Protestants Kerkblad Delft - 16 2015

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van zaterdag 3 oktober

Bij de diensten
Zondag 4 oktober: Gaan en blijven, blijven gaan
Aan een ambtsperiode van 15 jaar in de Vierhovenkerk is in maart abrupt een eind gekomen. Een arbeidskeuring wees uit dat ik volledig arbeidsongeschikt was. In ambtenarentaal: mijn ‘terugverdiencapaciteit’ bleek nul (er was geen ander werk voor mij te verzinnen).
Van het ene op het andere moment wordt het stil en krijg ik geen mailtjes meer, ben ik haast blij met spam(!). Wat een schril contrast met al uw warme blijken van medeleven met mij, met Anneke en ons gezin. Ze hebben hun doel niet gemist. Opnieuw ervaar ik wat dat is: gedragen worden door gebeden. “Wat vlied’ of bezwijk’, getrouw is mijn God”.
Wie ‘gewoon’ met pensioen gaat, ziet de einddatum naderen en maakt nog eens een laatste ronde om contacten af te bouwen, over te dragen en persoonlijk afscheid te nemen. In mijn situatie is dat er niet van gekomen. Ik begrijp dat mijn vertrek daardoor een shockeffect heeft gekregen, voor u en voor mijn naaste collega’s Marco en David. Voor mij was die schok niet minder. 
Maar dat gaan we nu goedmaken. Met een ‘bonte avond’ op 1 oktober en een afscheidsviering in de middag van 4 oktober. Met een verwijzing naar de slogan van wijlen schrijver Glastra van Loon -“Ik mag dan een ziekte hebben, maar de ziekte heeft mij niet”- zou ik dit willen zeggen, tegen u en tegen mezelf: laat, bij alle teleurstelling en frustratie over gemiste kansen, de dankbaarheid toch de boventoon voeren.
Ik ben dankbaar voor 15 jaren in Delft waarvan de laatste vier gerust een toegift genoemd mogen worden. Dit is dankbaar terugkijken. Maar er is ook dankbaar vooruitkijken: God zij dank hebben wij een geloof dat ons vertrouwen, kracht en uitzicht geeft. God blijkt dikwijls het meest nabij wanneer je God het verste waant. Naar de mate dat jij minder wordt, word je je van Meer bewust, heb je dat Meer ook meer nodig. En dat is er dan ook.
Deze dankbaarheid, terugblikkend en vooruitkijkend, wil ik tot uitdrukking brengen in een viering op 4 oktober waarin een einde zal komen aan mijn verbintenis als predikant met de wijkgemeente Vierhoven. Op deze Israëlzondag mag een lezing uit de Tora niet ontbreken: Deuteronomium 30:11-15 en 19-20a, over kiezen voor het leven door de geboden van God onderhouden. Geboden die ons niet wezensvreemd zijn, niet te hoog gegrepen, niet te ver gezocht, maar juist dichtbij, in onszelf te vinden. 
De tweede lezing is Hebreeën 3:1-6, de verwijzing naar Jezus als leidsman voor ons geloof. Aan hem ontleent ons geloof het gezag. Dat betekent dat ons geloof niet staat of valt met onze twijfels. Maar juist dat wij, met al onze vraagtekens, in Jezus een uitroepteken van God mogen zien en daardoor trots zijn op ons geloof.
De derde lezing is Marcus 12:28-34, over de twee grote geboden van de wet, waarbij -heel opvallend!- het tweede gebod niet gelijk is aan het eerste, maar ‘op een na het belangrijkste’. Ik zal proberen uit te zoeken waarom de evangelist dat zo ziet.
Tot slot, doet u mij en uzelf nu een plezier: laten we die kerk op 4 oktober weer eens uit zijn voegen laten barsten!
Ds. Jurjen G. Fennema

Opbrengst maaltijd Startzondag
De maaltijd tijdens de Startzondag heeft €160 opgebracht voor het ZWO-project "Ujamaa Centre" in Pietermaritzburg, Zuid-Afrika. Hanna Wapenaar werkt sinds januari 2015 bij het centrum. Meer informatie vindt u op haar blog www.kerkinactie.nl/blogwapenaar.
ZWO-commissie

Zwerfafvalactie
Tijdens de Startzondag is door een kleine groep volwassenen en kinderen zwerfafval verzameld rondom de kerk. Het resultaat waren zes volle vuilniszakken. Komend jaar wil de diaconie en de ZWO-commissie samen met andere groepen uit de wijk nogmaals zwerfafval gaan opruimen. Deze actie wordt gekoppeld aan een actie in onze zusterstad Esteli en eventueel ook samen met de andere zustersteden van Esteli, Sheffield en Bielefeld.
ZWO-commissie


Vierhovensociëteit verdiept zich in BIG HISTORY
Op dinsdagmiddag 6 oktober ontvangen we om 14.00 uur Johan Vermeer. Hij is werkzaam bij de Vrije Universiteit in Amsterdam en komt spreken over Big History, ”Geschiedenis in het groot”. Dat gaat over de geschiedenis van alles, van oerknal tot heden. 
Eerst kijken we naar de oorsprong van het heelal en de sterren. Dan kijken we naar het ontstaan van ons zonnestelsel. We bespreken hoe het leven op aarde ontstaan is. Hoe evolutie geleid heeft tot de huidige levensvormen. Veel levensvormen zijn verdwenen; denk aan de dinosaurussen, ook daar staan we bij stil.
We kijken ook naar de drijvende continenten en de verschillende klimaten die de aarde in de loop van zijn geschiedenis heeft gehad. Dan bekijken we het ontstaan van de mens: rechtop lopen, grotere hersenen, spraak. Tot slot kijken we naar het ontstaan van landbouw, het ontstaan van culturen. De lezing eindigt bij de industriële en digitale revolutie. Aan het einde van de lezing heeft u een overzicht over de ruim 13 miljard jaar die aan ons leven vooraf gingen.
Dat wordt een boeiende middag. U bent daarvoor van harte uitgenodigd.
Het bestuur

Gebedsgroep
Dinsdag 13 oktober van 19.00 tot 19.45 uur is er gebedsgroep in de Vierhovenkerk. Kom gerust een keer mee bidden!
Els AlblasPreekvoorbereiding
Woensdag 14 oktober om 14.00 uur is er preekvoorbereiding in de Vierhovenkerk. We bereiden zondag 25 oktober voor. Het is dan de Nationale Bijbel Zondag. De lezing is Marcus 10:46-52. Daarnaast is er aandacht voor de Fair&Groen-groep. Hoe dat in of na de dienst vorm krijgt, is op dit moment nog niet bekend. Ik wil u vragen zich vooraf bij mij te melden. Ik kan u dan aangeven welk gedeelte we gaan lezen.
Ds. Marco Visser

Pannenkoekenmaaltijd
Op dinsdag 22 oktober om 18.00 uur verzorgen de jongeren van de Vierhovenkerk een pannenkoekenmaaltijd. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van €5. De opbrengst is bestemd voor het ZWO-project. Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze maaltijd.
Alie Hovius

Catechese “Mijn geloof & ik”
Maandag 26 oktober start de catechese in de Vierhovenkerk. Voor de 12 tot 14 jarigen van 19.00 uur tot 19.45 uur en voor de 15 tot 17 jarigen van 20.00 uur tot 20.45 uur. Het Bijbelboek Genesis vertelt over het mens-zijn. Hoe zijn wij als mensen op deze aarde bedoeld? Waar komen we vandaan en waar gaan we heen? Informatie bij ds. M. Visser, (015) 257 7147 of mvisserabc@gmail.com.
Ds. Marco Visser

Giften
€44 voor de wijkkas via ouderling van familie d. K. Hartelijk dank.

Inleverdatum kopij
PKD 17 verschijnt op zaterdag 17 oktober. Kopij kan tot dinsdag 6 oktober 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.Zondag 11 oktober
Deze zondag werkt de cantorij mee aan de dienst. Een heugelijk feit!
De lezingen bepalen ons bij het volgende: Armen zullen er altijd zijn bij u. Als je dit zinnetje zo leest, dan kan het fatalistisch zijn. Je kunt er niets aan doen. Maar door de zin erna krijgt dit zinnetje ineens een heel andere klank: Daarom druk ik u op het hart altijd vrijgevig te zijn. Uit onderzoeken blijkt dat kerkleden in Nederland gulle gevers zijn, gemiddeld geven zij meer aan goede doelen dan mensen die niet aan een kerk verbonden zijn. Zou dat door deze twee zinnen komen? Met de lezing over de rijke man die zo graag veel wil betekenen voor het Koninkrijk Gods maar die gehinderd wordt door zijn bezit krijgen wij een MRI-scan van ons leven. Er zijn twee kanten: de arme en de rijke. Komen die ooit bij elkaar? De lezingen uit Deuteronomium 15:1-11 en Marcus 10:17-31 helpen ons om ons te bezinnen over de plaats waar wij staan. Ben ik afhankelijk van een uitkering? Of leef ik van een royaal pensioen? Maar vooral: waar is mijn plaats in het Koninkrijk Gods? 
Ds. David Knibbe

Kindernevendienst
04 oktober (15.00 uur):  Ruth & Boaz
11 oktober:  Samuel

Afscheid van ds. Fennema
Jurjen neemt officieel afscheid van de wijkgemeente in de eredienst van zondag 4 oktober. Allerlei gasten zijn hiervoor uitgenodigd. Omdat collega predikanten dan ook graag aanwezig willen zijn wordt de afscheidsdienst gehouden om 15.00 uur. 

De gewone eredienst van 10.00 uur komt te vervallen. De mensen die niet in de gelegenheid waren om op donderdag 1 oktober afscheid te nemen, kunnen dit natuurlijk op 4 oktober doen. Door twee momenten te organiseren hoopt de kerkenraad dat iedereen gelegenheid krijgt om Jurjen persoonlijk te bedanken.

Gemeenteleden die iets willen geven voor een passend afscheidscadeau, kunnen een bijdrage storten op de bankrekening van de wijkkas (NL49 RABO 0383 4233 92) met vermelding van “cadeau Jurjen”.
Peter Plugers, scriba

Hoor wie klopt daar kinderen!?
De Pietdiscussie is al begonnen dus deze zin kan ik wel gebruiken. Wie kloppen er bij ons aan? Is het Sinterklaasje? Of zijn het andere mensen en zijn dat dan ‘zoete’ mensen? Want u weet: ‘Wie zoet is krijgt lekkers en wie stout is de roe’. Wat geven wij weg? Of denkt u, ‘Ik ben toch Sinterklaas niet?’ 
Vluchtelingen
Wat geven en delen wij met de vluchtelingen? ‘De kerk’ wat zal ze zeggen? Wie is ‘de kerk’? Onder ons zijn mensen die al jaren wachten op goede huisvesting of werkloos zijn. Onder ons zijn mensen die het allerminst breed hebben. Wat te doen? Er zijn vele overwegingen ten aanzien van de vreemdeling. Je weet als gelovige dat wij zelf ‘vreemdelingen en bijwoners zijn’. “Wel in deze wereld, maar niet van deze wereld” is ook zo’n gevleugeld woord. Maar hoe landt dat in deze dagen? Je kent Matteüs 25: “Wat je aan de minsten van deze hebt gedaan dat heb je aan mij gedaan.” 

In de trein
Op zaterdag 12 september loopt door de trein van Rotterdam naar Delft een man. Hij deelt een kaartje uit waarop staat: “In het land waar ik geboren ben leven wij in armoede en onderdrukking. Daarom ben ik gevlucht naar een betere toekomst voor mij en mijn kinderen. Een centje van u zal me helpen de kosten van de huur, elektriciteit en verwarming te betalen. Ik zal bidden dat God u moge belonen voor uw goedheid. God zegene en beware u. Dank u.”
Je leest de tekst en bedenkt: dit is een erkende vluchteling. Hij moet bijvoorbeeld huur betalen. Dit betekent dat hij geld ontvangt. Heeft hij het geld voor de inrichting van zijn huis overgemaakt naar zijn familie in het land waar hij vandaan komt en zit hij daarom nu krap? Geen geld geven dus. Of toch wel? Geef je twee euro die je anders had besteed aan een lekkere reep chocolade – kleine moeite, niet waar? Nadat ik dit zondag had verteld kreeg ik twee reacties. Iemand zei: “Zodra je gaat nadenken geef je niet meer.” ’s Maandags belde iemand dat ze er over had nagedacht en dat ze de volgende dag meteen de gelegenheid had om één en ander in praktijk te brengen. Een man in Rotterdam vroeg om geld. Ze rook de alcohol. In plaats van geld te geven of niets te geven begon ze een gesprek. Een gesprek onder andere over zijn alcoholprobleem. Na afloop zei de man dat het gesprek hem zeer goed had gedaan en hem meer waard was dan geld. 

De ander aanspreken 
Niet aan de andere kant van de weg voorbij lopen, maar stil staan en tijd en aandacht schenken aan de ander die jou pad kruist. Wanneer de vreemdeling aanklopt, doen wij dan open om hem te ontvangen? En hoe doen we dat op een verantwoorde wijze?
Ds. Marco Visser

Zonnepanelen
De Vierhovenkerk wil zelf zijn duurzame elektriciteit opwekken met zonnepanelen. We zijn een groene kerk sinds vorig jaar. Met groene stroom en duurzaam kerkbeheer zetten we een stap in onze opdracht tot rentmeesterschap, een goed beheer van de schepping. 

CO2-uitstoot omlaag
Dankzij zonnepanelen op het dak worden we minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen stoten het broeikasgas CO2 uit bij verbranding en versnellen daarmee klimaatverandering. Deze versnelde klimaatverandering heeft grote, nadelige gevolgen voor onze schepping. We vermijden CO2-uitstoot door duurzame elektriciteit te gebruiken! 
Met zonnepanelen op ons dak zorgen we dat er meer groene stroom wordt geproduceerd. Reguliere energieleveranciers leveren ook groene stroom, maar daar hebben we veel meer van nodig.

Actie Zonnepanelen voor de Vierhovenkerk
Vanaf 12 oktober kunt u een brief verwachten met ons verzoek om een gift voor de zonnepanelen. Dankzij uw gift zal de kerk 18 tot 25 jaar lang geen elektriciteitsrekening hoeven te betalen. Hoe meer giften we ontvangen, hoe lager de lening kan zijn, en daarmee is hij sneller afbetaald. Ons doel is € 12.000 aan gezamenlijke giften van u en andere gemeenteleden! Doet u mee?
Woensdag 14 oktober om 20.00 uur is er in de Vierhovenkerk een gemeenteavond over de zonnepanelen.
Namens de wijkkerkenraad, College van Kerkrentmeesters, Vierhoven Fair&Groen-groep en zonnepanelencommissie, 
Gabrielle Uitbeijerse

Stoelendans
In het middenvak liep de afgelopen zomer een middenpad tot bijna voor in de kerk. De één vond het prima, de ander was er minder gelukkig mee. Wat te doen? Het gangpad in het midden is nu korter gemaakt waardoor er meer lange rijen zijn ontstaan. Tevens oogt dit iets rustiger. Voordeel was dat men dichter bij elkaar zat. Daarom toch nog weer een achterste rij weggehaald. 
U begrijpt dat deze stoelendans om een vervolg vraagt. De commissie “herinrichting kerkzaal” c.q. de kerkenraad heeft de kaasschaaf tot op heden toegepast, maar zal nu hoogstwaarschijnlijk andere opstellingen moeten gaan bestuderen. Een ovaal, twee vakken, of een opstelling zoals tijdens de stille week, namelijk een carré. Heeft u ideeën geef ze door aan John Booij, Eric Klinkenberg, Marius Visser, Rommert Stellingwerf of Marco Visser. 
Ds. Marco Visser

Museumclub
Inmiddels hebben vier mensen zich opgegeven voor de museumclub. Met dat groepje wil ik gaan starten. Meer mensen zijn van harte welkom om met ons mee te gaan om een museum of mooie tentoonstelling te bezoeken. Grootte van de groep: maximaal zes tot tien personen. Opgeven bij Margot Mekkes, (015) 257 0093 of 06 515 220 99 of mamekkes@telfort.nl.
Margot Mekkes