officiële afscheid plaats in de eredienst van zondag 19 september, om 10:00 uur in de Vierhovenkerk. Omdat daarbij ook genodigden zijn, is er minder plaats dan gebruikelijk. Ook hiervoor geldt dat de ruimte in de hal zal worden benut en er rechtstreekse beelden en geluid worden uitgezonden. We hopen door deze opzet van spreiding op uw begrip en rekenen op uw medewerking. Het is lastig in deze specifieke situatie, maar het is niet anders. Via de nieuwsbrief houden we u van mogelijke veranderingen van de corona-regels op de hoogte.
Namens de wijkkerkenraad,
Co van der Maas, interim voorzitter

Afscheid ds. Marco Visser II
Wie was Marco voor ons? Een pastor, die trouw en grondig bezocht. Een voorganger, die met vrolijkheid en goede zin de boodschap doorzocht en aan ons vertelde. Een aimabel en kwetsbaar mens, die gewoon onder ons zijn werk deed. En iemand die met zang en kunst ook iets liet zien van zijn persoonlijke gaven. Kortom, iemand die met zijn organisatorische gave ook veel heeft betekend voor onze wijkgemeente achter de schermen. Zijn afscheid sluit een tijdperk af, maar nog lang zullen we de vruchten ervan plukken. In allerlei andere vormen zullen wij als gemeenteleden delen wat onze ervaringen met Marco zijn. We maken er een feest van!
Ds. David Knibbe

Ontmoeting Kerk en Buurt in de Vierhovenkerk
Op donderdag 16 september is ieder welkom. Tussen 10 en 11:45 uur, voor een kort momentje of langer, aan ieder de keus. En daarna op donderdag 7 en 21 oktober, enz. 
Graag tot dan! Voor contact over de Kerk en Buurtactiviteiten: Jasper van der Kooij (T: 015-261 1757, E: jasper@vdkooij.org) en Henny Melis (T: 015- 261 8796, E: h.melis@kpnmail.nl)
Jasper van der Kooij

22 september Voettocht voor Vrede 2021
Zoals velen van u weten, wordt al jarenlang de ‘Voettocht voor Vrede’ georganiseerd in Delft Zuid. In dit samenwerkingsverband tussen de christelijke kerken en de moskeeën uit de wijken Voorhof en Buitenhof, is ontmoeting en contact met de onbekende mede-Delvenaar het doel. Als de corona-maatregelen het toelaten wordt dit jaar op 22 september de zestiende Voettocht gehouden, met als thema: Omzien naar elkaar!
We komen om 18.45 uur bij elkaar in de Adelbertkerk (Minervaweg 7), vandaar lopen we naar de Marcuskerk en naar de Sultan Ahmet Moskee. Op alle drie de locaties wordt een korte inleiding op het thema gehouden en is er gelegenheid om (corona-proof) met elkaar hierover van gedachten te wisselen. Om 21.00 uur sluiten we de Voettocht af. Hoewel de Voettocht voor Vrede zijn oorsprong kent in Delft-Voorhof, staat deze al jaren open voor elke Delvenaar van goede wil, ongeacht welk geloof men aanhangt of welke wortels men heeft. We hopen dan ook dat heel veel mensen zich aan willen sluiten. De Voettocht wordt georganiseerd door de Sultan Ahmet Moskee, de Al Ansaar Moskee, de Sint-Ursulaparochie (Adelbertkerk), de wijkgemeente Mattheüs (Marcuskerk) en de wijkgemeente Vierhoven (Vierhovenkerk). Van harte welkom!
Peter Plugers

Gebed voor het Afghaanse volk
Heer,
Wij weten dat U er bent voor iedereen, ook voor Afghanistan en haar inwoners.
Een land dat zo anders is dan het onze, waar de bevolking al bijna 50 jaren in oorlog leeft,
en waar veel armoede en ellende is. 
Stammen en milities die al die jaren niets anders hebben gezien en slechts de oorlog hebben geleerd.
We vragen Uw nabijheid voor de mensen daar.
Voor hen die vluchten: een veilig toevluchtsoord.
Voor hen die blijven: veiligheid en vertrouwen.
Voor hen die vechten: vrede en rust.
Voor hen wiens harten breken: troost.
Voor hen die geen toekomst meer zien: hoop.
Voor onszelf en allen op deze wereld: mededogen!
Voor die ene baby, die niet mee kon en over het hek terug werd gegeven bidden we,
en daarmee voor nog veel meer schrijnende situaties.
Voor de verwesterde schooljuffen, dat hun inzet en jarenlange trainingslessen niet tevergeefs blijken te zijn geweest.
Voor plaatselijke en internationale hulpverleners die zullen blijven, of nu juist te hulp schieten.
Voor het hele land - al zoveel jaren verscheurd en in strijd - om gerechtigheid en toekomst,
voor gewoon een boom om in schaduw en vrede en rust onder te kunnen zitten, niet langer opgejaagd. 
Almachtige, alwetende God, als Afghanen in toewijding vijf keer per dag neerknielen en dan de ‘Ene Barmhartige’ aanroepen, hoor hen, en sluit hen in Uw hart met Uw genade.
Ondersteun al die gewone burgers in hun Godsvertrouwen, draag hen door deze tijd van onzekerheid.
Geef hen veerkracht en hoop op rust en vrede.
Wees met de slachtoffers, de gewonden en hen die treuren om verlies van geliefden.
De Afghaanse bevolking kent de verhalen van Adam en Eva, van Noach, Mozes en koning David.
Maar men kent U nog nauwelijks als God van liefde en verlossing, door Jezus.
Heer, laat dat licht daar ook doorbreken!
Om Jezus’ wil, Amen
Gebed door Dick Kleinhesselink in de nieuwsbrief van Kerk in Actie