Protestants Kerkblad Delft - 16 2016

wijknieuws van wijkgemeente Vierhoven van 23 september

Bij de diensten
Zondag 25 september 
Met de kinderen van de nevendienst lezen we het verhaal van Jona. Komende zondag lezen we Jona 2. De psalm die daar staat klinkt in de Paasnacht wanneer wij als gemeente vieren dat Christus de dood heeft overwonnen. Jona gaat als het volk Israël door de diepte van de zee. In het klassieke doopgebed klinkt de naam van Jona. In het Liedboek staan vier liederen die expliciet verwijzen naar dit gedeelte. Allereerst psalm 130a: ‘Uit angst en nood stijgt mijn gebed.’ Lied 155 staat te boek als ‘Het lied van Jona’. Het gaat over het zeewier rond het hoofd van Jona. Het lied staat in de rubriek ‘cantica’, Bijbelliederen. Tot slot de liederen 350 en 352 in de rubriek ’De Eerste dag’, het onderdeel ‘Belijdenis en doop’. In beide liederen komen we die wonderlijke profeet tegen. ‘Jona uit het hart der zee’ en ‘Jona in het water … ’t Water brengt ons weer aan land.’

Tijdens deze dienst nemen we afscheid van een aantal ambtsdragers te weten: Pia Lupker, Henny Melis, Ab Moes en Annie van Wely en van bezoekmedewerkster Leni Oprel. Een welkom aan twee nieuwe bezoekmedewerksters: Marjo Gout en Rineke de Bruin. Joanne Nijman (Wilhelminalaan) zal, indien er geen wettige bezwaren bij de scriba worden ingebracht, tot diaken bevestigd worden.
Ds. Marco Visser

Pastoralia
Allen die zorgen hebben over geliefden en vrienden in Delft of daarbuiten bidden wij toe: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen met zijn raad en troost en zegen (LB 416).’
Ds. Marco Visser

Vijf kanalen
Woont u in de sectie Voorhof, Tanthof-West, Tanthof-Oost 1, of bent u een zogenaamde ‘Buitenwijker’ en wenst u of wens jij een pastoraal bezoek neem dan contact met mij op. Dit kan in de kerk, na de dienst, per telefoon (015) 257 7147, e-mail mvisserabc@gmail.com of per post Aziëlaan 333, 2622 JM. Of bel aan, u bent welkom. 
Ds. Marco Visser

Studiehuis
Donderdag 22 september gaat het studiehuis om 20.00 uur in de Vierhovenkerk van start. Alsnog instappen kan. 
We bespreken een serie bizarre verhalen. Leidraad is het boekje van Piet Schelling ‘Vreemd en bizar, lastige bijbelverhalen’ (zie folder activiteiten, Vorming en Toerustingswerk of website van de Vierhovenkerk: www.vierhoven-delft.nl/toerusting). 

Informatie en aanmelding bij ds. M. Visser.
Ds. Marco Visser

Volop actie rondom de bazaar
De voorbereidingen zijn in volle gang. De medewerkers melden zich aan. Zolders worden opgeruimd. Allerlei goed verkoopbare en schone spullen worden klaargelegd om in te leveren bij de kerk. 
Op vrijdag 30 september van 19.00 tot 21.30 uur en zaterdag 1 oktober van 10.00 tot 14.30 uur is er weer de jaarlijkse bazaar in de Vierhovenkerk. Kom gezellig iets moois kopen of een praatje maken bij een kopje koffie met iets lekkers. Neem een bloemetje of bloemstukje mee naar huis. Appels en peren kunnen per 10 kg besteld worden en later in de kerk worden opgehaald. Bij het rad van fortuin kunnen leuke prijsjes heel goed gebruikt worden. Hebt u nog iets nieuws, wat u toch niet gebruikt? We hopen op mooi weer, zodat we weer een gezellig buitenterras kunnen maken, waar u een lekker kopje soep en een tosti kunt kopen. 
Wilt u in een stand staan of iets lekkers bakken: zet uw naam op de intekenlijst. Alle hulp is welkom! Alle medewerkers van vrijdagavond: wilt u om 18.15 uur aanwezig zijn voor de opening door ds. Knibbe?
De bazaarcommissie: Gerda Braaksma, Marianne van der Heijden, Eric Klinkenberg, Marijke Koreneef, Han Kooreman, Henny Melis, Ellen de Roo, Marianne Schram en Rommert Stellingwerf

Amnesty en Fair Trade
Op zondag 2 oktober schrijven we weer Amnesty brieven voor een drietal gevallen die nu nog niet bekend zijn. Ook is verkoop van Fair Trade artikelen op de bekende plaats in de hal voor en na de dienst,
Evert van Bokhorst

Twee zondvloedverhalen
Op 4 oktober is dr. Anke Dorman opnieuw te gast bij de Vierhovensociëteit. Zij beschrijft haar lezing als volgt: “Het verhaal over de zondvloed staat beschreven in Genesis 6 tot en met 9. Bijbelwetenschappers gaan er over het algemeen van uit dat dit verhaal is opgebouwd uit twee afzonderlijke bronnen: twee verhaalsnoeren die zijn verweven tot één verhaal. 
Ik zal inzoomen op een deel van het zonvloedverhaal waarin de twee bronnen duidelijk zichtbaar zijn. Er zal worden ingegaan op de kenmerken en theologische achtergrond van deze bronnen. Beïnvloedt het idee van de afzonderlijke bronnen onze eigen interpretatie van het zondvloedverhaal?”
Iedereen is van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen (Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50). De deuren zijn open om 13.30 uur, zodat u vooraf gezellig een kopje koffie of thee kunt drinken. De lezing duurt van 14.00 tot 16.00 uur, inclusief een pauze.
Het sociëteitsbestuur

Uit de kerkenraad
Ook de kerkenraad vergaderde weer voor het eerst na de zomerstop. Op de agenda stond onder andere een voorstel om het vergaderschema aan te passen. Tot nu toe vergaderde de kerkenraad elke tweede dinsdag van de maand. Die vergaderingen werden voorbereid door het moderamen op de vierde dinsdag van elke maand. De kerkenraad bestaat nu uit twee ouderlingen, twee diakenen, twee predikanten, één voorzitter en één scriba. Het moderamen bestaat uit één ouderling, één diaken, één predikant, één voorzitter en één scriba.  U ziet dat er nogal wat overlap is en daardoor werden bepaalde zaken twee keer besproken. In de nieuwe opzet worden aanzienlijk minder moderamen vergaderingen gehouden, maar meer grote kerkenraad vergaderingen, waarvoor alle ambtsdrager worden uitgenodigd. Vooral voor onze predikanten neemt door dit voorstel het aantal vergaderingen af. Door de nieuwe structuur wordt de betrokkenheid van alle ambtsdragers vergroot. 
Op 4 juni hield de kerkenraad een beleidsdag, waarbij veertien ambtsdragers en twee predikanten werkten aan een nieuw werkplan voor 2016-2017. Er werd teruggekeken naar het afgelopen seizoen waarin de volgende speerpunten waren gekozen: Jeugd (kinderen en tieners), Kerk in de buurt, Groep 30-50 jarigen en Zelfredzaamheid (toegespitst op zorgkernen). Is een aanpassing noodzakelijk of kiezen we dezelfde speerpunten? 
Waarom speerpunten? Dit zijn onderwerpen die extra veel tijd en aandacht krijgen van kerkenraad en predikanten. Ook wordt de gemeente expliciet betrokken bij speerpunten, door het houden van gemeenteavonden en/of themadiensten. Voor het komende seizoen werd voorgesteld om twee speerpunten te handhaven: Kerk in de buurt en Zorgkernen. Als nieuw speerpunt werd gekozen voor medewerkersbeleid/gavengericht werken. Medewerkers zijn in een kerk erg belangrijk en de kerkenraad wil graag stimuleren dat meer gemeenteleden een bepaalde taak op zich nemen, afhankelijk van ieders gaven. Voor een aantal belangrijke thema’s (Jeugd, Eredienst, 30-50 jarigen) zullen werkgroepen worden gevormd, zodat ook deze zaken de noodzakelijke aandacht krijgen.
De kerkenraad besloten de voorstellen van de beleidsdag allemaal over te nemen. 
Peter Plugers, scriba

Agenda 
22 september 20.00 uur Studiehuis Vierhovenkerk
30 september 19.00 tot 22.00 uur Bazaar 
1 oktober 10.00 tot 17.00 uur Bazaar
4 oktober 14.00 uur Sociëteit Vierhovenkerk 
                        (deur open 13.30 uur)
4 oktober 20.00 uur Taakgroep Eredienst

Inleverdatum kopij
PKD 17 verschijnt op 8 oktober. Kopij kan tot dinsdag 27 september 19.00 uur worden ingeleverd. Het e-mailadres is wijkredactie.vierhoven@gmail.com.


Zondag 2 oktober
Op zondag 2 oktober is het Israël zondag. Over de teksten kan ik u nog niet zoveel vertellen, omdat ik de bestelde folders nog niet binnen heb. Over Israël zoveel te meer. Israël heeft het niet makkelijk. Dit volk draagt de loden last van Auschwitz. Bovendien wordt het altijd geconfronteerd met de roeping uit het Oude Testament, Gods te volk te zijn. Daarom meet men met andere maten dan wanneer het gaat om bijvoorbeeld China, Nederland, Rusland, Mexico of Zuid-Afrika. Het leeft tussen in principe vijandige staten. Het probleem met de in Israël wonende Arabieren rijst vaak de pan uit. Arabieren die in naburige landen te vaak niet welkom zijn. Het is een samenballing van grote godsdienstige, politieke en historisch gegroeide problemen, die ik zondag niet ga oplossen. Wel hoop ik de spanning te laten voelen en onze betrokkenheid, omdat wij ons geloof mede aan Israël te danken hebben. 
Ds. David Knibbe

Kindernevendienst
25 september  Jona bidt in de vis: Jona 2:1-11
2 oktober Jona gaat naar Nineve: Jona 3:1-10

In memoriam
Johanna Maria -Anne Marie- van Zanten  4 september 2016
Een week eerder vierde Annemarie van Zanten haar 50e verjaardag met een groot feest. Op vrijdag 9 september waren we opnieuw bijeen rond Annemarie, alleen nu om haar voorgoed aan God toe te vertrouwen. Twee dagen na haar verjaardag overleed zij plotseling. Hoewel zij zelf geloofde, net als haar naasten, dat zij nu veilig is bij God, is er ook het grote gemis. Annemarie was lief en zorgzaam, en sociaal. Ze had snel een klik met mensen. Ook was zij sterk; pittig, een vechter. Mede door alles wat ze meemaakte in haar leven. Zeven jaar geleden ging zij langs het randje van de dood. Daarna bezocht zij graag de bijzondere vieringen. Daar beleefde ze haar geloof zoals ze dat thuis ook deed; eenvoudig en sterk. Ze geloofde als een kind, en bracht zo geloven dichter bij de mensen om haar heen. Met de lezing van Openbaring 21:1-7 waarin God zegt “Zie, Ik maak alle dingen nieuw” vertrouwden wij Annemarie toe aan God. In de viering dankten wij voor haar leven. Haar moeder Meta van Zanten sprak een dankwoord, haar zus Corine en zwager Bert lazen gebedjes, die Annemarie altijd las voor het slapen gaan. Haar begeleidster Mirthe las een brief voor die zij eerder al had geschreven en voorgelezen aan Annemarie.
Annemarie van Zanten is overleden op 4 september. De dienst waarin we dankten voor haar leven en haar begrafenis vonden plaats op de algemene begraafplaats Jaffa. We bidden allen die zich met Annemarie in liefde verbonden weten troost en sterkte. En dat zij in hun verdriet bij God en bij elkaar een plek vinden om te schuilen. De nagedachtenis van Annemarie van Zanten zij ons tot zegen. Haar lichtje blijft voor ons schijnen.
Ds. Caroline der Nederlanden

Taizé-vieringen in de Vierhovenkerk
In heel het land worden Taizé-vieringen gehouden. Kenmerkend zijn de meditatieve sfeer en de zogenaamde Taizé-liederen. Er is ruimte voor gebed en stilte. In het nieuwe Liedboek staan Taizé-liederen (16b, 62b, 66a, 95a, 103e, 117d, 139d, 1011).
Een groepje gemeenteleden wil kijken of we in de Vierhovenkerk Taizé-vieringen kunnen houden. Heb je interesse en wil je meedenken (en meedoen) kom dan zondag 9 oktober naar de Vierhovenkerk. Na de kerkdienst, tijdens het koffiedrinken, vindt een oriënterend gesprek plaats. Gesprekspunten zijn onder andere plaats, tijd, vorm en frequentie van de vieringen. 
Kun je de 9 oktober niet maar heb je wel belangstelling, laat het weten. Informatie is te verkrijgen bij ds. Marco Visser.
Ds. Marco Visser

Crèche medewerkers gezocht 
Eens in de vijf weken op de kinderen van de crèche passen. Is het iets voor u of voor jou dan kun je je aanmelden bij Annelies van Elderen, telefoonnummer 06 1537 6149, of bij Marco Visser, telefoonnummer (015) 257 7147. 
Het is belangrijk dat er per keer twee mensen aanwezig zijn. Nu draaien mensen soms ‘dubbele diensten’. Het nieuwe seizoen is begonnen en we zien dat het aantal kleine kinderen toeneemt. Het is wenselijk dat er nieuwe leiding bij komt. Graag horen we van u. 
Ds. Marco Visser

De voedseltuin in het Rode Dorp
Donderdag 18 augustus werd de voedselbank in de Vierhovenkerk verrast met verse producten uit de voedseltuin van het Rode Dorp. We vroegen William-Peter Spiero, de voorzitter van de Stichting Ad Naturam of hij een stukje wilde schrijven over hun voedseltuin.
Hij schrijft het volgende: 
“In het Rode Dorp is Stichting Ad Naturam de voedseltuin Tres Virides gestart. Tres Virides is een wandeltuin waarin een ieder vrij is te wandelen of van de zon te genieten. Naast het kweken van voedsel is het aangezicht ook een belangrijk onderdeel van de tuin. Op de planning staan nog enkele kruiden, bloemencirkels, bankjes en een pergola om de tuin een prettige uitstraling te geven. Het gekweekte voedsel wordt ter beschikking gesteld aan de bewoners van het Rode Dorp, de voedselbank (locatie Vierhovenkerk), de vrijwilligers die op of aan de tuin meehelpen en een klein deel wordt bespaard om de zaden te oogsten om de continuïteit te waarborgen. 
De voedseltuin wordt aangelegd volgens de principes van permacultuur. Dat is een manier van tuinieren/kweken die uit gaat van wat de natuur al biedt, gebruik maakt van de functies van plant en dier en hoe die in de natuur samenwerken en voornamelijk een ontwerpprincipe aanhangt waarbij wordt gekeken naar het sturen van de belangrijkste invloeden van het weer; zon, water en wind. Uiteindelijk zal een tuin met deze principes aangelegd vrijwel volledig zelfvoorzienend zijn, wat een hoop tijd en handen in onderhoud scheelt. Op deze wijze zal over enkele jaren met weinig benodigde input iedereen van het Rode Dorp van de tuin en de opbrengsten ervan kunnen genieten.” 
De voedselbank is blij met de bijdragen uit de voedseltuin en hoopt in de loop van het jaar nog meer mooie producten te kunnen ontvangen. 
De diaconie.