Protestants Kerkblad Delft - 16 2014

Wijknieuws wijkgemeente Vierhoven van 27 september

Bij de diensten
Zondag 28 september
‘Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst’. Deze gulden regel van de belegger lijkt ook de mening te zijn van de profeet Ezechiël. Immers in Ezechiël 18, 1-4, 25-32 telt alleen de marktwaarde bij verkoop, dat is de balans die wordt opgemaakt nadat je je laatste adem hebt uitgeblazen: “Iemand die rechtvaardig was maar dat niet langer is en onrecht begaat, sterft omdat hij onrecht heeft begaan. Iemand die goddeloos leefde maar dat niet langer doet, mij trouw is en het goede doet, zal in leven blijven. Als hij tot inzicht en inkeer is gekomen en niet langer misdaden begaat, zal hij zeker blijven leven en niet hoeven sterven”(26-28).
Zou de kerkvader Tertullianus gedacht hebben aan deze woorden van Ezechiël toen hij ervoor pleitte om gelovigen pas te dopen vlak voordat ze hun laatste adem uitblazen? Dan kunnen ze immers niet meer zondigen en gaan ze schoon de hemel in.
Naast Ezechiël 18 lezen we Matteüs 21, 23-32 waar de hogepriesters en oudsten Jezus vragen naar zijn bevoegdheid. In de hoop hem zodoende op godslastering te kunnen betrappen. Maar Jezus doorziet dit plan en hij draait de camera naar Johannes in de gevangenis. “Doopte Johannes in opdracht van de hemel of juist van mensen?” Na kort beraad keren zij terug naar Jezus met de mededeling dat ze dat niet weten. 
Dan leert Jezus hun een lesje over de wet van de remmende voorsprong: denk niet dat die vrome woorden van jullie je aan een toegangskaartje kunnen helpen voor de eerste rang in het koninkrijk van God. 

In deze dienst zal het gaan over hoe je omgaat met je leven. Veel gelovigen denken dat je niet zomaar op los kunt leven en dat er op de een of andere manier een balans moeten worden opgemaakt. Denken wij er ook zo over? In hoeverre speelt de toekomst of het hiernamaals een rol bij de keuzes die je maakt in je leven?
Ds. Jurjen G. Fennema

De gespreksgroep O Jee (oudere jongeren) gaat op maandag 6 oktober in de kerk om 20:00 uur van start met het nieuwe seizoen. Evenals in de gemeente is het thema ‘Vierhoven binnenstebuiten’ als leidraad gekozen. Maar dan wel aan de hand van een lezenswaardig boekje. Op 6 oktober maken wij een keus uit vier mogelijkheden.
Oudere jongeren blijkt een nogal rekbaar begrip. De leeftijd varieert van begin 20 tot een aardig eind in de 30. De gesprekken zijn levendig. De sfeer is afwisselend licht en luchtig dan wel zwaar en serieus, maar altijd open. Elk gesprek geeft stof tot nadenken.
Ben jij een student, dan wel een starter en zit je nog niet in deze groep, schroom dan niet en meld je bij mij aan. Wat deze groep blijkt een prima opstap om je aan te sluiten bij deze wijkgemeente.
Ds. Jurjen G. Fennema

Seizoensopening sectie Tanthof Oost in Basisschool De Ark 
Dinsdag 7 oktober van 20 tot 22 uur.
Zoals ieder jaar komen wij in de buurt samen in deze school die in een ver en grijs verleden dienst deed als kerkzaal. 
De ontmoeting staat centraal en als thema is gekozen voor:
“Ik spreek een aardig woordje buiten de kerk”.
Een spelvorm voor dit onderwerp is in de maak.
Namens de bezoekmedewerkers van Tanthof Oost,
Ds. Jurjen G. Fennema 

Devotietafel
Op zondag 31 augustus is de devotietafel in gebruik genomen. In de hoek onder de gekleurde ramen is de kaarsentafel bevestigd. John Booij heeft de prachtige houten tafel gemaakt en bevestigd. Het idee werd geboren toen Monique Samuel vorig jaar september in onze kerk sprak over ‘kerk en buurt’. Zij wees er op dat veel mensen gevoelig zijn voor symbolen. Stille tochten, kaarsjes aansteken bij rampplekken, witte ballonnen oplaten enzovoort. In veel Rooms-Katholieke kerken is de gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor een overledene, een zieke. Of een lichtje vanwege een blijde gebeurtenis. Samuel benadrukte dat dit een kans is om ruimte te bieden aan buitenstaanders en hen daarmee ook dienen. Maar ook eigen gemeenteleden hebben er behoefte aan. De praktijk van de laatste weken leert dat er men de lichtjes aansteekt. Op zondagmorgen voor of na de dienst kan men een lichtje ontsteken. Het licht verwijst naar het Licht der wereld, naar onze Heer Jezus Christus bij Wie wij leven. Zoals gezegd, ook mensen van buiten de kerk die bijvoorbeeld tijdens de voedselbank onze kerk binnen komen, kunnen er gebruik van maken. De kerkenraad gaf indertijd groen licht voor dit plan en is blij met dit resultaat. 
Ds. Marco Visser

Permanente Educatie
Op 6 en 7 oktober ben ik afwezig in het kader van de permanente educatie. Ik volg de cursus “Over het rechte gebed”. Het is een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven. Voor een predikant ook een wezenlijk onderdeel van zijn werk. Een van de cursusleiders, E. Postma zegt: “bidden is dingen zeggen die er werkelijk toe doen.” In de literatuur kom je Calvijn tegen die schrijft dat ‘al onze gebeden, lof- en dankzeggingen en al wat tot de dienst van God door ons wordt gedaan’ dankoffers zijn. Ze behoren tot de plichten der liefde (Institutie IV.18.16). Er om heen lezend het boek van Miskotte: ‘De weg van het gebed’ waar staat: “In het gebed wordt openbaar het antwoord van de biddende gemeente op Gods woord”. Goed om te herlezen het indertijd populaire boekje van W. van der Zee over het Onze Vader. Hij stelt bij de bede “Uw Koninkrijk kome” dat dit inhoudt: 
1. Verzet tegen de huidige status quo
2. Lijden aan het heden dat onvolmaakt is en
3. Hoop op de door God beloofde toekomst. 
Ds. Marco Visser

In memoriam Hendrik Bres *21 november 1923 – †13 september 2014
Henk Bres was een innemende man. Na zijn pensioen bezocht hij oud klanten – hij had altijd een fietsenzaak gehad - als zij ziek werden met grote trouw. 
Hij ging op zijn veertiende werken in de zaak van zijn vader. Hij mocht en kon verder leren, maar in de jaren dertig zag hij te veel gestudeerden die geen werk konden vinden en ver onder hun kunnen hun brood verdienden. Daarom bekwaamde hij zich liever in het vak van zijn vader, hij moest wel beloven dat hij daarin verder zou leren. Hij had een grote vriendenkring en daarmee bracht hij zijn vrije tijd door. Hij was jong en ondeugend. Tijdens de oorlog waren ze niet bang voor een vechtpartij met NSB’ers. Hij was van jongs af aan een echte duivenliefhebber. 
Zijn eerste vrouw overleed jong, hem achterlatend met hun dochtertje. Marianne volgde op het conservatorium het vak piano. Zijn tweede vrouw leerde hij kennen toen zij bij hem in de zaak kwam met een lekke band. Zo ontmoetten zij elkaar en de vonk sloeg over. 
Hij ging op dinsdagmiddag – de vrije middag – veel met Marianne op stap, van de snoepwinkel naar de bioscoop, van oma naar het hertenkamp. Hij fietste graag, na zijn pensioen ging hij naar Maasland waar hij met zijn vrienden op een bankje alles besprak. De bankiers noemden ze zichzelf. 
In 1957 werd Wilma geboren. Na de middelbare school moest zij moeizaam haar weg zoeken, fysiotherapie, nee, haar studie afgebroken, toneelspelen bleek voor haar te zijn weggelegd, én preken in de Rooms-katholieke kerk. Haar ontijdige en afschuwelijke dood kon hij slechts zwijgend verwerken. Toen het jaar daarna zijn kleinzoon Wouter een ernstig ongeluk kreeg, kreeg hij met zijn vrouw en hun dochter en haar gezin weer een zware slag te verduren. Deze man vond zijn rust in de Heer en is rustig heengegaan. Psalm 23, door hem uitgekozen, zingt van het diepe dal en wateren van de rust. Wij vertrouwden hem toe aan de vrede met zijn Heer.
Ds. David Knibbe

Wandelen met Nijhoff, in gedichten en gedachten
Op zaterdag 4 oktober  is er een wandeling door het poldergebied op de grens van Delft en Schiedam. In deze activiteit komen wandelen, gedichten van Nijhoff en persoonlijk gesprek bij elkaar. De gedichten van Martinus Nijhoff nodigen uit tot bezinning en verdiepende gedachten. 
De wandeling bestaat uit zes etappes van telkens ongeveer twintig minuten, en wordt geleid door Michiel de Ronde. Bij elke overgang naar de volgende etappe draagt hij een strofe voor uit het gedicht 'Het kind en ik' van Martinus Nijhoff. Er worden enkele woorden aan gewijd, uitlopend op één of twee vragen, die dan weer de aanleiding vormen voor gesprek en persoonlijke uitwisseling tijdens de volgende fase.

Vertrek per fiets vanaf de Vierhovenkerk om 10.00 uur. Einde rond 15.00 uur bij de kerk. Voor koffie/thee en een eenvoudige lunch wordt gezorgd. Aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden. Wel wordt vrijwillige bijdrage gevraagd voor de ZWO.
Aanmelden en informatie bij Neely de Ronde, tel.364 2500, e-mail: nderonde@kpnmail.nl), uiterlijk op zondag 28 september. Minimum aantal deelnemers: 6, maximum aantal: 16.
Ds. Marco VisserZondag 5 oktober
Op 5 oktober is het Israëlzondag. We nemen afscheid van ambtsdragers omdat hun termijn is verstreken. En wij verwelkomen gemeenteleden die in een ambt worden bevestigd. 
De eerste Schriftlezing is Jesaja 5, 1-9. Een felle profetie gericht tegen Juda en vooral Jeruzalem. In de jaren tachtig van de vorige eeuw klonken deze scherpe woorden van de profeet mij verrassend actueel in de oren (maar daarover meer in de preek). En ook nu weer, met de beelden nog vers op het netvlies van de oorlog tussen Israël en Hamas, is het oppassen geblazen met deze tekst. Vooral wanneer een bijbeltekst als het ware schreeuwt om een bepaalde interpretatie is het voor de bijbeluitlegger heel verleidelijk om met grote stappen snel thuis te zijn en dus mee te gaan schreeuwen. Mij lijkt het effectiever om op rustige toon de dingen bij de naam te noemen.
De tweede lezing is Matteüs 21, 33-43. Met een verwijzing naar Psalm 118 spreekt Jezus een hard oordeel uit in de richting van de religieuze leiders van Israël: “het koninkrijk van God zal u worden ontnomen, en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen”. Twee beelden lopen daarbij door elkaar: het beeld van de wijngaard waar geen vluchten meer groeien en het beeld van de steen die door de tempelbouwers niet-, maar door God wel als hoeksteen wordt gezien.
En ook bij deze tekst prent ik mij de waarschuwing in van de apostel Paulus in 1 Korintiërs 10: “Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat oppassen dat hij niet valt” (vs 12). Want voor je het weet val je zelf ten prooi aan de wet van de remmende voorsprong.
Ds. Jurjen G. Fennema

Bevestiging ambtsdragers
Op zondag 5 oktober worden de volgende ambtsdragers bevestigd:
Dhr. Bauke Zelle als ouderling-kerkrentmeester, Dhr. Jasper van der Kooij en dhr. Niels Kuiper als diaken, en dhr. Peter Plugers als ouderling-scriba.

Catechisaties in Vierhoven
vanaf maandag 29 september: 12 t/m 14, van 19.00 - 19.45 u.
vanaf woensdag 1 oktober: 15 t/m 17, van 19.00 - 19.45 u.Kindernevendienst
28 september: Tien plagen in Egypte
05 oktober: Uittocht van de Israëlieten uit Egypte

Startzondag ‘Vierhoven binnenstebuiten’: een goed begin
Waarom gelooft u eigenlijk? En waarom in deze kerk? Hoe werkt het geloof door in de activiteiten van mijn groep? Op deze vragen gaven 36 mensen antwoord. Tien mensen daarvan namen deel aan een panel om een gesprek met ‘buitenstaanders’ Jacob de Ruyter en koster Rommert Stellingwerf hun antwoorden in gewoon begrijpelijk Nederlands uit te leggen.
Rommert opende het programma na de dienst met een inleiding in het Fries. De meesten konden daar geen touw aan vastknopen. En dat was precies zijn bedoeling: voor veel mensen buiten de kerk klinkt Christelijk Nederlands minstens zo fries in de oren.
Er moet dus een vertaalslag gemaakt worden wanneer we met ons binnenste naar buiten komen.
Maar vóórdat je de deur uitgaat moet je om te beginnen eerst zeker weten waarom je gelooft en waarom dat voor jou de moeite meer dan waard is. Ik noem dat ‘de stap naar de deur’. Bijna alle reacties zou je onder deze noemer kunnen brengen. Geloven (binnen deze kerk) geeft houvast, richting en rust. Geloven geeft je een antenne voor God waardoor je gemakkelijker religieuze ervaringen doorkrijgt. Zeker binnen een gemeenschap van gelovigen waarin men op elkaar is betrokken en naar elkaar omziet. Maar, zoals gezegd, dit is de eerste stap, er moet nog een volgende komen, de deur uit, naar buiten toe. En wat zeg je dan? Hoe treed je buitenstaanders tegemoet?
Met die vraag gaan we de komende tijd aan de slag. 
Dank aan allen die hun best hebben gedaan om deze Startzondag tot een succes te maken.
Mede namens Jacob de Ruyter en Rommert Stellingwerf,
Ds. Jurjen G. Fennema

Over Binnenstebuiten gesproken ….
De kinderen zijn al door de Rietzee gegaan! 

Dankbetuiging
Iedereen die aan ons gedacht heeft ter gelegenheid van ons 65-jarig huwelijksfeest willen wij heel hartelijk bedanken!
Dankbaar en blij zijn wij met zoveel belangstelling.
Nel en Jaap Zuijderduin

Uit Apeldoorn
Blij verrast was ik toen de verpleegkundige met een stapel kaarten naar mijn bed kwam. Zoveel namen die bij mij ook nog eens heel wat herinneringen opriepen, beelden die ik voor me zag.
Het was een stevige aanvaring geweest met een boom in de omgeving van Kootwijk en de ambulance had moeite mij te vinden. Uiteindelijk werd ik naar het UMC in Utrecht gebracht waar een gebroken kaak geconstateerd werd plus een paar gebroken ribben. Mijn gezicht is daar keurig gerepareerd zonder een zichtbaar litteken.
Intussen ben ik weer thuis, heb nog wat herstel nodig maar ga de goede kant op.
Ik was ruim een dag van de operatietafel af toen er in de Vierhovenkerk voor mijn herstel gebeden werd. En nu ben ik alweer zoveel verder.
Heel hartelijk bedankt,
Leen van den Berg

Het Rad van Fortuin met heel veel mooie prijzen
Han Kooreman draait het Rad van Fortuin. Koop een lootje en maak kans op één van de vele mooie prijzen. En in de vele stands is van alles te koop! Een kopje koffie met iets lekkers of een bloemstukje om mee naar huis te nemen. 
Bazaar in de Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50. 
Vrijdag 26 september van 19.00 – 21.30 uur en zaterdag van 10.00-14.30 uur.
De bazaarcommissie

Opbrengst maaltijd
Bij de startzondag werd bij de maaltijd, na aftrek van de kosten, € 165 ingezameld t.b.v. de ZWO projecten in Zuid-Afrika. 
De diaconie

Agenda
29/09   19.30 uur Evaluatie Voettocht voor vrede
30/09   20.00 uur Taakgroep Eredienst
01/10   19.30 uur Taakgroep ZWO, Vierhovenkerk
01/10   20.30 uur Wijkdiaconie, Vierhovenkerk
04/10   10.00 uur vertrek vanaf VHK, Wandelen met Nijhoff
08/10     09.30 uur Predikantenoverleg.
09/10   10.00 uur cie. herinrichting, Vierhovenkerk

Inleverdatum kopij
PKD 17 verschijnt op zaterdag 11 oktober. Dit is een nummer voor twee weken. Kopij kan tot dinsdag 30 september 18.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com